Pátek 21. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

162.
Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

Za navrhovatele je u stolku zpravodajů pan poslanec Josef Kott a zpravodajkou garančního výboru, zemědělského výboru, byla paní poslankyně Monika Oborná, která je také už u stolku zpravodajů přítomna. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 353/4. Ten nám byl doručen 6. června 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 353/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Velice krátce jenom bych okomentoval návrh zákona. Jedná se o převedení kompetencí z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond, a to při řešení národních dotací. Jedinou výjimkou z tohoto navrhovaného systému bude poskytování podpor genetických zdrojů podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a zákona č. 148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, které bude s ohledem na jejich vysoce odborná specifika nadále prováděno ministerstvem nebo jím pověřenou osobou.

Jenom krátce chci okomentovat, že se tímto zákonem jako garanční zabýval zemědělský výbor, přijal pozměňovací návrhy, se kterými já se ztotožňuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Holomčík. Jinou přihlášku v tuto chvíli nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych k tomuto návrhu chtěl říci jenom dvě věci. Jednak bych vás chtěl požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh B3, který zavádí zveřejňování informací o vyplacených dotacích v režimu open data, získal podporu zemědělského výboru, tak věřím, že dáte na doporučení.

Jinak je tomu v případě pozměňovacího návrhu B1. Tento návrh (je) malinko nestandardní, ale jsem přesvědčený, že pochopitelným a oprávněným způsobem zavádí do toho zákona malinkou, takovou drobnou novinku, která se týká dozorčí rady a předpokládá, že v případě, když tento návrh projde a bude součástí zákona, tak každý poslanecký klub bude moct nominovat do Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jednoho stálého hosta, který sice nebude moct jako řádný člen dozorčí rady hlasovat, nicméně bude mít možnost přístupu k informacím. Tento návrh nezatíží rozpočet, protože ti stálí hosté, nepředpokládáme, že by ta funkce byla honorovaná, a zároveň stejně jako člen dozorčí rady bude tento stálý host vázán mlčenlivostí.

Myslíme si, a vlastně částečně souhlasím se stanoviskem Ministerstva zemědělství, že se jedná o poměrně nestandardní věc, nicméně ve vztahu k zemědělským dotacím jsme v malinko nestandardní situaci. Myslím si, že tato drobná změna napomůže jednak lepší veřejné kontrole a také důvěryhodnosti vůči státní zemědělské politice a vůči tomu, jakým způsobem stát nakládá s veřejnými prostředky. Takže si vás dovolím požádat o podporu.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct. My vlastně tímto, pokud mám správné informace, dáváme do administrace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu částky přesahující 40 miliard ročně. Já si myslím, že minimálně po dobu toho nájezdu, tedy období rok dva poté, co tento zákon - pokud projde - vejde v účinnost, by určitě stálo za to více a intenzivně dohlížet na to, jakým způsobem ten převod probíhá. Proto i na jednání zemědělského výboru navrhnu, abychom dostávali pravidelné podrobné reporty o tom, co se děje, jakým způsobem vlastně ten převod probíhá, samozřejmě, abychom zavčas viděli i případné problémy, a určitě budu chtít, aby se nám k tomu vyjadřovali i zemědělci. To znamená, abychom do té diskuse přizvali Agrární komoru, Zemědělský svaz, Asociaci soukromého zemědělství a další zemědělské subjekty, protože na ty to dopadne vlastně stejně jako na to ministerstvo, potažmo na ZIF.

To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Není. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Ten taky není. Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou. Prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, co se týká tisku číslo 353, zemědělský výbor navrhl, abychom ve třetím čtení hlasovali o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí:

Za prvé, abychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav. Pokud vím, tak ve třetím čtení nebyly podány.

Za druhé, abychom hlasovali všechny pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A3 en bloc jedním hlasováním. Týká se to pozměňovacích návrhů, které zjednodušují a zrychlují aktualizaci LPIS a sjednocují evidenci zemědělského podnikatele.

Posléze bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B3, který se týká zveřejňování informací o platbách ZIFu v režimu otevřených dat. V případě, že bychom tenhle pozměňovací návrh odhlasovali, tak se stane nehlasovatelným pozměňovací návrh B2.

Posléze bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B1, který už tady představil. Jedná se o účast stálého hosta na jednání Dozorčí rady ZIFu.

Za páté bychom eventuálně dohlasovali pozměňovací návrh B2, ale to jenom v případě, pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh B3.

Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh procedury je jasný. Dám o něm hlasovat. Mezitím jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu, takže jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1068. Přihlášeno 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Monika Oborná: Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné návrhy legislativně technických úprav, tak bychom nyní hlasovali všechny pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A3 en bloc, tak jak jsem je tady představila.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. (Doporučuje.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1069. Přihlášeno 141 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Oborná: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B3, který se týká zveřejňování informací o platbách ZIFu v režimu otevřených dat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1070, přihlášeno 142 poslanců, pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Oborná: A nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B1, který se týká účasti stálého hosta na jednání Dozorčí rady ZIFu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko výboru. (Nedoporučuje.) Navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1071, přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Monika Oborná: Vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh kolegy Holomčíka B3, tudíž se pozměňovací návrh B2 stal nehlasovatelným, takže vás, pane předsedající, prosím, nechte hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tak. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 353, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1072, přihlášeno 142 poslanců, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Další omluvy - paní poslankyně Olga Richterová se omlouvá od 10.10 do 10.20 z jednání kvůli pracovní schůzce, pan poslanec Přemysl Mališ se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z dnešního dne.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP