Pátek 21. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

34.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška,
Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové,
Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy,
Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Za navrhovatele uvede předložený návrh pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přítomen a kterého prosím, aby se ujal slova. (Velký hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám na začátek připomněl cíle poslanecké novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, která vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Tento návrh navazuje na naši poslaneckou novelu téhož zákona, kterou jsme prosazovali v minulém volebním období a která byla úspěšně schválena na konci minulého volebního období na podzim roku 2017.

Už při projednávání té minulé novely v roce 2017 jsem zmiňoval, že se nepodařilo do ní prosadit některé další změny, které vidím jako potřebné a na kterých se tenkrát minimálně z hlediska věcného shodovalo tehdejší složení Poslanecké sněmovny, a musím říct, že to rezonovalo i v Senátu. Mám na mysli především fakt, že v části tohoto zákona chybí některé skupiny osob, které trpí chorobami, které závažným způsobem omezují mobilitu dané osoby, ale přitom se nejedná o poruchu nosného nebo pohybového aparátu. Jen pro upřesnění, v současné době se zákon dotýká pouze osob s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, kombinovanými vadami sluchu a zraku, osob s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu a osob s hlubokou nebo těžkou mentální retardací. Pouze u příspěvku na mobilitu na něj mohou dosáhnout i některé další osoby s jiným těžkým onemocněním, pokud mají přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Zákon o dávkách osobám se zdravotním postižením přiznává dva druhy příspěvků. Tím prvním je příspěvek na mobilitu, který lze považovat za klasickou finanční dávku, a druhým typem příspěvku je příspěvek na kompenzační pomůcku, což jsou pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mají trošičku jiný charakter. A zde už nejde o klasickou finanční dávku, ale o příspěvek státu na konkrétní kompenzační pomůcku, která má za cíl zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení dané osoby a slouží k podpoře jejího sociálního a společenského začleňování, což je právě rozdíl od těch zdravotních pomůcek, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Je také potřeba říci, že na tyto kompenzační pomůcky si zdravotně postižení připlácejí 10 % z ceny kompenzační pomůcky.

Námi dnes předložená novela se zabývá tím druhým ze zmíněných příspěvků, tedy příspěvkem na kompenzační pomůcky, kdy stát za splnění podmínek daných zákonem poskytuje zdravotně hendikepovanému příspěvek na konkrétní pomůcku, která mu při jeho zdravotním stavu zlepší kvalitu života, a to zejména z hlediska sociálního a společenského začlenění.

Námi předložená novela si klade za cíl do působnosti té druhé části tohoto zákona přidat tři skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. Zde je také třeba říci, že tyto zmíněné osoby mohou již nyní dosáhnout na prvý typ příspěvků, což už jsem zmiňoval, na příspěvek na mobilitu, nikoliv však na kompenzační pomůcky. A tady je potřeba říci, že tyto osoby mnohdy právě pro to své těžké postižení interního stavu jsou schopny samostatně udělat pouze několik kroků, často se nedostanou mimo svůj byt a právě bez těch kompenzačních pomůcek jsou odkázány na přebývání pouze ve svém bytě. Z tohoto pohledu potom ten už zmíněný příspěvek na mobilitu je jim víceméně k ničemu. Právě proto chceme tyto tři skupiny pacientů do účinnosti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zanést, tak aby mohly čerpat na kompenzační pomůcky.

Druhou ambicí tohoto zákona je zvýšit maximální limit na některé nákladné kompenzační pomůcky, kterými jsou zdvihací plošina nebo šikmá zvedací plošina. Zde je potřeba si uvědomit, že to jsou opravdu vysoce nákladné pomůcky, které při povinné 10% spoluúčasti poměrně výrazným způsobem zatěžují jak toho samotného pacienta nebo zdravotně postiženého, tak jeho rodinu. Musím říci, že o této části změny jsme se poměrně dlouze bavili na garančním výboru. Vím, že bude předložen návrh, aby tato část byla z působnosti této novely vyjmuta. Musím říci, že tady opravdu z regionů jsou různé zprávy. Bohužel ceny těch kompenzačních pomůcek se ani regionálně nepohybují stejně. Firmy jsou si vědomy, že mají v některých regionech majoritu. Tohle nechám potom samozřejmě na diskusi kolegyni Dražilové, která bude předkládat pozměňovací návrh k této části novely, a bude to samozřejmě ještě na diskusi v garančním výboru a potom na hlasování. Musím ale říci, že i já jsem byl překvapen těmi rozdíly, které v některých regionech v nákladnosti pomůcek jsou.

Jak jsem slíbil v prvním čtení, my jsme okamžitě po skončení prvního čtení, respektive ještě před ním, navázali diskuze s odbornými společnostmi, nebo vlastně jsme s nimi pokračovali, protože už při přípravě této novely k nim intenzivně docházelo. Tady bych chtěl pochválit a poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že nám k tomu poskytlo odborný aparát. Sešli jsme se se všemi zástupci odborných společností, kterých se to dotýká, a připravili jsme širší pozměňovací návrh, který upravil diagnostiku, respektive ohraničení nově zavzatých skupin pacientů tak, aby pro pracovníky České správy sociálního zabezpečení bylo jednoznačně dané, kteří pacienti budou do zákona nově zařazeni. A musím říci, že došlo i k určitému zúžení, protože třeba u kardiaků by v původním návrhu byla skupina poměrně široká a mělo by to samozřejmě významnější rozpočtové dopady. Takže ten pozměňovací návrh jsme projednali na výboru pro sociální politiku. Ten ho, myslím, že všemi hlasy doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčený, že s přijetím tohoto pozměňovacího návrhu i zde ve třetím čtení naplňujeme to, aby nově zařazené skupiny pacientů čerpaly kompenzační pomůcky opravdu efektivně, aby na ně měli nárok pouze ti pacienti, kterým to skutečně přinese profit.

Na závěr chci říci, že mám ambici ještě dnes v rámci druhého čtení předložit jeden podle mého názoru jak počtem pacientů, tak i rozpočtovými dopady drobný pozměňovací návrh. Byli jsme osloveni skupinou pacientů, což jsou pacienti, kteří mají ztráty obou horních končetin, nebo nefunkčnost obou horních končetin. Oni v tuto chvíli nemají možnost čerpat příspěvek na motorové vozidlo, což je z našeho pohledu diskriminační, nebo hlavně z jejich pohledu je diskriminační. Tady si je potřeba uvědomit, že to možná vypadá nelogicky, ale tito pacienti nejsou schopni samostatně třeba vylézt do tramvaje nebo do autobusu, protože nemají úchop, to znamená, bez pomoci druhé osoby nejsou schopni využívat hromadnou dopravu a mají samozřejmě často problém i opustit své obydlí. Z tohoto pohledu předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který by měl této úzké skupině pacientů, podle propočtů by se mělo jednat zhruba o sto, maximálně dvě stě pacientů, kteří by byli zařazeni ročně, a to si myslím, že je ještě možná jenom v prvním náběhu, takže i rozpočtové dopady v tomto směru nejsou veliké a odstranila by se v tomto směru diskriminace, která zde v tuto chvíli panuje.

Kolegyně, kolegové, já vám děkuji za pozornost. Velmi rád bych vás potom požádal o podporu tohoto návrhu, pod kterým jsou podepsaní i zástupci dalších politických uskupení, abychom ho ve třetím čtení samozřejmě i po posouzení pozměňovacích návrhů schválili.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému, který nás seznámil s tímto návrhem z hlediska navrhovatele. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru a ještě se jím zabýval výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 267/2 a 3. Zpravodajkou výboru pro sociální politiku byla paní poslankyně Vrecionová, ale s projednáním návrhu ve výboru nás seznámí pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku ze dne 7. února 2019: "Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu."

Já si v této chvíli dovolím nečíst celý přibližně jednostránkový návrh na usnesení, neb jak bylo řečeno, máte tento přijatý návrh výboru pro sociální politiku všichni k dispozici v systému pod č. 267/3.

Nicméně pokud mám ještě jenom slovo, tak doufám, že se nezpronevěřím jednacímu řádu a pozici zpravodaje tohoto materiálu, dovolte mi jenom jednu krátkou poznámku, která taktéž zazněla na výboru pro sociální politiku. Bylo tady řečeno, že předmětem této úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Potud je to v pořádku. Tou druhou oblastí jsou navrhované úpravy: navýšení úhrad u některých nákladnějších zvláštních pomůcek, což si myslím, že je také v pořádku. V důvodové zprávě všichni máte informaci, že tyto návrhy, pokud nebude rozhodnuto jinak, budou mít dopad na státní rozpočet přibližně v úrovni 80 milionů korun. Vláda k tomuto poslaneckému návrhu přijala neutrálního stanovisko, nicméně trochu mě mrzí, že v sedmi bodech v důvodové zprávě nepřímo rozcupovala tento poslanecký návrh, ale uvidíme, jak se s tím vypořádáme.

Ale, a teď se dostávám k své spíše systémové poznámce. Jenom pro vaši informaci, o vyplacení této dávky, tohoto příspěvku, rozhoduje úřad práce, a to podle jediného kritéria, což je podle výše příjmu tohoto žadatele, případně podle posuzované osoby. A skutečně systémově mě velmi mrzí, že v praxi nastává opravdu velký paradox, a já jsem byl v poslední době opravdu kontaktován mnoha lidmi, kteří mají nějaký stupeň postižení nebo jsou na vozíku, a skutečně to v praxi znamená to, že ti, kteří se aktivně snaží vrátit na trh práce, kteří si vyhledávají práci, tak paradoxně tímto pouze jediným kritériem, tím, že si vydělávají peníze, dostávají příspěvek menší, aniž by to v praxi znamenalo, že jejich nároky nebo jejich požadavky, tak aby vůbec do té práce mohli jezdit, jsou menší než těch, kteří si práci nehledají.

Z tohoto důvodu chtěl náš poslanecký klub připravit pozměňovací návrh, nicméně když jsem se začetl do systému, které návrhy jsou v této chvíli k dispozici, tak jsem velmi rád - a předpokládám, že paní kolegyně Richterová to tady ještě bude podrobně diskutovat - že se objevil pozměňovací návrh, který řeší tento problém. Jedná se o návrh paní Olgy Richterové a Andrey Brzobohaté a chtěl bych říci, že jsem velmi rád, že se tento pozměňovací návrh pravděpodobně za malou chvíli objeví na plénu Poslanecké sněmovny, protože s ním jednoznačně souhlasíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bauerovi, který nás seznámil s projednáním ve výboru pro sociální politiku. Dalším výborem, který se zabýval tímto návrhem, byl výbor pro zdravotnictví. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Petr Pávek, který ale není přítomen. Prosil bych nějakého člena výboru pro zdravotnictví, aby se ujal toho, že nás seznámí s projednáním ve výboru. Kdokoliv z výboru pro zdravotnictví. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych vám přečetla usnesení výboru pro zdravotnictví z 34. schůze z 9. ledna 2019 k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové a dalších o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 267.

"Po úvodním slovu MUDr. Víta Kaňkovského, zástupce MPSV ČR MUDr. Aleny Zvoníkové, zástupce MZ ČR prof. MUDr. Romana Prymuly CSc. Ph.D. a zpravodajské zprávě Ing. Petra Pávka výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 267."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Pastuchové, že nás seznámila s projednáním ve výboru pro zdravotnictví. Nyní mohu otevřít obecnou rozpravu, což jsem učinil. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi ráda, že se podařilo konečně dostat tento bod do projednání tohoto druhého čtení. Jsem velmi ráda za odvedenou práci v jednáních s ministerstvem. A stejně tak myslím bude vidět, že to je poměrně konsenzuální záležitost. Pan kolega Kaňkovský vlastně předložil návrh směřující k zahrnutí osob s anatomickou nebo funkční ztrátou horních končetin. Já také. I ke mně se dostaly konkrétní příklady toho, jak těžko se žije bez ať už funkčně použitelných horních končetin, anebo anatomicky zkrátka, když ty ruce člověk vůbec nemá, a že to je případ, kdy bychom měli těmto lidem dát nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla. Tímto tedy předpokládám, že se k tomu ještě nějak budeme dál bavit na výboru. Ale chci opravdu upozornit, že to není malé téma. Pro těch nemnoho osob, kterých se to týká, je to velice důležité.

Číslo mého pozměňovacího návrhu je 2378. Ještě se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Ale k čemu chci hovořit nejvíce, je to, co již předeslal pan kolega Bauer, a to je opravdu situace, která je, myslím si, škoda, že u nás tak je, a je to pozměňovací návrh, který podávám spolu s paní poslankyní Andreou Brzobohatou, je to téma toho, jakým způsobem funkčně podporovat osoby se zdravotním postižením, aby byly motivovány účastnit se života ve společnosti a aby nevznikal skutečně dnes oprávněný pocit nespravedlnosti, že jsem-li na sociální podpoře jako osoba se zdravotním postižením, mám nárok na plnou výši příspěvku na motorové vozidlo, ale pokud chodím do práce, dostávám výrazně snížený tento příspěvek. Takže ten, kdo chodí do práce, odvádí na zdravotním, sociálním pojištění, snaží se, tak potom ještě za tu svou snahu je v podstatě trestán, demotivován.

Na druhou stranu samozřejmě náš systém nabízí možnosti, jak tuhle neblahou situaci trochu obejít. Lze odjet do lázní, být na nemocenské. U lidí, kteří mají nárok na příspěvek na motorové vozidlo, většinou je velmi snadná indikace pro nemocenskou. A situace se má tak, že už dnes náš stát stejně většině osob vyplácí maximální příspěvek na motorové vozidlo. Průměrná výše z čísel od Ministerstva práce a sociálních věcí je 197 000 z maxima 200 000. Čili opravdu téměř všichni dostávají téměř maximální příspěvek už dnes. Akorát, a to je to gros, proč to tady předkládám, akorát musejí trošku podvádět a cítí se hrozně blbě, když chodí do práce a snaží se, vůči té druhé skupině, která do práce nechodí. Přijde mi, že to je přesně případ něčeho, kde rozpočtově prostě dopad bude opravdu nula, naopak možná spíše pozitivní za ty odvody na sociální a zdravotní pojištění, které proběhnou. A je to hlavně v souladu se všemi moderními trendy. Jde často o osoby třeba po úrazech. Zkrátka je v zájmu společnosti, abychom podporovali to zapojení do běžného života společnosti.

Samozřejmě jsem ten návrh konzultovala s mnohými z vás a rozumím argumentaci, že pokud má někdo výrazně nadstandardní příjmy, tak u těch opravdu výrazně nadstandardních příjmů by ta zvýšená míra kofinancování mohla být oprávněná. Proto předkládám jakýsi kompromis, spolu s paní poslankyní Brzobohatou, samozřejmě. To, abychom zachovali kofinancování u těch, kteří mají skutečně opravdu vysoký příjem, a abychom tedy zachovali princip, na který jsou nyní při posuzování na úřadech práce zvyklí, pouze navýšením o číslici 8, aby se při tom řešení výše příjmů neřešil osminásobek, ale šestnáctinásobek.

Ještě jednou shrnu. Nedává smysl, aby pracující člověk s hendikepem dostával nižší příspěvek na automobil než ten, kdo je doma. Myslím, že princip, že práce se má vyplatit, platí i v této oblasti. Současně dojíždění do práce automobil opotřebovává. To je další aspekt, že kdo pravidelně vůz používá, ten ho po sedmi letech opravdu potřebuje vyměnit. Další věc je, již dnes je průměrný příspěvek 197 000 z maxima 200 000 na pořízení automobilu, čili téměř všichni stejně mají cestu, jak na maximální příspěvek dosáhnout. A my tím, že přijmeme pozměňovací návrh číslo 2383, pouze řekneme ano, ten kdo se snaží, dostane od našeho státu stejnou podporu jako ten, kdo třeba tu volbu nemá, nebo se rozhodl a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení je doma. Ještě jednou, vyvolává to velký pocit nespravedlnosti a pnutí v komunitě hendikepovaných. A myslím, že vzhledem k tomu, že rozpočtové dopady jsou opravdu nulové, je namístě tu podporu zvážit.

Kdo byste měli jakékoli otázky, prosím, nebojte se za mnou přijít. Ráda komukoli cokoli vysvětlím. Myslím, že to je opravdu pouze technická změna.

A ještě jednou děkuji panu předkladateli tohoto návrhu. Myslím, že to opravdu mnoha tisícům lidí, totiž nejen těm nemocným, ale i jejich rodinám, velmi usnadní životy, pokud ten návrh zákona projde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobré poledne. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, jak už tady bylo naznačeno, abych i já vám představila svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. Souhlasím s návrhem pana kolegy Kaňkovského, který se týká té části okruhu rozšíření postižení, pracovně mu říkám: srdce, plíce, cévy. Jsou to skutečně onemocnění, která nejsou vidět a jsou velmi závažná a která nám opravdu ve výčtu postižení chybí.

Nesouhlasím však s tou částí návrhu, která se týká zvýšení příspěvků na pořízení šikmých a svislých zdvihacích plošin, kde by se tato částka měla zvednout ze 400 000 na 500 000 Kč, čili o 100 000 Kč. Tento návrh je odůvodněn tím, že v současné době už nelze pořídit plošiny za částku nižší, že se ceny pohybují zhruba od 550 000 do 600 000 Kč, a jsou tak pro žadatele nedostupné, protože buď si na ně musí získat nějaký sponzorský dar, nebo spolupracovat s nějakou nadací, protože jejich cena neklesá a vývojový trend bude spíše opačný. S tímto tvrzením opravdu nemohu souhlasit.

Navštívila jsem několik úřadů práce. Mám statistiky z Generálního ředitelství Úřadu práce, které bych vám zde ráda doložila. V praxi je opravdu skutečnost taková, že existují firmy, které jsou schopny tyto plošiny jednak vyrobit a jednak nainstalovat za cenu kolem 350 000 Kč. Nechala jsem si předložit statistiky za rok 2017 a za rok 2018. V roce 2017 bylo proplaceno celkem 329 plošin a jejich průměrná výše byla 324 000 Kč. V roce 2018 to bylo 363 plošin a jejich průměrná cena byla 343 000 Kč. Myslela jsem si, že se může jednat třeba o Prahu, kde by opravdu ty ceny mohly být vyšší, ale průměrná cena příspěvku v Praze v roce 2018 byla dokonce nejnižší ze všech, a to 288 623 Kč.

Já si nemůžu odpustit, že zde začíná existovat opravdu obrovská lobby firem, které si přímo odchytávají zákazníky na veletrzích, které spolupracují s lékaři a mají od nich kontakty na zdravotně postižené, které spolupracují s žadatelem tak, že ho dokonce navštíví doma a na základě plné moci se mu nabídnou, že mu vyřídí úplně všechno. Není potom divu, že ceny rostou.

Já bych se také chtěla vyjádřit k tomu, že tedy jejich cena neklesá a bude spíše stoupat. Vývojový trend podle mého názoru bude takový, jaký dovolíme, aby byl. A já si myslím, že se opravdu nemůžeme dostat do situace, kdy nám budou firmy diktovat, co stát musí. Proto jsem podala svůj pozměňovací návrh, který se v podstatě, zjednodušeně řečeno, týká toho, aby ta částka 400 000 zůstala nezměněna, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. To bylo poslední vystoupení v obecné... Nebylo. V obecné rozpravě ještě se hlásí pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré poledne. Už jenom krátce. Děkuji všem řečníkům za představení jejich pozměňovacích návrhů i za podporu největší části této novely. Já jenom krátce.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů kolegyně Richterové ohledně horních končetin, tam jsme se potkali, akorát možná legislativně to máme každý trošku jinak zpracováno. Pokud se týká té druhé části, souhlasím s tím, že skutečně práce by se měla vyplatit i zdravotně hendikepovaným. Jenom se vrátím do minulosti, když jsem tady hovořil o té poslanecké novele z roku 2017, která byla schválena vlastně už v době, kdy už Sněmovna nefungovala, kdy jsem to byl obhajovat v Senátu, tak my jsme se tenkrát právě těmi majetkovými poměry a vůbec tím, jakým způsobem by to mělo být i u lidí, kteří jsou zdravotně postižení, ale vrátili se do práce, řešeno, bohužel tenkrát vůle k tomu tuto změnu schválit nebyla, ale podařilo se alespoň omezit některé to nesmyslné testování na sociální poměry v rodinách. Také se tenkrát podařilo prosadit navýšení příspěvku na mobilitu, který nebyl několik let valorizován, a také se zkrátila doba na opětovné pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let, protože řada těch zdravotně postižených si nepořizuje nové vozidlo, tudíž ta lhůta deseti let při tom, jak automobilový park stárne, byla příliš dlouhá. Takže tolik jenom do historie. Jsem rád, že ta diskuze se tady okolo toho rozvířila. Samozřejmě na garančním výboru mezi druhým a třetím čtením to budeme ještě nějakým způsobem probírat, ale myslím si, že je to namístě.

Pokud se týká kolegyně Dražilové, já skutečně jsem vycházel při přípravě té novely z údajů, které jsem dostal od Národní rady osob se zdravotním postižením, a jsem rád za to, že sehnala tu statistiku. Bohužel některé firmy skutečně mají ten přístup, že pokud vidí nějakou mezeru, tak se snaží ty ceny vyšponovat. Některé ojedinělé případy skutečně jsou doloženy, ty zase znám já jako lékař a mohu doložit i slova paní kolegyně Dražilové, že se některé - a chci zdůraznit některé - firmy v tomto chovají velmi neseriózně. I já jsem zažil, je to už několik let, velmi tvrdý nátlak některých firem, protože jsem ortoped, abych nějakému pacientovi předepsal, respektive abych mu napsal vyjádření, že potřebuje nějakou nákladnou pomůcku. Přitom když jsme se potom o tom pobavili s rodinou, tak jsme zjistili, že oni by tu zdvihací plošinu nebyli ani schopni do toho bytu dostat, ale ta firma na tu rodinu vyvíjela obrovský nátlak, mně vyhrožovali tenkrát některými bulvárními médii, že mě tam rozmažou.

Takže tady s tím návrhem paní kolegyně Dražilové po té analýze, kterou sehnala, tak si myslím, že nebudu mít problém, protože skutečně je potřeba, abychom se i v tomto ohledu chovali efektivně. Tolik za mě na závěr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji pěkné poledne a nyní se rozhlédnu, zdali mám nějakou další přihlášku. Nemám, takže končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Pane poslanče, máte zájem? Nemáte zájem. Zeptám se zpravodajů - ale zpravodajové také nemají zájem. Takže nyní otevírám podrobnou rozpravu, protože tady nemám žádné návrhy na vrácení zákona garančnímu výboru atp., takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musejí být vždy odůvodněny. Jako první bych požádal o vystoupení paní poslankyni Richterovou a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 2378 z toho důvodu, že lidé s anatomickou nebo funkční ztrátou obou horních končetin zkrátka mají velice ztížený pohyb, nejsou schopni přenášení břemen, chytit se madel ve veřejné dopravě, a z těchto důvodů by měl být tedy příspěvek na pořízení motorového vozidla poskytován i těmto osobám.

Druhý pozměňovací návrh, číslo 2383, podávám spolu s paní kolegyní Andreou Brzobohatou a odůvodnění je opět stručné. Člověk, který pracuje, přispívá do systému a je se zdravotním postižením, by měl mít nárok na totožný příspěvek na pořízení motorového vozidla jako ten, kdo do práce nechodí. Práce se zkrátka má vyplatit. A tím, že průměrný příspěvek dnes už stejně dosahuje téměř maximální hodnoty, tak je evidentní, že rozpočtové náklady budou minimální, ale dáme jako Sněmovna najevo, že podporujeme to, aby lidé byli aktivní a aby i v případě, že se jim třeba stane nehoda a úraz, že je chceme motivovat, aby poté se přes všechny obtíže vrátili do práce. To je tedy pozměňovací návrh číslo 2383.

Ještě jednou opakuji, pokud máte k němu jakékoliv dotazy, ráda dovysvětlím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu jednu omluvu ještě. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 12.50 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se tímto formálně přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 2379. Tady se věcně potkáváme s paní kolegyní Richterovou. Já jsem zpracovával tento pozměňovací návrh s legislativou MPSV. Týká se to funkčních a anatomických ztrát horních končetin. V mezidobí během diskuze jsem byl dotazován v předsálí, jestli máme tolik pacientů, kteří přijdou o horní končetiny úrazem. Samozřejmě to tak není. Týká se to také pacientů, kteří mají vrozenou vadu obou horních končetin, a týká se to také samozřejmě lidí, kteří ztratí funkci v průběhu života z neurologického hlediska. Tolik jenom na doplnění. Takže ještě jednou, přihlašuji se k tomuto sněmovnímu dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já přečtu ještě další omluvu. Z pracovních důvodů se do 14 hodin omlouvá pan poslanec Daniel Pawlas.

A nyní jako poslední vyzývám paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nám představila svůj pozměňovací návrh. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já jsem v obecné rozpravě podrobně hovořila o svém pozměňovacím návrhu. Přihlašuji se tedy ke svému návrhu číslo 2698. Velmi krátce. Ze statistik úřadů práce, které jsem předložila, opravdu vyplývá, že není třeba částku 400 000 korun v současné době zvyšovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Nemám tedy žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní jsem zaznamenal, že je tady dohoda vedení všech poslaneckých klubů, že bychom již přerušili, resp. ukončili jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny. Já se podívám radši do sálu, všichni kývají, že to tak je. Takže nás čekají ještě dvě hlasování - já tuto dohodu samozřejmě respektuji - a to nejdříve o vyřazení zbývajících bodů vrácených a zamítnutých Senátem a poté o vyřazení zbývajících, tím myslím neprojednaných bodů schváleného pořadu 30. schůze.

Já zagonguji, aby se poslanci mohli dostavit do jednacího sálu. (Chvilku čeká.)

 

Já přečtu, o čem budeme hlasovat. První hlasování bude, zdali souhlasíte s tím, že vyřadíme body vrácené a zamítnuté Senátem. Jedná se o body 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti vyřazení?

Hlasování číslo 1073, přihlášeno 149 poslanců, pro 90, proti 3. Návrh byl přijat.

 

A závěrečné hlasování. Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, že vyřadíme zbývající neprojednané body schváleného pořadu 30. schůze.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti vyřazení?

Hlasování číslo 1074, přihlášeno 149 poslanců, pro 91, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Já tímto končím program 30. schůze a končím i 30. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji hezký víkend.

 

(Schůze skončila ve 12.12 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP