(17.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Cílem předkládaného návrhu je provedení dílčích změn zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a sjednocení terminologie. Navrhované úpravy zákona spočívají zejména ve změně způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací, v zavedení nového institutu projekty sdílených činností, ve změně poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ve změně způsobu zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí číslo 367/2015 Sb.

Význam hodnocení vědy a výzkumu nabývá globálně na důležitosti. Za prvé proto, že představuje motivační nástroj skutečně kvalitní a excelentní vědy a výzkumu, za druhé z důvodu požadavků na odpovědné a účelné nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů. Dobrá zahraniční praxe jiných zemí se silnou výzkumnou základnou ukazuje, že efektivní hodnocení musí být komplexní, tedy rovněž zaměřené na výzkumné organizace jako celek a nikoliv pouze na jimi generované výsledky. Z těchto důvodů je v novele položen důraz na hodnocení výzkumných organizací jako celku při současném zachování bibliometrické analýzy jednotlivých výsledků. Novela si klade za cíl stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti tohoto procesu jsou potom upraveny v metodice hodnocení výzkumných organizací, kterou schvaluje vláda. Touto cestou je garantována nejen nezbytná flexibilita parametrů hodnocení reagující na mezinárodní trendy a rozdílnost místních výzkumných organizací, ale je také současně vytvořen stabilní právní rámec zajišťující nutnost respektovat pravidelný a kvalitní proces hodnocení vědy a výzkumu.

K této části si dovolím zdůraznit, že navrhovaná změna ve způsobu hodnocení vědy a výzkumu byla široce a konsenzuálně diskutována se všemi relevantními aktéry této oblasti, zejména s MŠMT, s Českou konferencí rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými organizacemi.

V návrhu zákona se dále zavádí nový institut projekty sdílených činností. Potřeba jeho zavedení vyplynula z výhod zabezpečovat některé činnosti společně z jednoho místa pro celou oblast výzkumu, vývoje a inovací, to je pro výzkumné organizace, ústřední správní úřady či agentury zabývající se podporou výzkumu, vývoje a inovací. Jde o komplementární pojem k pojmu projekt velké výzkumné infrastruktury.

Třetím okruhem novelizace je změna informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající v zavedení evidence výsledků velkých výzkumných infrastruktur a evidence projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích financovaných ze zahraničních zdrojů. Dosud se shromažďují pouze údaje o výsledcích dosahovaných přímo velkými výzkumnými infrastrukturami, ale nikoli výsledky dosahované uživateli, kteří velké výzkumné infrastruktury využívají na principu otevřeného přístupu. Navržené úpravy mají napravit současný stav a zvýšit přehled o efektivitě činnosti velkých výzkumných infrastruktur a jejich využívání vědeckou komunitou.

Poslední navrhovanou změnou je způsob vypořádání závazků se státním rozpočtem související s vyhláškou Ministerstva financí číslo 367/2015 Sb. Navrhuje se tedy odstranit povinnost poskytovatele vypořádat závazky ke státnímu rozpočtu pouze v ročním režimu a umožňuje se postup obvyklý při financování evropských projektů. Jedná se o technickou novelu reagující na vysoce aktuální potřebnost změn souvisejících také s implementací inovační strategie České republiky 2019 až 2030.

Návrh zákona nemá vliv na rovnost mužů a žen, nevytváří korupční prostředí a ani nemá dopad na státní rozpočet. Náklady na nové projekty sdílených činností budou hrazeny ze stávajících výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace stejně jako doposud a jsou součástí schválených výdajových limitů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec František Vácha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, já vás nebudu dál nudit problémy vědecké komunity a změnou zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Paní ministryně to tu, myslím, velmi pregnantně shrnula. Takže myslím, že se dostáváme do stadia, kdy ta vědecká komunita se shodla na nějakých základních změnách. I když musím říct, že pořád existují skupiny, které si myslí - a já jsem součástí jedné z nich - které si myslí, že se mají hodnotit hlavně výsledky a ne nějaké, řekněme, písemné litanie o tom, co budu v budoucnosti dělat. Nicméně ten konsenzus tady je.

Jak říkala paní ministryně, jedná se o čtyři základní body, to je změny vynucené novým systémem hodnocení, kdy se vypouští slovo "výsledků", ale hodnotí se celé organizace. Pak je důležitá změna informačního systému, kdy vlastně zavedením pojmu velkých výzkumných infrastruktur potřebujeme vědět, jaké ty velké infrastruktury, do kterých se nainvestovaly obrovské peníze, jaké mají reálné výsledky. To se dneska v tom RIV, v té evidenci výsledků velmi těžko hledá. Pak samozřejmě ty projekty sdílené činnosti jsou potřeba k tomu, abychom byli schopni investovat peníze do sdílených činností, jako jsou třeba konsorcia, která poskytují vědcům přístup k odborné literatuře. A pak samozřejmě to zúčtování se státním rozpočtem, kdy máme projekty, které jsou financovány několik let, většinou jsou to evropské projekty, tak tam potřebujeme to, aby nebylo nutné vypořádávat závazky se státním rozpočtem v ročním režimu, ale bylo to víceleté vypořádávání.

Takže já mohu za vědeckou komunitu říct, že si myslím, že došlo ke konsenzu, a já osobně tu změnu zákona podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu rozpravu, tak vás seznámím s tím, že z dnešního jednání se od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík.

Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy se s přednostním právem, ale jako jediný v tuto chvíli, hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když posloucháme - respektuji a plně chápu omluvu pana premiéra. Jako první dneska je porada premiérů, takže to je naprosto v pořádku. Nicméně když poslouchám velmi často výstupy nejenom premiéra, ale i dalších ministrů, tak zjistíte, že na jednom z prvních míst priorit je podpora vědy, výzkumu, inovací, což je správně. Podívejte se za mě (pohled do vládních lavic), jakou důležitost tomuto návrhu zákona přikládá vláda. Máme tady paní ministryni financí, té bych chtěl poděkovat za to, že to uvedla, pak dva služebně juniorní ministry. Omlouvám se, ale služebně jste juniorní v této vládě. A pak ani noha. Ani noha. A já myslím, že je sice hezké, jak říkal pan zpravodaj, že vědecká komunita se shodla. Ale my jsme politici, máme vést politickou debatu a já tady nemám partnera. Kdyby tady byl ministr průmyslu a obchodu, který velmi rád mluví, jak on je ten tahoun inovací. Pan premiér o něm mluví, jak je to jeho pravá ruka, jak ten Karel ty inovace má zmáknuté. Kde je? Není tady.

Takže já navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu. Říkám, plně respektuji omluvu pana premiéra, který to formálně předkládá, ale i řekl bych, v prvním profilových rozhovorech nového ministra průmyslu a obchodu velmi často, a já bych řekl velmi správně, zdůrazňoval otázku podpory vědy, výzkumu a tak dále. Ale není tady. A při vší úctě k paní ministryni financí myslím, že ona není ten správný člověk, se kterým bychom měli vést debatu nad tímto návrhem zákona. Takže toto je můj procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bezprostředně. Já vás ale poprosím, pane předsedo, kdybyste ten procedurální návrh zopakoval. Já jsem si ho nepoznamenal a nerad bych, abychom to měli špatně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP