(18.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu, který je současně místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Říkám, tím, že pan premiér je omluven z vážných důvodů, tak nemám problém s tím, že u toho není. Takže tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Rozumím tomuto návrhu. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli přítomni v sále.

 

Můžeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho teď zopakoval pan předseda Stanjura.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno 166 poslanců, pro 73, proti 41. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Na řadě je faktická poznámka pana poslance Raise. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji všem dobrý den. Já bych chtěl podpořit to, co tady říkal pan kolega Vácha, protože to není jenom o tom, jestli tady pan ministr průmyslu je, nebo není. Probíhala řada jednání i s lidmi z úřadu práce - pardon, z Úřadu vlády, se kterými jsme tady toto diskutovali. A my, co tady jsme to druhé období, tak vidíme jakousi kontinuitu. A to považuji za podstatné. Že to je kontinuita ke kvalitě. Možná si vzpomenete, kolik interpelací jsme v minulém období vedli vzhledem k nefunkčnosti informačního systému. A díky bohu dneska nejenom že je funkční, ale ještě jsme schopní brát do úvahy v podstatě i výkonnost těch infrastruktur. Samozřejmě, jak říkala paní ministryně, že tam je řada věcí, které se ještě dají doplnit, to myslím není teď předmětem toho prvního čtení. Ale v každém případě je to jednoznačně návrh, který jde správným směrem, a to směrem ke kvalitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ano, já to chci potvrdit. Ta záležitost má svůj vývoj. My jsme se snažili v předcházejícím období právě dávat důraz na kvalitu, tzn. také na to, aby se nezhodnocovalo pouze to, jaké je množství publikací, což byl ten hlavní faktor, který se zohledňoval, aby to bylo širší komplexní hodnocení, které je mezinárodně srovnatelné.

A ještě k tomu, co říkal tady pan profesor Rais. Ano, je nový informační systém. My jsme byli jediní, kteří se dokázali ve veřejné správě vyvázat ze smluv. Udělali jsme nový informační systém a ušetřili jsme 70 milionů korun České republice. A ten informační systém se nyní provozuje za polovinu tehdejší ceny. Takže já si myslím, že to byl dobrý počin, a myslím si, že je potřeba v tomhle systému pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se paní místopředsedkyně vlády, pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Ano? Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci závěrečné slovo, jenom poznámka. Pan vicepremiér je na zahraniční důležité cestě, ze které se prostě nemohl omluvit. Takže jenom pro vysvětlení, proč tady není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Na návrh organizačního výboru by se měl garančním výborem stát výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Žádný takový návrh nevidím. Opět jsem přivolal všechny k hlasování a můžeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 167 poslanců, pro 150, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

 

Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 78 (správně 45). Jde o

 

45.
Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové,
Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 295/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám velkou radost z toho, že vám můžu představit návrh exekučního řádu, který vznikal pod mojí taktovkou devět měsíců, a teď po deseti měsících, co je nahrán do systému, jej můžeme projednat. Tento návrh zavádí tzv. místní příslušnost exekutorů. Je to princip "jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště". (Hluk v sále.)

Základní zásady činnost exekutora jsou uvedeny v § 2 zákona č. 120 o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tam se píše, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane poslanče. Tady opravdu není slyšet, ani já vás neslyším. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Takže v § 2 exekučního řádu se píše, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Dále se tam píše, že exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.

V § 28 stejného zákona je stanoveno, že exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Vzniká tedy stav, kdy exekutor má být nezávislý a nestranný, avšak fakticky je vybírán jednou stranou sporu, a to ještě ke všemu tou, na které je ekonomicky závislý a od které dostává další zakázky.

Předložený návrh reaguje na poptávku nezávislosti a nestrannosti tím, že výběr exekutora dává do rukou soudu, který rozhodne na základě automatického procesu o určení exekutora, a pokud je na povinného uvalena další exekuce v pořadí, tak automaticky ji dostává ten exekutor, který byl určen v tom prvním případě. Tím je dosažena právě ta koncentrace, kdy do budoucna bychom dosáhli toho stavu, že jeden dlužník, pokud bude mít více exekucí, tak je bude mít u jednoho exekutora, který bude mít stoprocentní přehled o tom jeho stavu.

Povinný zatížený dluhy bude mít svého exekutora v místě bydliště, čímž se mu zvýší šance svou životní situaci efektivně řešit. Nebude totiž nucen komunikovat s více exekutory zároveň, navíc často z druhého konce republiky, a osobní návštěva či splacení části dluhu v hotovosti už pro něj nebude nepřekonatelný problém. Zároveň klesnou náklady na multiplikaci procesů, protože v případě, že dlužník má více exekutorů, tak se mu náklady na vymáhání násobí. Díky tomu poklesne počet dlužníků a sníží se tak i celospolečenské náklady. Povinní jsou nezřídkakdy pobírateli nejrůznějších dávek určených na život v nouzi a také často unikají do šedých či černých zón ekonomiky, tudíž nepřispívají do naší společné pokladny.

Pirátský návrh odstraní výrazné bariéry v zaměstnání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatelé tedy nebudou zatěžováni komunikací s mnoha exekutory a řešením souvisejících problémů. Tím také odpadne přebytečná administrativní práce související se zaměstnáváním osob v exekuci.

Když tento návrh byl na vládě, tak jsme obdrželi od Ministerstva spravedlnosti nějaké připomínky. Ty jsme zapracovali do pozměňovacího návrhu, který mám připravený a který opravuje nějaké legislativně technické nepřesnosti, které se nám nepodařilo odladit i přesto, že návrh jsme komunikovali se spoustou odborníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP