(18.10 hodin)
(pokračuje Kolářík)

Tento návrh zároveň podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve svém stanovisku píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí souhlasí s cílem předkladatelů posílit nestrannost a nezávislost exekutorů tím, že exekutoři budou k vedení exekuce pověřováni příslušným exekučním soudem a bude zaveden princip "jeden povinný - jeden exekutor".

Dále píší, že k předpokládaným pozitivním dopadům do sociální oblasti - připomíná strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, jejichž jednou oblastí je právě ta, která je označena jako dluhy. Podle předmětného materiálu i podle názoru ministerstva je tento stav dlouhodobě neudržitelný. Neúměrně zatěžuje celý systém, výrazně snižuje vymahatelnost pohledávek, zvyšuje neefektivitu vymáhacího procesu a zvyšuje společenské náklady.

Výše citovaný materiál není zároveň v rozporu s programovým prohlášením vlády z června 2018, podle kterého vláda v exekuční oblasti zváží vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu "jeden dlužník - jeden exekutor", takzvaná místní příslušnost exekutorů nebo koncentrace všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Zároveň se tam píše, že následkem navrhované právní úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném, neboť mu bude pohledávky přiřazovat soud a on je tak nebude muset sám aktivně vyhledávat a podbízet se jedné straně, tedy věřiteli, na kterém, jak už jsem říkal, je finančně, ekonomicky závislý.

Zároveň bych chtěl ve své úvodní řeči zmínit, že tento návrh má podporu samotné Exekutorské komory, která na svém sněmu už v roce 2004 přijala usnesení, ve kterém místní příslušnost exekutorů podporuje. Zároveň je obsažena ve strategii boje proti sociálnímu vyloučení, jak už jsem zmínil, je v programovém prohlášení vlády. Zároveň je podporována těmi předluženými kraji, které to vidí jako východisko z problémů, se kterými se potýkají. A také má podporu neziskových organizací v sociální oblasti.

Tady bych chtěl zmínit, že místní příslušnost funguje v nějaké podobě téměř ve všech státech Evropy kromě Nizozemí a České republiky. Pokud bychom přijali tento návrh, tak se zařadíme mezi tyto vyspělé evropské státy a ten náš systém uděláme opravdu nezávislým a mnohem efektivnějším.

Přínosy už jsem zmiňoval, ještě je zopakuji. Zvýší se vymahatelnost, protože když se sníží náklady dlužníků, které nebudou multiplikovány u jednotlivých řízení, tak mnohem lépe budou moci zaplatit svoje dluhy, mnohem rychleji a efektivněji. Zjednoduší se celý proces. Dneska je ta komunikace velice složitá. Když s těmi dlužníky mluvím, tak oni často zmiňují, že za prvé ani nerozumějí tomu papíru, který jim přijde. A pokud mají exekuce čtyři nebo pět a chtějí řešit svoji situaci, tak je pro ně velice složitá už jenom ta samotná komunikace a domluvení těch různých splátkových kalendářů apod., protože komunikují s velkým počtem exekutorů. Zároveň to sníží byrokracii, jak už jsem uvedl, především zaměstnavatelům, kteří když dneska zaměstnají někoho v exekucích, tak odpovídají na dopisy, mají takzvanou součinnost a musí odpovídat všem exekutorům, pokud jich má ten dlužník více, navíc ještě pod pohrůžkou pokuty. To by také odpadlo, protože by dále komunikovali pouze s jedním tím exekutorem, kterého by dlužník měl. V neposlední řadě ušetří i stát, který často taky čelí těmto žádostem o součinnost. Například na katastr chodí spousta žádostí a v případě, že ten dlužník má těch exekucí třeba šest, tak to na katastr přijde šestkrát, ta žádost, což je podle mě úplně zbytečné.

Tento návrh není všespásný, to ale ani nikdo netvrdí. Těch změn by tam bylo třeba více. Nicméně je to takový základ, bez kterého se dál nepohneme a bez kterého to exekuční prostředí nevyčistíme. Nějakou formu teritoriality už diskutujeme téměř deset let ve Sněmovně i mimo ni. Vše k tématu podle mě už bylo řečeno a teď už zbývá jenom rozhodnout. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Koláříkovi, který vystoupil jako zástupce navrhovatelů. A máme takovou situaci, že zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Marek Výborný, který není přítomný. Operativně se podařilo zajistit, že by se role zpravodaje ujal předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Ale tuto změnu musíme schválit hlasováním. Opět jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Ale je nás tady dostatečný počet.

 

Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno 167 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Prosím pana zpravodaje Marka Bendu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem v trochu nesnadné situaci, protože to, že tady není zpravodaj, jsem zjistil před deseti minutami a nejsem úplně připraven zrovna tento tisk zpravodajovat. Nicméně bych k tomu pár obecných poznámek uvedl.

Otázka teritoriality exekutorů, ať už jakéhokoliv charakteru, ať už tak, jak je navrhována v tomto návrhu, řekněme, toho krajského nebo oblastního charakteru, okresního charakteru, se řeší mnoho let. Všichni víme, že je to hlavně zájmem Exekutorské komory, resp. většiny v Exekutorské komoře, protože zcela logicky každým takovým opatřením dojde k přerozdělení toho trhu a ti méně úspěšní budou mít více exekucí, ti více úspěšní budou mít méně exekucí a samozřejmě vždycky v každém společenství je těch méně úspěšných více. To znamená, že logicky Exekutorská komora přichází s tezí, že by bylo rozumné toto přerozdělení učinit.

Opakovaně se to diskutovalo na ministerstvu, diskutovalo se to v rozpravách, které se vedou neformálně mezi ústavněprávním výborem a Ministerstvem spravedlnosti. Hledá se nějaké řešení. Já netvrdím, že řešení navrhované poslanci nemůže být nakonec výsledkem, nicméně bych chtěl upozornit na skutečnost, že vláda v tomto případě dala negativní stanovisko. A tím hlavním důvodem je právě skutečnost - pak jsou tam uváděny ještě další důvody - ale tím hlavním důvodem je právě skutečnost, že zrovna exekuční řád je norma, která by opravdu měla projít normálním legislativním procesem, normálním připomínkovým řízením, normálně se pokusit i v diskusi právě s Exekutorskou komorou, ale také s exekučními soudy a s celou řadou dalších subjektů, které se podílejí na tomto hledání spravedlnosti, najít nějaké řešení, kde bude převažovat pocit, že opravdu všem nebo většině pomůže.

Já si tím zdaleka nejsem jist. Já sám za sebe říkám, a říkám to opakovaně, že si myslím, že přerozdělení trhu mezi exekutory neřeší vůbec nic. Celou řadu problémů, které jsme v exekucích měli, jsme v posledních letech řešili, včetně nákladů řízení, jejich dramatického omezení, všech otázek, které se týkaly dojíždění a takových. Teď máme za sebou poměrně zásadní novelu insolvenčního zákona, která by měla umožnit řadě lidí, kteří jsou ve vícečetných exekucích a myslí to poctivě a chtějí se nějakým způsobem z toho dostat, přejít do insolvenčního řízení, kde mají jednoho insolvenčního správce, který s nimi komunikuje, a mají nějakou šanci to po čase vyřešit.

Proto bych byl velmi zdrženlivý k tomu v tuto chvíli schvalovat a spíš bych opravdu, a to spíše výjimečně, já to tak nedělám příliš často, ale spíš bych opravdu vyčkal na to, až vláda přijde s nějakým návrhem, který se pokusí vyvážit zájmy všech v téhle oblasti, protože mi přijde, že tohle je příliš proexekutorský návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní ministryně Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP