(16.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Vážený pane ministře, právě mě zajímá, jak jsme na tom se zavedenými opatřeními, jaká opatření jsou v současné době zavedena. Máte už nějaká data, na základě kterých bychom mohli vyhodnotit účinnost těchto opatření? A plánujete uskutečnit nějaké další kroky, které by zabránily negativnímu trendu zavírání ordinací na venkově? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, také jsem četl stejný článek dnes. Samozřejmě je to věc, která mě velmi trápí, a přiznám se, že skutečně to řešení úplně není mávnutím kouzelného proutku. Je to poměrně komplexní problém, který se netýká jenom zdravotnictví, je to samozřejmě otázka nějakého rozvoje venkova atd. Ale pokud jde o zdravotnictví, tak se snažíme dělat skutečně maximum možného, abychom získali lékaře, a mladé lékaře, pro ty odlehlé oblasti, regiony, venkov. Bavíme se samozřejmě jak o praktických lékařích, praktických lékařích pro děti a dorost, tak samozřejmě i o zubařích.

V prvé řadě je třeba říct, že samozřejmě primární úlohu mají zdravotní pojišťovny, které ze zákona jsou odpovědné za zabezpečení časové a místní dostupnosti. My v tomto roce kontrolujeme vlastně všechny zdravotní pojišťovny, jak plní tuto svou zákonnou základní povinnost, a do konce tohoto pololetí by měly být výsledky těch kontrol, protože skutečně musíme tu síť zmapovat a říci si, jak vlastně budou do budoucna ti lékaři odcházet, kdo je třeba už ve starobním důchodu, abychom mohli trošku více plánovat, protože samozřejmě to je ten problém, že se tady úplně neplánovalo. Teď činím opatření, která samozřejmě budou třeba mít dopad až za několik let, např. zvyšování počtu studentů na lékařských fakultách atd. Takže samozřejmě je to něco, co je možná na delší běh, ale teď se snažíme skutečně ty pojišťovny v tomto směru motivovat, aby na tom pracovaly. Ony mají nástroje, snaží se vlastně navyšovat úhrady lékařům, kteří se rozhodnou pracovat v těch odlehlých oblastech. Můžou navýšit až o 30 % kapitační platbu. Takže to se děje.

My jako ministerstvo jsme vytvořili program, dotační program jak pro praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, tak pro stomatology. Stručně jenom připomenu, že jde o to, že skutečně máme vytipovány ty lokality, kde máme problém sehnat lékaře, a jenom do těchto lokalit dáváme ony dotace. Pro praktiky je to až do 250 000 na vybavení ordinace a 250 000 na plat sestry. Pro zubaře je ta celková dotace na pět let 1 200 000, to znamená 240 000 za rok, a týká se to právě zase sester, dentálních hygienistek atd., zkrátka na rozjezd té ordinace, kterou vlastně by ten mladý lékař měl tam založit nebo ji převzít po starším kolegovi. Jsou tam určité podmínky, že musí ošetřovat na pojišťovnu atd.

Pravda je, což je docela pozitivní, že se zdá, že o ty dotace je čím dál větší zájem. My pouze, když to vezmu u těch stomatologů, tak od května jsme schválili už 16 dotací, což si myslím, že není úplně špatně, že to je docela dobré, když to vezmeme, že skutečně ten stomatolog musí registrovat minimálně 1 500 pojištěnců. Takže vyplatili jsme nebo máme připraveno na těchto 16 dotací asi 14 milionů korun a to běží a stále je zájem. Kupříkladu od 1. 1. 2019 byly schváleny dotace v Rychvaldu okres Karviná, v Rýmařově okres Bruntál, v Libouchci okres Ústí nad Labem, v Ledči nad Sázavou okres Havlíčkův Brod a ve Velkém Meziříčí okres Žďár nad Sázavou, pět dotací na Vysočinu atd. Takže tam to běží.

U těch praktiků to samé, tam už bylo celkově schváleno 37 dotací do těchto odlehlých oblastí, jen v roce 2019 schváleno 15 dotací. Ten program tedy běží už delší dobu, ale akceleruje se čím dál tím větší zájem, zejména tedy ze strany praktiků a i těch stomatologů. U praktiků je to zkrátka - taky tady možná nemusím číst všechno, ale jsou to skutečně odlehlé lokality, Mikulovice, Zlaté Hory, Jeseník, Turnov. Jsou to skutečně často velmi odlehlé oblasti, i příhraniční, a o ty dotace je zájem a my je schvalujeme poměrně promptně. Takže se snažíme takto motivovat praktické lékaře a stomatology, ale není to úplně jednoduché.

Možná že jste zaznamenala, včera jsme prezentovali určité navyšování úhrad za stomatologickou péči například proto, že problém je, že stomatologové nechtějí moc pracovat na pojišťovnu, chtějí spíše pracovat za cash, takže říkají, že aby se jim to vyplatilo, tak se musí ty úhrady navýšit. Takže příští rok posíláme do stomatologie o 750 milionů navíc, tak aby zkrátka ty výkony, které stomatologové provádějí na pojišťovnu, se jim vyplatily, a měla by to být zase nějaká další motivace, aby byli ochotni ošetřovat pojištěnce.

Takže děláme maximum a já věřím tomu, že výsledky se dostaví. (Předsedající: Čas!) Ale je to samozřejmě i o tom, že prostě venkov se částečně vylidňuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem? Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já vím, že vy se tomu problému věnujete, že na to samozřejmě myslíte, ale myslím, že dostupnost služeb na venkově je širší problém. Vy jste to zmínil teď na konci své odpovědi. A je to možná i v důsledku toho, že vláda na venkov příliš nemyslí a ti lékaři prostě nepřicházejí. Nebylo by rozumné, aby vláda řešila tento problém komplexně, aby pomohla vytvořit podmínky pro to, aby se na venkově dobře žilo, aby nejen lékaři, ale i další profese neměli důvod regiony opouštět? Myslím, že ani při nejlepší snaze vašeho resortu se tento problém zřejmě nevyřeší. Ale každopádně děkuji za vaši snahu aspoň v tomto směru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Skutečně ten problém je komplexní, já jsem to řekl na začátku. My děláme maximum z hlediska finanční motivace.

Ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil, je, že chceme přijít velmi brzy s novým modelem tzv. rezidenčních míst pro mladé lékaře, protože vlastně mladý lékař, když vystuduje lékařskou fakultu po šesti letech, tak pak má tzv. předatestační přípravu, v různých odbornostech ta délka je různá, u praktických lékařů jsou to tři roky, a ta rezidenční místa mají sloužit k tomu, abychom vlastně ještě dofinancovali tuto přípravu, kdy ten lékař ještě není vlastně hotov, nemůže fungovat samostatně, ale musí se samozřejmě školit a připravovat k té zkoušce. A ta rezidenční místa vlastně by mu měla výrazně navýšit tu odměnu, tak aby zkrátka byl motivován třeba jít i do toho regionu, kde je problém.

Takže my chceme vlastně ten systém rezidenčních míst rozdělit podle pásem. To znamená, dotaci na předatestační přípravu pro mladého třeba praktika budeme dávat třeba řekněme nejvyšší v Karlovarském kraji, v Ústeckém, tam, kde chybí, a třeba nižší zase v Praze. Takže vlastně i takto připravujeme ten zákon, za chvilku bude hotov a půjde do legislativního procesu, ale jinak je to prostě komplexní problém. Když se dělal průzkum mezi mladými praktiky a mladými lékaři, co by je vlastně motivovalo k tomu, aby šli na venkov, tak ty dotace, o kterých jsem hovořil, řeklo zhruba 50 % lékařů, že vlastně pro ně je motivační ta finanční stránka, ale větší procento řeklo práce pro partnera, manžela, manželku, školu pro dítě. A je jasné, že samozřejmě ve městě je život pohodlnější, mladí lidé v tomto směru preferují určité pohodlí a komfort a ten venkov je v tomto složitější. Takže je to komplexní. (Upozornění na čas.) Myslím si, že i kolegové z jiných resortů se o to snaží, a uvidíme, zda se blýská na lepší časy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat, proč vaše ministerstvo vědomě klade překážky demokratickým procesům v naší zemi. Protože před necelým rokem jsem vás interpeloval kvůli volebnímu průzkumu, jehož provedení ministerstvo znemožnilo. Cílem výzkumu je zjistit, zda jsou problémy při sčítání hlasů systémové, nebo zda jsou způsobeny chybou okrskových volebních komisí, a v závislosti na těchto zjištěních navrhnout adekvátní legislativní změny. Výzkum propojuje údaje o chybovosti s anonymizovanými údaji o obsazení okrskových volebních komisí. Poskytnutí těchto údajů bylo schváleno Úřadem pro ochranu osobních údajů ve stanovisku ze dne 4. 4. 2018 číslo jednací UOOU-03134/18-12. Přesto Ministerstvo vnitra rozeslalo obcím vyjádření, že poskytnutí těchto informací může být vnímáno jako porušení zákona o ochraně osobních údajů. To obce od poskytování daných informací odstrašilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP