(17.00 hodin)
(pokračuje Lipavský)

Vy jste mi na interpelaci odpověděl dopisem ze dne 30. 7. 2018, ve kterém jste uvedl, že úmyslem ministerstva nebylo bránit výzkumu, že se ministerstvo ztotožňuje se stanoviskem ÚOOÚ a o dalším postupu bude jednat s výzkumným týmem. Dokonce proběhla schůzka mezi Markem Antošem, což je vedoucí výzkumného týmu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se sešel s ředitelem odboru voleb. Nicméně 4. 9. 2018 bylo výzkumnému týmu oznámeno, že ministerstvo obcím nezašle žádné aktualizované stanovisko ani jakoukoli informaci, která se týká spolupráce na výzkumu.

Takže bych se vás chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že se opět objevily určité nesrovnalosti ve volbách a chyby při sčítání, jestli to hodláte nějak reflektovat a jak budete dále postupovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, Ministerstvo vnitra jako ústřední správní orgán na úseku voleb vnímá jako svůj prioritní úkol zkoumat společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzovat dosahované výsledky a činit opatření k řešení aktuálních otázek. To nám konečně ukládá kompetenční zákon. Vítáme tedy i seriózní výzkumné aktivity v oblasti voleb. Máme zájem je využívat ve své činnosti. Takto pracujeme například se závěry a doporučeními z výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, které se týkají práce okrskových volebních komisí. Ministerstvo vnitra volební výzkumy neblokuje. Pro to nemáme žádný důvod. Nicméně to neznamená, že se na všech výzkumech můžeme aktivně podílet. Na to nemáme zdroje ani personální kapacity.

V případě výzkumu, o kterém hovoříte vy, bylo ministerstvo v roce 2018 na jaře dotázáno několika obcemi, zda mohou realizátorovi poskytnout údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo doporučilo obcím, aby pečlivě zvážily, zda poskytnutím informací o členech okrskových volebních komisí nemůže dojít k porušení pravidel o ochraně osobních údajů, a dále jsme odkázali na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výzkumníci následně získali od Úřadu pro ochranu osobních údajů kladné vyjádření. To my respektujeme. Jakkoli ministerstvo považuje znalost o fungování okrskových volebních komisí za důležitou, neshledali jsme jako žádoucí v loňském roce v předvolebním období obce zatěžovat dalším výkaznictvím pod hlavičkou ministerstva. O tom jsem vás koneckonců zpravil i v odpovědi na vaši písemnou interpelaci, která se tohoto tématu týkala, a měl jsem za to, že ta věc je uzavřena.

Co je otevřené, je samozřejmě modernizace organizace voleb. Chystáme systémové opatření v podobě nového informačního nástroje informační systém správy voleb. Jeho součástí bude též registr okrskových volebních komisí a ten registr bude sloužit k online nominacím členů okrskových volebních komisí kandidujícími stranami, což tedy usnadní komunikaci s volebními stranami a poskytne nám všem data o složení okrskových volebních komisí v republice. Data bude možné zpracovávat též statisticky a výstupy by měly být k dispozici též jako open data. Ostrý provoz celého tohoto systému plánujeme na rok 2022.

Do té doby se samozřejmě chceme zabývat i dalšími opatřeními. Chceme aktivně pracovat s tématem organizace činnosti okrskových volebních komisí. A jak už jsem předeslal, informace ze seriózních výzkumů jsou pro nás vždy vítaným podkladem. Rádi se seznámíme i s výstupy z toho výzkumu, o kterém jste hovořil, a zvážíme, zda na výsledky výzkumu lze navázat například dalšími legislativními nebo metodickými kroky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: V prvé řadě děkuji za odpověď. Ona ta záležitost samozřejmě uzavřena není, protože se ukázalo, že opět okrskové komise při sčítání prostě chybují. Zcela konkrétně se dějí takové věci, že například první dva kandidáti dostávají tu čárku, to znamená preferenční hlas. My to nevíme stoprocentně, ale podle statistických dat, prostě když jako to odpovídá, tak to vidíme například v brněnském okrsku 23 064, nebo v Kamenických Žehrovicích, na Novojičínsku a tak dále.

Jsem rád, že jste dal to datum 2022. Tak doufejme, že se to podaří. Nicméně do té doby proběhnou významné krajské volby a proběhnou i parlamentní volby. Takže mně by se zdálo, že by za Ministerstvo vnitra bylo vhodné, kdyby se nějakým způsobem podařilo ty obce třeba namotivovat - chápu, že vy za ně nemůžete dát ruku do ohně - ale namotivovat, aby se takového průzkumu zúčastnily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já bych ty věci rozdělil na ten výzkum, o kterém hovoříte, tam myslím, že jsem stanovisko ministerstva vysvětlil, a na systémové kroky, které chystáme, ten informační systém, kde bude jasné a bude ta možnost nominovat online členy komisí a potom vyhodnocovat, jak jednotlivé politické strany nominovaly a fungovaly. To bude připraveno k tomu termínu, o kterém jsem hovořil.

A pokud odkazujete na případné chyby během sčítání evropských voleb, tak to je velmi čerstvá věc. My samozřejmě budeme vyhodnocovat fungování volebních komisí v těch volbách, které proběhly, a pokud se ukáže, že tam je nějaký systémový problém, tak ho budeme řešit i s ohledem na krajské volby a volby parlamentní. Ale to ministerstvo dělá průběžně. A já nemám pocit, že by na rozdíl od voleb parlamentních, kde opravdu ten problém byl, byly chyby v přidělování preferenčních hlasů, skončilo to vlastně u soudu, tak zatím žádné informace o tom, že by nějaké pochybení tohoto rozměru a rázu proběhlo v evropských volbách, nemám. Pokud by se ukázalo, že ano, tak to by ukazovalo nějaký systémový problém a budeme to řešit. Ale zatím žádné takovéto informace nemám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu. Pan poslanec Ondřej Profant se omlouvá dnes na celý den z důvodu nemoci.

Poprosím pana poslance Vojtěcha Munzara s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, chtěl jsem interpelovat už vašeho předchůdce, ale neměl jsem tehdy štěstí na losování, a proto tuto mou dnešní interpelaci berte spíš jako informaci a upozornění.

V rámci předchozího období Poslanecké sněmovny, a to konkrétně na 54. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. 1. 2017, bylo přijato usnesení ve věci zadání forenzního auditu stavby 08 05 dálnice D8, a to s termínem do června roku 2017. Vaše ministerstvo vypsalo veřejnou zakázku dle mých informací dne 3. 5. 2017 s termínem podání nabídek do 22. 5. 2017. Jak jsem se dozvěděl, bohužel se žádná firma do této soutěže nepřihlásila, ale Ministerstvo dopravy další kroky v tomto nečinilo. To znamená, že jsme v situaci, že není naplněno usnesení, a toto období trvá už od ledna 2017 do května 2019, jedná se tedy o období dvou let a čtyř měsíců, kdy ministerstvo nezvládlo vysoutěžit zadání požadovaného auditu. Pro mě to je otázka, jestli usnesení celé Poslanecké sněmovny nepovažuje Ministerstvo dopravy za tolik závažné, aby v této věci dostatečně konalo.

Vážený pane ministře, tímto vás žádám o reakci, jakým způsobem zjednáte nápravu. A já věřím, že učiníte takové kroky, abyste naplnil usnesení Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, mírně bych navázal na vaši rekapitulaci. Je skutečností, že skutečně 11. ledna 2017 byla Poslaneckou sněmovnou vláda požádána o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Tady zdůrazňuji vláda. Z tehdejší korespondence mezi ministrem dopravy panem Ťokem a předsedou vlády panem Sobotkou vyplývá, že se jednalo o úkol pro vládu, a proto ministr dopravy předpokládal, že bude řešen pro vyšší objektivnost Úřadem vlády České republiky, tedy mimo resort dopravy. Přestože Ministerstvo dopravy tady nebylo pověřeno plněním tohoto úkolu, na což byl tehdejší předseda vlády ministrem dopravy upozorněn, připravilo právě věcné zadání pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele forenzního auditu a nabídlo svou kapacitu pro splnění tohoto úkolu. Zároveň tehdejší ministr dopravy pan Ťok upozorňoval na věcnou neproveditelnost v termínu zadaném v usnesení Poslaneckou sněmovou Parlamentu České republiky, tedy do června 2017. O této skutečnosti pak ministr dopravy informoval i členy tehdejší vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP