(18.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

A co je velmi důležité, jako nový finanční nástroj na podporu investic se zavádí takzvaný modernizační fond. Patříme mezi jednu z deseti zemí v Evropě, která bude mít právě tento modernizační fond. Prostředky pro Českou republiku v tomto fondu v období 2021 až 2030 odhadujeme v závislosti na ceně povolenky na více než 100 miliard korun. Takže tohle je právě do budoucna ten klíčový zdroj financování, ze kterého potom budou moci být financovány projekty na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

V České republice bude tyto prostředky spravovat Státní fond životního prostředí a způsob jejich využití bude potom v rámci pravidel stanovených evropskou legislativou spoluurčovat nově vzniklý meziresortní orgán, takzvaná Rada modernizačního fondu, složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí.

Reforma systému obchodování s emisemi se vztahuje k následujícímu obchodovacímu období, to je od 1. ledna 2021, a proto se navrhuje nabytí účinnosti předkládaného návrhu zákona ke dni 1. ledna 2021, pouze menší část novely má nabýt účinnosti již bezprostředně po vyhlášení ve Sbírce zákonů, předpokládejme v letošním roce.

Dovolte mi zdůraznit na závěr, že v nadcházejících letech čekají českou energetiku a průmysl významné změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv, a systém EU ETS nabídne v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní příležitosti vyplývající z rozvoje nízkoemisních technologií plně využít.

Já jenom řeknu na závěr pro zajímavost a pro informaci, že po významném růstu ceny emisních povolenek, která vzrostla meziročně takřka pětkrát a pohybuje se v současné době někde mezi 20 až 25 eury za tunu, tak to, co české podniky, kterých v systému EU ETS je momentálně zhruba 300, tak to, co dokupují, má zhruba hodnotu miliardu eur ročně. To znamená, že už teď české podniky dokupují emisní povolenky za zhruba jednu miliardu eur a samozřejmě se předpokládá, že bude cena emisní povolenky dále růst a na druhé straně je to velká motivace pro další opatření, která by měla snížit emise.

Termín pro transpozici zmíněné směrnice je 9. říjen 2019 a vzhledem k této lhůtě si pak ještě dovolím navrhnout Poslanecké sněmovně, aby podle ustanovení § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrátila projednávání tohoto návrhu ve výborech na 30 dní. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Poprosím paní poslankyni Danu Balcarovou, aby se jako zpravodajka pro prvé čtení ujala slova.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já bych ráda jenom shrnula pár věcí. Jedná se o vládní novelu. Vláda návrh této novely schválila 13. 5. 2019. Touto novelou se budou měnit dva zákony. Jednak je to zákon č. 383/2012 Sb., o obchodování s emisními povolenkami, jednak zákon č. 458/2000 Sb., takzvaný energetický zákon. Novela má implementovat revizi evropské směrnice pro čtvrté obchodovací období s emisními povolenkami, pro roky 2021 až 2030.

Ráda bych zdůraznila, že tato novela, která zpracovává příslušný předpis, směrnici Evropské komise, je v souladu s rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu, Kjótský protokol pro obchodování s emisemi, který definuje systém obchodování s emisními povolenkami jako silný ekonomický mechanismus, jehož cílem je omezení vypouštění skleníkových plynů.

Jak už zmínil pan ministr, došlo k velkému navýšení ceny v tomto systému obchodní povolenky, a celý systém tak lépe funguje a konečně plní svoji regulační funkci, to znamená, že pro znečišťovatele je výhodnější omezit vypouštění a inovovat technologie než platit za vypouštění cenu, která je stanovena emisními povolenkami.

Ráda bych upozornila na to, že předpokladem je, že v letošním roce bude výnosem z emisního obchodování až 12 mld. korun, možná i 15 mld. Je to poměrně hodně peněz a je to mnohem více, než tomu bylo v minulých letech.

Pro mě jako předsedkyni výboru pro životní prostředí je zarážející, že novela navrhuje snížení vázaných prostředků, které mají jít na ochranu klimatu a do šetrné energetiky, a snižuje částku z 12 mld. na 8 mld.

Ještě bych ráda zdůraznila, že tato novela, nebo to navýšení peněz v systému a jeho výnosy jsou velká šance pro průmysl a energetiku České republiky. Najdou se tam teď prostředky pro odklon od závislosti na fosilních palivech a je to pro nás velká výzva, abychom tyto výnosy velmi dobře využili. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomuto návrhu zákona, který je zřejmě dobře předjednán mezi resorty i mezi různými jinými skupinami, kterých se může týkat, ale přesto bych si dovolil pár slov k němu říci.

Pan ministr předpokládá, že víme, že systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je nám dobře znám, že víme, že byl zaveden proto, aby bylo možné do roku 2050 dosáhnout dlouhodobého ambiciózního cíle redukce emisí skleníkových plynů o 80 až 95 % oproti roku 1990, že se tedy jedná o jakýsi nástroj, pomocí kterého chceme dosáhnout tohoto poměrně významného ambiciózního cíle, že to je nástroj, který se někdy zadrhne, který se někdy otupí, že to je nástroj velmi problematický, který se dokonce může obrátit proti svému uživateli. Dobře víme, třeba v minulém roce, myslím, nebo začátkem stávajícího roku, jsme řešili tady ve Sněmovně problém, který nastal, když se najednou prudce cena povolenek zvedla, já nevím, z 8 eur za povolenku, z 5 eur na 25 eur. Tenkrát jsme nevěděli jinou cestu a konsenzuálně jsme snížili daň z přidané hodnoty na teplo, čímž jsme významně pomohli našim teplárnám. Takže problematičnost toho nástroje je zřejmá.

Ten cíl, který má plnit obchod s povolenkami, má směřovat ještě zase k dalšímu cíli, a to k cíli vybojovat úspěšně boj s klimatickou změnou, tedy boj proti globálnímu oteplování. Tady z minulého období máme asi dobré zkušenosti z debat o tomto tématu, které tady probíhaly poměrně dlouho. Ustálil se názor v té názorotvorné skupině u nás v České republice, a tedy i v Evropě, že klimatická změna je jakýmsi božím trestem za činnost lidí ve věci výroby energie, spalování fosilních paliv, že to je hrozba pro existenci lidstva, že s klimatickou změnou je nutné bojovat a že není dovoleno pochybovat o tom, že se jedná o klimatickou změnu výhradně způsobenou lidskou činností, že se jaksi nedovoluje pochybovat, i když některé vědecké závěry zpochybňují tu teorii o tom, že stávající klimatická změna je způsobena lidmi. Je to třeba znovu se objevivší fyzikální výzkum pánů Nikolova a Zellera, kteří ve své studii píší, že skleníkové plyny vlastně neovlivňují klima na Zemi, ale že toto klima ovlivňuje jakýsi složitější termodynamický efekt atmosférického tlaku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP