(11.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Ten druhý je jiná věc. Jak jste si všimli, když podáváme pozměňovací návrh k návrhu zákona, tak nám systém napíše, že bychom si měli dvakrát vytisknout kopii a předat jednu předsedajícímu a jednu zpravodaji. Já je tady mám samozřejmě podepsané, nicméně přijde mi to poněkud zastaralé. Když už tedy zavádíme tu elektronizaci do systému sledování zákonodárného procesu, tak si myslím, že bychom mohli ustoupit od toho papíru, zvláště v případech, kdy jsou tyto věci již elektronicky načteny, takže měním slovíčko "a" za slovíčko "nebo", aby tam, kde je ten zákon podán elektronicky, nebylo třeba tady rozdávat tištěné kopie, a tam, kde naopak ten zákon není načten elektronicky, příp. jiný návrh, což se týká různých usnesení, která tady pravidelně probíráme, tak tam aby naopak ta povinnost stále byla, pokud tedy nebudeme mít nějaký jiný systém pro nahrávání elektronických usnesení k různým aktuálním kauzám apod.

Takže to jsou mé dva návrhy, ke kterým se hlásím. Ještě jednou zopakuji, jedná se o sněmovní dokument 2948 a sněmovní dokument 2949. Podrobné zdůvodnění je potom v těch samotných tiscích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další v podrobné rozpravě je přihlášený pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, já už nebudu zdržovat. V obecné rozpravě jsem své návrhy zdůvodnil, čili rád bych se přihlásil ke sněmovním dokumentům 2940, to je ona tabulka povinností v poslední verzi, a ke sněmovnímu dokumentu 2947, což jsou ony zmiňované účinnosti 1. 7. a 1. 1. Dávám samozřejmě zpravodaji a panu předsedajícímu k dispozici, tak jak mi to ukládá jednací řád. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 2935, to je pozměňovací návrh, který vypouští z tohoto tisku zákony, pro jejichž schválení je třeba výslovného souhlasu obou komor Parlamentu České republiky, tzn. zákony, které jsou uvedeny v článku 40 Ústavy České republiky. Podrobněji o tom mluvil pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne? Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Má pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl zrekapitulovat ty návrhy. Máme pozměňovací návrh pana poslance Bendy k tabulce veřejnoprávních povinností, pana poslance Bendy a Kupky k účinnosti jednou za půl roku, pana poslance Pikala, což jsou dva technické návrhy k předkládání papírových pozměňovacích návrhů, a návrh pana poslance Hamáčka, vypuštění částí, které se týkají režimu článku 40 Ústavy a vyžadují souhlas Senátu.

Závěrem jsem chtěl ještě poděkovat Ministerstvu vnitra za to, že v návaznosti na usnesení ústavněprávního výboru řeší problematiku tzv. obsoletních právních předpisů, tzn. velkého množství právních předpisů, které už vyšly z užívání, byly zrušeny generálními zrušovacími klauzulemi apod., ale není jasné, jaké všechny právní předpisy v současné době platí. Takže je vhodné, aby se nějakým způsobem ten počet zužoval. A je dobře, že Ministerstvo vnitra a obecně vláda se touto problematikou zabývá a že plánuje předložení novely, která zruší ty obsoletní právní předpisy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo. A protože nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Otevřeme další bod. Jde o

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, který je přítomen. Takže pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

Předkládaná novela má za cíl zefektivnit činnost Státního pozemkového úřadu a řeší některé aktuální problémy vyplývající z jeho praxe. Dochází ke změně tří zákonů, zákona o Státním pozemkovém úřadu, zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Cílem návrhu novely zákona o SPÚ je zejména zakotvit přednost státu při převodu pozemků z rezervy určené pro rozvojové programy státu při souběhu nároků podle jiných zákonů, zpřesnit způsob oceňování majetku a zrušit možnost sjednání splátkového režimu, zavést nový typ nárokového převodu stavby a souvisejícího majetku umístěného na pozemku. Návrh technické novely zákona č. 229/1991 Sb. optimalizuje postup při převodu zemědělských pozemků oprávněným osobám veřejnou nabídkou a zavádí možnost nabízet opakovaně pozemek ve veřejné nabídce, pokud byla předchozí nabídka marná. Návrh novely zákona č. 39/1993 Sb. řeší případy vrácení kauce složené podle tohoto zákona subjektem, který v mezidobí zanikl, přičemž kauce se stává příjmem státního rozpočtu.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na své 23. schůzi 15. května 2019 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme přikázali k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Usnesení výboru máme jako sněmovní tisky 388/1 a 2 k dispozici. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec David Pražák. Prosím ho, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru, příp. odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Dobré dopoledne. Zemědělský výbor projednal vládní novelu návrhu zákona, sněmovní tisk 388, 15. května, kdy byly podány dva pozměňovací návrhy mou osobou. Zemědělský výbor doporučuje schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Pošvář. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, nahrál jsem do systému pozměňovací návrh, který se týká minimální rezervy státních pozemků, a rád bych jej teď odůvodnil.

Půda je jedním z hlavních přírodních zdrojů. Zemědělská je pak nejcennější, neboť nám poskytuje obživu. Měli bychom mít na paměti, že půda není nezničitelná, a proto bychom ji měli aktivně chránit. (Hluk v sále.) Stát proto potřebuje půdu na obnovu krajiny, její přirozené prvky, jako jsou mokřady, tůně, lužní lesy a nivní louky. Stát půdu potřebuje, proto myslí na případné horší časy. V případě potravinové krize např. způsobené klimatickou změnou pak díky zemědělské půdě stát občanům zajistí přežití. Navýšením státní rezervy bude stát moci tuto roli zvládnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, jak pan poslanec odůvodňuje svůj pozměňovací návrh. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji. Aby nedošlo k úplnému vyčerpání zemědělské půdy pro potřeby státu, které teprve v budoucnu mohou nastat, ukládá tento pozměňovací návrh Státnímu pozemkovému úřadu zachovávat minimální výměru 100 tisíc hektarů a včas doplňovat koupí od jiných vlastníků nebo vhodnou směnou za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. s cílem rovněž zlepšit složení a zkvalitnění rezervy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani pan ministr ani pan zpravodaj.

Než otevřu podrobnou rozpravu, opět omluvy. Paní poslankyně Lenka Dražilová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, a z dnešního dne do 10 hodin z důvodu výjezdního zasedání podvýboru pro migraci se omlouvá pan poslanec František Kopřiva. Pan poslanec Jiří Strýček se omlouvá v době od 15.45 do 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Mališ na celý dnešní jednací den z pracovních důvodů.

Otevírám podrobnou rozpravu, do ní je přihlášen pan poslanec Pošvář. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP