(16.00 hodin)
(pokračuje Kupka)

Ano, některé úřady opravu mají celou řadu prokluzí, pokulhávají o koňské délce za svými lhůtami, ale tím spíš bychom se s tím neměli smířit a měli bychom i tímto způsobem, tímto konkrétním návrhem, kterým v případě rizik jsme schopni je eliminovat, jsme schopni určitě udělat to, že proces EIA z něj vyjmeme. Ale v principu jde o to způsobit rovnoprávnější podmínky, způsobit to, aby se v ČR ze strany státu dodržovaly lhůty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní nevidím už do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Nyní se zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní poslankyně Zuzana Ožanová, zpravodajka - nemá zájem. Pan navrhovatel? Již také nemá zájem.

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na... Pardon, máme tady návrh na zamítnutí, ale já předtím ještě přečtu omluvy, než si zahlasujeme. Takže pan poslanec Dolínek se omlouvá z důvodu neplánovaného prodloužení jednání Správní rady České zemědělské univerzity z celého jednacího dne. Dále paní poslankyně Jana Levová se omlouvá 20. 6. na celý jednací den a na dnešní jednání od 15.45 hodin do konce jednacího dne. V obou případech ze zdravotních důvodů. A paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dne 19. 6. mezi 15.45 a 18.00 z osobních důvodů.

Takže já teď zagonguji a svolám poslance do sálu, jelikož jsem od paní zpravodajky paní poslankyně Zuzany Ožanové zaznamenal návrh na zamítnutí předloženého návrhu, o kterém budeme nyní hlasovat. Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás odhlašuji. Přihlaste se prosím všichni znovu svými hlasovacími kartami. (Posl. Faltýnek žádá o svolání poslanců.) Už jsem zagongoval, pane předsedo, asi dvakrát, ale zagonguji ještě jednou. Ono je to slyšet jenom v předsálí. Dvakrát jsem ještě zagongoval. A ještě počkáme pro jistotu, aby se poslanci měli příležitost dostavit, jelikož byla určitá prodleva mezi posledním hlasováním a tím, co bude následovat. Připadá mi, že je nás již v sále dostatek, vidím to i na kvoru.

 

Takže ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Paní poslankyně Zuzana Ožanová navrhuje zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 992 přihlášeno 153 poslanců, pro zamítnutí 87, proti 54. Návrh na zamítnutí byl přijat a tímto projednávání tohoto tisku je ukončeno.

 

A já předávám řízení této schůze. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Střídání proběhlo. Dobré odpoledne. Jako další bod je zde bod

 

115.
Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka,
Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 422/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Radek Holomčík. Prosím klid v jednacím sále a prosím pana navrhovatele, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, aj my chcem zpátky motýle! Akorát o tom neskládáme dadaistické básně, ale přicházíme s konkrétními návrhy a budeme přicházet s konkrétními návrhy, které pomohou řešit problémy našich lesů, naší krajiny, naší půdy, naší vody, a také chceme bojovat proti tomu, aby se bohapustý byznys maskoval za něco, co má přinést přírodě nějakou pozitivní hodnotu, ale co v reálu celou situaci jenom zhoršuje. A přesně takovým návrhem je naše novela zákona o ovzduší, která ruší to minimální povinné množství přimíchávání biopaliv do pohonných hmot.

Já bych na úvod svého příspěvku rád přečetl vyjádření Ministerstva dopravy, tedy to původní vyjádření Ministerstva dopravy. Nevím, jestli si vzpomínáte na tu šlamastyku, která kolem toho vznikla, ale když náš návrh přišel na vládu, tak Ministerstvo dopravy dalo kladné stanovisko, aby asi po čtyřech dnech, když se tehdejší ministr dopravy, to byl ještě pan ministr Ťok, vrátil z nějaké zahraniční cesty, Ministerstvo otočilo, načež asi tři dny nato se pan ministr dozvěděl z Mladé fronty Dnes, že už ho nebaví dělat ministra a rozhodl se skončit.

Tak já přečtu to stanovisko: Po posouzení předmětného poslaneckého návrhu Ministerstvo dopravy doporučuje vládě zaujetí souhlasného stanoviska k němu.

Zavedená podpora biopaliv sledovala několik cílů: Povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot dostupných na českém trhu představuje zvolený způsob, jak dosáhnout cíle 10 % používání energie z obnovitelných zdrojů k roku 2020 v dopravním sektoru, což představuje první z evropských milníků ve snižování emisí v dopravě. Dalším důvodem pro povinné přimíchávání bylo dosahování cíle snižovat emise skleníkových plynů v celkovém životním cyklu dodávaných pohonných hmot. Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak. Jak se v posledních letech ukazuje, je nutné dosahování stanovených cílů skrze podporu biopaliv první generace přehodnotit. Biopaliva v současnosti používaná jako příměsi do pohonných hmot se téměř výlučně vyrábí z potravinářské biomasy. U v současnosti používaných biopaliv tedy existuje konkurenční užití půdy pro výrobu potravin či krmiv.

Z pohledu dopravy souhlasíme s tvrzením, že přestože biopaliva mají některá pozitiva, jako lepší spalování, existují nezanedbatelné nevýhody s nimi spojené, jako zejména větší spotřeba metylesteru řepkového oleje v porovnání s motorovou naftou při provozu vozidel. Nevýhodou je i možnost poutání vody do lihu v pohonných hmotách, a tím i zvýšení korozivosti kovových částí motorů vozidel. Dalším aspektem jsou technické problémy ve spalovacích motorech. Vesměs všechna biopaliva vyžadují úpravu palivové soustavy a optimalizaci chodu motoru. Některá biopaliva vyžadují zkrácení intervalů výměny oleje. Část biopaliv má negativní vliv na produkci základních zdraví škodlivých emisí spalovacích motorů. Shora uvedených cílů lze dosáhnout i jinými, vhodnějšími způsoby, například podporou komplexního řešení v oblasti intermodální dopravy, používáním úsporných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás asi budu muset přerušit, ale sál v tuto chvíli opustil i poslední ministr, nemáme tady nikoho z vlády (Posl. Holomčík: To je skandál!) a podle platných usnesení Sněmovny bychom v tuto chvíli neměli pokračovat. Takže já vás přeruším asi tak na dvě minuty a zkusíme někoho sehnat. Takže já přerušuji schůzi Sněmovny do 17 hodin. (Námitky.) Pardon, do 15 hodin. (Smích.) Do 16.10 hodin. (Ministr Hamáček vchází do jednacího sálu.) Nicméně pan ministr tu již je, takže můžeme pokračovat. Děkuji panu vicepremiérovi, že se mezi nás vrátil.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já bych také rád poděkoval panu ministrovi prostřednictvím pana předsedajícího za to, že umožnil pokračování projednávání našeho velkolepého návrhu. Kde jsem to skončil?

Shora uvedených cílů lze dosáhnout i jinými, vhodnějšími způsoby, například podporou komplexního řešení v oblasti intermodální dopravy, používáním úsporných dopravních prostředků v městské hromadné dopravě, efektivním využíváním kapacit automobilové dopravy, podporou elektromobility a vodíkových dopravních prostředků zejména u nákladní automobilové dopravy a v neposlední řadě decentralizací energetických zdrojů.

Souhlasíme s návrhem zrušit povinnost přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, a to z výše uvedených důvodů.

To byl ten původní, necenzurovaný postoj Ministerstva dopravy, který vypracovali odborní zaměstnanci předtím, než se pan ministr vrátil ze zahraniční cesty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP