(16.40 hodin)
(pokračuje Kott)

Něco málo tedy ze stanoviska výrobců obnovitelného lihu v České republice. Úvodem si je třeba uvědomit, co je hlavním účelem výroby obnovitelných zdrojů energie a proč jsou pro dosažení cílů jak environmentálních, ekologických, tak i ekonomických, stanovených a schválených statutárními orgány Evropské unie pro následující období. Primárními cíli pro výrobu biopaliv, nikoliv jejich vlastní podpory, jak uvádí důvodová zpráva, jsou snižování emisí skleníkových plynů při přepravě a dopravě a snižování závislosti na dovážených fosilních zdrojích energie, a tím i posilování energetické soběstačnosti ne České republiky, nýbrž bezpečnosti v Evropské unii.

S názorem předkladatelů, kdy jedním z cílů má být snížení nadprodukce potravin, nelze souhlasit, neboť je v rozporu se stávající realitou v zemědělské prvovýrobě. Pokud jde o argument zvýšení zaměstnanosti při výrobě biopaliv, pak jde primárně o možnost zařazení plodin do osevního postupu při zachování pravidel biodiverzifikace pro zachování rozměru pěstování u jednotlivých zemědělských prvovýrobců.

Pravdou je, že biopaliva první generace jsou nejrozšířenějším, ekonomicky dostupným druhem biopaliv jak v České republice, tak také v Evropské unii. Názor předkladatelů, že u biopaliv první generace existuje konkurenční užití půdy pro výrobu potravin či krmiv, není třeba komentovat, neboť je velice zavádějící. Fenomén zvaný konkurence je základem hospodářské soutěže a je, nebo by měl být, přítomen při jakékoliv výrobě jakékoliv komodity. Pokročilá biopaliva, vyráběná nikoliv ze surovin pro potravinářskou výrobu, která předkladatelé zmiňují, včetně bioplynu, jsou zatím převážně v začátcích a objemově nemohou zajistit plnění závazků na snížení emisí skleníkových plynů a docílení stanovených limitů v dopravě v následujících letech, to je deset procent do roku 2020.

Předkladatelé návrhu v rámci důvodové zprávy se odkazují na studie prokazující neefektivnost a negativní dopady výroby biopaliv první generace a dále argumentují i faktorem nepřímých změn při využití půdy. Mohli bychom zde uvádět další studie, které naopak zpochybňují závěry některých studií, což však není asi cílem. Chtěli bychom, aby se na celou věc pohlíželo kromě selského rozumu i optikou stávajících možností při výrobě v České republice i v Evropské unii. Kdyby vše bylo tak negativní a environmentálně neakceptovatelné, proč by tedy už dávno Evropská unie tuto výrobu nezakázala? I přes snahy určitých podnikatelských skupin úplně zrušit výrobu biopaliv první generace, na kteréžto Komise reagovala snahou omezit objem výroby na pět procent, tento limit nebyl s ohledem na reálná fakta zaveden a strop pro využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě byl ponechán na úrovni sedmi procent.

Pokud jde o tvrzení předkladatelů návrhu o vybraných důsledcích spojených s produkcí biopaliv, tj. dopady pěstování na kvalitu vod, půdy, na potravinářskou soběstačnost, na suverenitu, biodiverzitu, efektivitu a další, lze konstatovat, že i zde jde o účelové přizpůsobování se faktům předkládaného návrhu. Pro výrobu jednoho litru biopaliva je třeba dle předkladatelů návrhu dva a půl tisíce litrů vody. Je tím míněna voda z atmosférických srážek? Skutečností v České republice, že například cukrová řepa je zdrojem biomasy pro výrobu nejen bioetanolu, není v České republice uměle zavlažována, což v návrhu zmiňováno není.

Pokud jde o problém sucha, pak je to problém všech zemědělských komodit a nikoliv jen potravinářských surovin pro biomasu, pro potřeby výroby biopaliv. U dopadů na kvalitu půdy by bylo nejvhodnější se dotázat samotných zemědělských pěstitelů všech komodit, protože na rozdíl od teoretických studií vědí, jak na půdě zodpovědně hospodařit. Zejména tvrzení dalších studií o tom, že množství suroviny potřebné k výrobě takového množství pohonné hmoty, které by naplnilo jednu nádrž automobilu, představuje objem potravy pro jednoho člověka na celý rok, přičemž za studii je zde vydáván názor agrárního analytika pana Havla v rámci blogů na serveru aktualne.cz.

Ano, už se pomalu blížím ke konci. Tady je jedna důležitá záležitost ještě třeba zmínit. Závěrem bychom rádi poukázali na nejnovější vývoj názorů orgánů Evropské unie na problematiku trvale udržitelné výroby biopaliv v rámci EU, kdy ve čtvrtek 13. 6. 2019 se dohodli vyjednavači Komise Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na kompromisu, který zahrnuje dosažení třináctiprocentního cíle v dopravě do roku 2030 a zastropování biopaliv v první generaci na úroveň v členských státech EU k roku 2020, maximálně však sedm procent. Obsahuje i zmrazení použití biopaliv s vysokým faktorem, jako je palmový olej, na stávající úrovni s tím, že budou k roku 2030 vypuštěna zcela.

To je citace postoje zprávy výrobců obnovitelného lihu a teď bych se velice krátce chtěl vyjádřit k tomu, jak ty plodiny, které se pěstují pro výrobu bioetanolu a MEŘO, likvidují a devastují krajinu. Já už jsem se to snažil vysvětlovat na výboru pro životní prostředí, tak to ještě zkusím na plénu Sněmovny. Žádný zemědělec, který pěstuje tyto komodity, neví do samého konce, kde ty plodiny skončí. To znamená, že on to pěstuje tak, že to může skončit jak pro výrobu potravin, tak samozřejmě na výrobu jako energetické plodiny.

Zavádějící informace o tom, že komodity, které se pěstují jako energetické, jsou více hnojeny a jsou hrubě chemicky ošetřovány, jsou zcela scestné a jsou nepravdivé. Takže prosím, nezavádějme sem takovéto nepravdy, protože člověk, který se jenom chviličku touto problematikou zabýval, tak mi musí dát zcela jistě za pravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Birke, který je přihlášen jako další do rozpravy. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, na základě probíhající rozpravy, která má především hlavně z hlediska negativních vlivů, na základě konzultace s ministrem zemědělství a na základě našich podepsaných dohod v rámci Evropské komise si dovolím navrhnout, pane předsedající, zamítnout tento tisk hned v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Váš návrh si zaznamenám. Prosím pana poslance Zahradníka, připraví se pan poslanec Jurečka do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, je pro mne stále překvapením a pořád jaksi nemohu uvěřit, že jsem se svým podpisem ocitl pod návrhem zákona, který předkládají Piráti, ale musím říci, že ten můj podpis a jeho připojení pod ten návrh je v souvislosti s mým dlouhodobým názorem na tento problém. Já si dobře vzpomínám, v jaké atmosféře tehdy vznikaly primární zákony, podle kterých jsme nuceni do svých automobilů přimíchávat nebo lít paliva s příměsí biopaliv. Tehdy v tom biopalivovém třeštění prosadili ty zákony hlavně příslušníci a politici za Stranu zelených. A já musím říct, že si myslím, že valná část voličů této strany, potom co její bývalý předseda tu stranu přivedl do extrémní levice nalevo od Mao Ce-tunga, přešli a stali se z nich voliči Pirátů. A nyní tito Piráti vlastně k mému překvapení úplně staví na hlavu tehdejší rozhodnutí jejich elektorátu zavádět biopaliva.

Já si pamatuji, jak tehdy kolem roku 2006 hlavním mluvčím tohoto názoru byl tehdejší předseda Strany zelených a pozdější ministr životního prostředí Bursík, který prostě strašil nás všechny, že musíme do roku 2010 mít 17 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a že k tomu nutně musíme zavést přimíchávání biopaliv do benzínu a do nafty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP