(14.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Já bych ráda ocenila, že skutečně došlo tehdy k osobním návštěvám. A právě, pokud vím, tak i díky tomu, že je předseda vlády současně i zodpovědný za koordinaci národní protidrogové politiky, tak skutečně preventivní práce těch zařízení dostala podporu, kterou potřebuje, a dostala i ocenění za maximální efektivitu, kdy s velmi nízkým počtem zaměstnanců skutečně další náklady, třeba pro náš zdravotní systém, jsou minimální.

Teď ale hrozí, že opět dojde k tomu přesunu, a přitom není zřejmé proč, co se změnilo od toho minulého roku. Proč nebyla takto závažná věc široce diskutována? Proč nejsou k dispozici žádné analýzy, které by ji odůvodňovaly? A zkrátka, jak se zajistí ta nadrezortnost, komunikace se všemi rozmanitými ministerstvy, která je potřeba? A také, jak chcete, pane premiére, vyřešit pravděpodobný konflikt s kompetenčním zákonem? To jsou moje otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno do 30 dnů v souladu s jednacím řádem. Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Aleš Juchelka od 14.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Rozvoral dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Vyčerpali jsme interpelace učené na předsedu vlády, nyní budou pokračovat interpelace na členy vlády.

Vyzývám poslankyni paní Karlu Maříkovou, aby přednesla interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, na konci dubna schválila vláda zavedení nového pojmu do českého právního systému "předsudečná nenávist". Nesprávným chováním se jí může v podstatě dopustit každý, informoval o tom web Česká justice. Ústavní soud však připomíná, že působení na pudy není zatím v České republice zákonem regulováno. Nejde tedy náhodou o snahu obcházení současného právního systému vaším ministerstvem? Chcete opět po změně režimu v České republice zavádět policejní stát?

Ministerstvo vnitra přikládá definici rizik projevů "předsudečné nenávisti"; jsou podle vašeho ministerstva v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Znamená to, pane ministře, že když někdo řekne nebo napíše, že nemá rád třeba multikulturalismus, protože to je vykořenění národa a ztráta identity, bude za to trestán a je podle vás extremista? Kdo bude určovat, co je předsudečná nenávist? Vy? Nebo jsou na to vyčleněni nějací úředníci? Znamená to, že tímto takzvaným náhubkovým zákonem chcete regulovat chování a názory lidí a trestat je? Nerozporuje se náhodou tento zákon s Ústavou, kde je zaručena svoboda projevu a slova? A jakou další finanční zátěž tento výmysl představuje pro státní rozpočet? Jelikož někdo - jestli jsou na to vyčleněni nějací pracovníci a jaká personální zátěž to bude pro Policii České republiky, která už nyní trpí nedostatkem personálu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Jana Hamáčka o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, pojem předsudečné nenávisti začalo Ministerstvo vnitra využívat v souvislosti s tím, jak se mění struktura scény, která se projevuje nenávistně vůči jiných skupinám obyvatel. Chci jasně říci, a tím odpovídám na některé z vašich otázek, že se nejedná o právní pojem a v rovině trestního práva nedošlo k žádným změnám, neboť postih trestných činů motivovaných nenávistnou pohnutkou je v našem trestním právu dostatečný a vychází i z mezinárodních závazků České republiky.

Důvodem této změny terminologie je skutečnost, že v současné době se tradiční extremisté z obavy z postihu už otevřeně nehlásí k neonacismu, nicméně jádro jejich ideologie, které spočívá v šíření nenávisti, zůstává stejné. Navíc jsme svědky toho, že k nenávistným projevům se uchylují i jiné osoby, které nelze spojovat s totalitními ideologiemi či extremismem. A úlohou státu je se těmto projevům věnovat a poskytovat ohroženým skupinám ochranu.

Takže kategorie předsudečná nenávist není konstruktem Ministerstva vnitra. Je to výsledek konsenzu všech relevantních rezortů - policie, zpravodajských služeb a Nejvyššího státního zastupitelství. A zavedení této terminologie nám doporučovali jak akademičtí odborníci, tak také lidskoprávní organizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce, stejně jako třeba mít rád. Předsudek je zakořeněný úsudek nebo názor. Je tedy emoce pohnutka nebo třeba trestný čin? Je úsudek podle vás tedy pohnutka? Je nenávist sama o sobě negativní jev? A zda ji jako emoci vůbec lze racionalizovat? Lze vědomě a cíleně nenávidět?

A až mi odpovíte na tyto otázky. Tak může být tedy ten, kdo vlastně nenávidí, trestán? Můžeme být tedy trestáni za emoce? Jste schopen vůbec konkrétně odpovědět na tyto otázky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak já se vrátím ke své odpovědi. Člověk může být trestán za to, co je trestné. A co je trestné, říká trestní zákoník. A já jsem vám řekl, že my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti, nic víc, nic míň.

To znamená, pokud se mě ptáte, zda někdo může být trestán za nenávist, pokud naplní skutkovou podstatu trestného činu, ano. Ale o tom, zda bude potrestán a jak bude potrestán, nerozhodne Ministerstvo vnitra ani já, ale rozhodne o tom nezávislý soud. A znovu říkám, na trestním zákoníku jsme nic neměnili. Pouze jsme po dohodě s dalšími rezorty zavedli tento nový termín jako popis určitého fenoménu ve společnosti.

Takže ještě jednou a naposledy. Trestán může být ten, kdo poruší zákon, a o tom jeho trestu rozhodne nezávislý soud.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministru vnitra a poprosíme paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, tento a příští týden probíhá vypořádání připomínek k odpadovým zákonům. Již je zřejmé, že k zákonům zůstane několik stovek rozporů. Tento fakt je o to více zarážející, že v celé řadě reakcí na připomínky je uvedeno, že současná podoba zákonů vychází z kompromisu z roku 2016. Tedy to se zřejmě nejednalo o kompromis.

Dále mě udivuje, že zákony jsou předloženy téměř po roce od doby, kdy začala běžet transpoziční lhůta, zvláště pokud se má jednat o zákony připravené v roce 2016. A musím upozornit, že tehdy tyto návrhy smetla ze stolu Legislativní rada vlády.

V této souvislosti jsem zaznamenala i řadu aktivit, které nabízely Ministerstvu životního prostředí pomocnou ruku a dialog nad připravovanými zákony, tak aby byl zajištěn co nejhladší legislativní proces v co největším možném konsenzu a aby byla připravena jednoduchá legislativa odpovídající právě odpadovým směrnicím. O to více je zarážející, že Ministerstvo životního prostředí veřejně prohlašuje, že jeho partnerem je pouze jeden připomínkový subjekt, a další povinná připomínková místa opomíjí.

Vážený pane ministře, z jakého důvodu Ministerstvo životního prostředí odmítlo opakované žádosti o dialog při přípravě odpadových zákonů a naopak zvolilo přístup, který může vést až k nesplnění transpozičního závazku? Nemohu se také nezeptat, proč jednáte pouze z úzkým kruhem připomínkových subjektů a další zcela opomíjíte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Omlouvám pana předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška dnes od 14.30 do konce jednacího dne. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající a děkuji za ten dotaz, vážená paní kolegyně. Přichází skutečně v aktuální dobu. Protože máte pravdu, momentálně probíhá vypořádávání odpadových zákonů. Dovolte mi jenom kraťoučce se vrátit do historie.

My jsme tu první verzi nové legislativy - a je to několik odpadových zákonů, není to vlastně jenom zákon o odpadech, ale je to zákon o odpadech, o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a samozřejmě změnové zákony, protože tím bude měněna celá řada dalších zákonů - připravili původně v roce 2015. V roce 2016 to bylo projednáváno na úrovni mezirezortu a následně byly projednány zákony s Legislativní radou vlády. Ale mezitím se stalo několik věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP