(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra dopravy o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, já si dovolím zareagovat na vaši interpelaci. Pokud jde o současnou situaci, Ministerstvo dopravy předpokládá, že k 1. prosinci 2019 bude zahájen provoz nového mýtného systému na stávajícím rozsahu výkonově zpoplatněných dálnic a silnic I. třídy, který předpokládá přibližně 1 242 km dálnic a 234 km silnic I. třídy. Následně se předpokládá k 1. lednu 2020 v souladu se zadávacími podmínkami, že bude zahájen provoz tohoto systému na rozšířeném rozsahu výkonově zpoplatněných dálnic a silnic I. třídy, který tvoří nově zprovozněné dálnice v tomto roce a přibližně 900 km silnic I. třídy.

Právní situace týkající se mýtných tendrů není jednoduchá. Já tu situaci vnímám. Několikrát jsem o tom hovořil i do médií. Nechci činit žádné kroky, které by z mé pozice měly ohrozit stávající tendr, jak je v současné době za stávajících podmínek realizován. To znamená, že se snažím být uvážlivý, zdrženlivý a příliš tuto situaci nekomentovat. Ministerstvo dopravy v současné době čelí několika správním řízením, soudním řízením a možná ještě dalším jiným řízením, jak je z médií známo. Čili v tomto ohledu jsem si vědom složité situace, nicméně ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Asociací krajů se snažíme situaci určitým způsobem řešit.

Znovu bych zopakoval, jakákoliv moje mediální prohlášení, veřejná prohlášení mohou ztížit pozici České republiky. Já jsem pracoval několik let na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a z praxe jsem i advokát, takže vím, pokud jsou řízení otevřená, že jakákoliv komentování mohou být na úkor a v neprospěch České republiky. Proto také asi bude i další dotaz na otázku mé neúčasti v Otázkách Václava Moravce. Musím reflektovat to, že musím postupovat svědomitě a skutečně postupovat tak, abych neohrozil majetkové zájmy České republiky a abych neohrozil výběr mýta po 1. lednu 2020. Je to jedna z priorit, kterou jsem si při vstupu do funkce také předsevzal, to znamená bezproblémový přechod na mýtný tendr.

Ano, ukazuje se, že na této cestě k bezproblémovému přechodu jsou určité procesní překážky, když krajský soud zrušil jedno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v červenci nás čeká další rozhodnutí krajského soudu v jednom ze správních řízení, Ministerstvo dopravy, pokud jde o to první řízení, podalo kasační stížnost a požádalo o odložení vykonatelnosti rozhodnutí, zatím rozhodnuto nebylo. Nechci veřejně komentovat procesní a právní postup Ministerstva dopravy. To si skutečně myslím, že by nebylo úplně vhodné z hlediska ochrany majetkových zájmů státu.

Pokud jde o pracovní skupinu, kterou jste, vážená paní poslankyně, zmínila, ano je to tak. Sešli jsme se s paní předsedkyní asociace hejtmanů, paní hejtmankou Vildumetzovou, a s panem Luklem. Situaci vnímáme, já jsem vysvětlil právní pozici a budeme hledat cestu tak, aby nedošlo jednak k újmě České republiky, ale samozřejmě i k tomu, aby se na dvojkách, trojkách neproháněly nákladní vozy, neohrožovaly děti, neohrožovaly cyklisty. Situace není jednoduchá, ale jsem připraven ji ve spolupráci s hejtmany řešit.

Takže to je velmi stručně, co jsem chtěl říci. Samozřejmě jsem zmínil jednu věc, že pokud by skutečně došlo a dojde k rozšíření mýtného na ty komunikace, tak jak to předkládají zadávací podmínky, tak diskutujeme i takovou variantu, že budeme chtít v rámci novely bodového systému výrazným způsobem zpřísnit, a říkám zpřísnit, postih za porušení zákazu vjezdu pro tranzitní dopravu. Chtěli bychom dát sankci ve výši 10 až 20 tisíc korun, aby se prostě nevyplatilo na tyto komunikace nedůvodně, neoprávněně vjíždět. Ale jsou to věci, které budeme aktivně řešit v rámci pracovní skupiny. Diskutuji tuto situaci i s panem místopředsedou vlády Hamáčkem, jehož lidé budou také součástí této pracovní skupiny, a součástí této pracovní skupiny budou i zástupci z jednotlivých krajů.

Já vás všechny chci ujistit, že udělám jako ministr dopravy všechno pro to, aby se mýtné vybíralo, ale současně chci minimalizovat rizika, kdy vůči České republice půjdou žaloby na náhradu škod ze strany dalších a jiných subjektů. To jsem si dovolil takhle velmi stručně zareagovat na dotaz, vážená paní poslankyně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Chápu, že téma mýto je skutečně tématem citlivým. Jen mě zarazilo, že jste ve svém rozhovoru zmínil, že žádný krizový plán zatím nemáte, takže předpokládám, že po tom 11. červenci budete mít případně nějaký připravený.

Ještě se zmíním o mýtu na silnicích I. třídy. Pokud by k tomu skutečně došlo a začalo by se vybírat, je potřeba skutečně komunikovat s obcemi, umožnit, aby byly instalovány, a povolovat značky pro zákaz průjezdů kamionů a samozřejmě to souvisí i s obchvaty. To jsou dvě velmi důležité věci, protože když se projedeme ne po dálnici, ale po silnicích nižších tříd, tak to skutečně je někdy velmi nebezpečné, drahé, protože komunikace se pak musí opravovat, nejsou na to stavěny. A samozřejmě máte pravdu, že by zde měla konat i policie.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím, je to vaše.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Jenom stručně, aby nevzniklo nedorozumění. Já jsem nehovořil, zda Ministerstvo dopravy má či nemá krizový scénář. My máme situaci pevně právně zanalyzovanou, víme, jaké varianty řešení přicházejí v úvahu, ale znovu říkám, že nechci nic říkat o krizových scénářích. V okamžiku, kdy začnu připouštět jakékoliv krizové scénáře, tak by tím Ministerstvo dopravy dávalo najevo, že si není jisté, tudíž jsem v těchto věcech, jakkoliv jsem řekl, obecně velmi zdrženlivý. A pokud jde o komunikaci s územními samosprávnými celky, jak jsem předestřel, předpokládám velmi intenzivní, protože jsme v červnu, v podstatě v polovině měsíce června, máme do konce roku šest měsíců a něco.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní nepřítomná ministryně, rád bych se zeptal, v jaké fázi je projekt Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů ve vašem rezortu. Vím, že na realizaci uvedeného projektu byla vypsána zakázka. Ta je dohledatelná v systému E-ZAK, která však byla posléze zrušena. Proto bych se rád zeptal, jak v této věci hodláte dále postupovat, aby byl zajištěn kvalitní oběh dokumentů ve vašem rezortu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

Poslední interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, když jste jmenoval nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, řekl jste, že jedním z jeho hlavních úkolů je, aby se zaměřil na zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti. Myslím, že to je chvályhodné. Má to však jeden háček. To, co požadujete od pana ředitele, ne úplně naplňujete. Vy jste sám tedy svoji neúčast v Otázkách Václava Moravce odůvodnil, ale myslím si, že u pana Moravce se neřešilo jenom mýto, ale řešily se i jiné problémy, které s dopravní problematikou souvisí. Vy jste tedy odmítl vystoupit a z mé interpelace se stává spíše naléhavá prosba. Komunikujte prosím o dopravě a jejích problémech lépe. Rezort má zjevně mnoho problémů a mlčením se to rozhodně nevyřeší a předejdete určitě řadě nedorozumění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Než předám slovo panu ministrovi, přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Hnilička se omlouvá od 16.30 do 18.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Pavel Pustějovský dnes od 15.45 do 19 hodin z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vy jste tady nastínila moji neúčast. Ano, je to pravda, odmítl jsem účast v Otázkách Václava Moravce. Vedly mě k tomu především dva důvody. Především citovaná situace kolem mýta, kde by tam zcela nepochybně padala řada otázek, ode mě by se chtěla řada věcí, které bych nechtěl jako ministr dopravy a profesí právník veřejně komentovat v Otázkách Václava Moravce, a to z důvodů, které jsem předestřel. Takže to byla první skupina věcí, kde by se mě zcela nepochybně všichni účastníci, včetně pana Václava Moravce, ptali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP