Čtvrtek 12. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

316.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 10 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní přistoupíme k jednotlivým interpelacím. Jako první je interpelace na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Před chvílí jsem četl omluvu pana premiéra z celého jednacího dne. Paní poslankyně, překážka pro projednání stále trvá a doufejme, že se podaří tuto interpelaci projednat ve variabilním týdnu.

Další interpelací je interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který odpověděl na interpelaci poslankyně opět Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity mateřských škol a základních škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jaké sněmovní tisk 558. Zahajuji rozpravu. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás ve věci nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především v oblastech v okolí Prahy a jiných velkých měst a žádala jsem vás o informace, jakým způsobem budou dále pokračovat dotační tituly na mateřské a základní školy, a to z toho důvodu, že je zřejmé, že nedostatek kapacit zůstává nadále velkým problémem, a to jak v oblasti mateřských škol, tak v oblasti škol základních.

Děkuji vám za odpověď, kde jste mi odpověděl částečně, jednotlivě. Ptala jsem se vás na to, zda bude pokračovat dotační titul na Ministerstvu financí, který by měl skončit v roce 2020. Také jsem se vás ptala, kolik celkem bude vláda alokovat na další dva roky finančních prostředků právě do oblasti mateřských a základní škol. A samozřejmě jsem se vás ptala na to, kolik peněz bude v jednotlivých programech na jednotlivé roky 2020 a 2021. Odpovědi se mi dostalo pouze částečně, a proto bych byla ráda, kdybyste mně mohl tyto informace ještě doplnit.

Hovořil jste ve své odpovědi o tom, že na Ministerstvu školství je do roku 2021 program dotační na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol. Také jste konstatoval ve své odpovědi, že byl posílen o 300 milionů. Ano, s tím souhlasím, to bylo v roce 2018, kdy jsme prosadili navýšení toho dotačního titulu o 300 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ve své odpovědi konstatujete, že problémy přetrvávají, tak mě překvapilo a spíše mrzelo, a myslím, že to byla velká škoda, že to navýšení v podobě pozměňovacího návrhu, který jsme předložili na letošní rok, o 300 milionů bohužel neprošlo.

Také jste konstatoval, že na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou také dotační tituly, a zároveň jste konstatoval, že dochází k obrovskému převisu žádostí, myslím, že to bylo ve výši jedné miliardy korun. A také jste odpovídal, že s Ministerstvem pro místní rozvoj komunikujete, což velmi vítám, zda by nemohlo dojít k navýšení, a to z toho důvodu, že projekty na mateřské školy jsou připraveny, jsou stavební povolení, a tak jak je spočítáno, je to v řádu několika miliard korun. Takže se ptám, zda ta komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj byla úspěšná, zda tam dojde k navýšení.

Konstatoval jste také, že na Ministerstvu školství je titul, který velmi chválím, a to je titul pro vybrané projekty právě pro ty obrovské školy, které nebylo možno financovat z dotací, o kterých jsme zde hovořili, a že tento program bude trvat do roku 2023, což samozřejmě vítáme. Ale musíme také konstatovat, a my jsme se spolu byli podívat v krásné škole v Psárech, kde bohužel ta škola je sice obrovská, ale slouží jako spádová škola. To znamená, že tam jezdí stovky dětí i z jiných obcí, a bohužel škola byla otevřena a došlo k tomu, že už první žák byl odmítnut. Čili opakuje se to i v Rudné, kde Rudná navyšuje kapacitu, ale bude brát pouze své děti. To znamená, že musí odmítat žáky z obcí, z těch menších, které budou muset postavit také nové školy, jako jsou Drahelčice. A myslím, že tam k té komunikaci docházelo již velmi často. Čili řada obcí se bude potýkat opět s velkým nedostatkem kapacit, ale také s velkým nedostatkem finančních prostředků.

Ve své odpovědi jste konstatoval, že je povinností obcí, aby zajistily dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol. To je pravda, obce se snaží, ale situace, která je v okolí velkých měst, ale i v dalších lokalitách je tak kritická. Migrace mladých lidí do těchto oblastí je mimořádná a stěhují se tam další, takže problém bude i nadále přetrvávat.

Dále bych se vás ráda zeptala - vy odpovídáte, že o problému víte, víte, že kapacitní problémy i přes dotační tituly existují, a že provedete analýzu. Tak jsem se chtěla zeptat, kdy bude hotová. Protože ten problém už je dnes, ví se o něm a bude do budoucna narůstat, protože územní plány jsou jedna věc, ale výstavba domů začíná zvláště v této době, kdy v Praze je nedostatek bytů, všichni se stěhují tedy do okolí Prahy, popřípadě Brna. Takže kdy bude hotová analýza, jestli není škodou, že ta analýza nebyla provedena už dříve, aby se mohlo pokračovat v dalších dotačních titulech, a zda jste komunikoval s Ministerstvem financí o prodloužení toho dotačního titulu, který má končit v roce 2020. Výhoda toho dotačního titulu je zřejmá, a to z toho důvodu, že může být financování rozděleno do několika let, byla tam etapizace, obce se na to mohly připravit a finanční prostředky - administrace těch žádostí je poměrně rychlá na rozdíl od toho, když jdou peníze z Evropské unie.

Takže prosím o odpovědi na své otázky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předám panu ministrovi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na vaši písemnou interpelaci jsem odpověděl, myslím si, že ve velké míře detailů, a to svým dopisem ze dne 26. 6. 2019. Veškeré mně známé a dostupné informace o dotačních programech, které řeší navyšování kapacit základních a mateřských škol, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj, mám za to, že vám byly přehledně zaslány. Podotýkám, přestože jsem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak jsme dali dohromady i ty informace, které jsme měli dostupné o ostatních resortech a programech, které nejsou v naší gesci.

Samozřejmě že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem financí a v rámci této spolupráce jsou dotační programy obou ministerstev koordinovány tak, aby se zacílení vzájemně doplňovalo a nedocházelo k nesystémovým překryvům. Ta koordinace probíhala řadu let, až do letošního roku. Rokem 2019 končí na MŠMT dotační program 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a celá tato dotační agenda včetně finančních prostředků přechází z rozhodnutí vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo, a já si myslím, že je to tak správně, systémově koordinovat, řídit a zastřešovat celou dotační politiku státu směrem k územním samosprávným celkům. Z pohledu starostů je to vcelku logické, abychom se dostali do situace, kdy nepátrá, které ze tří čtyř ministerstev zrovna má dotační program, ale směřuje svou pozornost přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je k tomu určeno.

Tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v rozpočtu na rok 2020 nemá na uvedený program alokovány žádné finanční prostředky, a pokud bych chtěl být skoupý na informace, jako že jsem nebyl, tak bych řekl, že pro rok 2020 je nutno se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o informaci, jaké dotační programy, ať národní, či evropské, a s jakou alokací finanční se budou na rok 2020 a roky následující vypisovat a realizovat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude dále od roku 2020 pokračovat pouze s realizací dotačního programu 133310 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi. V tomto programu probíhá realizace deseti velkých projektů v prstenci kolem Prahy, je to ta již zmiňovaná akce v Psárech, která je skutečně moderní školou 21. století, a to také díky tomu, že vznikla na zelené louce. A proč stojí v tuto chvíli? Protože zastupitelstvo jako zřizovatel si problému bylo vědomo v dostatečném předstihu a dostatečně dopředu začalo řešit územní dokumentaci a v podstatě projekt a následně bylo možno ho zrealizovat. Ve spoustě těchto obcí stavební připravenost ještě nebyla. To znamená, ptáte-li se, proč ten problém někde nebyl řešen dřív, tak i kdyby tady dotační prostředky byly, tak nebyla stavební připravenost na úrovni těchto obcí. Můžeme se bavit, jestli dříve slepice, nebo vejce, jestli tedy má být napřed stavební dokumentace, nebo napřed mají vědět, že je dotační program.

Ale není to nějakým opomenutím. A já ani nezakrývám, že ten problém existuje v území a že ho nějakým způsobem řešíme. V předchozím větách jsem se snažil vysvětlit, že se ho snažíme řešit systematicky, to znamená koncentrací těchto zdrojů pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kde když jenom si vezmu aktuální stav, se vzaly všechny možné úspory a koncentrovaly se na to, aby v rámci IROPu bylo možné zaplatit co nejvíce projektů mateřských školek a škol základních. Jsou to navýšení v řádu stamilionů, respektive miliard korun, a je to konkrétní krok podpořený financemi.

Pokud bych měl odpovědět na vaše otázky, tak předesílám, že ať už v tom dopise, nebo v tuto chvíli to není dáno tím, že bych odpovídat nechtěl, ale pojďme si říct, jak to ve skutečnosti je. Pokud mi kladete otázku, opakovaně - bude pokračovat osvědčený dotační titul na Ministerstvu financí na výstavbu základních škol v okolí velkých měst, který má končit v roce 2020? - tak jsem odpověděl se znalostí toho, co Ministerstvo financí dělá, ale ne jako ministr financí. Tedy musím vám odpovědět, že MŠMT nemá jasné informace, zda jiné gesční ministerstvo, tedy Ministerstvo financí, bude dále jako správce toho programu v jeho realizaci pokračovat. Na tento dotaz musí odpovědět příslušný resort, pokud chcete širší odpověď než tu, kterou jsem vám dal já.

Kolik financí plánujeme vynaložit pro účely navýšení kapacit mateřských a základních škol v následujících dvou letech? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vynaložit v rámci programu 133310 na posílení kapacit základních škol v následujících dvou letech cirka 600 milionů korun. Kolik finančních prostředků plánuje vynaložit Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, musí říci paní ministryně financí a paní ministryně pro místní rozvoj. Nebo chcete-li souhrnně, tak na to může odpovědět pan premiér. Ale lepší bude se zeptat těch gesčních ministerstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není odpovědným orgánem, ale to se asi nemusíme tady přesvědčovat, za sestavení rozpočtu těchto dvou zbývajících kapitol.

Kolik financí na to půjde z národních zdrojů, kolik z evropských zdrojů? Z národních zdrojů, jak jsem říkal, půjde 600 milionů korun, to jsou národní zdroje soustředěné na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých je financován celý program 133310. Informace o zdrojích Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj vám sdělí příslušné úřady.

Jaká ministerstva budou chystat dotační programy pro tento účel? Než dojde v budoucnu k plnému přechodu těchto věcí na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak budou ty programy ještě dobíhat. To znamená, moje odpověď je, jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kolik financí to činí dohromady a zvlášť po jednotlivých ministerstvech v následujících dvou letech s rozpočtem po jednom roku? V programu 133310 je v rozpočtu na roky 2020 a 2021 alokovaná částka 460 milionů na jeden rok, tedy celkově 920 milionů. Reálné čerpání bude dle stavu přípravy a realizace těchto akcí. A jak už jsem říkal, je odhadnuto na 600 milionů korun. Pro finanční alokaci programů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj je nutno se obrátit na příslušné kapitoly.

K doplňujícím dotazům, které jste ještě vznesla ohledně analýzy. Tak ano, o tom problému se dlouhodobě ví. Já jsem říkal, že bez spolupráce se zřizovateli těch škol, tedy s příslušnými, v případě základních škol, v případě zastupitelstev obcí, se nepohnete dál. Analýza, kterou děláme, má samozřejmě smysl i v tuto chvíli, protože se dívá na stávající kapacity a demografický vývoj. Je dobré vědět, že tato analýza, aby byla přesná, tak pracuje samozřejmě s narozenými dětmi a z toho odhadujete ten demografický vývoj. Nedá se tam úplně za celou republiku obsáhnout ta věc, kdy masivně vzroste nějaká výstavba v dané oblasti. Přesto se na základě aktuálních dat snažíme udělat co nejpřesnější analýzu, která ukáže, že kromě prstence okolo Prahy a oblasti okolo Brna jsou i jiné oblasti, které potřebují tuto cílenou intervenci.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou jsem právě zahájil. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Já tomu trošku nerozumím. Vy jste ministr školství a říkáte, že nejste vlastně odpovědný za tu kapacitu. Jestli jsem to správně pochopila, je to tedy v gesci obcí. Ale já si myslím, že tam je potřeba spolupracovat i s těmi obcemi a je tam potřeba i nějaká pomoc. Myslím si, že by Ministerstvo školství mělo mít souhrnný přehled o tom, jaké dotační tituly, jaké finanční prostředky budou za všechna ministerstva vynaloženy, a zároveň by mělo mít přesné informace, pokud chceme hovořit o té analýze, kolik těch kapacit v jednotlivých krajích chybí. A myslím si, že i kraje si tyto analýzy dělají a mají o tom docela dobrý přehled.

Jestliže veškerá agenda přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj - a vy říkáte, že nemůžete tedy hovořit za Ministerstvo financí ani za Ministerstvo pro místní rozvoj - tak si myslím, že je to trošku typické. Máme tady problém, který se nazývá nedostatečná kapacita základních a mateřských škol. Vy jste ministrem školství, dotační tituly budou přesunuty na Ministerstvo pro místní rozvoj. A já si myslím, že všechna ta ministerstva, o kterých jste hovořil, tedy Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT, by měla vzájemně ty věci koordinovat a měla by se vzájemně o těch věcích informovat. Nechci to srovnávat s tím, co se třeba děje v oblasti eGovernmentu. Ta dvě ministerstva mezi sebou nekomunikují a je to pak velký problém.

Já si chci ještě tedy ujasnit jednu věc. V té odpovědi jste říkal, že dotační titul 310, to konečné číslo, na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol by měl být do roku 2021. Uváděl jste tam celkovou částku 1,8 miliardy. To znamená, že v letošním roce nebylo nic vyhlášeno? To bylo z toho minulého roku. Příští a další roky už to také nebude, jestli tomu rozumím. Takže mě velmi mrzí, že tenhle dotační titul, který výborně fungoval, zase zmizí na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jenom poznámka, a s tím s vámi musím souhlasit, co se týče té nepřipravenosti obcí, které neměly připravené projekty pro velké školy. Ono to má své důvody a ty jsou následující. Pokud se zastupitelstvo rozhodne připravovat dokumentaci pro velkou školu, tak to stojí v řádech desítek milionů a ty obce se pro to rozhodnou v momentě, kdy právě budou vypsány ty dotační tituly. A když se nezadaří úplně včas ty dotační tituly připravit, tak se vlastně odkládá zahájení té přípravy. To je konstatování faktu.

A právě to je důvod, proč se ještě zeptám, zda nebude možné nějakým způsobem rozšířit ten dotační titul na vybrané projekty, protože jsou obce, které sice postavily novou školu, ale je jasné, že budou potřebovat školu novou. Konstatuji, že o tom, že tam bude taková výstavba, jaká je, rozhodlo zastupitelstvo v devadesátých letech a to současné bohužel tedy nese důsledky. Tak jenom za obce, které mají tento problém a obrátily se na mě, jmenuji Chýni a myslím, že v budoucnu i Hostivice a Rudná asi také bude řešit tento problém. Zda by nebylo možné rozšířit ještě ten dotační titul na ty vybrané školy, nejenom o ty tři obce, ale ještě o další. Protože takové existují a nebudou schopny zaplatit investici v řádu 150 až třeba 350 milionů korun.

Takže to jsou zatím moje doplňující otázky a těším se na odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Pardon, paní poslankyně. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Vypadá to, že pan ministr by chtěl reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Já budu reagovat na ten úvod té druhé vaší části. Interpretace, že ministerstvo, které má na starosti vzdělávací politiku České republiky, to nezajímá, samozřejmě není pravdivá. A právě proto, že jsem v podstatné míře v detailu se znalostí, ale ne úplného detailu z těch daných dotačních programů, vám odpověděl, ukazuje, že vím, že existují programy na jiných ministerstvech. To, že se bavím a jsem schopen vám odpovědět, že nedochází k překryvu s Ministerstvem financí, tak lze z toho velmi jednoduše dovodit, že ke komunikaci mezi těmi dotčenými ministerstvy dochází.

Ta roztříštěnost není ideální z pohledu starostů a já bych pohledem starosty chtěl, aby bylo jedno místo a jeden program, ve kterém se budu moci orientovat, respektive podívám se, jestli je vyhlášena výzva, a můžu připravovat ty aktivity. Samozřejmě, že vždy budou - asi nejsem idealista v tom, že by takhle někdy finálně fungovalo, protože vždy budou nějaké výjimky nebo speciální věci, kdy dává smysl, aby to třeba řešil ten jiný úřad. V tomto případě se jedná o ty svazkové školy v tom prstenci.

Takže já nepředpokládám, že když děláme analýzu, která ukáže, že ten problém je i třeba v jiných místech, nebo pokračuje problém v tom prstenci, tak já nepředpokládám, že ten problém nebudeme dále řešit. To znamená, ptáte se po pokračování ať už jakoukoliv formou, tak já předpokládám další ingerenci státu a podporu státu právě pro nové kapacity mateřských, respektive spíše v tuto chvíli díky demografickému vývoji základních škol. Ale samozřejmě záleží dle konkrétního ORP a jaká je tam situace.

Zmínila jste jednu věc a já se u ní zastavím, byť bych ji mohl přejít. Jestli je skutečně - a souhlasím s tím, že pokud je to velká investice, tak aby někdo investoval v malé obci velké miliony do přípravy projektové dokumentace, když neví, že je dotační program, tak ta připomínka byla namístě. To znamená ano, musí vědět, že má smysl investovat do té projektové přípravy, nebo že má velkou šanci ty prostředky dostat. V tom se shodneme. A ano, v minulosti to takto mohlo být v některých obcích chápáno a blokováno to rozhodnutí zastupitelstva o tom, aby si vůbec připravili projekt. O tom žádná.

Ptáte-li se mě ale, jestli se ministerstvo zříká zodpovědnosti - no nezříká. Ale musím s plnou vervou říct, že ten, kdo je zodpovědný za tu budovu a kdo je zřizovatelem, tedy vlastníkem té budovy, je ta obec v případě, že se bavíme o mateřské nebo základní škole. A když se podíváte dlouhou dobu do minulosti, tak když se převáděly zřizovatelské kompetence, tak přecházely i prostředky, které byly překlopeny do rozpočtového určení daní. A ten investiční program historický, který byl na Ministerstvu školství - pokud mám správné informace, a věřím, že mám - se překlopil do toho RUDu.

Mám za to, že nelze oddělovat zřizovatelskou kompetenci, nelze oddělovat zodpovědnost obce za vývoj toho území a za tu školu jako celek. To, co je nezpochybnitelných partem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je samozřejmě to, aby tam měl kdo učit, aby byl adekvátně ohodnocen. A jak vidíte, i podpora toho, aby sdruženými finančními nástroji, respektive sdruženými investicemi státu a té místní samosprávy, se děly takové hezké budovy jako třeba úplně nová škola v Psárech, kam Ministerstvo školství poslalo 238 milionů korun. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď pane ministře. Já jsem nechtěla říci, že by se o to Ministerstvo školství nestaralo, myslím si, že komunikace se starosty probíhá. Jen poznámka, co se týče obcí jakožto zřizovatelů a vlastníků budov. Máte pravdu, starostové, nebo respektive obce jsou zřizovateli, také stavějí ty kapacity mateřských a základních škol, ale na druhou stranu musím říci, že poměrně dost těžko se totiž určuje budoucí demografická křivka, protože právě v okolí velkých měst nejen že se tam nastěhovalo hodně mladých lidí a přišly s nimi děti nebo se ty děti narodily, ale tam zcela netypicky probíhá i ta migrace stávající. V celé republice, myslím, že je to, možná že mám starší informace, asi 11 procent. Kdežto právě v těch okresech kolem Prahy je migrace daleko vyšší a nestěhují se tam lidé různého věku, ale zase tam přicházejí mladí, zcela netypicky, nikde jinde se to neděje. To znamená, že vlastně zcela nečekaně se opět navyšuje počet dětí a pravděpodobně se bude dále navyšovat i těch, které ještě nejsou narozené, čili se to dá velmi špatně, jak jste říkal, spočítat.

Co se týče rozpočtového určení daní, já to jen připomenu. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. To se změnilo, zlepšilo se to. Ony mají daleko více finančních prostředků na investice, ale právě v těch obcích a městech, kde je potřeba vystavět novou základní nebo mateřskou školu, tam je potřeba investovat i do jiné občanské vybavenosti, takže skutečně ty obce jsou v obrovském stresu, a především zastupitelé a starostové, protože samozřejmě rodiče a občané se obracejí především na ně.

Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná.

Takže já jen prosím o to, aby ten problém byl skutečně řešen rychle, aby byly dotační tituly, které se v podstatě osvědčily, ty národní dotační tituly, protože máme kritickou situaci v oblasti kapacit mateřských a základních škol, aby byly vypsány, aby se do nich dalo poměrně dostatečné množství finančních prostředků, aby obce věděly, že ty finanční prostředky budou k dispozici, a mohly se připravovat ohledně dokumentace. Mám na mysli ty obrovské školy, ohledně mateřských škol, tam ta projektová dokumentace je připravená, stavební povolení jsou v řádu tří miliard korun po celé republice. Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady.

Velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu, a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd. Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě zřizovatel, tedy obec, staví kapacity pro ty ostatní obce. Někde se daří těm obcím se domluvit, někde ne, a bohužel když pak dojde ke změně vedení té obce, do níž děti dojíždějí, do spádové obce, tak tam dochází potom k velkým nedorozuměním a problémům a to si myslím, že může dojít i potom, jak jste hovořil o těch svazkových školách, tak i posléze může docházet k nějakým nedorozuměním. Nicméně vítám a zaznamenala jsem, obec Železné postavila první svazkovou mateřskou školu, a tak uvidíme, jak to bude fungovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má někdo zájem o vystoupení? Pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji ještě za slovo, já bych jen upřesnil. Já jsem samozřejmě nemyslel ten nápočet, který je v RUDu v poslední době, ale při nápočtu historickém na začátku tohoto tisíciletí byly investice soustředěny na Ministerstvu školství a byly zohledněny v tom původním nápočtu. Ale tam se nezohlednilo, jestli ta obec má školu, nebo nemá školu, to znamená, že tento investiční nástroj se rozplynul v tom všeobecném rozpočtovém určení daní. Samozřejmě ten nástroj, který je posledních pár let, směřuje k investičním výdajům. Toho jsem si vědom.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, paní poslankyně se hlásí. Chce se na něco zeptat asi.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Už se nechci zeptat, já vám poděkuji za všechny odpovědi, pane ministře. Nebudu dále rozporovat odpověď, protože myslím, že zazněly jasné pokyny pro poslankyni, aby se dotazovala na Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu financí, a z mé strany jen žádost, zda by skutečně ta tři ministerstva mohla vzájemně spolu komunikovat, tak aby byla dostatečná výše finančních prostředků pro nové kapacity mateřských a základních škol. Takže ještě jednou děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o přijetí nějakého usnesení. Určitě ne. Dobře. Takže tím pádem končím projednání této interpelace.

Mám zde několik dodatečných omluv: pan poslanec Lipavský se omlouvá na celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Kaňkovský se omlouvá od 9 do 11 hodin, paní poslankyně Pekarová Adamová se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Čižinský se omlouvá do 11 hodin z pracovních důvodů.

Další v pořadí je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci budování jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí a stav postupného nahrazování systémů společnosti OKsystem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 571. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já vím, že je paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová omluvena, ale já jsem svůj nesouhlas s její odpovědí na interpelaci, která se týkala informačních systémů na ministerstvu, považoval za docela zásadní a vzhledem k tomu, že mám dodatečné otázky, tak tento čas, než požádám o přerušení té interpelace, využiji k tomu, abych ty otázky položil, aby paní ministryně na ně mohla odpovědět, až se na mě dostane řada příště.

Já stručně uvedu, o co jde v tom tisku 571. Jde o to, že v informačních systémech je zadána zakázka ještě za bývalé ministryně Marxové, která má sjednotit ten informační systém jak pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak pro všechny řízené orgány, organizace, zejména úřady práce a podobně. Tam ten současný systém spotřebovává cirka 700 až 800 milionů korun, ten informační systém, je to velmi drahá záležitost, a proto bylo vypsáno výběrové řízení, ale výsledek toho nového systému se nedostavil ani v roce 2017, ani v roce 2018 a podle mých informací je ohroženo i zajištění toho nového informačního systému k 1. 1. 2020.

Znovu opakuji, že za ty dva roky je ztráta na tom novém nefunkčním systému 1,4 miliardy korun. Dva dny jsme se tady hádali o to, jak seženeme peníze na další sociální programy, na zajištění sociálních služeb v regionech. Hledaly se tady prostředky z jiných resortů, a v samotném resortu se utrácejí peníze za IT systém způsobem, který je nevyhovující.

Nemohu říct, že by mi paní ministryně práce a sociálních věcí odpověděla špatně. Ale ten stav, který je na ministerstvu, popsala velmi pozitivně. Napsala mi fakt všechny věci. Takže o tom stavu je informována. Ale znovu opakuji, pro mě je důležité, a myslím, že i pro nás pro všechny, aby otázky, které teď dám, odpověděla tak, že úkol, který je z vlády pro ni, byl splněn, a k 1. 1. 2020 jsme měli informační systémy v celém resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zajištěny tak, abychom dál neutráceli více než 700 milionů korun ročně za ten starý systém, který dosloužil.

Tolik tedy na úvod mé interpelace. A dovolte mi tedy, abych dal další otázky, které mám na paní ministryni Janu Maláčovou.

Jaké má ministerstvo záruky, že nedojde ke stejné situaci jako v letech 2017 a 2018, kdy bylo spuštění systémů na poslední chvíli odloženo? Jaká jsou aktuální rizika a jaká opatření ministerstvo přijalo nebo plánuje k jejich eliminaci? Existuje schválená verze technického popisu zadání pro nasazení informačního systému, tzv. blueprint, vymezující přesně rozsah systému a jeho funkci? Je připraven protokol pro spouštění systému a přenesení agend a funkci na nový systém? Pokud ano, je v souladu s projektovým harmonogramem a jsou všechny jeho kroky plněny v termínu? Existuje analýza dopadů případného nenasazení ekonomického systému Úřadu práce k 1. 1. 2020 a je možné tuto analýzu poskytnout?

Za druhé. Další řada otázek se týká, jestli vyjádření, které je v té původní odpovědi, jestli řešení nekonzistence dat informačních systémů nepojistných dávek z let 2011 až 2014, že v datech jednotlivých systémů nejsou nekonzistence vyjádření pouze pochyby dodavatele analýzy dat, který na jejich existenci upozornil v roce 2018, nebo vaše vyjádření pouze konstatuje, že se na základě zkoumaného vzorku ministerstvo domnívá, že nedošlo k pochybení při výplatách dávek, ale nekonzistence dat mezi ekonomickým a agendovým systémem existuje, což znamená, že pochybila společnost OKsystem při realizaci projektu ověření konzistence dat v roce 2014? A podotázka: Jak ovlivňuje tato skutečnost možnost řádné a včasné migrace dat pro potřeby informačního systému zaměstnanosti? Jaké dopady má tento stav na současné projekty a ohrožuje termín spuštění informačního systému zaměstnanosti? Další podotázka: Jaké kroky bude ministerstvo podnikat vůči dodavateli, který se dopustil pochybení, až bude na základě prováděného prověření zřejmé, které z protichůdných tvrzení dodavatelů je chybné?

A třetí okruh otázek: V jakém stavu je řešení informační podpory agendového systému nepojistných dávek? A k tomu podotázky: Má ministerstvo zajištěnou dodávku nového systému IS dat v garanci dodání k 1. 1. 2021? To je to navazující, co k tomu má být. A b) - Pokud ne, jak bude ministerstvo zajišťovat prodloužení provozu stávajícího systému? Žádáme o poskytnutí detailního harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, že lze realisticky předpokládat, že nedojde k ohrožení kontinuity provozu systému pro výplatu nepojistných dávek.

Tolik tedy k interpelaci dodatečné otázky, aby na ně ministryně Jana Maláčová mohla později odpovědět.

Po tomto vyjádření, vzhledem k tomu, že tady paní ministryně není a nemůže reagovat, navrhuji přerušení bodu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Zaznamenal jsem procedurální návrh. S přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Bohužel tady není nejenom paní ministryně, na kterou se odvolával pan místopředseda Filip, ale není tady žádný z ministrů. Takže pane předsedo, myslím si, že nemůžeme dál pokračovat v našem plodném jednání. (Vládní lavice je prázdná.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Jsem si toho vědom, že tady zbyl jenom batoh po panu ministrovi (Plagovi), který tu teď seděl, a taška (po paní ministryni Dostálové). Takže přeruším jednání na deset minut. Na pět. Zkusíme zajistit člena vlády. Takže přestávka do 9.50. (Ministr Plaga vchází do sálu.) Nebo jestli je tedy možné... Odvolávám, co jsem odvolal.

Zavolám tedy kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. (Poslanci vbíhají do sálu.) Dáme kolegům ještě...

 

Pro ty, kteří teprve přišli do sálu, budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně. Myslím, že jsme způsobilí hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno je 101, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přerušili tuto interpelaci.

 

Jako další budeme projednávat interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 577. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, děkuji vám tímto za odpověď na mou interpelaci ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Zároveň musím podotknout, že si vážím, jak s touto interpelací vaše ministerstvo naložilo, a poděkovat za to, jakou pozornost jste odpovědi věnoval. Vaše odpovědi, ač byly obsahově vyčerpávající a velmi dobře formulované, ale úplně nereflektovaly samotný předmět, na který jsem se vás tázal. Musím proto bohužel konstatovat, že je považuji za nedostatečné, a to bylo důvodem pro zařazení na pořad schůze Sněmovny. Musím říct, že je považuji za příliš nekonkrétní, protože dostatečně nevyjasňují sportovní politiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož čele stojíte.

Ve své interpelaci jsem se vás tázal, jaké kroky MŠMT pod vaším vedením podniklo na podporu sportu, pohybové gramotnosti ve školním systému a obecně lepší fyzické zdatnosti obyvatel, a za druhé, jaké priority má MŠMT stanoveny v oblasti podpory sportu a zprůhlednění jeho financování pro zbytek funkčního období této Sněmovny a této vlády. Co všechno z akčního plánu 2018 a 2019 považujete za reálně splnitelné do konce tohoto roku?

Jistě se shodneme, jak ve své odpovědi uvádíte, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života velké části obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda, potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje. Ostatně souhlasím s vámi i v dalších pasážích odpovědi. Cituji: "I sport může být plnohodnotnou veřejnou službou." Souhlasím také s dalšími pasážemi, že slabinou sportu je jeho nedostatečné institucionální zastoupení, že nedostatek pohybových aktivit bude čím dál větším problémem zároveň se stárnutím populace, a v neposlední řadě, že sportovní oblast trpí nedostatkem financí a špatně nastavenými rozpočty. Postrádám však jasnější odpověď na otázku, co s tím stát, resp. vaše ministerstvo přinejmenším doposud dělalo.

Byl bych nerad, kdybyste to bral jako strohou opoziční kritiku, ale jako otevřenou diskusi. Jistě některé konkrétní případy uvádíte, a dokonce hovoříte i o několika reálných výsledcích. Hovoříte např. o úplném naplnění více než poloviny opatření stanovených v Akčním plánu ke koncepci SPORT 2025, a abych byl doslovný, o tom, že tím došlo k zajištění realizace státní politiky v oblasti sportu a tělovýchovy. Uvádíte také fakt, že samotná koncepce SPORT 2025 je naplňována prostřednictvím akčního plánu a opatření pro plnění strategických cílů. Rozhodně se vás nechci dotknout, ale spíše než jako konkrétní odpověď mi to připadá velmi obecná až úřednická odpověď, nebo spíše neodpověď.

Abych však nebyl k vám jen kritický, pokud dojde řeč na skutečně konkrétní věci, zmiňujete např. podporu Sportovní ligy základních škol o pohár Ministerstva školství. Za tento krok vám děkuji a velmi ho vítám. Zmiňujete dále podporu programu Můj klub a Sportuj ve škole či vyhlášení výzvy Pohyb a zdraví, ačkoli oba víme, že zrovna program Můj klub má své mouchy a do dnešního dne byla vyplacena asi jen třetina dotací na tento rok. Jistě se pak shodneme na tom, že jako příklady jsou tyto věci v pořádku a k posunu určitě došlo, pořád mi ale schází širší a zejména ucelenější informace o konkrétních krocích na podporu sportu a sportovních aktivit. Onu debatu přece nemůžeme zúžit jen na odškrtnuté položky v různých rozpočtech a akčních plánech. Bohužel takto na mě ta odpověď působí.

Jistě se můžeme bavit, že těmito strategickými dokumenty máte nastavené mantinely, a ministerstvo tak své závazky plní a cokoli navíc je nad rámec. Debatu tím však vrátíme zpět na začátek, jak vlastně ambiciózní jsou ony strategické dokumenty, které se snažíte naplňovat, a nutno konstatovat, že touto optikou je plníte a kritika asi není namístě. Otázkou je, zda je pak pro nás sport z této úrovně o čistě úřednickém řízení, vlastně až byrokratickém řízení, kdy sledujeme různé indikátory a projektový management, ale všechno jsou to vlastně jen výsledky na papíře.

Podobně je to s financováním. Hovoříte o zvýšené alokaci prostředků v rámci schváleného rozpočtu na děti a mládež, na program Talent či zmíněný Můj klub. I zde je to v pořádku, vaši práci oceňuji. Opět ale postrádám ucelenější výhled financování sportu, mnohem koncepčnější vládní politiku v této oblasti.

Pochvalujete si, že došlo ke značnému nárůstu finančních prostředků do oblasti sportu, což je podpořeno tím, že k 7 miliardám vyčleněným na sport v příslušné kapitole MŠMT přičítáte zhruba dalších 1,5 miliardy z jiných resortů. Opět optikou účetnictví v pořádku, ale položme si otázku - je to v globálním pohledu dostatečná výše? Rád bych také společně se všemi lidmi, kteří se sportem zabývají profesionálně či rekreačně, znal odpověď na otázku - je to podle vás dost? A pokud ne, jak ostatně sám naznačujete, a já vás plně podporuji, co s tím hodláte dělat?

Abych to shrnul - a opět budu s dovolením citovat z vašich odpovědí: nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale potřebujeme sport skutečně podporovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a reagovat bude pan ministr.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já samozřejmě bych v reakci na tuto interpelaci mohl, ale nechci se obrátit k tomu, že skutečně plníme akční plán a co je z těch konkrétních opatřeních naplněno, nebo není. Přesto věřte, že já jsem byl na ministerstvu v jiné roli 3. května 2017, kdy tam proběhl zásah policie, a docela jsem viděl, v jakém stavu se nacházelo financování sportu v té dané chvíli, a to po stránce tolik vzývané transparentnosti. Mám za to - a teď si orámuji ten svůj příspěvek, protože samozřejmě Poslanecká sněmovna schválila vznik Národní sportovní agentury, tzn. já v tuto chvíli po jmenování předsedy nejsem ten, kdo by měl říkat, jak má vypadat sportovní politika v dalším období - resp. stále tím, jak tam je to přechodové období, jsem, takže se toho nezříkám. Ale není to tak, že by Ministerstvo školství tady mělo, nebo já jako ministr školství tady měl říkat, kde má být sportovní prostředí a jak má vypadat státní sportovní politika v roce 2020-2025. Ale já využiju tohoto prostoru, abych řekl, co jsme za ty dva roky udělali, a já si myslím, že to není málo. A možná budu trošku širší ve své odpovědi, ale nebudu využívat klišé akčního plánu a dalších věcí.

Já jsem to zarámoval tím 3. květnem 2017. Tak od roku 2018 jsou všechny žádosti o dotace vedeny v elektronických informačních systémech s unikátními přístupovými daty a proces je veden v souladu se správním řízením. Je to něco, co ten proces zesložiťuje, ostatně jste zmiňoval Můj klub, a já z té situace, kdy cca 5 % klubů tam má formální pochybení, které se z vnějšího pohledu zdá jako malicherné, ale z toho správního je to neřešitelný problém, tak já za tím vidím ty sportující děti a ta situace mě netěší. Každopádně i během toho období jsme se jako ministerstvo opakovaně snažili změnit zásady vlády pro financování neziskových organizací tak, aby tato podmínka tam nebyla tak striktní, tato podmínka, která v tuto chvíli ubíjí zhruba 300 až 350 klubů. Ale to jsem odbočil.

Právě díky tomu, že jsme masivně navýšili - a to je konkrétní krok - podporu v programu Můj klub, kde sice v tuto chvíli je 300-350 klubů s tímto problémem, ale dalších 5 700 nebo 5 600 klubů tu podporu dostává... A když se na mě obracíte jako poslanci s tím, že v případě, že je tam to pochybení, o kterém jsem mluvil, a hrozí klubu zánik, tak já se přiznám, že v tuto chvíli jsem zděšen, protože dotační program Můj klub nebyl dotační program na to, aby to byl jediný zdroj příjmů, ale měla to být podpora právě toho, že na té místní úrovni selhává financování sportování mládeže. Já jsem velmi rád, že dneska máme 800 tisíc dětí, které přes tento nástroj dostávají podporu. Ale co mě děsí - zdá se, že některé obce tím, že přicházejí peníze z ministerstva z programu Můj klub a budou přicházet v budoucnosti z Národní sportovní agentury, tak vypnuly zdroj příjmů na sportování dětí v té obci. To na mě takhle působí poslední asi dva týdny, kdy se na mě všichni obracejí, že to znamená konec těch daných klubů, což mě samozřejmě vůbec netěší, ale přemýšlím, kam se poděly ty obecní peníze. Ale z pohledu centrálního je moje odpověď. Dneska máme nejvyšší počet registrovaných dětí v těch klubech a čerpají podporu z programu Můj klub, jejíž výše přesahuje miliardu korun, a to poměrně významně. Začínali jsme na 300 milionech.

Konkrétní další věc. Sportuj ve škole běží na tisíci školách. Je to 2 200 odborně vedených lekcí týdně, abychom si to dokázali představit. To znamená, to je zase věc, která byla v pokusném ověřování, kterou dneska zavádíme, a dneska ji podporujeme na tisíci školách. Já bych byl rád, aby se dále rozšířila.

Takže co se týká té základny, na kterou jste se ptal, tak jak se usnesl tehdy školský výbor a tak jak je to v souladu i s tou strategií - a to je naposledy, co ji snad zmiňuji - tak se snažíme pumpovat podporu a prostředky na to základní sportování, ať už je na škole, nebo je prostřednictvím TJ, SK, tzn. těch klubů, a je to přímá podpora klubů, která v mnoha sportech, řeknu to natvrdo, bypassovala nefunkční systém rozdělování prostředků z těch svazů jako takových.

Další krok, který směřuje k systémovému uchopení dané problematiky, souvisí s programem Talent, který směřuje na děti a mladé sportovce od 6 do 23 let. My jsme významně navýšili objem prostředků v programu Talent s tím, že jsme již dále nenavyšovali objem prostředků, který směřuje na tu vlastní organizaci, který jde přímo svazu na to, že svaz existuje, pořádá soutěže a dělá další věci. Myslím si, že ta cílená podpora je dobrá. Konkrétní krok ministerstva.

Zároveň k tomu dodávám, a berte to jako holý fakt, že jsme v rámci posledního dotačního řízení chtěli po těch svazech, což jsou nositelé toho, jak se má sportovat, kde vezmu talenty, jak talent poznat a jak s talentem pracovat, tak to navýšení prostředků na trenéry, které je tady také požadováno, jsme doprovázeli tím, že jsme chtěli vidět, jaký způsob výběru talentů a práce s mládeží ten svaz má. To znamená, nedostávaly to historicky, tak jak jste říkal, na základě nějakého úřednického rozhodnutí a podle počtu medailí, ale také podle toho, jaký mají s tím záměr a co s těmi prostředky chtějí dělat a jak mají nastavený systém práce s mládeží, a k tomu jsme jim dali dostatek navýšených prostředků. Divili byste se, jak některé svazy nemají vůbec propracovaný systém práce s mládeží, jak o tomto nepřemýšlejí. A ten, a to se asi shodneme, kdo má určovat, kdo je talent na ten konkrétní sport, není úředník Ministerstva školství nebo Národní sportovní agentury, ale přece ten svaz. Ten zná specifika svého sportu a měl by se v něm vzdělávat. Stát podporuje tyto aktivity právě tím, že dává prostředky na trenéry, na to, aby se mohli metodicky vzdělávat. A to jsme v posledních dvou letech udělali.

Co se týká podpory investic, protože není to jenom o těch lidských zdrojích, které jsou ale důležité - pokud postavíte stadiony a nebudou trenéři, tak je to také vyhozená investice. Je to jako ve vědě, když máte laboratoře a nemáte vědce. Takže jak jsem teď řekl, navýšili jsme podporu trenérů. Trenéři mohou být placeni z programu Můj klub, kde je přes miliardu, a trenéři mohou být placeni a jsou placeni také v rámci programu Talent, který jsme masivně navýšili.

To, co jsme nenavyšovali, a myslím si, že to je v pořádku a je do diskuse, jak by to mělo vypadat v příštích letech, je samotná organizace, tedy ty prostředky, které jdou přímo na ty svazy a o kterých pak jenom tušíme z pohledu státu, resp. jsou vyúčtovány, ale nemám pocit, že je tam jistota, že jejich efekt na sportování mládeže a sportování dětí i výkonnostní sport je nějakým způsobem efektivní.

To jsou konkrétní kroky, které když budu mluvit o rozběhu investic a 150 akcích, které jsou podpořeny pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, rekonstrukce hal, hřišť a loděnic atd., tak jsou to prostředky, které podporují sportovní aktivitu v České republice. Ptáte-li se mě, přestože tato agenda z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přechází na Národní sportovní agenturu, jestli si myslím, že objem prostředků do sportu je dostatečný, to byla vaše otázka, shodneme se na tom, že není. Ale zároveň, tak jak jste si asi všimli, když jsem mluvil předtím o mateřských školách, tak i tady je nerozlučná role nejenom státu a stát není za vše zodpovědný, ale ruku v ruce s tím musí jít zodpovědnost i ze strany svazů, teď nebudu mluvit o spolcích. A samozřejmě že bych si přál, abychom výhledově program Můj klub zjednodušili. Díky tomu, že teď se naplňuje rejstřík sportovců, tak abychom se drobnou úpravou v zákoně dostali do situace, kdy tato platba bude nároková, a tím pádem nebude nutné z pohledu těch jednotlivých klubů absolvovat tak složité martyrium, jako je tomu dneska, administrativně složité a hrozící chybami a ztrátou té dotace.

To znamená, to jsou věci, které i v souladu s rozpočtovými pravidly by měly nejpozději v roce 2021 vejít v praxi, a já pevně věřím, že ta masivní podpora sportování nejnižších článků bude v budoucnu pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu ministru Plagovi za jeho vystoupení. Pan kolega Jakub Janda se hlásí s doplňující otázkou dále do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Pane ministře, děkuji vám za odpověď. Souhlasím s vámi, že nemůžete mít recept na všechna řešení problémů a že bez krajů, obcí a jejich pomoci se vlastně nehneme. Ale je to zase MŠMT, které by teď mělo, teď když vznikla agentura, nastavovat systém financování a ve smyslu, co bude platit obec, co bude platit kraj a co bude platit stát. Tady k tomu nedošlo. A stále s vámi souhlasím, že svazy by si opravdu měly sáhnout do svého svědomí, ale mělo by se tady přehodnotit taky financování, nebo platy trenérů, kteří opravdu - dneska to spousta trenérů dělá dobrovolnicky, dá se říct za párek a pivo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud... pan ministr Plaga chce ještě doplnit svou odpověď, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já jenom doplňuji - na tom se shodneme. Samozřejmě že nemůže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze svých kompetencí určovat územní samosprávě, co má a nemá dělat. Ale souhlasím s vámi v tom, že nejsem nadšen, že po přesměrování loterijních peněz do obecních rozpočtů ne všechny obce zahrnuly sport do těch aktivit, které z těchto peněz podporují. To je ten výpadek, o kterém já jsem mluvil, a vnímám to jako velký problém. Ale samozřejmě nechci paušalizovat. Je řada obcí a měst, které sport mají jako prioritu, sport podporují dokonce nad rámec toho, co jim v tom rozpočtu přistane, ale aby to fungovalo v celé zemi, tak by to měl být standard. Na tom se shodneme. Ale ten nástroj ministerstvo - ne že by to nechtělo udělat, ale v rukou ho prostě nemá a nemělo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se kolegy Jandy... Nenavrhl žádné usnesení. Tak ještě prosím, máme ještě jednu přihlášku k této interpelaci. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Pane ministře, ve svém projevu jste zmínil Můj klub a to, že i v současné výzvě přes 300 klubů bylo vyřazeno z této výzvy na základě formálního pochybení. Můj dotaz je tedy jednoduchý: Jak je ministerstvo vstřícné vůči těmto klubům? Proč nedovolilo toto formální pochybení opravit, dodat onu informaci, proč je rovnou vyřadilo z programu Můj klub?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Bartoňovi. Pan ministr bude reagovat? Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Co se týká, to číslo aktuální v tuto chvíli, čímž možná vyřeším řadu dalších interpelací, které na mě budou směřovat. V programu Můj klub v roce 2019 se sešlo celkem 5 951 žádostí a 388 klubů nevypořádalo dotaci toho předchozího roku a z toho 51 klubů nežádalo dotaci pro rok 2019. To znamená, těch dotčených klubů, které mají tento typ pochybení, je v tuto chvíli 337 a je to 5,6 % žadatelů. A podmínka toho vypořádání není nějakou podmínkou, kterou by si stanovilo ministerstvo o své vůli. Vychází ze zásad vlády o financování neziskových organizací a je podmínkou vypořádání se státním rozpočtem. A není to formální pochybení, že by chyběla tabulka, která by se dala dodat kdykoli v průběhu toho rozpočtového roku, protože to má závazný termín vypořádání se státním rozpočtem.

Jak už jsem řekl, ta situace mě netěší. Ministerstvo v posledních dvou letech opakovaně na Radě vlády pro neziskové organizace chtělo změnu těchto zásad, aby to nebyla tak tvrdá podmínka, jako je, a my nemuseli mít takto striktně propsáno do toho dotačního programu. To znamená, jedna věc, která se může změnit, tak to jsou samozřejmě ty zásady. Druhá věc, o které jsem hovořil, to je... v tuto chvíli to samozřejmě neřeší situaci 337 klubů, ale pro příští rok se snažíme, aby to administrativní zatížení, resp. propsání do chybějící A4 proběhlo automaticky, to znamená, aby když vyplňují tu jednu věc, kterou vyplňují všichni, tak aby se to okamžitě propsalo do tohoto jednoho papíru a nedošlo k tomu, že si prostě nevšimnou, že tuto podmínku - na kterou jsou upozorňováni, to považuji za nutné říct. To není tak, že by o tom nevěděli, ale samozřejmě chápu, že 6 000 klubů po republice, kde někdo vyplňuje žádost, tak v tom tu chybu udělá, jak se ukázalo v 5,6 % případů, a že je tím ohroženo sportování dětí, resp. finanční podpora sportování dětí.

To znamená, pro příští rok, kdy to ještě běží na Ministerstvu školství, to, co můžu přímo ovlivnit, je, aby se to okamžitě propisovalo, a aby když vyplní jednu tabulku, byla tato věc zároveň vygenerována, a tím odpadne toto opomenutí, tato chybovost, nebo se minimálně tato chybovost sníží.

To, co jsem tady ale říkal, že je řešením do budoucna, a myslím, že je možné ho využít už v roce 2021 ve vazbě na vzniklý rejstřík sportovců a jeho dočištění a jeho plnou funkčnost a úpravu rozpočtových pravidel od ledna 2021, myslím, tak jak je plánována, tak by mělo být možné tam skutečně posílat tu de facto paušální platbu nebo platbu na hlavu, a jenom na základě toho, že jsou vedeni v tom rejstříku. Tohle já vnímám jako ne hudbu budoucnosti, ale jako reálné řešení, které odstraní administrativní náročnost, a bude to prostě platba na hlavu registrovaného sportovce. Samozřejmě podotýkám, i když už to nebudu mít v gesci, že je potřeba z pohledu těch klubů počítat s tím, že by neměly v tomto výkaznictví podvádět a že samozřejmě, pokud někdo bude přichycen u toho, že podvádí, tak by měl nést následně následky a neměl by v dalších letech dostávat dotaci tímto zjednodušeným způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Plagovi za jeho odpověď. Pokud není žádná přihláška do rozpravy k této interpelaci a není návrh na jiné usnesení, interpelaci končím.

Budeme pokračovat další interpelací, také na ministra školství mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, také od poslance Jakuba Jandy, a to ve věci stavu příprav zákona o sportu. Interpelaci spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 578. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Pane ministře, vím, že máte čas jenom do 10.30, tak se budu snažit tuto interpelaci urychlit.

Děkuji vám za odpověď na mou interpelaci ve věci stavu příprav zákona o sportu. Bohužel musím konstatovat, že s vaší odpovědí jsem věcně nespokojen a považuji ji za nedostatečnou. Přitom se jistě shodneme, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života většiny obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda a potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje, a právě zákon o sportu je základem takové debaty.

Co se týče příprav stavu nového zákona o sportu, připomenu, že ona příprava nového zákona je součástí programového prohlášení vlády, jejímž jste členem, a v podobných dokumentech se objevuje už od roku 2013. Ve své interpelaci jsem se tedy logicky zeptal, v jakém stadiu příprava zákona je. Nutno podotknout, že písemné interpelaci předcházela korespondence s vaším ministerstvem a také samotná žádost o informaci týkající se stavu zpracování legislativních návrhů a přípravy dalších dokumentů, které souvisejí s přípravou zákona o sportu.

Zaslaný materiál, který byl dle vašeho sdělení zpracován pracovníky legislativního odboru MŠMT v roce 2016, pojmenovává základní problémy, které by zákon měl řešit, a objektivně dodávám, že materiál, ačkoli není ve formě alespoň věcných záměrů, vcelku příhodně pojmenovává základní problémy, ať už jde o nastavení fungujícího sportovního prostředí, či jeho vystavění na třech základních pilířích, tedy institucionálním zakotvení sportovních odvětví na přípravě sportovní reprezentace a v neposlední řadě i na podpoře pohybových aktivit dětí a mládeže. Ačkoli, dle mého názoru, doplnil bych to ještě o čtvrtý pilíř, a to sport jako volnočasová aktivita.

V mnoha ohledech ale tento materiál působí nevyváženě. Na jednu stranu je tu zjevná ambice pojmout sportovní problematiku v co největší šířce a lze v něm spatřit řadu pouze obecných konstatování, a jindy zachází do přílišných detailů. V materiálu se například můžeme dočíst: "Zákon o sportu by měl vymezit základní zásady, na kterých stojí. Zásady by měly být základními mantinely, které se promítnou v následných ustanoveních zákona." To s jistou nadsázkou zní jako definice kruhem. Na druhou stranu se však v materiálu detailně řeší, jak určovat zdravotní způsobilost sportovce či počet hodin tělesné výchovy na školách, což není nutné takto detailně řešit v takové normě a není to ostatně ani cílem. Klíčová je totiž věcná rovina.

Ministerstvo školství správně pojmenovává řadu problémů souvisejících se sportovním prostředím, nenabízí ale konkrétnější řešení, což by dle mého názoru ambicí nově vznikajícího zákona být mělo. Materiál například zmiňuje nutnost soustředit se na boj proti negativním jevům ve sportu, aniž by je pak vyjmenovával. U lékařských prohlídek se hovoří o nastavení motivačních prvků pro zajištění dostatku odborných lékařů, již ale není uvedeno, jaké povahy by měly tyto motivační prvky být. Materiál také hovoří o tom, že nový zákon by měl definovat úkoly týkající se podpory sportu jednotlivých orgánů veřejné moci, a tyto orgány následně i vyjmenovává. Nic už ale neříká o konkrétnější podobě těchto úkolů. Otazník pak lze klást nad způsoby, jakými má konkrétně být například dosaženo zapojování učitelů tělesné výchovy do role trenérů či systematického posílení vysokoškolského sportu podporou vzniku klubů na vysokoškolské půdě.

Abychom se ale vrátili zpátky k onomu materiálu. Pro nějaké základní východisko, kudy jít, to považuji za dobrý odrazový můstek, byť je na něm ještě spousta práce. V jakém stadiu samotné přípravy nového zákona jsou, jsem se ale z vaší odpovědi bohužel nedověděl. Rozumím tomu, že kompetence sportu bude řešena prostřednictvím nově vznikající Národní agentury sportu, a pevně věřím, že se ho chopí s velkou vervou, protože je ostatně předpokladem pro dobré fungování sportu, který má agentura zabezpečit.

Vaši odpověď bych proto shrnul do dvou bodů. Obsahuje informaci o přijetí novely, která zřídila Národní sportovní agenturu a sportovní agendu pod ni z MŠMT převedla. A za druhé, obsahuje sdělení, že právě tato agentura se dalšími přípravami zákona o sportu bude v budoucnu zabývat, s tím, že dotčená agenda jí byla postoupena v rozpracované podobě.

Zeptám se vás tedy ještě jednou: jak daleko MŠMT za dobu, co jste ministrem, v přípravách zákona postoupilo? A jaký má či mělo stanovený časový horizont pro jeho dokončení? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi. Ještě než dám slovo panu ministrovi k odpovědi, konstatuji, že Lucie Šafránková ruší už svou omluvu pro další jednání. Má náhradní kartu číslo 15. Kolega Kaňkovský ruší také svou omluvu od 10.05 hodin a už je přítomen, ale byla doručena předsedovi Poslanecké sněmovny další omluva - pana poslance Petra Pávka mezi 9. a 11. hodinou.

Nyní tedy pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v odpovědi. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, otázce rozumím, otázku chápu. To, co bylo probíráno, respektive to, co tady pan poslanec Janda prezentoval, dokonce není ani věcný záměr zákona. To jsou - já bych to nazval možná nějaké myšlenky zákona o sportu. A když se vrátím do té minulosti, tak skutečně, v roce 2016, za působení paní ministryně Valachové, byl pověřen odbor legislativy přípravou nového zákona o sportu s tím, že věcné vstupy, bych já očekával, že by do toho měla dávat sekce sportu a mělo by to být probíráno samozřejmě i se sekcí 2, tedy sekcí vzdělávání, protože je tam ta problematika školního sportu a jeho provazby do vzdělávání na českých školách.

Jak už jsem tady jednou zmínil datum 3. května 2017, ty práce - ale vy jste se pak ptal na to, jak za mého působení - byly přerušeny, nebo nepokračovaly dále po té kauze roku 2017. A když jsem nastoupil 13. 12. 2017, tak vy víte, že ve velmi krátké době byl jmenován vládním zmocněncem Milan Hnilička, současný šéf, respektive předseda Národní sportovní agentury, a práce na přípravě zákona o podpoře sportu velmi záhy byly přesměrovány na přípravu novely zákona, která - to jistě víte, neb jste ji tady dvakrát prohlasovávali a byly o ní dvě, minimálně dvě velmi syté rozpravy zde na plénu a opakované rozpravy na výborech - byla poslaneckou novelou.

To znamená, ptáte-li se mě, jestli ministerstvo za mého působení pracovalo na robustním zákoně o podpoře sportu, tedy zcela nové právní normě, tak právě proto, že jsme se vydali úplně jiným směrem, tak nepracovalo. Ta odpověď je velmi jednoduchá.

Co se týká těch tezí, já osobně jsem přesvědčen, že kdy by měl vznikat tento nový právní předpis, tak ten materiál, jak jste ho označil jako vstupní, je dobrým vstupem a neměl ani tu povahu jít do detailu, protože napřed je potřeba si při přípravě zákonné normy říct, které všechny oblasti je možné postihnout, protože jinak opisujete jenom ten stávající zákon nebo novelizujete. V případě, že by to měl být nějaký nový koncept, tak je namístě si říct, jestli to bude řešit financování sportu, jestli to bude řešit druhou kariéru sportovců, nebo jestli jsou to věci, které nemají být kodifikovány, které běží nějakým jiným způsobem nebo jde na ně odkázat na nějaký podzákonný předpis.

Očekával bych s ohledem na to, že problematika sportu - nejen v této Sněmovně, ale i v této Sněmovně, což ukázalo ostatně to průřezové hlasování o podpoře Národní agentury pro sport - je takovým tématem, kdy by shoda o tom, co ten nový zákon má být - byť do toho opět jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy můžeme mluvit pouze z toho kontextu školního, univerzitního sportu, aktivit, které nám zůstaly, a nejsme tím gestorem a nebudeme gestorem toho nového zákona, tak já si myslím, že by tomu měla předcházet široká politická, ale i odborná debata o tom, která ta témata v tom zákoně mají být.

Takže ptáte-li se mě skrytě na to, jaký by měl být další vývoj, tak si myslím, že tento. To znamená, na půdě podvýboru pro sport se pobavit o tom, jak objímající by ten zákon měl být. Ale jak říkám, tady nemůžu mluvit za kolegu Hniličku, který má tuto problematiku již na starosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi za odpověď. Pan kolega Janda se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Chci jenom panu ministrovi poděkovat, že odpověděl přímo. Vůbec nijak nekličkoval, takže vám děkuji. Nebudu k tomu přijímat žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože není návrh jiného usnesení, můžeme tuto interpelaci ukončit.

Pokračujeme interpelací paní Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše. Ale kolegyně Kovářová tu není, takže její interpelace propadá.

Další interpelace na předsedu vlády je od Dany Balcarové. Tu také nevidím, také její interpelace propadá.

Další interpelace je na ministryni financí Alenu Schillerovou od Zbyňka Stanjury. Ten je řádně omluven. Jeho interpelace také propadá.

A máme tady interpelaci pana kolegy Radka Holomčíka na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vidím pana poslance. Pan ministr životního prostředí je řádně omluven. Co navrhujete, pane poslanče? (Poslanec Holomčík mimo mikrofon: Chtěl bych navrhnout přerušení do přítomnosti ministra.) Do přítomnosti, dobře. Čili u interpelace pana poslance Radka Holomčíka na ministra životního prostředí k tisku 587 je návrh usnesení přerušit do přítomnosti pana ministra životního prostředí. Já vás pro jistotu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Procedurální návrh pana poslance Radka Holomčíka odhlasujeme - návrh na přerušení jednání o této odpovědi na interpelaci do přítomnosti pana ministra životního prostředí. Mám ale ještě malou početnost přihlášených. Ještě vyčkám. Zagonguji, protože věřím, že dosáhneme potřebné účasti 67 poslanců. (Poslanci postupně přicházejí do sálu.) Chápu, že někteří kolegové ještě nejsou přihlášeni... Myslím, že už nás bude dostatek.

 

hlasování pořadové číslo 54 budeme hlasovat o návrhu pana poslance Radka Holomčíka na přerušení projednávání jeho interpelace podle tisku 587 na ministra životního prostředí Richarda Brabce do přítomnosti pana ministra životního prostředí.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 83 pro 50, proti 21. Návrh byl přijat. Tato interpelace bude projednávána za přítomnosti pana ministra životního prostředí. (V sále je silný hluk!)

 

Poslední odmítnutou interpelací je interpelace paní poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Klid prosím ve Sněmovně, ať může paní kolegyně Richterová říct svůj návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já také navrhuji, abychom hlasovali o přerušení projednávání této písemné interpelace, týkající se katastrofální situace v lékařské posudkové službě, a to samozřejmě do přítomnosti paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh rozhodneme v hlasování číslo 55, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 89 pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy interpelaci ke sněmovnímu tisku 588 paní poslankyně Richterové na paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou na příští jednání.

 

Tím byly dnešní odpovědi na písemné interpelace vyčerpány. A protože další jednání je napevno stanoveno v 11 hodin, přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Nyní bychom se věnovali pevně zařazeným bodům 201 - protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě, 184 - protokol o mezinárodním civilním letectví a 185 - dohoda o leteckých dopravních službách. Poté bychom projednávali, bude-li čas, body z bloku smlouvy ve druhém a prvním čtení. Připomínám také, že ve 12 hodin máme pevně zařazen bod číslo 314 - informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví. Odpoledne se potom budeme věnovat bodu 317, což jsou ústní interpelace.

Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, tak se ptám, zda má někdo zájem navrhnout změnu schváleného programu 34. schůze. Nikoho nevidím, takže program měnit nebudeme.

Seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Bauer od 11 do 12 hodin se omlouvá z dnešního jednání, pan předseda Jakub Michálek do 12.15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Ivana Nevludová od 9 do 13 hodin z osobních důvodů, od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní otevírám projednávání pevně zařazeného bodu, kterým je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP