Čtvrtek 12. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

184.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy
o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016,
a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,
podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016
/sněmovní tisk 196/ - druhé čtení

Namísto pana ministra dopravy s pověřením vlády uvede tento tisk pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pravděpodobně bude tento bod o něco méně významný při vší úctě k němu, ale samozřejmě to, co jsme odhlasovali před chvilkou, je historické.

Dovolte mi tedy, abych vám krátce představil protokoly, které byly jednomyslně přijaty na 39. zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, dále budu používat zkratku ICAO, které se konalo ve dnech 27. září až 7. října 2016 v Montrealu.

První protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví mění počet členů rady ICAO, a to ze současných 36 na 40. Tato změna je vhodná kvůli zvyšujícímu se počtu členských států, současně by měla zvýšit šance na budoucí zvolení České republiky do tohoto důležitého orgánu. Tím by pak bylo umožněno v rámci této rady aktivně hájit české i evropské zájmy.

Druhý protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví zavádí pouze jedinou změnu, která spočívá ve zvýšení počtu členů letecké komise ze současných 19 na 21. Zvýšení počtu členů je vhodné nejen kvůli zvyšujícímu se počtu členských států ICAO, ale také proto, že více odborníků z různých částí světa může přinést nový pohled na určité problémy. Významně tak mohou obohatit debatu uvnitř letecké komise a pozitivně ovlivnit tak její výstupy.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru, kterým není pan poslanec Lipavský, ale jiný pan poslanec, aby odůvodnil usnesení výboru, který nám byl doručen jako sněmovní tisk 196/1. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr už to tady krátce představil, takže já vám jenom přečtu usnesení zahraničního výboru, který návrh projednal 21. února 2019, a jeho usnesení obsahuje následující doporučení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas a) k ratifikaci Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaného v Montrealu dne 6. října 2016; b) k ratifikaci Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaného v Montrealu dne 6. října 2016.

Na závěr bych chtěl doplnit, že Senát vyslovil svůj souhlas k ratifikaci již na své 17. schůzi dne 15. srpna 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajské role se tedy ujal pan poslanec František Navrkal. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 196/1. Otevírám rozpravu, nikdo přihlášen do rozpravy není ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Není zájem o závěrečné slovo.

 

Takže můžeme přistoupit k hlasování o navrženém usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni. Jsme připraveni na hlasování?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP