(18.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Margita Balaštíková od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Václav Votava od 18 hodin do konce jednacího dne, také z pracovních důvodů.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. V tuto chvíli nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Ani paní zpravodajka, ani paní ministryně nemají zájem o závěrečná slova. Nemám v poznámkách, že by zde byl vysloven jakýkoli návrh, o kterém bychom hlasovali v tuto chvíli, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy řádně odůvodněny. V tuto chvíli jako první do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 3313. Já už jsem rámcově o tomto pozměňovacím návrhu hovořil, ostatně jeho nedílnou součástí je podrobná důvodová zpráva. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále je přihlášena paní poslankyně Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já jsem v obecné rozpravě odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který předkládáme společně s panem kolegou Kaňkovským a je v systému již nahrán pod číslem 3336. Tímto se k němu hlásím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Také se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě a který je načtený v systému pod číslem 3259.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak ještě jednou hezký den, snad už dneska naposledy. Já bych se chtěl formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem představil v obecné rozpravě. Je v systému uložen pod číslem 3320. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Dále je přihlášena paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu mému a kolegů číslo 3298, dále k pozměňovacímu návrhu 3299, 3301 a 3469. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych se tímto ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vám, doufám, dostatečně vysvětlila, pod číslem 3463. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako poslední je zatím přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem číslo 3300, který je podrobně odůvodněn přímo u daného návrhu. Jedná se o jakési kompromisní řešení k postupnému... Tak aby současný návrh navýšení rodičovského příspěvku neměl tak negativní dopad na ty, kteří již rodičovský příspěvek nepobírají.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho se hlásit nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Nemám zde v poznámkách, že by zazněl nějaký návrh, který bychom měli hlasovat, např. zkrácení lhůty pro třetí čtení. Z tohoto důvodu končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod číslo 44, kterým je

 

44.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše,
Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška,
Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 447/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Barbora Kořanová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Dobrý podvečer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Podstata tohoto zákona byla tady již představena v jeho prvním čtení. Já bych ráda doplnila pár základních věcí.

Žijeme vlastně v době, kdy řada z nás používá mobilní telefon např. k nastavení osvětlení nebo topení ve své domácnosti, kdy mobilním telefonem platíme. Právo na digitální služby by vlastně nařídilo českým úřadům dodržovat dvě základní zásady eGovernmentu. První je právo na to, aby veškeré agendy řešil primárně stát elektronicky. Samozřejmě zůstává zachováno právo zvolit si tradiční formu papírovou, tedy neznamená to, že budou rušena místa na úřadech, kde to bude moci občan fyzicky vyřídit. Státu se však nařizuje, aby interně, tedy mezi úřady, komunikoval výhradně elektronicky, což se už dnes děje např. díky základním registrům a zrychluje to celou řadu procesů. Dále mu nařizuje i to, aby také s občanem komunikoval elektronickou formou, pokud o to občan stojí.

Druhé pravidlo je předávání dat státu pouze jednou. Pokud tedy stát žádá údaje, měl by žádat pouze jednou a jen ty, které mu dosud nebyly předloženy anebo je nikde neeviduje. To znamená přítrž opakovanému vyplňování formulářových políček např. s trvalým bydlištěm, rodným číslem. Všichni to určitě známe. Prostě se jednou státu identifikujete a on si zbylé údaje buďto vyžádá ze základních registrů, anebo od jednotlivých úřadů. To by v praxi mohlo nakonec znamenat, že namísto 260 různých dokladů, které dnes existují v Česku, byste vždy předložili pouze např. elektronickou občanku, kterou budete mít nahranou v mobilním telefonu.

Přátelé, já vás znovu prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 447/2 až 6. Poprosím pana poslance Jana Kubíka, aby nás jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže dobrý večer, vážené kolegyně a vážení kolegové. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 24. schůzi dne 27. června přikázal návrh tohoto zákona k projednání podvýboru pro eGovernment a zároveň stanovil termín pro podávání pozměňovacích návrhů do sekretariátu výboru do 15. srpna 2019. V tomto termínu výbor obdržel tři pozměňovací návrhy, dva z nich byly předkladateli staženy během 10. jednání podvýboru pro eGovernment a ten následně na výboru doporučil podpořit komplexní pozměňovací návrh paní Barbory Kořanové, s tím se počítalo již od podání sněmovního tisku 447, který obsahuje připomínky ministerstev a zejména technické úpravy. Protože přijetí pozměňovacího návrhu bylo přijato jednomyslně a těch drobných úprav je tam poměrně dost, nebudu se k nim jednotlivě vyjadřovat, ale pokud má někdo zájem, najde je ve sněmovním tisku 447/4.

S tímto doporučením podvýboru se ztotožnil i výbor a přijal toto usnesení: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 25. schůzi po odůvodnění předlohy paní poslankyní Mgr. Barborou Kořanovou, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Jana Kubíka přednesené v zastoupení poslancem Milanem Pourem a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 447 projednat a schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Tomáše Kohoutka, aby nás informoval o projednání návrhu na jeho výboru. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji. Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval sněmovním tiskem 447 na třech schůzích s tím, že naposledy byl projednáván tento sněmovní tisk na schůzi dne 18. září 2019, kde jsme však nepřijali žádné usnesení, neboť jsme přerušili projednávání tohoto tisku. Bylo to víceméně s ohledem na přípravu mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Návrh byl zpracován ve spolupráci s ICT unií a notářskou komorou, zabýval se připomínkami notářské komory. Blíže se k tomu vyjádřím v podrobné rozpravě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP