(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, je 14.30, budeme tedy pokračovat v dnešní schůzi. Než otevřu další bod, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám od 15.00 hodin do konce dnešního jednání pan poslanec Kott, omlouvá se nám mezi 14.30 a 15. hodinou z pracovních důvodů pan poslanec Hnilička, omlouvá se nám paní poslankyně Válková mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Plzák od 15.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní tedy v souladu s jednacím řádem a schváleným pořadem otevírám bod

 

317.
Ústní interpelace

Jako první budou ústní interpelace určené předsedovi vlády a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Janu Lipavskému, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády, a jako další se připraví pan poslanec Valenta. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, interpeluji vás dnes v otázce postsovětské Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Nejdříve v krátkosti celou kauzu shrnu a připomenu, jak se k dané problematice nedávno usnesl Senát Parlamentu České republiky, a položím v závěru samotné interpelační otázky.

Česko je součástí obou reliktů z dob komunismu a RVHP. Ty dodnes slouží zájmům Kremlu a realizují především projekty na ruských zájmových územích v bývalých republikách Sovětského svazu. Mezinárodní investiční banka sice podporuje také firmy, které sídlí v Česku, většinou mají však ruského majitele, jako to bylo například v podivné kauze firmy Pilsen Steel a zmizelých 50 milionů eur. Vy sám jste v roce 2014 chtěl zbavit Česko účasti ve všech zbytečných majetkových účastech. Proč se tak dosud nestalo, mi zůstává záhadou. Nicméně teď se situace ještě více vyostřuje, Mezinárodní investiční banka se přesouvá do Budapešti. Tam bude sídlit s diplomatickým krytím, což samozřejmě problematizuje celou věc z hlediska špionáže a praní špinavých peněz.

Chtěl bych říci, že oceňuji snahu Senátu Parlamentu České republiky a konkrétně senátora Pavla Fischera. Senát přijal v kauze obou bank 18. září usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby se zasadila o vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Výbor také odmítl navyšování kapitálu. K této výzvě já se přidávám.

Pane premiére, pokládám tedy tyto tři otázky:

1. Odmítl jste při jednání v Mezinárodní investiční bance další navyšování kapitálu?

2. Připravíte kroky - v souladu s českým a mezinárodním právem - nezbytné pro vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky? Pokud ano, tedy kdy?

3. Dokončíte v souladu s vládní politikou a výzvou zahraničního výboru Senátu kroky vedoucí k vystoupení Česka z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci? (Mpř. Pikal: Čas, pane poslanče.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka - paní poslankyně Melková se nám omlouvá od 14.30 do 18.00. z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Valentu, který bude interpelovat ve věci nesrovnalosti ve vládním financování NNO. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, odpovězte mně prosím písemně na fakt, že Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace ze státního rozpočtu, které rozdělil nestátním neziskovým organizacím Úřad vlády České republiky a čtyři ministerstva - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, a to v letech 2016 a 2017. Úřady při rozdělování dotací však nepostupovaly jednotně a nevyměňovaly si průběžné informace o schválených projektech, což by přirozeně měly. Kontrola také zjistila miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl na dotacích v letech 2015 a 2016. U příjemců dotací provedená kontrola také zjistila, že v několika případech nedodrželi podmínky dotace.

V České republice bylo podle Českého statistického úřadu na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nevládních neziskových organizací, přičemž dotaci dostalo téměř 7 tisíc z nich. V roce 2016 na jejich účtech přistálo podle údajů z rozpočtového informačního systému celkem 12 miliard a v roce 2017 to bylo 14 miliard korun. Strategie vlády ve vztahu k neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy toho, jaké služby společnost od nich skutečně potřebuje. V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu.

Ptám se proto také: Nemohli mít rozhodující vliv na obsah strategických materiálů, a získávat tak dotace ve svůj prospěch? Nespatřujete v obsahu zveřejněných informací jistý nepořádek, chaos, nesystémovost či nespravedlnost ve vládních rezortech a na vašem Úřadu vlády? Já ano. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji za dodržení času. Tím jsme vyčerpali všechny ústní interpelace na předsedu vlády, takže budeme pokračovat rovnou interpelacemi na ostatní členy vlády.

A já vyzývám pana poslance Podala, aby přednesl interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce a zahájil tím tímto blok. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, členové vlády. Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci populace vlků v České republice a důsledky s tím spojené. Odhady naznačují, že od roku 2018 do roku 2019 se populace vlka ztrojnásobila. V roce 2018 byly škody způsobené vlky cca 1,5 milionu korun. Majitelé ovčí farmy Šonov na Broumovsku si nárokují v letošním škody 800 tisíc korun a farmář René Zimmel si nárokuje škodu přes 2 miliony korun. Pastevectví je jedním z posledních tradičních oborů zemědělství, spoluvytváří zdravou krajinu a pomáhá zadržování vody v půdě. Problémy s vlky jsou i v dalších zemí EU. Ve Francii bylo více než 90 % útoků vlků na farmách, které přijaly doporučená ochranná opatření. Na Slovensku je uplatňována kvóta 70 kusů vlků.

Dále uvedu některé požadavky chovatelů. Rajonizace vlčí populace, stanovení únosného počtu vlků, vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených druhů, hrazení 100 % přímých i nepřímých nákladů spojených s vlky a vyplácení reálných náhrad v krátkém čase.

Žádám o řešení ze strany vašeho ministerstva, a to tak, aby nepřišlo stejně pozdě jako v případě kůrovcové kalamity.

Na závěr bych chtěl jen říci, že nám jde o to, aby se vlk nažral, ale ovce aby zůstaly celé. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr, stejně jako pan premiér, je omluven z důvodu zahraniční cesty, takže stejně jako on zašle na vaši interpelaci odpověď do 30 dnů písemně.

Nyní prosím paní poslankyni Zahradníkovou, která bude interpelovat pana ministra Plagu ve věci stížnosti neziskových organizací na chystanou novelizaci vyhlášky 27/2016 o společném vzdělávání. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Vážený pane ministře školství, v rozhovorech pro Učitelské noviny jste opakovaně uvedl, že některé neziskovky, jako je např. tzv. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, kterou vede Klára Laurenčíková Šimáčková, podaly stížnost na Českou republiku v Bruselu ohledně chystané novelizace vyhlášky č. 27/2016 o společném vzdělávání.

Můžete prosím konkrétně uvést, kteří lidé a které organizace tuto stížnost podaly, co bylo konkrétně předmětem této stížnosti, jak vyřizování stížnosti přesně probíhalo a co bylo výsledkem jednání v Bruselu? Byly tyto stížnosti hlavním důvodem, proč novela inkluzivní vyhlášky nebyla doposud vydána? Kdy bude novela inkluzivní vyhlášky publikována ve Sbírce zákonů a odkdy bude účinná?

Termíny se již několikrát posouvaly. Nejprve se hovořilo o září 2018, následně v lednu o lednu 2019, pak o jaru 2019 a nakonec o říjnu, který zřejmě také nestihneme. Považuji za alarmující, že několik kosmetických změn ve vyhlášce Ministerstvo školství připravuje tak dlouhou dobu. Velmi ráda bych nejen já věděla, jaké pozitivní změny tato vyhláška do budoucna přinese. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP