(15.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Ještě nad rámec interpelace, ale trošku jsem tam cítila ten osten, upozorňuji, že pan Trefný, protože to uváděl i v médiích, vy jste zřejmě z tohoto mediálního výstupu citovala, neuvádí zcela pravdivou informaci. A toto je věc, kterou mi Finanční správa sdělila oficiálně, takže já ji tady na mikrofon říkám. Dle stanoviska Finanční správy kontrolu u daňového subjektu zmiňovaného Ing. Trefným neprováděli pracovní FÚ v Příbrami, ale z pověření Finančního ředitelství v letech 2010 až 2011 pracovníci Finančního úřadu Praha-západ. A Finanční úřad v Příbrami byl pouze aprobantem, čili celá kontrola se provedla na Praze-západ, byla předána do Příbrami a Příbram podepsala na základě zjištění Prahy-západ pouze rozhodnutí o vyměření daně. Takže abychom byli korektní, takto mi to Finanční správa sdělila a takto to tady uvádím.

Vy jste tady provedla v poslední větě takovou spojku, ono to nesouvisí s touto kauzou, na mediální tvrzení, která se týkají německé finanční správy a té další kauzy, což je jiná kauza, než je tato, co spojujete s panem Trefným. A já samozřejmě nemám žádné informace o šetření německé finanční správy. Nemůžete je mít ani vy, ani já, protože podléhají striktně daňové mlčenlivosti. Ale jenom vám řeknu, jak vlastně fungují takovéto zprávy, takovéto informace jiných zahraničních správ.

Tento typ zprávy, jak jsem se dočetla v médiích, a čerpám také jenom z médií, má takzvaný charakter, říká se tomu spontánní informace. Takže země Evropské unie pošle speciálním kanálem, speciálním chráněným systémem, jiné členské zemi tuto spontánní informaci, kde žádá o prověření. Ta přijde tímto systémem přes Generální finanční ředitelství, specializovaný útvar pro mezinárodní spolupráci, a ten to rozdistribuuje místně příslušným správcům daně, což v tomto případě, této německé finanční správy, a čerpám z médií, zdůrazňuji, byl Finanční úřad pro hl. m. Prahu. A Finanční úřad pro hl. m. Prahu, a to jsem si v médiích dohledala, to šetřil. Nikdy nepopřel, že by to nešetřil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, je to zajímavé, ale bohužel, i když jsem vám přidal, už vám došel čas. Prosím případně paní poslankyni o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Jako vy čerpáte z informací od Finanční správy, tak já zase jako opoziční poslankyně čerpám ze zpráv z tisku. Čili tedy vylučujete nějakou přímou souvislost mezi vyměřením pokuty a odvoláním pana ředitele. V tisku také bylo uvedeno, že on navíc ještě nesouhlasil s plošným a nekompromisním používáním zajišťovacích příkazů, a to tak, že měl opačný nástroj, že to není první nástroj zabezpečení úhrady daně, ale poslední. Takže tuto přímou souvislost mezi jeho neznovujmenováním a tím, že byla vyměřena pokuta a v souvislosti s jeho výroky, tedy odmítáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Odmítá to Finanční správa, která mi dala toto stanovisko. Odmítá přímou souvislost. Já jsem čerpala z jejich stanoviska, nebyla jsem toho účastna. Jestli pan Trefný odmítal, nebo neodmítal nějakou praxi, k tomu samozřejmě nejsem schopna se relevantně vyjádřit. Nakonec víte, že praxe se změnila, že se vytvořila nová metodika. Debatovali jsme to podrobně několikrát na rozpočtovém výboru.

Ještě k Německu, musím to dopovědět. A tyto spontánní informace jdou chráněným systémem na speciální útvar, na Generální finanční ředitelství, oddělení mezinárodní spolupráce, nebo tak nějak se jmenuje, a ti to rozdistribuují na úřady. A v tomto případě to byl Finanční úřad hl. m. Prahy. A Finanční úřad hl. m. Prahy nikdy nepopřel, dal dokonce mediální vyjádření, že by to nešetřil. To znamená, že to nebylo nikde zameteno. Sám finanční úřad potvrdil, že to šetřil. Co nemůžeme vědět, nevíme, s jakým výsledkem. Výsledek podléhá striktně daňové mlčenlivosti, nevíte to vy, nevím to já, ale šetřili to.

A ještě pro vaši informaci technicky. Ta spontánní informace když nateče z toho členského státu, ten úřad ji šetří, tak odpovídá té členské zemi ten výsledek. To znamená, to má určité specifické postupy stanovené zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní. Takže tam někde něco zamést na jakékoliv úrovni je velmi, velmi složité.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se posuneme k další interpelaci, paní ministryně Dostálová se nám omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní prosím paní poslankyni Majerovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci plánu výchovy a péče v mikrojeslích. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí, přečetla jsem si a vyslechla na Českém rozhlasu komentář paní Jany Jochové, který se týkal plánu výchovy a péče v mikrojeslích a obav z indoktrinace ideologie zvané genderismus. Stejně tak jsem zaznamenala reakci vaší mluvčí vašeho ministerstva, která jakékoliv obavy vyvrací. Mé vlastní obavy se však tímto vyjádřením rozhodně nerozptýlily. Obzvlášť když jsem se podívala podrobněji na zmiňovaný plán výchovy a péče v mikrojeslích. Vaše ministerstvo ústy mluvčí tvrdí, že na tvorbě tohoto dokumentu pracovaly dvě pedagožky. To je sice pravda, ale ne úplná. Členkami autorského týmu jsou dále Veronika Šprincová z Genderové expertní komory, společně s ní Markéta Štěpánová z nevládní neziskové organizace Gender Studies, či Halka Jaklová ze společnosti Aperio, která je úzce personálně propojena s organizací Česká ženská lobby, jejichž hlavním tématem je právě genderová rovnost.

Mohla byste mi prosím objasnit, v čem tkví přínos těchto dam při utváření plánu výchovy a péče v mikrojeslích? Už to, že mluvčí jejich podíl fakticky zamlčela, ve mně vzbuzuje značnou nedůvěru. Děkuji za vyjádření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A nyní prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci programu péče v jeslích. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Losování vyšlo tedy úplně neuvěřitelně za sebou. (S úsměvem.)

Vážená paní nepřítomná ministryně, v plánu péče a výchovy o děti v mikrojeslích se uvádějí mimo jiné následující věty: Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí muže a ženy a zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Při čtení pohádek vybíráme mimo klasických českých nebo evropských i pohádky z jiných kulturních okruhů, vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny, nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. V závorce - v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti.

Zdůrazňuji, že se jedná o plán péče a výchovy pro děti od šesti měsíců do čtyř let, tedy pro děti, které zatím nemají rozvinuté kritické myšlení a přijímají a přejímají to, co jim jejich autority řeknou. Kdyby bylo v plánu péče napsáno, že se má vzbuzovat úcta k druhým lidem a k respektu ke svému okolí, přírodě, k jiným národům, pak bych tu dnes nestál a souhlasil bych. A zároveň jsem bohužel marně hledal nějaké podpůrné věty k výchově také k tradičním hodnotám. Nebylo by lepší nechat to ale na rodinách, jaké hodnoty svým dětem předají, a nesnažit se o nějakou ideologii v mikrojeslích? Já se nechci vracet do doby, kdy museli rodiče doma dětem uvádět na pravou míru to, co se jim snažili vštípit ve vzdělávacím systému.

Takže se chci zeptat, zda se budou podobná doporučení péče a výchovy dětí týkat také jeslí podle vámi připravovaného zákona? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za dodržení času. S další interpelací vystoupí pan poslanec Michálek, bude interpelovat ministryni Benešovou, která je také nepřítomna, a to ve věci možných škrtů v rozpočtu Probační a mediační služby. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem se zeptat paní ministryně, jestli plánuje škrty v oblasti Probační a mediační služby, protože to jsou informace, které se teď poměrně šíří mezi odbornou veřejností, a myslím si, že to je potenciální problém, protože Probační a mediační služba má poměrně důležitou úlohu v tom, aby se nám dařilo snižovat recidivu a aby nemuseli daňoví poplatníci platit tolik peněz za vězně, kteří jsou ve vězeních. Takže já bych byl velmi rád, kdyby mě paní ministryně mohla ujistit, že tyto obavy jsou plané a že žádné nápady na snížení peněz na Probační a mediační službu nehrozí. Naopak si myslím, že ta probace a mediace by se měly zintenzivnit a časem bychom měli směřovat k tomu, že budeme dávat méně peněz na věznice a na represivní aktivity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP