Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

136.
Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jde o sněmovní tisk 458, jsme v prvém čtení. Postupujeme podle § 90 odst. 2, tedy je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 458/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila novelu zákona, kterým se mění zákon č. 262, zákoník práce, je to sněmovní tisk 458. Je to relativně jednoduchá úprava, která však může usnadnit život zřizovatelům základních a mateřských škol. Týká se odpovědnosti za škodu vzniklou žákům jak základních, tak mateřských škol. (Neustálý hluk v sále.)

Dosavadní úprava obsažená v zákoníku práce obsahuje pouze úpravu odpovědnosti za škodu vzniklou žákům základních škol, nikoliv dětem v mateřských školkách. Těm se za škodu odpovídá podle jiného právního předpisu. Současný stav může způsobit problémy, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak i mateřskou školu. V takovém případě by ředitel těchto škol musel uzavřít dvě zcela rozdílné pojistné smlouvy, což obecně není žádoucí.

Tento problém přitom není příliš známý. Pojišťovny navíc v minulých letech tento rozdílný právní stav pomíjely a ředitele škol na existující rozdíly v právní úpravě neupozornily. Právě při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu mohlo dojít ke zkrácení plnění, případně nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte v mateřské škole. Z těchto důvodů jsme se rozhodli předložit tuto novelu, která současný právní stav sjednotí. To je namístě tím spíš, že byla -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o ztišení, dobře neslyšíme, co paní poslankyně říká, mohl by být problém i s korektním stenozáznamem. Prosím, abyste se ztišili. Děkuji vám. Paní poslankyně, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já také děkuji. - To je namístě tím spíš, že byla zavedena povinná předškolní docházka a pro odlišný přístup k oběma kategoriím subjektů, tedy žákům a dětem, v tomto směru neexistuje přesvědčivý důvod. Z toho důvodu, že se jedná o poměrně jednoduchou úpravu, která však může usnadnit život zřizovatelů a zabezpečit stav, aby mateřské i základní školy měly pojištění odpovědnosti za škodu podle jednoho zákona a nedocházelo tak k tomu, že by byli zřizovatelé vystaveni tomu, že nebude poskytnuto plnění, z důvodu právě té jednoduchosti, si vám dovoluji navrhnout a poprosit vás, abyste tento zákon schválili již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Kovářové, která návrh uvedla za navrhovatele. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Hyťhová. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Paní předkladatelka tady myslím řekla vše potřebné. Jenom v rychlosti zopakuji. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., je to zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o to, že dosavadní právní úprava, která je obsažena v zákoníku práce, obsahuje úpravu odpovědnosti za škodu, která vznikla žákům základních škol, a ne dětem v mateřské škole. Za tu odpovídá jiný právní předpis. Současný platný stav může způsobit problémy, a to i v případě, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak mateřskou školu. Při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu může docházet ke zkrácení plnění nebo také k nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte.

Předkladatelé tedy navrhují z těchto důvodů novelu, která tento současný právní stav upravuje a sjednotí, a to i na základě toho, že je stanovena povinná předškolní docházka. Předkladatelé také navrhují, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální.

To je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, rád bych vyjádřil stanovisko klubu Pirátů. Tuto novelu zákona plně podporujeme.

A ještě bych rád okomentoval stanovisko vlády, která vydala neutrální stanovisko a uvádí v něm, že vláda je nucena konstatovat, že současná právní úprava odpovědnosti za škodu v dané oblasti je nekoncepční a do pracovněprávních předpisů nepatří. Tato novela si kladla za cíl sjednotit mateřské a základní školy a přidala ty mateřské školy tam, kde jsou již napsané v zákoně. Pokud vláda považuje toto místo, kde je to, za nekoncepční, nechť předloží vládní novelu a umístí to tam, kde to bude koncepční.

Jinak bych prosil o podporu této novely a schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se, tak obecnou rozpravu končím. Protože nebyla podána námitka, tak rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 458 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 268. Přihlášeno 151 poslanců, pro 138, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

To znamená, že mohu zahájit podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova ze strany paní navrhovatelky, paní zpravodajky? Není. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 458."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 269. Přihlášeno 152 poslanců, pro 142, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP