Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

276.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2018
/sněmovní tisk 495/

Pana ministra opět prosím, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2018 v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, v Pobaltí, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, Maliské republice, Iráku a v Itálii.

Součástí materiálu je také informace o projektech rychlého dopadu - to jsou malé projekty realizované s cílem získání podpory místního obyvatelstva či spolupracujících ozbrojených sil hostitelské země, tyto projekty byly v roce 2018 realizovány pouze v Afghánistánu - a informace o stavu zapojení ČR do misí OSN v roce 2018 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích, která je přílohou materiálu na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 9. června 2015.

V závěru roku 2017 vznikla potřeba navýšit počet vojáků v některých zahraničních operacích, a to již v průběhu roku 2018. Konkrétně se jednalo o mise v Afghánistánu, Mali a Iráku. V souladu s tím byl v polovině roku 2018 schválen nový mandát k působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích, který zmíněné navýšení již v roce 2018 zohledňuje a platí do konce roku 2020.

Podobně jako v předchozích letech, tak i v roce loňském zůstala pro Českou republiku mise Resolute Support v Afghánistánu tou nejnáročnější. V září došlo k posílení našeho vojenského kontingentu o dva týmy instruktorů pro výcvik speciálních sil afghánské armády a policie a v provincii Lógar a Herát celkem o 90 vojáků. Vedle úkolů plněných v rámci alianční mise zajišťovali příslušníci Vojenské policie ochranu velvyslance a Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu. Bohužel ve druhé polovině roku 2018 v měsíci srpnu a říjnu došlo v souvislosti s plněním úkolů právě v misi Resolute Support v Afghánistánu ke čtyřem úmrtím českých vojáků a sedmi těžkým zraněním.

Další významnou oblastí našeho zahraničního působení byla podpora boje proti Daeš v Iráku v rámci globální koalice. Po celý rok 2018 v Iráku působil letecký poradní tým, dále výcviková jednotka Vojenské policie a výcviková jednotka chemického vojska. V říjnu a v listopadu 2018 došlo k výraznému posílení naší vojenské přítomnosti ve výcvikové misi Evropské unie v Mali, a to o 70 vojáků. Vedle plnění dosavadních úkolů došlo k poskytnutí ochrany sil, a to v prostoru výcvikového centra Koulikoro.

Zcela novou zahraniční aktivitou naší armády v roce 2018 bylo zapojení do alianční iniciativy, takzvané posílené předsunuté přítomnosti v Litvě a v Lotyšsku. Od poloviny roku 2018 Armáda České republiky působila ve dvou bojových uskupeních, a to pod vedením Německa v Litvě a pod vedením Kanady v Lotyšsku. První naše jednotky již své mise ukončily a vedle hlavního úkolu, to jest posílení bezpečnosti spojenců na východním křídle Aliance, byla mise pro naše vojáky významná díky intenzivnímu výcviku a dlouhodobému pobytu v mezinárodním prostředí.

V misích OSN v Kosovu, Demokratické republice Kongo, Malijské republice a Středoafrické republice působilo devět vojenských pozorovatelů Armády České republiky. Česká republika měla na svém území připraveny síly a prostředky pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO. Pro nasazení v operacích sil rychlé reakce NATO, včetně sil velmi vysoké pohotovosti, bylo vyčleněno 191 vojáků.

Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2018 vynaložili celkem 1,29 mld. korun a tyto finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany. Celkem se v roce 2018 v zahraničních operacích vystřídalo 1 297 příslušníků rezortu obrany.

Závěrem konstatuji, že působení v zahraničních operacích vedle obranných zájmů České republiky a jejich spojenců mělo i významný přínos v boji proti terorismu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 495/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Pavel Růžička. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan ministr vás tady velice podrobně seznámil s nasazením Armády České republiky mimo území České republiky v roce 2018. Já jako zpravodaj sněmovního tisku 495 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 25. června 2019 k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Lubomíra Metnara, náčelníka Generálního štábu generála Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Pavla Růžičky a po rozpravě

I. děkuje všem příslušníkům Armády České republiky, kteří se zapojili do zahraničních operací v roce 2018;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018 vzala na vědomí;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

IV. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Žádnou přihlášku jsem neobdržel, ani žádnou nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, jak ho přednesl pan zpravodaj, tedy, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 274 přihlášeno 145 poslanců, pro 129, proti 10. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr ještě zůstane na další sněmovní tisk. Mezitím vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Špičák se omlouvá od 12.30 do 16 z pracovních důvodů. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá od 12 do 14.30 z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Z pracovních důvodů se od 14.30 omlouvá paní ministryně Marie Benešová a pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 11.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP