Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

278.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2020
/sněmovní tisk 596/

Předložený materiál odůvodní ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členským státům organizace Severoatlantické aliance a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky, dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením č. 580 ze dne 22. července 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 596/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Ratiborský a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Michala Ratiborského a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám všeobecnou rozpravu, do které zatím nevidím žádného přihlášeného poslance, ani se nikdo evidentně nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té taky nemám žádného přihlášeného. Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 276, přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti 9. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP