(16.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Jinak k té prevenci. Myslím si, že samozřejmě je to namístě, ta osvěta atd. My dokonce jsme prosadili v rámci dohodovacího řízení pro příští rok, že praktičtí lékaři pro děti a dorost budou mít nový kód, nový výkon, který se právě týká konzultace o očkování. Věříme, že to také povede k větší motivaci pediatrů v terénu, aby vlastně vysvětlovali všechny aspekty očkování, vyvraceli různé mýty a podobně. Takže tato motivace vlastně od příštího roku bude v rámci úhrad nastavena.

Jinak si myslím, že ta debata byla věcná, a jsem rád za podporu. Pokud jsme tady řešili otázku nastavení nějakých sankcí a podobně, tak věřte, že v prvním čtení nás čeká novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která tuto oblast řeší, takže si myslím, že nás čeká také velká debata na toto téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Dovolím si podotknout, že skutečně patří k pravomocem Sněmovny požádat o prováděcí předpis, pokud je potřeba k zákonu nebo k jinému návrhu.

A nyní paní zpravodajka Gajdůšková má zájem o závěrečné slovo? Nemá, v tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se v této podrobné rozpravě hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně zdůvodnila v rozpravě obecné. A jenom díky tomu, že jsem tady, tak si dovolím říct teď jednu zprávu, abyste ji věděli jako první. Je to zpráva ze včerejška, velmi důležitá.

Výbor pro zdravotnictví se věnuje očkování jako celku, čili i očkování, kde máme jednu možnost zabránit onkologickým diagnózám, to je očkování proti lidskému papilomaviru. A díky, řekněme, takovému soustředěnému nátlaku jak Ministerstva zdravotnictví, tak výboru pro zdravotnictví stoupla proočkovanost u chlapců - u dívek ne - o sto procent od loňského prosince. Ale to je jenom pro informaci, jenom využívám nebo zneužívám mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych jenom podotkl, že ten návrh - potřebuji aspoň číslem odkázat na sněmovní dokument.

A nyní dám slovo panu poslanci Kaňkovskému. Předpokládám, že paní poslankyně Adámková se poté ještě přihlásí. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já už se teď jenom formálně přihlásím k avizovanému pozměňovacímu návrhu, který najdete v databázi pod číslem sněmovního dokumentu 3546, a jde skutečně o tu záležitost vyžádání dokumentů od konkrétního zdravotnického zařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Sněmovní tisk (dokument) pozměňovacího návrhu, se kterým jsem vás seznámila, má číslo 3543. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a myslím, že to je možné považovat za dostatečné zdůvodnění přihlášení se k návrhu. A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak já v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je znovu zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra nebo ze strany paní zpravodajky. Není tomu tak. Nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já druhé čtení tohoto návrhu končím a posuneme se dál. Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce.

 

Je zde bod číslo 11, což je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
/sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Předkládám vám k projednání návrh novely některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Důvodem předložení této novely je především adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Prospekt je informační dokument, který se povinně zpracovává při veřejném nabízení ceny papírů a jehož účelem je, aby potenciální investoři měli k dispozici všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda cenný papír koupí. Právní úprava prospektu je dosud obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, nově bude prospekt upraven přímo použitelným evropským nařízením. Proto je třeba tuto úpravu vypustit ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a provést v něm některé další nutné změny.

Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele. Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně.

Touto novelou se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů. Bude umožněno, aby insolvenční řízení bylo vedeno přímo proti konkrétnímu podfondu nebo podílovému fondu tak, aby úpadek těchto entit neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy.

Navrhuje se provést i řadu dalších drobných změn v zákoně o dluhopisech a v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitáře pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména Asociací pro kapitálový trh, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 398/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Řehounek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, vidím, že jste současně přihlášen do obecné rozpravy, tak ten projev vhodně rozdělte.

 

Poslanec Jan Řehounek: Určitě, vážený pane předsedající, já tady teď vystupuji jako zpravodaj, potom se přihlásím, resp. už jsem přihlášen jako řádně diskutující do obecné rozpravy. Já bych tady v krátkosti jenom shrnul ten - protože nebudu komentovat obsahově ten sněmovní tisk, paní ministryně to tady okomentovala, myslím si, velmi podrobně, takže já bych chtěl jenom říci, že první čtení tohoto tisku proběhlo 24. dubna, kde vlastně bylo přikázáno, jak jste už zmínil i vy, garančnímu výboru, kterým je rozpočtový, který tento tisk projednal 27. června a přijal právě usnesení, se kterým vás teď seznámím. Je to usnesení, které je ve sněmovním tisku 398/2.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí Lenky Dupákové, zpravodajské zprávě poslance Jana Řehounka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (sněmovní tisk 398) schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů - tady tedy si dovolím opravdu citovat doslovně:

V části první čl. I bod 13 nově zní: "V § 17 odst. 1 se doplňuje věta: "Nahrávky telefonických hovorů a záznamy elektronické komunikace je obchodník s cennými papíry povinen uchovávat jen v případech stanovených v odstavci 2."

A v části první čl. 1 se za dosavadní bod 13 vkládá nový bod 14, který zní: "V § 17 odst. 2 větě první se slova "Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy" nahrazují slovy "Obchodník s cennými papíry uchovává nahrávky" a za slova "hovorů" se vkládá slovo "záznamy" a za slova "pokynu zákazníka" se vkládá text "a to i v případě, že účelem telefonického hovoru nebo elektronické komunikace bylo uzavření obchodu nebo poskytnutí této investiční služby, avšak k tomu nedošlo." A dále se věta druhá zrušuje."

Následující body se přečíslují.

Součástí usnesení je i bod II - zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Takže k tomu vystoupení jako zpravodaje je to všechno. Nevím, jestli tady mohu už zůstat? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP