(16.00 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Další dotaz. Lepší dostupnost jeslí znamená větší zaměstnanost rodičů. Jak se MPSV zapojuje do většího navýšení zkrácených úvazků a tzv. home office ze strany zaměstnavatelů? Jaké jsou výsledky pilotní fáze mikrojeslí, která začala v roce 2016 a měla trvat dva a půl roku? A poslední dotaz. Jakou částkou se budou podílet rodiče, zřizovatel a stát na platbě za umístění dítěte do jeslí, když víme, že dotace z evropských fondů během dvou let skončí? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, nejdříve bych se ohradila proti vašemu výrazu, že dostupnost předškolní péče znamená vyhánění dětí z náručí matek. Já si myslím, že slaďování práce a rodiny je věc, která by standardně ve všech civilizovaných zemích měla fungovat, a je to věcí volby.

Co se týká vašeho dotazu, tak jesle jako takové právně neexistují od roku 2012. Co se týká vašeho dotazu k dětským skupinám, tak v tuto chvíli máme 968 dětských skupin s kapacitou 12 719 míst, k tomu máme 98 mikrojeslí s kapacitou 392 míst. Při střídavé docházce, protože upozorňuji, že ne všechny děti navštěvují dětské skupiny a mikrojesle na plnou docházku, ale děti se na těchto místech často střídají, tak se jedná o kapacitu 17 200 míst. Do konce roku 2021 předpokládáme kapacitu 1 150 dětských skupin, tzn. nárůst o dalších 20 %. Zájem o předškolní péči pro děti mladší tří let je obrovský v České republice, a to i přesto, že se v dětských skupinách platí poměrně vysoké příspěvky rodičů, až 8 000 korun, a vlastně koresponduje to s velmi vysokou vzdělaností matek, týká se to zejména vysokoškolsky vzdělaných rodin, ale nejen jich, ale také samozřejmě s rekordní zaměstnaností, kterou máme jako Česká republika v Evropské unii nejvyšší.

Zároveň bych také upozornila, že zájem o předškolní péči vždy figuruje na první nebo druhé příčce všech výzkumů veřejného mínění, kdy si rodiče v rámci rodinné politiky stěžují na jejich nedostupnost. To znamená, na dotaz, co může stát udělat pro podporu rodin, tak vždy na prvním nebo na druhém místě je zvýšit dostupnost jeslí. To je ta odpověď, protože i letos jsme měli zhruba 30 tisíc odmítnutých dětí. Ačkoliv byly ve věku tří let, tak jejich rodiče byli neúspěšní vlastně v umístění těchto tříletých dětí v mateřských školách.

Co se týká vašeho dotazu na financování ze státního rozpočtu. Právě proto, že končí současné programové období a financování dětských skupin z Evropského sociálního fondu, tak nám vyplývá závazek připravit financování ze státního rozpočtu. Jen podotknu, že podpořené projekty dětských skupin a mikrojeslí končí postupně od prosince 2021 do června 2022. Proto potřebujeme návazné financování ze státního rozpočtu. Já jsem takovou novelu připravila a předložila. 7. 10. bylo dokončeno mezirezortní připomínkové řízení a proběhla vypořádací porada a v tuto chvíli vypořádáváme rozpory, které zde panují.

A ráda bych také podotkla, že již nyní... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já se omlouvám, já jsem teď také tady něco řešil, takže jsem nevnímal úplně jednání Sněmovny, ale poprosím o klid. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Již nyní máme 75 % všech dětí v dětských skupinách mladší tří let.

A co se týká toho názvu jesle, proč chceme dětské skupiny přejmenovat na jesle, tak jedná se o srozumitelnost tohoto projektu, protože rodiče často si nedokážou představit, co znamená pojem dětská skupina, jaký typ služby je v tomto zařízení poskytován, a tento název má také vlastně symbolizovat fakt, že je to zařízení péče o děti, nikoliv vzdělávání, a že jesle nemají být paralelním zařízením k mateřským školkám, ale má to být zařízení, které se bude zabývat zejména péčí o děti mladší tří let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já bych se chtěla, paní ministryně, jenom zeptat, zda máte konkrétní propočet, kolik nás to tedy bude stát, to znamená, myslím administrativně přejmenování dětských skupin na jesle.

A pak jsem tedy měla ještě ten dotaz na výsledky pilotní fáze mikrojeslí, jestli už je to známé, protože to mělo trvat od roku 2016 dva a půl roku, to znamená do poloviny letošního roku. Jestli už víte nějaké výsledky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Začnu tím stručnějším. Ono vlastně před dvěma a půl lety teprve započalo vyhlašování výzev, tzn. ucelené výsledky jako takové nemáme, ty budu mít během několika příštích měsíců, protože vyhlášení výzvy neznamená automaticky zřízení projektu a jeho fungování po tu dobu dva a půl roku. Nicméně obecně lze konstatovat, že zájem o mikrojesle je obrovský zejména ve velkých městech, a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, a mohu také říci, že nejvíce zájemců, kteří umisťují své děti do mikrojeslí, umisťují tam své děti na částečný úvazek, tzn. například na 10 hodin týdně apod. To znamená, že to opět svědčí o tom, že je to věc, která pomáhá slaďování práce a rodiny.

Ještě co se týká vašeho dotazu na podporu částečných úvazků. My v příštích týdnech budeme na vládě schvalovat novelu zákoníku práce, která mimo jiné zavádí sdílené pracovní místo, což je podpora právě částečných úvazků pro dvě nebo tři osoby, které si tuto pozici sdílí.

Co se týká financování, tak v novele zákona o dětských skupinách, respektive jeslích, je to financování v tuto chvíli nastaveno tak, že část by měla být hrazena státem. V tuto chvíli pracujeme s částkou 5 až 6 tisíc korun. Část by měla být financována rodiči. Ta by měla být zastropována na jedné třetině minimální mzdy, tzn. přepočteno na aktuální minimální mzdu je to zhruba něco přes 4 tisíce korun. Část by měla být financována zřizovatelem, tzn. zaměstnavatel nebo obec, a stále se tam počítá se čtvrtou složkou na financování, a to je ta evropská část, nicméně by to nebylo přes projektové řízení, ale byla by to tzv. plošná částka. To znamená, s jeslemi (Mpř. Hanzel: Čas!) se počítá - financování čtyřsložkově.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Dalším v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka ve věci vzniklých škod. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, obrátili se na mě občané Kynšperka nad Ohří na Karlovarsku ve věci vzniklých škod na rodinných domech a provozních objektech, které jim vznikly po ukončení čerpání vod z bývalého lomu Boží požehnání, jelikož se zvýšily hladiny jezer zatopených lomů a zvýšila se hladina podzemních vod. Ta má negativní vliv na okolní zástavbu a zatápí laguny na polích nad bývalou hlubinnou těžbou.

Pane ministře, je s touto problematikou vaše ministerstvo seznámeno? Pokud ano, jak tento problém řešíte? Kdo zodpovídá za současný stav důlních děl hlubinné těžby Boží požehnání? Byla vypracována před ukončením odčerpání vody studie vlivů na okolí? A disponuje vaše ministerstvo geologickou studií současného stavu podloží? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za dotaz. Já zde si nebudu teď hrát na hrdinu, že sleduji detailně funkce důlních děl Boží požehnání. Je to pro mě relativně nová informace, ale snažil jsem se během těch posledních desítek minut dát dohromady všechny informace, tak se budu snažit to v nějaké strukturované podobě dát teď dohromady a vysvětlit s tím, že samozřejmě nabízím, že bude-li o to zájem, tak pak se můžeme ještě sejít, případně s vámi a skutečně kompetentní osobou na rezortu, která to má na starosti, a bavit o tom ještě více detailně.

A teď tedy ty vaše otázky, tak jak jsem si zde poznamenal. Tak seznámeno, ano, je naše ministerstvo s tím problémem s tím, že do roku 2015 mělo v kompetenci řešit následky hornické činnosti po hlubinné těžbě hnědého uhlí v lokalitě v Kynšperku Ministerstvo životního prostředí a od roku 2015 je právním nástupcem těžební společnosti náš, říkám náš, tedy rezortní podnik, Palivový kombinát Ústí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP