(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Procházková s interpelací na pana ministra Roberta Plagu ve věci nevyplacení mezd pro sportovní organizace žádající z dotačního titulu Můj klub. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, jako předsedkyně podvýboru pro sport tady přečtu pouze jednu informaci jako konkrétní důkaz toho, co říkám, s kterou se na mě obrátil starosta obce Krásná z našeho kraje, a to dne 24. 9. 2019.

Budo klub Aš, zapsaný spolek. Termín podání žádosti - do 31. 10. 2018. Formální hodnocení žádosti - 12. 7. 2019: Vyhovuje metodice MŠMT. Současný stav dle informace z MŠMT - paní Beranová, žádost je na předběžné kontrole, až proběhne, budou se vystavovat rozhodnutí. Vyúčtování má proběhnout do 15. 2. 2020, ale do 31. 12. 2019 se musí vrátit případné nevyčerpané finanční prostředky. Obec musela klubu pomoci z kritické situace, aby se nedostali do dluhů. V takové situaci bylo a je mnoho dalších, i přes sliby, že letos to bude lepší.

Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. V souladu s jednacím řádem bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Rakušan s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci tarify v regionální železniční dopravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane přítomný ministře, dal bych jednu otázku, která vychází přímo z podnětu, který jsem nasbíral u sebe v poslanecké kanceláři v regionu, a týká se nových tarifů v regionální železniční dopravě.

Jak víme, v současné době si krajské úřady objednávají regionální spoje a je tady jistá obava, že skutečně nastane chaos. Už v současné době víme, že jízdenky na vlak v rámci krajů nelze například koupit v e-shopech Českých drah, dokonce vám nebudou v případě některých spojů objednaných krajem - a nebavím se teď o konkrétním kraji, protože právě každý kraj si dojednal trochu jiné podmínky - nebudou vám například platit v některých krajích věrnostní karty Českých drah a nebudou vám uznávány dokonce v některých spojích ani režijní jízdenky. Jde tady o osobní a spěšné vlaky, a ta nová pravidla prostě vyplývají z jednotlivých smluv v těch 14 krajích, které jednotlivé kraje podepsaly. Já se skutečně domnívám, že tady může nastat reálný chaos. Největší změny podle mých informací nastanou v Jihomoravském kraji, nejmenší z pohledu cestujících údajně v Libereckém kraji. Na brutto smlouvy přecházejí také v Ústeckém, Zlínském a Olomouckém kraji.

Moje otázka je jednoduchá, jestli Ministerstvo dopravy má nějakou ambici a možnost s tou situací, která skutečně chaosem hrozí, něco udělat, zda vy jako ministr dopravy máte nějakou ambici se v dané věci angažovat a koordinovat danou záležitost v rámci krajů a zda bude svoláno nějaké generální jednání s představiteli krajů, kteří jsou zodpovědní v daných krajích za oblast dopravy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji za přesné dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, ano, i tuto situaci já vnímám a rozhodně mi není jako ministru dopravy ani jako občanovi lhostejná. Je skutečností, že od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, tedy od 15. prosince letošního roku, dojde v některých krajích k výrazné změně v odbavování cestujících. Musím však říct jednu věc. Musím připomenout, že v roce 2005 proběhla regionalizace veřejné dopravy. Kompetence v zajišťování dopravní obslužnosti na regionální úrovni byla ze státu přenesena do samostatné působnosti krajů. V současné době je Ministerstvo dopravy zodpovědné za objednávku nadregionální dopravy, zatímco regionální vlaky, to jsou právě především vlaky osobní a spěšné, objednávají jednotlivé kraje. To znamená, že kraje nastavují parametry kvality v těchto dopravních službách a mohou v rámci limitů daných cenovou regulací státu do určité míry rozhodovat i o tarifech, které jsou v regionálních vlacích uplatňovány.

Podle informací poskytnutých Českou asociací organizátorů veřejné dopravy nastanou v prosinci změny ve čtyřech krajích, a vy jste je, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, zmínil. Ty nově uzavřely s Českými dráhami i s dalšími dopravci takzvané brutto smlouvy. V těchto smlouvách rizika a příležitosti spojená s vývojem výnosů nese přímo kraj, nikoliv dopravce. Jedná se o již zmíněný kraj Jihomoravský, Ústecký, Zlínský a Olomoucký. I v samotném zahraničí je celkem obvyklé, že v dopravních službách platí pouze tarif stanovený objednavatelem. Například v rámci řady regionů Německa nebo Rakouska je běžné, že uvnitř regionu se i na železnici výhradně používá, nebo výrazně preferuje tarif místního dopravního svazu, což je obdoba českého integrovaného dopravního systému, IDS.

Pokud je Ministerstvu dopravy známo, u všech krajů platí, že pro jízdy přesahující hranice regionu bude uznáván tarif dopravce, pokud tedy cestující pojede třeba z Prahy či Pardubic do Koutů nad Desnou v Olomouckém kraji, pak bude moci dostat přímou jízdenku. V případě vlaků Českých drah tedy i nadále zůstává nedotčena možnost nákupu jednoho jízdního dokladu mezi všemi tarifními body tohoto dopravce v případě, kdy cestující překračuje hranice kraje. Je však nutno zdůraznit, že část výkonů jak v dálkové, tak i v regionální železniční dopravě již zajišťují jiní dopravci, přičemž cestující využívající služeb více dopravců bude využívat především jízdních dokladů integrovaných systémů, eventuálně jízdních dokladů jednotlivých dopravců zvlášť pro úseky zajištěné těmito dopravci. Tento nastíněný stav je pouze přechodný, protože v návaznosti na novelu zákona o dráhách schválenou Poslaneckou sněmovnou v září tohoto roku, jestli si na to všichni vzpomínáte, připravujeme pro oblast železniční dopravy takzvaný systém jednotného tarifu. Již v průběhu roku 2020 tak bude mít cestující možnost zakoupení jednoho jízdního dokladu platného mezi všemi tarifními body české železniční sítě bez ohledu na použití dopravce.

Protože však vnímám oblast provázání regionální dopravy jako problematickou, požádal jsem v minulém týdnu dopisem všechny hejtmany o zaslání informací o připravovaných změnách požadavků na rozsah a kvalitu veřejných služeb v železniční dopravě. Je to dopis, který mám tady, můžu vám ho předat, vážený pane poslanče, z 11. října 2019. I v návaznosti na poskytnuté informace chci navázat bližší spolupráci s kraji, aby nově vznikající podmínky zajištění regionální dopravní obslužnosti neměly negativní vliv na fungování veřejné dopravy mezi jednotlivými kraji, potažmo v České republice. Je v zájmu nás všech, aby i v příštím roce mohli cestující bez zásadních problémů využívat služeb železniční dopravy.

Vážený pane poslanče, chtěl bych vás ujistit, že se této agendě věnuje velmi pečlivě můj náměstek pan Ing. Ladislav Němec, který v této souvislosti připravuje podklady na případné jednání s kraji, které bychom vyvolali na základě odpovědí krajů. Kraje jsem poprosil o zdvořilou reakci do 31. 10. 2019. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Já chci panu ministrovi poděkovat za tu informaci, ale já mám spíš jenom dodatek. Já opravdu nerozporuji to, že se regionální doprava dostává zčásti do kompetence krajů. Já si dokonce myslím, že je to systémově správné. Proč by samosprávné celky neměly mít možnost objednat si dopravu, kterou pro své občany potřebují? I víme, že ministerstvo jako takové je zodpovědné za tu nadregionální, nikoli regionální dopravu, to je všechno jasné. Dokonce si uvědomuji, že jsou tady soukromí dopravci, kteří provozují za jiných podmínek své vlakové spoje. Ale my se tady bavíme o službách Českých drah, a tady by přece Ministerstvo dopravy tu ambici koordinace mělo mít. Pokud dospíváme do fáze, kdy si nelze objednat, při objednání daného dopravního spoje krajem například jízdenku v e-shopu Českých drah, tak si myslím, že ambice ministerstva, ministra a náměstků by prostě měla být v tom jednoznačně pomoci zařídit, aby systémově komfort pro cestující v případě státního dopravce, kterým České dráhy jsou, byl zaručen i ve chvíli, kdy si ten daný spoj objednávají jednotlivé samosprávné celky. Já opravdu nerozporuji to (upozornění na čas), že by ministerstvo mělo být zodpovědné za ty regionální spoje. V žádném případě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP