(16.30 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Příspěvek na péči se ročně vyplácí zhruba 358 tisícům osob, výdaje za rok 2018 činí 26 miliard korun. Kvalifikovaný odhad pro rok 2019 činí 29,4 miliardy korun. Připomínám, že změnou zákona v minulém roce došlo k navýšení ve čtvrtém stupni k 1. dubnu tohoto roku a ve třetím stupni k 1. červenci tohoto roku. A to jsou ty hlavní důvody.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Není zájem o žádnou doplňující otázku, tudíž přistoupíme k další interpelaci a tou je interpelace poslance Vojtěcha Munzara na pana ministra Karla Havlíčka ve věci ekologické zátěže Kladno. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Mrzí mě, že pan ministr odešel, není tady přítomen, protože chci se svou interpelací navázat na interpelaci paní kolegyně Kovářové. Doufám, že to není snaha jenom odpovědět písemně a ne napřímo.

Také jsem se s velkým znepokojením dozvěděl informace, že pan ministr navrhuje vládě, aby stáhla zpět čtvrt miliardy korun, které před dvěma lety vláda vyčlenila na opatření k ochraně půdních vod v Kladně a jejich zabezpečení před kontaminací. Podle studií - Děkuji, pane ministře. (Ministr Havlíček vchází do sálu.) Podle studií se pod Kladnem nachází až 170 milionů kubíků vody, kterým hrozí znečištění a znehodnocení. Analýza rizik, kterou si nechalo v minulých letech udělat město Kladno, ukázala, že zemina na části pozemku hutí obsahuje agresivní jedy, zejména dehty, ropné látky, fenoly či chrom. Znečištěny jsou desítky tisíc tun zeminy na ploše až 100 tisíc metrů čtverečních a země je zamořená do hloubky zhruba 90 metrů.

Plán byl zastavit stoupání vody, aby nedošlo ke kontaminaci, a tento plán před schválením vládou prošel také připomínkovým řízením. A vy ho bohužel nyní chcete od stolu a bez projednání se samosprávou zastavit. Hrozí znečištění významné zásobárny vod v situaci, kdy je zároveň Kladno a Kladensko ohroženo samotným nedostatkem vody v suchých letech. A vy jste tady paní kolegyni také potvrdil, že k takové kontaminaci může dojít.

Vaše předchozí vyjádření, pane ministře, mi přijde jako nedostatečné, protože mi v něm chybí plán, co vlastně s tím. Přitom řešení zátěží ze staré důlní zátěže a staré důlní činnosti je v kompetenci přímo vašeho resortu. Pouhé škrtnutí vyčleněných prostředků a nezahájení opatření na ochranu podzemních vod je samo o sobě velmi nezodpovědné a riskantní. Vidím za tím snahu získat tyto peníze na něco jiného a také snahu o přehození odpovědnosti na jiný resort. Takže doufám, že se mi k tomu vyjádříte a zejména mi odpovíte na otázku, jaké máte připraveno alternativní a koncepční řešení (upozornění na čas) pro tuto záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Než dám panu ministrovi slovo, přečtu omluvu paní poslankyně. Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá dnes od 16.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních a rodinných důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, je to opět hrozně zavádějící, to, co jste řekl. Já vás nechci stále negovat, ale jestliže se pracovalo s nějakou studií, s něčím, co by mohlo teoreticky nastat, a poté se udělaly detailní studie, které nepotvrdily tu obavu, to znamená, ještě jednou to úplně přesně přečtu: Bylo zjištěno, že ke znečištění důlních vod by mohlo teoreticky dojít za několik desítek let, a to pouze - a to je možná ještě to důležitější - ve stopovém množství. Tak v tuto chvíli alokované prostředky, o ty tu vůbec nejde, o ty prostředky, já nevím, proč stále dáváme dohromady, že se hraje o 250 milionů. Tady se hraje o účelovost, protože ty prostředky byly jednoznačně určeny - na čerpací vrty 150 milionů a 100 milionů na čistírnu důlních vod. To v tuto chvíli není nutné. Ne nutné, ale to se dělat nebude. Ale není vyloučené, že se bude dělat něco jiného, tak aby se i té budoucí případné, možné, byť teoretické situaci, aby se jí zamezilo, a od toho to musí znovu na vládu a musí se říct, jakým způsobem se účelově přiřadí tyhle ty prostředky. Vůbec o nic jiného nejde. A svým způsobem není vůbec podstatné, jestli to bude dělat MPO, nebo Ministerstvo životního prostředí. My se shodneme, bude to dělat ten, ke komu to přísluší. To znamená, ty peníze jestli zůstanou u nás, anebo se přehodí na MŽP, to není zbavování se odpovědnosti, to jde jenom o to, komu to institucionálně náleží.

Nechci teď opakovat všechno to, co jsem tady řekl před chvílí. My jsme nabídli to, že tam můžeme vyrazit, my jsme nabídli, že si o tom promluvíme se všemi dotčenými subjekty, s tím není žádný problém. Ale nemůžeme dělat účet bez hostinského, protože na vládu to teprve teď půjde a na vládu jde to, že se musí účelově změnit pouze ty prostředky, které jsou, a musí se říct, na co a jak se použijí. A použijí se na to, aby se zamezilo jakémukoliv - i teoretickému - nebezpečí, které by tam bylo. Ale s ohledem na to, že to je něco jiného, než jak se prognózovalo, protože se to dělalo všechno předběžně, tak v tuhletu chvíli to prostě nemůžeme udělat. To by bylo neúčelové čerpání a to by byl velký problém. Čili není to nic jiného než technikálie.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, pane ministře, děkuji za odpověď. Nicméně za prvé si myslím, že vy říkáte, že není problém vyrazit na město Kladno a tam se seznámit se situací přímo na místě. Já si myslím, že tohle mělo být učiněno předtím, než se ministerstvo rozhodlo tyhle peníze takhle navrhnout ke stažení.

Druhá věc je, že stát samozřejmě nikdy výrazně nepodporoval odstranění ekologických zátěží, například v Kladně, a řešení právě těch problémů s vodou a podobně. A myslím si, že pokud si město Kladno udělalo analýzu rizik, tak asi těžko můžeme zpochybňovat její závěry, což vy vlastně jinými slovy činíte.

Takže znova, já se chci zeptat, jaké máte tedy náhradní řešení. Protože vy jste tady v té první, úvodní řeči řekl, že ke kontaminaci může dojít. A já mám velké pochybnosti, že ta kontaminace může být jenom stopová, pokud jsou v té zemině takové jedy, jaké tam jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď? Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: To se točíme pořád v jednom kole. To přece není o tom, že tam nepojedeme. Samozřejmě že se tam jezdí. Říkal jsem, že tam můžeme jet, nikoliv proto, abychom zjistili ten stav, to přece velmi dobře víte, že tam naši lidé jsou, byli a jezdili, ale že tam můžeme jet nyní diskutovat o tom a vysvětlit detailně, jaké ještě tam může hrozit, byť teoretické, nebezpečí a co se s tím bude dělat. To je něco jiného než zjistit stav. To jste dal dohromady hrušky s jablky

A co se týká potenciální kontaminace, ještě jednou to přečtu: ... by mohlo dojít za několik desítek let a pouze ve stopovém množství. Nevím, kde v tom čtete, že jsem řekl, že to může být kontaminováno. Snažil jsem se to přečíst v tomto jasně.

Teď se tady můžeme bavit o tom, jestli stát podporuje ekologické škody, nebo ne. Mrkněte se, co dělá DIAMO, mrkněte se, co dělá PKÚ, mrkněte se, co dělá SÚRAO. Dělá se toho obrovské množství, ale musí být prokazatelné to, že tam něco hrozí. Pokud se to prokáže, samozřejmě se to bude dělat. Ale myslím si, že teď už se točíme jenom kolem jedné věci. Nepolitizujme to, protože to s politikou nemá nic společného. Držme se dneska věcně toho, co všechno nastat může. A bude-li tam z toho vyplývat jakékoli nebezpečí, jako že to dneska nevyplývá, tak se to pochopitelně řešit musí. A ty zdroje se do toho dají. Ale musí to být přesně vázané zdroje na to, co se tam bude činit. A rádi za vámi přijedeme, určitě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k další interpelaci, kterou je interpelace poslance Marka Výborného na paní ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci rušení územních pracovišť finančních úřadů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, dovolte mi požádat vás o vysvětlení záměru Finanční správy optimalizovat územní pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku, a to tak, že se má zrušit běžná agenda tohoto úřadu a učinit z tohoto pracoviště od 1. ledna 2020 pouze podatelnu, která má fungovat pouze v úřední dny, tedy dva dny v týdnu. Co k takovému kroku Finanční správu vede a co si od toho Finanční správa slibuje?

Podle programového prohlášení vaší vlády je jednou z priorit podpora podnikání na venkově s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově a všestranný rozvoj venkova a podpora zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích a regionech. Zamýšlená optimalizace se však jeví jako krok zcela opačný. Naopak bude docházet k dalšímu oslabení fungování venkova, oddalování státní správy od občanů žijících mimo velká města a také k odlivu vzdělanější vrstvy obyvatel. Je to další z kroků této vlády vedoucí k centralizaci státní správy, přesně proti zájmům a potřebám občanů zvláště odlehlých regionů, ke kterým Hlinecko jednoznačně patří. Podotýkám, že podobná opatření se chystají také v Litomyšli, Holicích, Moravské Třebové a dalších celkem 33 městech naší země. Obávám se, že chystané kroky optimalizace nepřinesou předpokládané úspory a jejich důsledkem bude pouhé zhoršení efektivity fungování samotného finančního úřadu. Celý tento krok se mi jeví jako zcela nekoncepční.

Vážená paní ministryně, jste připravena korigovat toto opatření, které je v rozporu s vládním prohlášením vaší vlády a se zájmy občanů zvláště těchto odlehlých regionů? Děkuji za vaši písemnou odpověď. A ještě raději budu, když dříve, než přijde samotná odpověď, bude provedeno opatření, které by korigovalo tyto návrhy Finanční správy. Děkuji pěkně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP