(14.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jsem přesvědčen, že kdyby neexistoval Stát Izrael, tak by situace v Evropě vypadala úplně jinak. I z toho důvodu jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má dát jasné a srozumitelné stanovisko, kdy odsuzuje jakékoliv formy antisemitismu včetně aktivit, které směřují proti občanům Státu Izrael.

Jsem také přesvědčen o tom, že se vůči některým věcem musíme vymezit, protože formy bojkotu Státu Izrael na sebe berou různou podobu, mnohdy sofistikovanou, inteligentní, možná o to více nebezpečnou. Z toho důvodu je potřeba se vymezit nejenom vůči tomuto chování, ale také bych byl rád, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kdy budeme vyzývat, nebo žádat vládu, aby se postavila proti financování takových organizací, které vystupují proti Státu Izrael.

Izrael jako stát - a to zde zaznělo - chová-li se nepřístojně, tak je plné právo jej kritizovat. To je samozřejmě legitimní a v pořádku. To, co je důležité, je, aby na Izrael byl brán stejný metr jako na všechny ostatní státy. Já zde uvedu, přečtu návrh usnesení, tak jak říkal kolega Bžoch ve své řeči, a v podrobné rozpravě se k němu pouze odkážu.

"Poslanecká sněmovna

I. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holokaustu;

II. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

III. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

IV. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu a proti bojkotu Státu Izrael;

V. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítla finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

VI. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků."

Tak jak zaznělo na zahraničním výboru, byla vznesena žádost, zda je možné o těch jednotlivých bodech I až VI hlasovat odděleně. Já se s touto žádostí ztotožňuji a poté, až bude hlasováno o návrhu usnesení, bych požádal, abychom o jednotlivých bodech hlasovali odděleně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi Bartoškovi. S přednostním právem se dále přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Pan kolega Bartošek mi to zjednodušuje. Já jsem právě chtěl, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech. Já jsem měl šanci v sobotu hovořit s předsedkyní Komunistické strany Izraele na mezinárodní poradě a i ona je velmi kritická k jednotlivým krokům vlastního státu. Když jsme formulovali společně náš postoj k turecké agresi v Sýrii, tak si myslím, že jsme se velmi shodli, a přitom ty zájmy, například turecké, izraelské, pokud jde o státy, jsou jistě odlišné v této věci. Ale je potřeba k tomu přistupovat právě z pohledu mezinárodního práva a připomenout, že ta rezoluce OSN, ta rozhodující, je, že na tomto území vzniknou dva rovnoprávné suverénní státy, Stát Izrael a stát Palestina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pokračujeme v rozpravě vystoupením těch poslanců, kteří jsou přihlášeni. Pan poslanec Lubomír Volný je první na řadě, po něm vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Mé vystoupení bude mít několik bodů.

Tím prvním, kterým bych chtěl začít, je to, že bych chtěl všechny poslance znovu seznámit s textem dopisu a výzvy, kterou s pravděpodobností hraničící s jistotou všichni obdrželi do svých emailů. Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky nebo ruských trollů. Pod tímto dopisem jsou podepsáni pan Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach. A tito lidé tento svůj článek publikovali i na Britských listech s tím, že jsou všichni členy organizace Židovský hlas solidarity. Teď přečtu text toho článku.

Židé sdružení v platformě Židovský hlas solidarity se obrátili na poslance PSP ČR, aby v úterním hlasování nepodpořili stanovisko k narůstajícímu antisemitismu předložené a doporučené zahraničním výborem. Text stanoviska totiž obsahuje řadu sporných formulací, v nichž jsou kritický postoj k Izraeli a související občanské aktivity nepatřičně směšovány s antisemitismem. Ačkoli to návrh nezmiňuje přímo, je chystané stanovisko parlamentu zaměřeno především proti mezinárodnímu hnutí solidarity s Palestinci a za bojkot Státu Izrael, stažení investic a sankcí - hnutí známé pod anglickou zkratkou BDS, které bylo původní součástí tohoto usnesení.

Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoli výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak protože jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin, a nikoli útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv. Dále proto, že kritika konkrétního státu či režimu nebo i aktivistický politický tlak na něj nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí, upozorňují signatáři v dopisu poslancům a poukazují i na příklad nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží v souvislosti s aktuální situací Kurdů, které rovněž nejsou pokládány za projev rasové nenávisti k Turkům.

Dopis také upozorňuje na to, že bojkot je nenásilnou metodou občanského tlaku zdola a že podporu právu na bojkot, které patří ke svobodě slova a projevu, vyjádřila v minulosti celá řada zahraničních a mezinárodních organizací a vysoce postavených politických činitelů, mimo jiné - to by mohlo zajímat všechny liberální demokraty v této místnosti - Amnesty International, Human Rights Watch, American Civil Rights Union a mnozí další. Svou nespokojenost s cynickými a falešnými obviněními z antisemitismu v souvislosti s hnutími, jako je právě BDS, vyjádřily také čtyři desítky židovských organizací z celého světa.

Víme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat shoda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování, uzavírají svůj dopis signatáři z platformy Židovský hlas solidarity. Ta vznikla poměrně nedávno a její prohlášení, zdůrazňující postoj solidarity s utlačovanými Židy i Nežidy a také postoj kritického myšlení, lze nalézt na jejich facebookových stránkách.

Nyní již text samotného dopisu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jako Židé sdružení v platformě Židovský hlas solidarity chceme vyjádřit svůj nesouhlas s řadou formulací v usnesení číslo 101 zahraničního výboru PSP ČR k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu, které má Sněmovna na programu zítra. Tento dokument totiž v prvních pěti z celkových sedmi bodů směšuje podle našeho názoru nepřípadným způsobem Izrael a židovskou komunitu a cílí tak na každého, kdo ostřeji kritizuje Stát Izrael, jako na potenciálního antisemitu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP