(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni financí o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, tak, jak bylo upřesněno v rámci přípravy na interpelaci, tak se jedná o firmu Sport Facility Management a ta požádala o dotaci určenou pro malé a střední podniky, a to na stavbu víceúčelové sportovně rekreační dráhy z programu Výstavba infrastruktury a podpory cestovního ruchu. Tuto dotaci poskytla regionální rada Severovýchod. Společnost v rámci žádosti o poskytnutí dotace uvedla, že je středním podnikem. V rámci auditu a následné administrativní kontroly však bylo zjištěno, že byla stoprocentně vlastněna podnikem velkým a patřila do holdingu Syner.

29. 10. 2012 proto úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uložil společnosti S group Sport Facility Management platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 582 708 korun. 20. 1. 2012 podal Sport Facility Management odvolání proti platebnímu výměru Ministerstvu financí - tehdy to bylo Ministerstvo financí. To dalo 7. 2. 2014 za pravdu té regionální radě Severovýchod, tedy že odvod platí. Následně 24. 2. 2014 Sport Facility Management podal rozklad k rozkladové komisi, která dospěla k názoru, že zodpovědnost nese regionální rada, protože měla k dispozici výpis z obchodního rejstříku, kde bylo zřejmé, že firma patří do Syneru. Čili měla to v té době už vlastně odhalit.

Přestože z výpisu z obchodního rejstříku, který byl povinnou přílohou žádosti, byla vlastnická struktura společnosti zřejmá, tak regionální rada Severovýchod po kontrole formálních náležitostí neuvedla v zápisu z této kontroly ze dne 10. dubna 2008 co do formální a věcné správnosti údajů uvedených v žádosti žádné nedostatky. Čili posoudila to a neviděla nedostatky. Navzdory tomu, že společnost nesplňovala kritéria, byla vybrána a byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace dne 10. července 2008. Regionální rada Severovýchod konstatovala, že projekt všechny předepsané náležitosti splnil.

Podle názoru komise nebylo možné chybné vyhodnocení předpokladu pro poskytnutí dotace regionální rady Severovýchod kvalifikovat jako neoprávněné použití prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele zejména proto, že příjemcem se žadatel stane až okamžikem podpisu smlouvy, a teprve od té doby se na něj povinnosti vztahují a teprve od té doby může porušit rozpočtovou kázeň. Tak to bylo tehdy posouzeno. Já konstatuji fakta, která jsou nám známa. V důsledku toho Ministerstvo financí platební výměr na odvod a řízení zastavilo. To posoudila rozkladová komise, to je běžná praxe. Ta je jmenovaná, posuzuje to, to je tým odborníků, expertů. Také tam mám teď v tuto chvíli jinou rozkladovou komisi. Nebo respektive stejnou, ale složenou z jiných lidí.

Předpokládám, že skutečně nešlo o ojedinělý pohled komise, ale konzistentní rozhodovací praxi. A jenom pro vaši informaci, ročně jsou prostě ministři podepsáni pod stovkami obdobných rozhodnutí až několika desítek rozkladových komisí, které jsou zpravidla složeny z nezávislých odborníků na daňovou oblast. Tam nejsou mnohdy jenom zaměstnanci ministerstva, tam jsou i právní experti z jiných oblastí. Následně odvolací finanční ředitelství vyměřilo odvod za porušení rozpočtové kázně regionální radě, to ale odmítl Nejvyšší správní soud, který potvrdil zrušení odvodu, který byl radě vyměřen. Takže potom následně odvolací finanční ředitelství řeklo, tak odvod ať zaplatí regionální rada, Nejvyšší správní soud řekl ne, to je špatně.

V obecné rovině respektujeme názor Nejvyššího správního soudu, protože každý případ je potřeba posuzovat se zřetelem k individuálním okolnostem a konkrétním zjištěným skutečnostem. K porušení rozpočtové kázně zpravidla dochází v důsledku chybného postupu příjemce dotace, nebo naopak nevykonáním povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Je velmi problematické dovodit porušení rozpočtové kázně z určitého právního stavu příjemce bez ohledu na to, zda dotaci obdržel, či nikoliv.

Čili jednalo se o docela složitý právní spor o to, kdo je tím, kdo porušil rozpočtová pravidla. Zda to je ten, kdo obdržel dotaci, nebo ta regionální rada, která ji udělila. A tento spor vlastně s konečnou platností, a musíme to respektovat, rozštípl až Nejvyšší správní soud. Čili v podstatě, podílela se na tom celá řada expertů na tom řízení, expertů a zejména právníků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Ovšem z té odpovědi mi tedy není úplně jasné, jak to tedy soud řekl, že pochybil ten žadatel, ten neuvedl správné údaje. A ministr financí ovšem jaksi vyvinil tu firmu z toho, že by měla vracet dotaci. Tak tedy v jakém to je stavu? Firmě byly peníze proplaceny a z Evropy peníze nepřišly. Čili zaplatili deset milionů daňoví poplatníci? Rozumím tomu správně?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: To se nedá takto říct. To nezaplatí daňoví poplatníci. Každý ten program vždy má těch projektů více. To už jsem vysvětlovala v souvislosti s jinými kauzami. Vždy je tam více projektů, než vlastně - protože se počítá s tím, že něco nesplní podmínky, tak aby právě nedošlo k tomu, že to zaplatí daňoví poplatníci. To znamená, že pokud nějaký projekt vypadne, je nahrazen jiným projektem tak, aby ta celková alokace byla splněna. Čili nedá se to říct, že to zaplatili daňoví poplatníci.

Byl to velice složitý spor. Ten ministr financí - a teď to je jedno, kdo je tím ministrem financí, to tam vůbec nehraje roli, tam se nedá dovodit žádná vazba, žádná souvislost. Prostě ministr financí rozhodl na základě - a to je ve spise - na základě expertního posouzení rozkladové komise. Proto si zřizuje pro takovéto kauzy - já mám také zřízenou rozkladovou komisi, i když samozřejmě z jiných lidí, než to byli třeba tehdy. Ale já nevím, já jsem ty lidi neznala, byli to experti, právníci z různých oborů práva i mimo Ministerstvo financí a ti to posoudili. A na základě té rozkladové komise ministr rozhodl. Prostě rozhodl v podstatě - samozřejmě má právo se rozhodnout, já mohu se rozhodnout i jinak, než říká rozkladová komise, ale pravděpodobně ve většině případů, nevím, nedělala jsem si žádnou analýzu zpětně, ve většině případů dá na to doporučení expertů právníků z této oblasti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se k další interpelaci. Než dám slovo paní poslankyni, pan poslanec Špičák hlasuje s náhradní kartou číslo 15.

A nyní bude paní poslankyně Aulická interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci kauzy dvojčat Fernandes. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, opět interpeluji i vás ve stejném tématu, a to ohledně zoufalé maminky paní Jarmily Baďurové Fernandes, která se díky rozhodnutí českých soudů opravdu dostala do té zoufalé životní situace a obě dvě dcery, osmiletá dvojčata Laura a Lea, byly rozhodnutím soudu předány do péče otce, který, jak už jsem uvedla v předchozím, není občanem České republiky, za účelem navrácení nezletilých do míst jejich obvyklého bydliště ve městě How (?) ve Velké Británii.

Interpeluji vás také, paní ministryně, proto, že právě pohled zástupců OSPOD, ale samozřejmě i dalších odborných institutů a posudků, hovořily v rozporu s uvedených rozhodnutím. A chtěla bych se vás zeptat, nebo vás požádat, paní ministryně, o prověření dalších možností řešení tohoto závažného případu, kdy hovoříme díky justičnímu pohledu na věc o likvidační situaci této rodiny, která zoufale hledá pomoc, která je jim zatím ze všech stran České republiky odepírána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci krize interních oddělení v České republice. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, kolegové, vážený nepřítomný pane ministře. Již v červnu roku 2017 byl výborem České internistické společnosti adresován otevřený dopis tehdejšímu ministrovi Ludvíkovi, který upozorňoval na kritickou situaci interních oddělení včetně klinických pracovišť napříč Českou republikou. Ve zmíněném dopise byla celá řada faktů, které dokládají, jak složitá situace v interní medicíně u nás je. Nedostatek kvalifikovaných lékařů, nedostatek zdravotních sester, problémy se školením mladých lékařů i sester, postupné uzavírání interních lůžek v kontrastu s jejich neustále se zvyšující potřebou, nedostatek následných lůžek, nefungující systém lékařské pohotovostní služby atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP