(V 16.20 hodin místopředseda V. Pikal na žádost poslankyně K. Valachové prodloužil přestávku do 16.30 hodin. Jednání pokračovalo v 16.30.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.30, takže čas vytyčený pro pauzu uplynul. Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Lubomír Volný se nám omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

A nyní tedy bod 247, který byl zařazen na pořad na toto místo.

 

247.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017
/sněmovní tisk 143/

Tento sněmovní tisk projednal výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 143/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru pan poslanec Petr Dolínek, informoval nás o projednání na výboru, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení páni ministři, ministryně, vážení kolegové. V návaznosti na svoji předchozí výroční zprávu, kterou jsme projednávali v dnešních dopoledních hodinách i předchozích dnech, bych tedy chtěl přednést zprávu týkající se roku 2017.

Rok 2017 byl pro Českou televizi úspěšným a zároveň náročným rokem. Jednalo se o volební rok, ve kterém provázela vládní krize vlastně řadu měsíců činnost veřejnoprávních médií a Česká televize si přitom musela udržovat nestranný pohled na vnitropolitické dění, což je určitě vždycky složité pro veřejná média, aby se jim to podařilo.

Já se domnívám, že obdobně jako je to uvedeno ve zprávě, kterou nám předložila Rada České televize, že se v této náročné zkoušce podařilo České televizi obstát a vnitropolitický vývoj v České republice toho roku (nesrozumitelné) se zadařilo České televizi poměrně slušně mapovat, sdělovat veřejnosti, a přitom nesklouznout ke komentářům, které by ji již nepatřily do média veřejné služby.

Rovněž mě těší, že se, jak jste četli ve zprávě, důvěryhodnost České televize v daném roce pohybovala na vysoké úrovni v aktuálně, v číslech daného roku, většina veřejnosti, to znamená 70,5 % diváků, souhlasila s výrokem, že Česká televize je důvěryhodná. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že pro dvě třetiny diváků podle statistik a čísel byly Události v roce 2017 nejvíc důvěryhodnou zpravodajskou relací. Zdůrazňuji Události s velkým U, abychom věděli, že se bavíme o tom jednom konkrétním pořadu, což je jeden z nejlepších výsledků od začátku takto měřených výzkumů, který se datuje od roku 2013. V mezinárodním srovnání se pak Události ve výzkumu důvěryhodnosti zpravodajských relací umístily na třetí pozici, a to např. před BBC News, či o více než 30 procentních bodů si vedly lépe než relace v sousedních zemích, např. v Polsku, nebo i dokonce oproti slovenským zprávám RTV. Česká televize jako celek dosáhla ve skupině 15+ v daném roce podíl sledovanosti, tzv. share, 29,2 %. Stanice ČT1 dosáhla celodenního podílu na sledovanosti 15,34 %. Byla v ČR druhým nejsledovanějším hlavním programem. A meziročně došlo k mírnému poklesu, což je potřeba si přiznat podle čísel.

Program ČT2 v podstatě zopakoval výkony z roku 2016, a co je potěšující, v evropském srovnání stále zůstávají velmi úspěšnými program ČT24 a ČT sport. O Déčku není potřeba hovořit. Víme, že dlouhodobě Déčko je nejzdařilejší projekt daného typu v rámci veřejnoprávních médií v rámci Evropy. Déčko právě v porovnání s jinými zeměmi je v procentech sledovatelnosti nejvýše.

Jsem přesvědčen, že tato výroční zpráva v sobě nemá obsaženo nic relevantního, co by zpochybňovalo závěry v případě činnosti České televize, závěry rady, které nám byly předloženy.

Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto ji výbor doporučil ke schválení. Volební výbor se sněmovním tiskem 143 zabýval na své 10. schůzi dne 27. září 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2017 dle sněmovního tisku 143."

Samozřejmě bych mohl být připraven zde hovořit i o jednotlivých programech jak v oblasti dokumentů, sportu, ale i samotné tvorby České televize. Nicméně myslím, že zprávu má každý k dispozici, a nebudu se tedy věnovat jednotlivým programům. V případě zájmu jsem ale na diskusi připraven a můžeme se některým oblastem věnovat i podrobněji. Děkuji za pozornost a těším na zajímavou diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. To bylo úvodní slovo. A já zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Valenta. Než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s informací, že pan poslanec Strýček a Ratiborský ruší svoji omluvu. A nyní tedy pan poslanec Valenta v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Sděluji panu zpravodaji, že skutečně ta diskuse zajímavá bude. A budu rád, když se on do ní potom i svým způsobem zapojí.

Dámy a pánové. Ale dovolte mi i přičinit k hospodaření České televize v roce 2017 několik relevantních poznámek. Slibuji vám, že budu hovořit pouze k tématu, v úvodu k hospodaření v roce 2017 a v závěru se zmíním o činnosti České televize ve stejném roce, protože jak jistě všichni víte, tak ta diskuse je sloučená.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, musím vás opravit, u těchto bodů není sloučená rozprava.

 

Poslanec Jiří Valenta: Dobře, dobře. Budu se snažit to nějakým způsobem poopravit, tak aby to odpovídalo. Věci duplicitní, které se objevily již v souvislosti se zprávami za rok 2016 jsem se snažil ve svém dalším vystoupení teď vyškrtat, tak abych vás s tím zbytečně nezatěžoval, protože to moje vystoupení nebude úplně krátké.

Audit pro rok 2017 zpracovala pro Českou televizi společnost Ernst & Young a auditorka Magdalena Soucek. Nechci výsledky této auditní zprávy kritizovat, nemám dostatek vstupních informací, ale bohužel pro mne obsahuje, a to již ve svém úvodu, některé zajímavé až podezřele nesrozumitelné krkolomné formulace, které mají dle mého názoru významnou ambici již v samotném úvodu materiálu relativizovat případné nepravosti v hospodaření a potažmo i v činnosti České televize za rok 2017. Kdyby totiž tyto eventuální nepravosti vyšly postupem doby na povrch, lze se poměrně snadno vyvinit z odpovědnosti za zpracovanou zprávu.

Pro vaši informaci, dámy a pánové, mohu uvést konkrétní příklad, když zacituji z tohoto auditu. "Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnou způsobenou podvodem nebo chybou." Konec citátu.

Lze se tedy ptát: Co je tedy myšleno slovem nebo souslovím "významná nesprávnost"? Nevýznamná nesprávnost je tedy v pořádku a nachází se tedy již mimo rozsah tohoto auditu? A co je tedy naopak ta nevýznamná nesprávnost? A další velice zajímavá konstatace a poměrně nesrozumitelná konstrukce. A teď prosím poslouchejte skutečně pozorně. "Přiměřená míra jistoty je velká míra nejistoty. Nicméně není zárukou, že audit odhalí případnou existující významnou materiální nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou." Konec citátu.

Osobně z této věty po jejím několikerém přečtení a pečlivém rozboru dovozuji, že záruka odhalení významných problémů v hospodaření České televize prostřednictvím auditu prostě neexistuje. Ptám se, má tedy potom vůbec smysl takovýto zcela jistě draze zaplacený audit dělat? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP