(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní se budeme zabývat pevně zařazenými body 136, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 a 280. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 318, což jsou ústní interpelace.

Samozřejmě dáme prostor také návrhům na změnu programu. Jako první se s návrhem na změnu programu přihlásil pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení projednání tisku 447, což je právo občana na digitální službu, na pátek 8. 11. jako první bod bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím, zaznamenal jsem si. Další přihlášený s návrhem na změnu programu je pan předseda Chvojka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych také chtěl vystoupit s prosbou o pevné zařazení bodů v rámci zítřejšího bloku třetích čtení. Chtěl bych navrhnout, aby za tím návrhem pana předsedy Bartoše, s kterým souhlasím, to znamená, souhlasím s tím, aby jako bod číslo jedna byly ty digitální služby, pak bych poprosil, abychom hlasovali o tom, že jako bod číslo dvě bychom zařadili bod číslo 210, tisk 483, obchodování s emisními povolenkami. Potom bych poprosil o to, abychom zařadili bod číslo 220, tisk 448, což jsou základní registry. A potom jako třetí bod po tom případném bodě číslo jedna, takže jako bod číslo čtyři, poslanecký návrh zákona o zaměstnanosti, což je bod číslo 235, tisk 463.

Takže ještě jednou krátké resumé. Jako bod číslo dvě zákon o obchodování s emisními povolenkami, jako bod číslo tři zítřejšího bloku třetích čtení základní registry a bod číslo čtyři poslanecký návrh novela zákona o zaměstnanosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Dále vystoupí s návrhem na změnu programu pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych se jenom připojil k návrhu pana předsedy Chvojky a týká se to bodu 235. Jedná se o poslanecký návrh, sněmovní tisk 463. Už jsme to tady několikrát probírali. Jedná se o záležitost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním hendikepem na chráněném trhu práce. Už jsme tady také zmiňovali to, že tato oblast byla ze strany MPSV poněkud zanedbána. My už jsme to v prosinci roku 2018 řešili na výboru pro sociální politiku. Bohužel nedošlo k zareagování Ministerstva práce a sociálních věcí, a ta věc v tuto chvíli velmi spěchá. Pokud chceme, aby zaměstnavatelé na chráněném trhu práce dostali příspěvek na zdravotně hendikepované alespoň za poslední čtvrtletí, tak je potřeba, abychom tu novelu ve třetím čtení co nejdříve schválili a poslali do Senátu.

Já moc děkuji paní poslankyně Gajdůškové, která stála za tímto návrhem a připravila ho, a jako jeden ze spolupředkladatelů se velmi přimlouvám za to, abychom to zítra ve třetím čtení odhlasovali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Připojujete se tedy k návrhu, aby to byl čtvrtý bod tak, jak to navrhl pan předseda Chvojka? (Poslanec Kaňkovský: Ano.) Děkuji.

S dalším návrhem pan poslanec Staněk vystoupí ke změně programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegov, dne 8. září na semináři o hospodaření České televize slíbila Rada České televize, že zodpoví některé dotazy, na které na zmíněném semináři odpovědět nedokázala. Protože se tak dosud nestalo, navrhuji zařadit do programu schůze bod s názvem Výzva Radě České televize k zodpovězení otázek týkajících se hospodaření České televize. V rámci tohoto bodu by Poslanecká sněmovna vyzvala Radu České televize k zodpovězení následujících dotazů:

Za prvé: Kolik vysílacího času od roku 2012 doposud věnovala Česká televize propagaci společnosti Leica Gallery a o jaké pořady se jednalo?

Za druhé: Jaké byly náklady na výrobu pořadů, v nichž byla propagována společnost Leica Gallery?

Za třetí: Jakým způsobem a s jakým výsledkem proběhlo šetření, zda je generální ředitel České televize tím, že spolu se svou ženou vlastní společnost Leica Gallery, ve střetu zájmů dle článku 22 Kodexu České televize, případně dalších zákonných či podzákonných ustanovení?

Za čtvrté: Proč v posledních dnech dochází k odstraňování pořadů, v nichž byla propagována společnost Leica Gallery, z archivu vysílání České televize a kdo je za rozhodnutí o odstraňování těchto pořadů zodpovědný?

Za páté: Jaký výsledek přinesla kontrola průběhu nákupu a implementace všech modulů ekonomického a provozního systému Helios Green? Jedná se především o dodržení celkové vysoutěžené ceny ze strany vítěze soutěže, firmy Asseco Solutions, a. s.

Jaký výsledek přinesla kontrola oprávněnosti dodatečně vypsané soutěže na implementaci ekonomického a provozního systém Helios Green v situaci, kdy na implementaci tohoto systému měla již uzavřenou smlouvu firma Asseco Solutions? A jaký výsledek přinesla kontrola splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných v zadávací dokumentaci vítězem této soutěže, společností Leading, s. r. o.? Jedná se o výběrové řízení číslo 161210000.

Za sedmé: Z jakého důvodu pracovali na implementaci systému Helios Green také zaměstnanci České televize, když implementaci tohoto systému měly dle uzavřených smluv s Českou televizí zajistit společnosti Asseco Solutions, a. s,. a Leading, s. r. o.?

Za osmé: Jaké byly interní náklady na implementaci systému Helios Green a budou tyto náklady vymáhány na firmách, které měly implementaci systému zajistit?

Za deváté: Od roku trvale klesá hodnota veškerého majetku České televize. Jaká je hranice, pod kterou by již hodnota majetku České televize klesat neměla? Kdo a podle jakých kritérií tuto hranici stanovil a kdy této hranice má být dosaženo? Údaje prosíme uvést u jednotlivých druhů majetku zvlášť.

Za desáté: Jaký výsledek... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Antonín Staněk: Za desáté: Jaký výsledek přinesla kontrola výběrového řízení číslo 160902800 na zajištění dopravy osob pro Českou televizi, a to především s ohledem na splnění kvalifikačních předpokladů vítěze soutěže?

Za jedenácté: Jakým způsobem proběhla a jaký výsledek přinesla kontrola situace, kdy kontrakt na dopravní služby v hodnotě 15 580 262 korun byl bez výběrového řízení převeden ze společnosti Halo Taxi, IČO 25628747 ,na společnost Halo Taxi Transport, IČO 25748084, tedy na zcela jiný subjekt podnikající pod jiným identifikačním číslem osoby?

To vše jsou dotazy, které zazněly nejen na semináři, ale také v rozpravě při projednávání zpráv o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017 zde v Poslanecké sněmovně. Všechny tyto otázky se týkají hospodárného a zákonného nakládání s veřejnými prostředky a veřejnost si zaslouží, aby tyto otázky takovéhoto typu byly zodpovězeny. Proto vás žádám o podporu zařazení tohoto bodu do programu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP