(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S faktickou poznámkou - jsme v obecné rozpravě, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Dominik Feri. Ale jestli, pane zpravodaji, chcete s přednostním právem, tak půjdete po faktické poznámce. Ano. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pan místopředseda Filip si odpovídá na otázku, kdo je náš strategický partner na Blízkém východu, trochu jinak než já, a proto dávám návrh, abychom tento návrh zákona ve třetím čtení zamítli, a zároveň procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto tisku do 7. listopadu 2119. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, takže návrh na zamítnutí a druhý návrh...

 

Poslanec Dominik Feri: Zamítnutí, a přerušit do 7. listopadu 2119.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Sedmého listopadu dva tisíce? (Hlas: 119.) Dva tisíce sto devatenáct, aha. (Pobavení v sále.) Ano, přerušení. To je ovšem procedurální návrh, takže o něm budeme muset hlasovat neprodleně.

Jinak upozorňuji, že mám tady přihlášeného s přednostním právem pana zpravodaje a následně ještě paní poslankyně Jana Černochová. Takže já zagonguji, svolávám poslance - žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. (Poznámky z pléna.) Prosím? Procedurálně? Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne že bych chtěla nějak zpochybňovat návrh pana poslance Feriho, ale myslím si, že funkční období této Poslanecké sněmovny, pokud nebudou předčasné volby, je do roku 2021, a dávám tedy k úvaze, jestli by si pan poslanec Feri neosvojil můj procedurální návrh na přerušení do konce funkčního období Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec si nechce osvojit váš návrh, jak tak na něj koukám, tady na mě gestikuluje. (Poznámka mimo mikrofon.) Vy ho máte? Je to teď váš návrh?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pokud si ho pan poslanec Feri neosvojil, tak tento návrh navrhuji já. Navrhuji přerušení tohoto bodu procedurálně do konce funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 až 2021.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Budeme tedy hlasovat, já budu přísný, budeme tedy hlasovat o obou návrzích, protože jinak, kdyby to byl váš nový návrh, tak byste měla v rozpravě postupně dostat prostor, protože původně jste jenom nechala posuzovat návrh, ale budeme hlasovat, protože před vámi byli v pořadí ještě jiní poslanci. Ale dobře, já budu přísný, takže budeme hlasovat i o vašem návrhu následně, přestože byste ho měla přednést potom až v pořadí těch řečníků. Tak. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, to není o vaší vstřícnosti. Já jsem dala procedurální návrh, pozměňovací návrh k návrhu, který tady zazněl, před hlasováním o proceduře. To není o vaší vstřícnosti. Vy musíte dát o mém návrhu hlasovat a jindy to říct nemůžu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale máme nějaké pořadí řečníků v souladu s jednacím řádem. Ale já se s vámi nebudu přehádávat, takže budeme hlasovat o obou návrzích, ať to tady rozlouskneme. Takže pan poslanec Dominik Feri navrhuje, abychom hlasovali o přerušení tohoto tisku do 7. listopadu 2119. Prosím. Vy máte protinávrh, chcete říct. Dobře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano! Tím pádem máte dát, pane místopředsedo, už byste se to mohl naučit, sakra, jste tady dva roky!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, nepoučujte mě tady. Takže... (Připomínky z pléna.) Přesně, já jsem nezaslechl slovo protinávrh, paní poslankyně, takže buďme přesní. A nezaslechli to tady poslanci v celém sále. Takže se prosím vás držme toho a nenapadejte mě tady. Naopak prosím všechny poslance, dávejte návrhy přesně, abychom o nich měli jak hlasovat.

Takže pojďme zpátky k tomu hlasování. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové. Teď bylo řečeno, že je to protinávrh, takže teď je to správně hlasovatelné.

 

Takže paní poslankyně Černochová navrhuje přerušit tento bod do konce funkčního období Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 280, přihlášeno 122 poslanců, pro 34, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu na přerušení tohoto tisku do 7. listopadu roku 2119.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 281, přihlášeno 123 poslanců, pro 17, proti 55. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě a s přednostním právem se hlásí jako zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím. A upozorňuji, že máme čtyři minuty.

 

Poslanec Roman Kubíček: Určitě. Děkuji, pane předsedající. Já jenom shrnu, jak probíhalo jednání. Přijato bylo několik usnesení, projednávalo to šest výborů, byl to výbor hospodářský, výbor pro bezpečnost, výbor rozpočtový, zahraniční výbor, výbor pro obranu a výbor pro evropské záležitosti. Dva z těchto výborů - hospodářský a výbor pro bezpečnost - přijaly usnesení a ostatní usnesení výborů jsou, buď že přerušily projednávání, rozpočtový výbor udělal usnesení, že se dále nebude zabývat. V podrobné rozpravě načteme usnesení jednotlivých výborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, a s přednostním právem - pardon, vystoupí paní poslankyně ve standardní obecné rozpravě - Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych chtěla poučit vás, pane místopředsedo, i vašeho kolegu, který tady na mě gestikuloval. Já nemusím vyřknout, že se jedná o protinávrh. To přece dává smysl z logiky věci, když reaguji na pana poslance Feriho. Ale navíc jsem slovo protinávrh i zmínila. Ale to je jedno.

Jak už tady správně řekl pan poslanec Kubíček, tento zákon je přerušený na výboru pro obranu, k doprojednání zahraničním výborem, zahraniční, rozpočtový a hospodářský výbor jej mají také přerušený, bezpečnostní výbor doporučil tento návrh zamítnout. Výbor pro evropské záležitosti zákon projednal, nepřijal žádné usnesení.

Jsem nejenom předsedkyně výboru pro obranu, ale i členka výboru pro bezpečnost, takže si myslím, že zcela v souladu s tím, co si přeje bezpečnostní výbor, zde mohu procedurálně navrhnout, pane místopředsedo, abychom tento návrh zákona přerušili ve - abychom tento návrh ve třetím čtení zamítli. Nemůžeme o tom hlasovat ve druhém čtení, musíme o tom hlasovat ve třetím čtení. Takže navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení.

Zároveň bych chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno navrhovatelem, panem místopředsedou Poslanecké sněmovny Filipem, který pro mě překvapivě tady tak hezky mluvil o té Evropské unii a o tom, jak bychom měli jako poslanci a poslankyně brát v potaz to přání Evropské unie, vycházet Íránu vstříc. Je to docela překvapení od kolegy, který tady zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy. Protože jsem vždycky měla za to, že oni jsou tou stranou, která příliš není proevropská, která se příliš na různé směrnice, normy, usnesení Evropského parlamentu, případně evropských institucí neodvolává. Takže mě to překvapilo, že když se to komunistům hodí, tak je jim dobrá i Evropská unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP