(15.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Nyní připravovaný zákon o zdravotnických prostředcích upravuje pouze oblasti, které nejsou evropským nařízením řešeny, nebo je nařízení ponechává na úpravě členských států. To se týká zejména stanovení působnosti správních orgánů a skutkových podstat přestupků a stanovení sankcí. Dále jsou upravovány oblasti čistě národní. To se týká zejména oblasti předepisování, výdeje, používání zdravotnických prostředků a rovněž poskytování servisu. Příprava návrhu zákona byla konzultována s dotčenými subjekty tak, aby v rámci nového návrhu zákona byly odstraněny nedostatky identifikované v dosavadní úpravě, což vím, že i poslanci v tomto směru měli určité připomínky v rámci zejména servisování zdravotnických prostředků.

Ta problematika je poměrně složitá, jak jste správně řekl, a bylo nutné se vypořádat se všemi, v mnoha případech odlišnými, návrhy různých skupin a stakeholderů. My v tomto uvažujeme tak, že chceme mít maximální shodu. A i to samozřejmě vedlo k nějakému prodloužení a vyšší časové náročnosti. Ale věřím tomu, že skutečně toto zvládneme.

Pokud by k tomu nedošlo, tedy k přijetí toho zákona v dané implementační lhůtě, to znamená tedy do 26. 5. 2020, tak vzhledem k tomu, že jde o nařízení, které je přímo aplikovatelné, tak by se postupovalo podle daného nařízení, které se může v tomto směru aplikovat. A jak říkám, ten návrh řeší věci, které nejsou v tom nařízení přímo řešeny z hlediska zejména sankcí a podobně. Takže určitě je dobře, abychom ten zákon přijali, ale pokud by nebyl přijat, tak to nařízení je možné přímo aplikovat a postupovat v souladu s ním. A já věřím, že tomu, že ten časový rozdíl nebude nikterak zásadní. Mrzí mě to také, že tam je určité zpoždění. Není to skutečně jednoduchá materie, ale myslím si, že kolegové, kteří na tom pracují, dělají maximum v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké odpoledne. Pane ministře, děkuji vám za vaši odpověď. Vážím si toho, že přiznáváte, že to je zásadní problematika, že je obtížná, ale bohužel jste mi nahrál trošku na smeč. Vy jste se zmínil o tom, že jste to v nějaké kondici přebral. Samozřejmě to je pravda, ale také je pravda, že to nařízení vyšlo v květnu 2017, poměrně krátce před volbami. Vy jste se pak velmi rychle stal ministrem zdravotnictví a také jste se velmi rychle zbavil některých těch odborných týmů, které na ministerstvu pracovaly. To znamená, svádět to dneska na ně, že oni jsou na to zodpovědní, mně připadne poněkud nevhodné.

Naopak bych se chtěl zeptat, zda určitá personální vyprahlost v odborné sekci ministerstva týkající se právě zdravotnických prostředků není třeba určitým důvodem k tomu, že se příprava adaptace evropského nařízení protáhla.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za ten dotaz. Myslím si, že to takto není a že skutečně to není o tom, že by ti lidé, kteří za to nesli odpovědnost, na tom pracovali, a pak byli najednou nějak odejiti a něco předali po sobě. Zkrátka nepředali nic. Ale já to nechci řešit, to je zkrátka nějaká historie, tak to bylo. Myslím si, že řada lidí, kteří pracují v této oblasti, by to mohla potvrdit. Ale to je historie a je to zejména už moje odpovědnost. Já se na to nechci nějak vymlouvat, jenom říkám, jaká byla historie.

My, když jsme to převzali, tak jsme dělali maximum, pracujeme na tom, myslím si, že to není otázka nějaké personální vyprahlosti, že dnes na ministerstvu jsou odborníci, kteří jsou schopni se tomuto věnovat, pracují na tom ve spolupráci s odborníky ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To znamená, ten zákon je připraven, je odpracován, je tam teď, jak říkám, ve fázi meziresortního připomínkového řízení, vypořádání a bude připraven tak, aby splnil veškeré požadavky na odborné náležitosti. Myslím si, že v tomto směru tady žádný problém není.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra Richarda Brabce ve věci stanoviska České republiky k pokračování těžby v polském dole Turów. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, navazuji na interpelaci kolegyně Adamové Pekarové ve věci rozšiřování polského dolu Turów, která tu proběhla 17. října 2019. Pro kolegy, kteří tuto kauzu nesledují, shrnuji. Jde o rozšiřování hnědouhelného dolu v těsné blízkosti hranic s významnými negativními dopady na životní prostředí především v Libereckém kraji. Příští týden vyprší lhůta, během které má Česká republika zaslat polské straně své závěrečné stanovisko k plánu na pokračování těžby.

Vy, pane ministře, jste ve své odpovědi na zmíněnou interpelaci uvedl: "Uděláme všechno pro to, abychom obhájili zájmy českých občanů, třeba i kdybychom měli jít do nějakého soudního sporu." Podle mých informací ale vaše ministerstvo má připraveno kladné závěrečné stanovisko, a to přesto, že podle expertů nebylo prokázáno, že opatření, která Polsko navrhuje k zabránění dopadů na občany České republiky, budou skutečně účinná. Jde zejména o tu clonu, která má zabránit úbytku podzemní vody. Pochybnosti jsou ale také ohledně projektu náhradního zásobování pitnou vodou, jeho financování a dostatečné kapacity.

Vy sám jste, pane ministře, v odpovědi kolegyni zmínil průtahy v předávání informací z polské strany. Chci se vás proto zeptat, jestli jste s polskou stranou jednal o prodloužení termínu, do kterého má Česká republika zaslat své stanovisko, a případně s jakým výsledkem. Pak bych se rád zeptal, co vaše ministerstvo vede k návrhu kladného stanoviska k projektu, který má tak zásadní negativní dopady na Českou republiku. Prohlásil jste, že jste připraven obhájit zájmy občanů i za cenu soudního sporu. Já bych považoval vydání negativního stanoviska nebo aspoň oddálení termínu vydání stanoviska za primární nástroj, jak zájmy občanů hájit. Proč Česká republika nevyužívá zákonných možností a další těžbě s likvidačními dopady na pitnou vodu se aktivně nebrání? Poprosím o odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz. Já jsem dopoledne při těch písemných interpelacích k Uherskému Ostrohu říkal, že si myslím, že je to nějaká sedmá interpelace k Uherskému Ostrohu. A myslím, že tohle je možná desátá interpelace k Turówu. Takže to téma je určitě známé.

Já vás chci, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, ujistit, že to, co jsem říkal na minulých interpelacích paní kolegyni Adamové Pekarové, i to, co jsem říkal vašim kolegům z různých politických stran ohledně hájení zájmů českých občanů, tak to bude do posledního puntíku dodrženo. Mně trošku překvapuje, že vy už víte, jaké stanovisko vydá Ministerstvo životního prostředí, protože to v této chvíli nevím ani já. A hlavně bych chtěl uvést, že to stanovisko nebude souhlasné ani nesouhlasné. Pokud bude vydáno v tom termínu, a tady já říkám, že skutečně byl dokonce po několika jednáních s polskou stranou ten termín 15. listopadu 2019 domluven jako termín, zdůrazňuji, zatím konečný s tím, že byl už několikrát posunut. To znamená, to nebyl první termín. My už jsme to stanovisko měli vydat daleko dříve polské straně, a protože polská strana zpozdila řadu podkladů, tak my jsme také stanovisko řekli, že toho 15. listopadu 2019 je termín už kompromisní. Takže to rozhodně není první termín.

Já ale chci hlavně zdůraznit jednu věc. Bude se jednat, pokud bude vydáno to stanovisko, tak se bude jednat o souhrn naprosto jasných konkrétních požadavků na polskou stranu v oblasti vody, hluku, ovzduší a poklesu terénu, především samozřejmě té vody, které požadujeme zahrnout do polského rozhodnutí a plnit po investorovi záměru. A teď řeknu věc, která je úplně zásadní, a my ji máme samozřejmě i zkonzultovanou právně. Pokud bychom žádné stanovisko nevydali, případně vydali negativní stanovisko - ono to skutečně v těch mezistátních EIA nefunguje tak, že by bylo pozitivní nebo negativní - nebo ho vydali se zpožděním, tak by polská strana s největší pravděpodobností nebyla nijak vázána žádné požadavky převzít. To znamená, že - (Předsedající omylem vypnul mikrofon řečníkovi: Pardon.) Nevzal jsem si to osobně, ještě mám dvě minuty. (Předsedající: To se mi ještě nestalo.) Ale nezkoušejte to na mně, pane předsedající. Byl to hezký pokus. Ale já to tedy urychlím, beru to jako varování.

My jsme tohle ověřovali, a skutečně tam hrozí největší riziko, že kdyby skutečně došlo k dalšímu zpoždění toho stanoviska z naší strany, tak by polská strana prostě vyhodnotila, že Česká republika žádné stanovisko nedává, to my už jsme si vyzkoušeli z těch minulých jednání v rámci územního plánu Bogatynie, a ten proces by byl úplně zakončen a my bychom tam neobhájili vůbec nic.***
Přihlásit/registrovat se do ISP