(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dovoluji si tedy odpovědět na vaši interpelaci. V úvodu bych chtěl připomenout, že vámi citovaný léčivý přípravek je určen k okamžitému použití jako urgentní léčba známého nebo předpokládaného předávkování opioidy, které se projevuje respirační depresí nebo depresí centrálního nervového systému, v prostředí zdravotnických zařízení i mimo ně. Současně je třeba upozornit na to, že léčivý přípravek Nyxoid nenahrazuje akutní lékařskou péči. Tento léčivý přípravek je v České republice zaregistrován, není však doposud obchodován.

Problematika předávkování opioidy se bohužel nevyhýbá ani České republice a nabývá v posledních letech na významu, a to především v souvislosti s vlnou předávkování syntetickými opioidy, zejména ve Spojených státech amerických.

Chtěl bych poznamenat, že váš dotaz týkající se zajištění dostupnosti léčivého přípravku Nyxoid jako antidota pro případ předávkování opioidy má ve skutečnosti dvě polohy.

Jedna část otázky se týká zajištění dostupnosti tohoto přípravku pro orgány, které mohou přijít do styku s těmito látkami během své profesní činnosti, v České republice jde tedy zejména o pracovníky Celní správy, kteří jsou v první linii při kontrole podezřelých zásilek a jejich analýze, a můžou tak být vystaveni nežádoucím účinkům těchto nelegálních drog. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv vyvinulo snahu o zajištění dostupnosti tohoto antidota právě pro tyto prvosledové jednotky tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a zároveň dodržen legislativní rámec výdeje a použití tohoto léčivého přípravku i zaškolení zdravotnických pracovníků, u nichž se předpokládá, že budou přípravek předepisovat. V tomto směru Ministerstvo zdravotnictví pokročilo v jednáních a měla by být pro tyto útvary zajištěna dostatečná zásoba tohoto přípravku, konkrétně 130 balení.

Druhá poloha vašeho dotazu se může týkat zajištění dostupnosti tohoto přípravku přímo uživatelům těchto nelegálních opioidů. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že v návrhu Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod způsobených nebo spojených se závislostním chováním 2019-2021 je počítáno tedy s aktivitou sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v podobě návrhu a případné realizace pilotního projektu, jak jste o tom hovořil, prevence předávkování prostřednictvím zajištění dostupnosti Naloxonu, což je účinná látka přípravku Nyxoid, uživatelům opioidů. Pro tuto aktivitu je vyčleněna částka 200 tisíc korun.

Na tomto místě je však třeba zmínit, že v první fázi musí jít skutečně o pilotní projekt, na kterém musí najít shodu všechny odborné společnosti a zainteresovaní odborníci. Musí být zajištěn distribuční řetězec tohoto přípravku v souladu s platnou legislativou a v závěru projektu musí být mimo jiné vyhodnocena efektivita tohoto záměru, a to zejména s ohledem na charakter tohoto přípravku v kombinaci s cílovou skupinou, pro kterou je v tomto případě určen. Z tohoto pohledu se tedy domnívám, že vyčleněná částka bude v první fázi odpovídat potřebám pilotního projektu, měla by stačit pro 200 uživatelů.

Bohužel zkušenosti z okolních zemí v této oblasti nejsou doposud jednoznačné. Z vyjádření lékařů může mít podání Naloxonu laikem bez následné lékařské péče i negativní zdravotní dopady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Já bych se vlastně chtěl zeptat, jestli máte nějakou deadline, jestli víte dokdy byste to chtěli rozjet. A druhá věc, jestli vy osobně budete tlačit na to, aby to právě bylo dostupné i laikům, nikoliv z rukou lékaře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Předpokládám, že ten pilotní projekt by měl být realizován v příštím roce, takže to je ta částka, která je pro to vyčleněna, 200 uživatelů. Ale jak jsem o tom hovořil, a to je samozřejmě skutečně vysoce odborná otázka, nikoliv, řekl bych, politická, abych toto rozhodl, je nutné tam brát v úvahu ony odborné otázky týkající se toho, jestli by tímto spíše nedošlo k nějakým negativním zdravotním dopadům, pokud by laik bez nějaké následné lékařské péče, bez péče toho odborníka tuto látku aplikoval. Takže myslím si, že ta debata se vede, tak jak mám informace od kolegů, s odborníky v této oblasti. Já určitě se tomu budu věnovat. Přiznám se, že samozřejmě to není věc, kterou bych úplně řešil v minulosti, ale díky této interpelaci se tomu budu věnovat a uvidíme, jak v praxi bude ten projekt realizován, co ukáže ten pilotní projekt, a případně vám dám další informace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než přistoupíme k další interpelaci, přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Lucie Šafránková se omlouvá dnes od 14.45 hodin do konce jednacího dne, pan poslanec Radek Rozvoral dnes od 15.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jaroslav Martinů s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana ve věci zkázy našich lesů. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Martinů: Hezký, dobrý den. Já si na pana ministra počkám na další schůzi. Takže to odkládám na další schůzi. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci zdravotnické prostředky, jak dál. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci zásadního zpoždění přípravy české legislativy, která by měla reagovat na nové přísné evropské nařízení, které reguluje zdravotnické prostředky, tedy legislativy, která upravuje používání několika tisíc typů zdravotnických přístrojů a dalších zdravotnických prostředků, bez kterých české zdravotnictví nemůže fungovat ani den. Evropská legislativa k tomuto byla schválena v roce 2017 a nařízení Evropského parlamentu, Rady bude platit od 26. května roku 2020.

V tuto chvíli nemáme připraven zákon o zdravotnických prostředcích, respektive v legislativním plánu bylo určeno, že by řešení implementace evropského nařízení mělo být splněno, nebo by mělo jít do vlády, v květnu tohoto roku. Teď jsme v listopadu a doposud sem do Poslanecké sněmovny, a pokud vím, tak ani ještě není ukončeno, nebo možná teď končí, vnější připomínkové řízení, tedy v tuto chvíli nemáme připraven návrh zákona, který bude řešit tuto problematiku.

Chci se vás zeptat, pane ministře, kdy sem dorazí tento návrh zákona, vím, že bude jednat o dva zákony, o dva návrhy zákonů, a chci se vás zeptat, jak budeme řešit to přechodné období. Protože tak jak známe délku legislativního procesu, a toto není úplně jednoduchá problematika, tak už je takřka jisté, že do 26. května 2020 zde nebudeme mít platnou legislativu, která bude upravovat nakládání se zdravotnickými prostředky. Je potřeba si uvědomit, že se to týká nejenom těch poskytovatelů, kteří s nimi nakládají, ale také se to týká českých výrobců zdravotnických prostředků. Takže budu rád za vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane poslanče, děkuji za tuto interpelaci. Samozřejmě já také nejsem úplně spokojený s tím, že ten čas je takový, jaký je, jak jste o tom hovořil. Na druhou stranu bohužel jsem tuto konkrétní problematiku v nějaké míře zdědil. Lidé, kteří za to byli odpovědní, už nejsou na Ministerstvu zdravotnictví, příliš v tom neudělali, takže jsme tam měli určité zdržení, to je pravdou. Ale pracujeme na tom velmi intenzivně. Ta legislativa je skutečně ve finální fázi meziresortního připomínkového řízení a půjde na vládu ještě v listopadu.

Možná jenom krátce k té genezi. Je pravdou, že byla přijata dvě nařízení, která mají ale odlišnou účinnost. Nařízení o zdravotnických prostředcích bude účinné od 26. 5. 2020, je adaptováno formou nového zákona o zdravotnických prostředcích, jak říkám, teď probíhá finální fáze vypořádání meziresortního připomínkového řízení a určitě v listopadu půjde na vládu a poté do Sněmovny. Takže věřím tomu, že pokud společně budeme mít zájem, Sněmovna by měla mít šanci návrh projednat velmi brzy, ideálně ještě před koncem roku, případně na začátku ledna. Nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro bude účinné až od května 2022, proto je nyní stávající zákon upravován tak, aby na toto přechodné období pokryl regulaci v oblasti in vitro diagnostik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP