(9.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Jelínek: Také děkuji. Z těchto agend vyplývá konkrétní přínos pro občany. Například právo na notifikaci u končících platností dokladů, jako je občanský průkaz, cestovní doklad či průkaz zdravotního pojištěnce. Dalším právem, které tento zákon přinese, bude podání žádosti o prodloužení platnosti dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů. Nemalým přínosem bude právo na digitální informace o úkonech v rámci katastru nemovitostí, matrik a stavebních úřadů. V komplexním pohledu se jedná o průlomový zákon, který po dlouhé době přešlapování na místě vytváří legislativní prostředí pro kompletní digitalizaci státní správy ve prospěch občanů.

SPD bude bedlivě sledovat průběh aplikování zákona a podpoří stanovení jasného supervizora s potřebnými kompetencemi pro úspěšnost aplikování projednávaného zákona. Jelikož se jedná o zákon, který postihuje všechny resorty, tak si dovolím vyjádřit pochybnosti o zdárné aplikaci tohoto zákona bez zodpovědné osoby na úrovni vicepremiéra.

Na závěr opět skončím výzvou vládě k tomu, aby se stát vrátil ke své původní funkci, a tou je služba pro občany této republiky, kdy forma digitální služby je ideální a odpovídá třetímu tisíciletí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Kubík jako zpravodaj chce vystoupit v rozpravě.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Rád bych načetl legislativně technické úpravy po domluvě s paní předkladatelkou k pozměňovacímu návrhu C.

A to za prvé: v § 22 se novelizační bod 27 zrušuje a následující body se přeznačí. Přeznačení bodů je nutné zohlednit v § 27 upravujícím účinnost.

A nyní vás poprosím o přečtení krátkého zdůvodnění. K návrhu zákona o právo na digitální služby a o změně některých zákonů byl vypracován komplexní pozměňovací návrh, který je obsahem usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jednou ze změn, která je součástí komplexního pozměňovacího návrhu, je vložení nového § 5d do zákona o informačních systémech veřejné správy. V části třetí se jedná o novelizační bod 25, jehož účelem je hrazení nákladů spojených se správou, provozem a rozvojem některých klíčových informačních systémů veřejné správy. Základní registry, informační systém základních registrů, informační systém sdílené služby, centrální místo služeb, portál veřejné správy a národní bod pro identifikaci a autentizaci. Centrálně z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nikoli z vlastní kapitoly.

Tuto změnu zákona o informačních systémech veřejné správy bylo nutné promítnout rovněž do zákona o základních registrech, podle nějž § 7 odst. 8 hradí náklady související s provozováním základních registrů jejich správce, tj. Ministerstvo vnitra v případě základního registru obyvatel a základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, Český statistický úřad v případě základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a Český úřad zeměměřický a katastrální v případě základního registru územní identifikace adres a nemovitostí.

V komplexním pozměňovacím návrhu se proto navrhuje zrušení § 7 odst. 8 zákona o základních registrech. Pozměňovacím návrhem poslankyně Barbory Kořanové ve sněmovním tisku 447/7, označen jako C, se nicméně navrhuje změna zákona o informačních systémech veřejné správy spočívající ve vložení nového § 5d vypustit. Bude-li pozměňující návrh poslankyně Barbory Kořanové přijat, je nutné vypustit rovněž změnu navrhovanou v zákoně o základních registrech, jež spočívá ve zrušení § 7 odst. 8. Přijetím pozměňovacího návrhu poslankyně Barbory Kořanové nedojde ke změně financování provozu základních registrů, tudíž je třeba zachovat i § 7 odst. 8 zákona o základních registrech, aby nenastala situace, kdy by financování provozu většiny základních registrů dopadlo na Ministerstvo vnitra, přestože je Ministerstvo vnitra správcem pouze dvou základních registrů.

Legislativně technickým pozměňovacím návrhem se tedy podporuje zachovat stávající úpravu, což je smyslem pozměňovacího návrhu C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová chce vystoupit v obecné rozpravě. Ano, říkám to dobře, Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážení kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já za klub Starostů a nezávislých připojila k vyjádření zástupců všech klubů. Protože zákon o právu na digitální službu má dva významné okamžiky. Tím prvním okamžikem bylo to, že na tomto zákonu pracovali a podepsali se pod něj zástupci všech klubů. A za druhé, a to, co je stěžejní, tento zákon by měl změnit vztah občanů k veřejné správě, a naopak. To, co je důležité, a to, co vítáme, je, že každý kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. A také zároveň, a to je také velmi důležité, tento zákon dává občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem.

Hlavním cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady. A to je, myslím, i cíl nás všech poslanců a všech poslaneckých klubů a také vlády. Zároveň by po počátečních významných investicích mohl přinést také finanční úspory, tak, jak zde zazněl příklad Estonska, a odhadem by to pro Českou republiku během let mohlo znamenat úsporu až 100 mld. korun. Těch 100 mld. korun leží právě v tomto zákoně. Během dvou let, co máme volební období, jsme se k těmto 100 mld. nedostali. A tento zákon určitě pomůže těchto 100 mld. získat do státního rozpočtu a použít je na významný rozvoj České republiky. Nyní ovšem bude záležet na centrálních úřadech, zda to, co schválením tohoto zákona zde začneme, zdárně dokončí.

Závěrem lze konstatovat, že rozvoj digitálních služeb je nezadržitelným trendem a je to také krok k prosperitě a konkurenceschopnosti naší republiky. Proto s radostí Starostové a nezávislí tento zákon podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dívám se v sále, jestli někdo chce vystoupit ještě v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a ptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Ještě jednou dobré dopoledne. Jelikož v rozpravě nastaly dvě situace, se kterými se musíme vypořádat ještě před načtením procedury, a to je stažení pozměňovacích návrhů D1, D3, D4 a D5 pana poslance Kupky, a navíc tady pan poslanec Kupka přednesl doprovodné usnesení, které bohužel nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, tak po dohodě s legislativou bychom asi o těchto dvou situacích měli nechat hlasovat. Za prvé bych asi doporučoval hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů D1, D3, D4 a D5 pana poslance Kupky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře. Takže tak, jak řekl pan zpravodaj, budeme v tuto chvíli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Kupky tak, jak to načetl pan zpravodaj. Je to správně? Ano. Přivolal jsem vás všechny do sálu.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 282, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nikdo, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP