(10.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Dále navržené způsoby podpory těžbou postižených regionů. Také předmět několika pozměňovacích návrhů. Během projednávání návrhu ve Sněmovně a samozřejmě ve výborech jsem zaznamenal obavy některých kolegů, zda návrh zákona ochrání regiony postižené útlumem těžby uhlí před negativními ekonomicko-sociálními dopady. Po docela detailních debatách jsme vyšli těmto obavám vstříc, a podporuji tedy pozměňovací návrh pana poslance Schillera číslo C2, který zvýhodňuje projekty z dotčených regionů v průběhu jejich hodnocení.

A konečně návrhy, které se týkají Rady Modernizačního fondu, která tam byla původně navržena v určitém konkrétním složení, a zde jsem vzal na vědomí v diskuzi, která probíhala jak v hospodářském výboru, tak výboru pro životní prostředí, že není tady většinová vůle zřizovat poradní orgány vlády a ministrů přímo zákonem, a souhlasím tedy s pozměňovací návrhy pana poslance Schillera a totožným pozměňovacím návrhem pana poslance Třešňáka, což jsou návrhy číslo B3 resp. C3 o vypuštění Rady Modernizačního fondu ze zákona s tím, že pak je samozřejmě možnost tuto radu nebo jakýkoliv poradní orgán zřídit později mimo rámec zákona, například rozhodnutím vlády.

Na závěr mi dovolte - a jsem překvapen, k jakému došlo naopak uklidnění sněmovny, tak doufám, že to není proto, že většina z vás odešla - na závěr mi dovolte zdůraznit, že tento zákon dokázal již v rámci dosavadního projednávání nalézt široký kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. A mohu vás ujistit, ale to vás určitě nepřekvapí, že vzhledem k tomu, že se jedná o možné rozdělení částky v budoucnu přesahující 100 miliard korun, tak ty zájmy byly různé a jsou samozřejmě různé, a přesto se s těmi hlavními hráči podařilo najít určitý, byť křehký, kompromis. Tato rovnováha, jak jsem řekl, je ovšem skutečně velmi křehká a pro výrazné změny v ní už nevidím velký prostor. Cením si toho kompromisu a chtěl bych vás požádat, aby bylo možno tento kompromis zachovat, a to je i vlastně moje motivace pro názor na některé pozměňovací návrhy.

Ještě jednou vám děkuji za projednávání a za velmi inspirativní projednávání a věci, nebo další pozměňovací návrhy, které k tomuto zákonu přišly, a těším se na další debatu. Doufám, že dnes bude tento zákon schválen, protože je opravdu významně očekáván velkou částí především průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a otevírám rozpravu, do které je první přihlášený pan kolega Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové. Protože pan ministr teď shrnul jednotlivé pozměňovací návrhy, nerad bych se vracel k těm, které řeší složení Rady Modernizačního fondu, proto bych prošel pouze dva pozměňovací návrhy, u kterých bych vás rád požádal o podporu.

Jedná se konkrétně pozměňovací návrh pod označením B2, který umožní z výnosu z emisních povolenek podpořit bezemisní trakční dopravu, která je v současné době znevýhodněna, a není tak vlastně naplňována státní energetická koncepce z roku 2015, protože ropná paliva v dopravě stále rostou, zatímco podíl elektrické trakce stagnuje, případně mírně klesá. Výrobci elektřiny totiž spadají do oblasti EU ETS a spotřebitelé paliv nikoliv, a to ve svém důsledku zdražuje cenu silové elektrické energie. Dopravcům totiž za současného stavu nezbývá, než vyšší cenu elektrické energie promítnout do ceny za dopravu, a tím demotivovat cestující a přepravce od zájmu o energeticky a ekologicky výhodnou dopravu s elektrickou trakcí. To potom vede i ke změně přepravního trhu směrem k uhlovodíkovým palivům a diskriminaci elektrické trakce vůči spalovacím motorům. Vlastně tento pozměňovací návrh předkládáme i v zájmu vlády, aby měla nástroj, jak účinně naplnit jeden z cílů státní energetické koncepce.

Další návrh - návrh B4. Tento pozměňovací návrh umožní zvýhodnit podporu právě regionů a lokalit nejvíce postižených těžbou a spalováním uhlí v rámci projektů čerpajících finance z Modernizačního fondu. Ačkoliv můžete namítnout, že emise, a obzvlášť oxid uhličitý, nezná hranice krajů, tak dopady těžby a spalování uhlí mají největší dopad právě v těch konkrétních regionech, a nelze se pak divit tomu souhrnnému označení strukturálně postižené, protože dopady dlouhodobé těžby se v těch regionech projevily nejen na životním prostředí, ale i na dalších sociálních a ekonomických problémech jejich obyvatel.

Dále v tomto identickém pozměňovacím návrhu řešíme jednu absurditu, tedy vládní novela vlastně totiž v principu umožňuje z Modernizačního fondu financovat i investice do spaloven odpadů, a zároveň rozšiřujeme účel využití prostředků Modernizačního fondu, například aby jej bylo možné využít i pro investice do elektrické kolejové dopravy, čímž se vlastně chceme přiblížit i tomu původnímu záměru evropské směrnice, a proto jsem rád, že i část tohoto pozměňovacího návrhu, hlavně týkající se uhelných regionů, promítl do svého návrhu i pan poslanec Schiller, ačkoliv ne v takovém rozsahu, a vzhledem i ke slovům podpory pana ministra doufám, že ta podpora uhelných regionů tím pádem napříč politickým spektrem bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Jana (správně Dana) Balcarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já vystupuji s prosbou o podporu pozměňovacího návrhu, který je v proceduře uveden jako pozměňovací návrh pod písmenem D, a týká se toho, aby mezi aktivity, které je možno podporovat z výnosů dražeb emisních povolenek, byla také zahrnuta podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla. Týká se to centrálních zdrojů tepla, týká se to tepláren, které mají v naší energetické soustavě nezastupitelný význam, protože vlastně dodávají teplo zhruba 1,5 milionu našich domácností, takže je možné, že se týkají v podstatě více než 6 milionů našich obyvatel.

Teplárny samozřejmě potřebují podporu. My jsme ve středu tady rozhodli zachovat výjimku na daň pro blokové kotelny. Možná by bylo dobře, kdybychom provozovatelům tepláren a jejich vlastníkům, a z velké části jsou to města obce v naší republice, dali najevo, že s jejich podporou také počítáme. To uvedení slov podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla do seznamu je možná spíš symbolickým vyjádřením podpory z naší strany pro tento tak významný energetický sektor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a nyní paní poslankyně Jana Balcarová, připraví se pan poslanec Jan Čižinský a kolega Schiller. (Posl. Balcarová upozorňuje předsedajícího.) Dana. Já se omlouvám. Ještě jednou, paní poslankyně, omlouvám se. Paní poslankyně Dana Balcarová má slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátek své řeči jenom chtěla oznámit, že u hlasování číslo 289 mám ve sjetině proti, ale hlasovala jsem pro a nezpochybňuji hlasování. Tak jenom to jsem chtěla říct.

A teď bych vás ráda požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označen jako A1 a který se týká ponechání stropu u rozdělení výnosů z emisních povolenek na 12 miliardách ročně. V argumentaci v tuto chvíli se nebudu opírat o to, že je potřeba chránit životní prostředí, jak byste asi ode mě čekali, ale spíš bych ráda poukázala na další souvislost s touto věcí, protože zdražení emisních povolenek, ke kterému došlo díky revizi evropského systému obchodování s emisními povolenkami, má několik velmi negativních dopadů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP