Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

167.
Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara,
Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky,
Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Dámy a pánové, prosím o klid! Prosím sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednání tohoto bodu

Upozorňuji také všechny přítomné, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády je doručeno jako sněmovní tisk 604/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s návrhem novely zákona o vnitrozemské plavbě, se sněmovním tiskem 604, kde se jedná o vyjmutí části toku řeky Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných cest.

Návrh novely byl již předložen formou pozměňovacího návrhu v rámci takzvané vodácké novely tohoto zákona. I když byl po projednání Sněmovnou schválen, jako celek tento zákon po vrácení Senátem neprošel. Proto jsme znovu navrhli tuto samostatnou novelu, která byla podpořena všemi politickými stranami ve Sněmovně. Shoda na tomto návrhu trvá.

Technicky bych vás chtěla seznámit ještě s tím, co tento návrh obsahuje. Jedná se o vyjmutí části toku Berounky z dopravně významných cest od kilometru 37, tedy zhruba od obce Liblín po přístav v Radotíně. Město Praha, starostové i obyvatelé obcí z povodí Berounky vyžadují toto vyjmutí již od roku 2015, kdy bylo vysloveno společné nesouhlasné stanovisko dotčených obcí. (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážená paní poslankyně, rozumím tomu, že nechcete pokračovat, protože se tu pokračovat nedá. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás prosím o to, abyste se ztišili, abychom slyšeli, co nám paní navrhovatelka říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Tento investiční záměr splavnění by vyžadoval rozsáhlé úpravy koryta řeky, vybudování několika vodních stupňů a rovněž tak není prokázána ekonomická výnosnost tohoto záměru. Naproti tomu by došlo k nevratnému zásahu do cenného přírodního charakteru krajiny v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Český kras, přírodních rezervací Karlštejn, Koda a Tetínské skály. Nelze také opomenout negativní dopad na životní podmínky obyvatel v této lokalitě. Tímto návrhem novely zákona upřednostňujeme zachování krajiny podél řeky a přírodního dědictví nad možností splavnit řeku pro větší lodě, jejichž přínos není adekvátní vzhledem k tomu, jakou škodu by mohl napáchat v krajině.

Vzhledem k tomu, že jde o jednoduchou novelu, která byla již projednána jako pozměňovací návrh a schválena jako pozměňovací návrh, navrhuji, aby tato novela byla schválena již v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Krutákové, která uvedla předložený návrh za navrhovatele, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já z pozice zpravodaje budu k tomuto návrhu velmi stručný. Moje stanovisko je negativní, odmítám ten návrh. Vysvětlení je jednoduché. Při přípravě podkladů jsem komunikoval s tím, koho se to týká asi nejvíce z pohledu státní správy a investorských organizací, a tím je Ředitelství vodních cest, konkrétně pan ředitel Fojtů. On mě - formuloval to jako prosbu - prosil, nebo žádal o to, aby Sněmovna nebyla takto ukvapená v této věci.

Zdůvodnění je jednoduché. Pan ředitel Fojtů ví, že volání mikroregionu, resp. obcí, kterých se dotčený úsek řeky týká, je v tomto duchu, tak jak byl poslanecký návrh předložen, ale řekl také jednu důležitou věc, že právě po dohodě se zastoupenými obcemi Ředitelství vodních cest zpracovává velmi detailní a pečlivou studii, která by měla na všechny aspekty odpovědět. Měla by zmapovat to území, měla by říci, jaký je turistický potenciál, jaký je ekonomický potenciál daného úseku ať už po splavnění, nebo v případě, že by ta řeka nikdy splavněna nebyla. Taková je dohoda toho regionu s Ředitelstvím vodních cest. A ta studie, ten materiál, má být hotová do konce tohoto roku, takže Ředitelství vodních cest prosilo, ať se teď neukvapujeme, ať počkáme na ten materiál, který byl po vzájemné dohodě obou stran zadán, je připravován, probíhá, utrácejí se za to peníze, tak ať tedy počkáme s tím rozhodnutím na to, jaký bude výsledek.

Já teď nechci být nekolegiální, nebudu ze své pozice dávat nějaké veto na tu takzvanou devadesátku, ale za sebe říkám, že budu proti a nesouhlasím s tímto návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Pořadí v obecné rozpravě bude následující: paní poslankyně Kovářová jako zastupující předsedkyně klubu s přednostním právem, poté pan ministr s přednostním právem, pak páni poslanci Munzar a Bendl. To jsou v tuto chvíli přihlášení do rozpravy. Paní poslankyně Kovářová - prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jako jedna z předkladatelek a jedna z obyvatelek, která bydlí v okolí Berounky, vám vyřídila vzkaz od starostů, kteří mají své obce kolem Berounky, jako jsou třeba Černošice, Dobřichovice, Všenory, Hlásná Třebaň, dokonce Karlštejn, Řevnice, Tetín a Zadní Třebaň, a také samozřejmě od starostů, kteří jsou ne ve Středočeském kraji, ale v Praze, například za starostu Radotína, Lipenců, Velké Chuchle, Prahy 12 a dalších. Ten vzkaz zní následovně, a byl doručen také vládě... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, znovu vás žádám o klid. Pokud nenastane, musím v souladu s jednacím řádem jmenovat jednotlivé poslankyně a poslance, kteří neumožňují projednávání tohoto bodu. Nechci to dělat, prosím, abyste se ztišili. Paní poslankyně, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji moc. Vyřizuji tedy vzkaz od těchto starostů a starostek, kteří požádali dokonce vládu otevřeným dopisem o vyjmutí řeky z vodních cest určených pro splavnění. Důvody jsou zřejmé. Úpravy Berounky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady na povodí a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto. Jezy nebo zdymadla, s nimiž se počítá v generelu splavnění, by také měly negativní vliv na říční živočichy, což uváděla již paní poslankyně Krutáková.

Dovolte, abych citovala pana starostu Filipa Kořínka z Černošic: Naše volání po tom, aby se řeka Berounka nesplavňovala, je v souladu s tím, co říká hlavní město Praha, co říká povodí, co říká Ministerstvo životního prostředí. Vlastně pouze Ministerstvo dopravy pracuje s tím, že v zákoně o vnitrozemské plavbě je Berounka vedena jako splavnitelná. Dále se také uvádí v dopise, že to je důvod, proč žádají vládu a budou žádat také nás, Parlament, tedy i vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, kteří budete dnes o tom zákonu hlasovat, abychom Berounku vyškrtli z tohoto seznamu a Berounku zachránili. Dodává takto i pan starosta Filip Kořínek z Černošic.

Samozřejmě se k tomu vyjadřovali i tehdejší představitelé pražského magistrátu a tehdejší pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková se vyjádřila - cituji: "Varianta splavnění ve stávajícím řečišti zničí krásný proudní úsek řeky a oblíbené místo pro rekreaci Pražanů, které je zároveň i velkým trdlištěm ryb." Tolik paní Jana Plamínková. A ještě dodala: "Nechceme, aby z Berounky vznikl kanál. Máme krásné přírodní meandry a najednou bychom si je chtěli ničit? To nedává z protipovodňového hlediska vůbec žádný smysl."

Dovolte tedy, abych vás jménem všech starostů a starostek jak ze středních Čech, tak z Prahy požádala o to, abyste podpořili návrh tohoto zákona, tuto jednoduchou novelu, a to prosím v prvním čtení. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A protože jste se nehlásili písemně, ale všichni z místa, tak zopakuji pořadí řečníků. Nejprve s přednostním právem pan ministr Kremlík, potom poslanci Munzar, Bendl, Pávek, Feranec, v tomto pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jak tady padlo ze slov paní poslankyně Kovářové, stanoviska úředníků jsou k tomuto poslaneckému návrhu negativní. Já jsem to ještě předtím, než začalo projednávání tohoto bodu, probíral i s kolegou Richardem Brabcem z hlediska postoje a přístupu životního prostředí a ochrany životního prostředí. A tak jak jsem slyšel názory a argumenty svého kolegy, tak já jako ministr dopravy sděluji, že moje stanovisko k předloženému návrhu je neutrální.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych v úvodu chtěl poděkovat za neutrální stanovisko pana ministra dopravy a za přímluvu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Já jako středočeský poslanec samozřejmě podporuji, jsem jedním z předkladatelů této novely, protože každý, kdo tuto řeku alespoň trochu zná, tak ví, že je skutečnou perlou středních Čech a je také vyhledávanou řekou jako rekreační tok pro vodáky. Přesto už z dob minulého režimu je zařazena právě do seznamu významných dopravních vodních cest, a to zejména kdysi kvůli myšlence tehdejších inženýrů k využití k přepravě nějakých výrobků ze Škody Plzeň do Prahy.

Vzhledem k tomu, že je stále historicky zařazena do toho seznamu, objevují se neustále různé generely, studie, analýzy a podobně, které se snaží naplňovat toto splavnění, a to všechno stojí zbytečné peníze daňových poplatníků. Proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili tuto novelu. Paní kolegyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího už tady vyjmenovala všechny ty obce. Některé z nich přijaly i usnesení zastupitelstva, která podporují vyjmutí Berounky z toho seznamu významných dopravních cest. Takže bych vás chtěl jako Středočech opravdu požádat o podporu toho návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bendl. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych býval dal slovo panu ministrovi, nebo radši poslouchal ještě, co tomu řekne pan ministr životního prostředí, protože jsme spolu kdysi řešili trošku jiné téma, ale týkalo se to taky Berounky. Týkalo se to přehrady na Berounce, kde on silně, stejně jako já a řada představitelů obcí, říkal, že přehradu na Berounce nechceme. A tohle s tím dílem souvisí. Myslím, že bychom měli jít ruku v ruce se starosty a lidmi, kteří podél té Berounky bydlí a žijí tam, měli bychom jim vyjít vstříc i v téhle záležitosti. Chci silně říct, že velmi silně podporuji to, aby byly tyto úvahy už jednou provždy definitivně vyndány ze systému, protože to je zbytečné utrácení peněz. Šli bychom proti obcím a lidem, kteří v této oblasti žijí, a já s tím nesouhlasím. Respektive souhlasím s tím, aby tento návrh prošel.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Jenom velmi stručně. Podporuji tento návrh. Koneckonců jsem ho podepsala. A opravdu je třeba potvrdit to, co tady řekla kolegyně Kovářová. A starostové Středočeského kraje na to mají zcela jasný názor a myslím si, že bychom měli tento názor vyslyšet a návrh zákona schválit v prvním čtení. Já pro něj budu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem také jeden z těch, kteří připodepsali tento jednoduchý návrh zákona. Samozřejmě jsem tady zaslechl takové zajímavé názory. Úředníci nechtějí, abychom to jednou provždy ukončili. To chápu, protože úředníci mají samozřejmě rádi tuhle činnost, kterou dělají, a vymýšlejí projekty, které pak samozřejmě někdy snad by mohly být realizovány, ale většinou tomu tak není.

Takže já se přiznám, že mně jako politikovi - politikům, kteří mají zkušenosti s úřednickými aparáty, vadí to, že by úředníci měli rozhodovat takovou strategickou věc, jako je splavnění Berounky. A kdo znáte tu řeku, znáte to okolí, to území, tak bych doplnil: To není ani tak proti těm starostům, proti starostkám, proti těm obyvatelům, kteří tam žijí, proti návštěvníkům. Já bych řekl, že je to proti zdravému selskému rozumu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Kobzy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou příjemné dopoledne. Žiji v dolním Povltaví. V Černošicích jsem měl dlouhá léta chatu a znám dolní tok Berounky velmi dobře. Mám ho projetý buď na kole, nebo na koni. Je to jeden z nejkrásnějších koutů Čech a rozhodně stojí za to si ho zachovat. Protože splavněním té řeky nezískáme nic. Naopak sebereme něco našim dětem. A my v SPD podpoříme návrh, podpoříme zkrácení, podpoříme devadesátku, protože si myslíme, že to stojí za to. Uvažovat o nějakém průmyslovém využití nebo dopravním využití Berounky za cenu toho, že přijdeme o tento krásný kus země, protože ten charakter se samozřejmě úplně změní, je pro nás nepřijatelné. Takže ještě jednou, SPD podporuje tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr Brabec, poté vystoupí páni poslanci Feranec a Kupka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jestli se nemýlím, tak indiánské přísloví nebo rčení říká: zjistíš-li, že sedíš na mrtvém koni, tak sesedni. (Smích v plénu.) To bych vzkázal pracovníkům, kteří stále tenhleten projekt podporují. Protože on už je dávno mrtvý. Kdybychom hlasovali pro cokoliv jiného než nechat tu nádhernou Berounku v té podobě, jako dneska je, tak by nás Ota Pavel a mnozí jiní museli chodit strašit v noci. A já vůbec nevím, proč to někoho stále napadá, protože já myslím, že my z nás, kteří tu Berounku známe, a zjevně z vás takových lidí je tady spousta, tak prostě víme, že tenhleten projekt je už dávno mrtvý a možná žije někde v hlavě nějakých úředníků anebo zpracovatelů projektových dokumentací. Ale my jsme tady od toho, abychom dělali opravdu věci správně a pro naše děti. Takže určitě tento návrh podpořím. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi za tohle vyjádření a chtěl bych se zeptat, jestli náhodou úplně to samé neplatí pro kanál Dunaj-Odra-Labe. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Polanský s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl také poděkovat panu ministrovi životního prostředí za to, co tady bylo řečeno. A jenom velice stručně za Piráty naše stanovisko. Berounka v tom úseku, o kterém se bavíme, nikdy splavněna nebude, to si přiznejme. A za druhé, současný stav obyvatelům v okolí i nám působí samé komplikace. Pojďme to změnit. Piráti podpoří jak devadesátku, tak vlastně celý zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v rozpravě nyní pan poslanec Feranec. Připraví se pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom připomenutí. My jsme to už jednou schválili, že? Schválili jsme to v zákoně alkohol o vodácích, Senát nám to vrátil, přihodil tam cyklisty, my jsme to zamítli, a tím pádem jsme s vaničkou vylili Berounku, když to řeknu takhle. Teď se tento zákon vrací, čistě jenom Berounka. Ono to není úplně tak, že pokud bychom ho neschválili, tak že se tam začne stavět. To tak úplně není. Protože já si neumím představit, že by kdokoliv dneska odsouhlasil, aby byl posudek EIA a tak dále na stavbu na Berounce. Skutečně to tak nebude. Ale v čem tedy spočívá význam toho zákona z mého pohledu? Že se přestanou připravovat projekty do šuplíku, které nebudou nikdy zrealizovány. Nikdy zrealizovány. Takže ukončeme to, podpořme, aspoň tady to podpoříme, podpoříme to v devadesátce, a máme to jednou provždy vyřešené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už více než deset let organizujeme a zapojujeme se každé jaro do vodáckého čištění Berounky. Já tu řeku znám velmi dobře, a jak tady zaznělo, je naprostý nesmysl, aby se splavňovala v dolním toku. Veřejný zájem je tady vyjádřen opakovaně vůlí starostů, vůlí lidí, kteří v tom území žijí. A každý, kdo tam přijde, potvrdí, že ten veřejný zájem je jenom vyjádřením zdravého selského rozumu, jak tady zaznělo.

To, o co běží, je zastavit zbytečné vyhazování peněz za nové a nové studie, nejrůznější prověřovací alternativy toho, co by tam mohlo být. A nejenom že samozřejmě tohle je zbytečné vyhazování peněz. Je to úplně zbytečné zneklidňování lidí, kteří v tom území žijí a znají tu Berounku tak, jak tam v tuhle chvíli teče už několik století, dokonce tisíciletí. Tak pevně doufám, že se podaří naplnit ten společný záměr, který tady zazněl. Nevyslyšíme návrhy úředníků, kteří milují nejrůznější studie ve skříních, ale upřednostníme zájem těch, kteří na té řece a v krajině kolem té řeky mají svůj životní zájem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také oceňuji příspěvek Richarda Brabce. Myslím, že řekl všechno. Takže zkrátka Berounku si vzít nedáme a pojďme hlasovat a tu mrtvou herku zničit hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednání tohoto návrhu, protože nikdo nevznesl veto.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 604 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 77: přihlášeno 150 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen a budeme pokračovat podrobnou rozpravou.

 

Já jen prosím pana zpravodaje, kterým je v tomto případě Martin Kolovratník, aby byl přítomen podrobné rozpravě a závěru jednání. Otevřel jsem podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám ani se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 604."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 78: přihlášeno 150 poslanců, pro 129, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím jeho projednávání. (Potlesk, neklid v jednacím sále.)

 

Mezitím další informace k omluvám. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček bere zpět svoji omluvu a je přítomen, jak vidíme, a pan předseda Marek Výborný se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne z dnešního jednání z rodinných důvodů.

Paní poslankyně Richterová k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já bych jenom pro zápis ráda uvedla, že jsem hlasovala pro, a na sjetině mám zdržel se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP