Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

169.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Kambodžského království o leteckých službách
/sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Vladimír Kremlík. (Není přítomen v sále.) Pan ministr zde před chvílí byl přítomen. Pokud je v předsálí, tak prosím, aby přišel. (Ministr vchází do sálu.) Pan ministr je tady, takže ho ještě jednou prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou vztahy mezi Českou republikou a Kambodžou v oblasti letectví upraveny dohodou z roku 1964. Jak vidíte, tato dohoda je už hodně let stará. Neodpovídá aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Na základě těchto důvodů bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody s cílem vytvořit liberální a moderní rámec odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Podpis této dohody se uskutečnil dne 5. června 2018 v hlavním městě Kambodži Phnompenhu.

I když Kambodža nepatří z hospodářského hlediska mezi významné obchodní partnery České republiky, čemuž odpovídá i velikost přepravního trhu, sjednání nového smluvního rámce může být obecně přínosné z hlediska dalšího rozvoje vzájemných vztahů, a to zejména ve spojitosti s postupným nárůstem kambodžského hospodářství včetně rozvoje cestovního ruchu.

Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 252/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vážení členové vlády, ráda bych přečetla usnesení zahraničního výboru, které 21. února 2019 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení a dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách. Jenom bych doplnila slova pana ministra, který zde vše sdělil ve velkém detailu, že původní smlouva je z roku 1964 ještě s bývalou Československou socialistickou republikou a je opravdu velice zastaralá. Ta nová smlouva má liberálnější charakter a je prezidentské formy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Paní zpravodajka? Nemají zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 149 poslanců, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP