Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

171.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018
/sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Namísto místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové je vládou pověřen pan ministr Vladimír Kremlík, takže pana ministra prosím o uvedení tohoto návrhu.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na jednání schůze se nyní předkládá smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou, která byla podepsána dne 12. ledna 2018 v Soulu. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou sice uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti již od roku 1995, nicméně jde o smlouvu, která již neodpovídá současným podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci.

Podařilo se sjednat komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a současně i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů a která jistě napomůže dalšímu rozvoji vzájemných vztahů. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Standardně též předmětná smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí a vytvoří vhodný prostor pro další české podnikatelské subjekty.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Pro informaci lze uvést, že v říjnu minulého roku dal souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu ČR.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru je sněmovním tiskem 255/2. Návrh iniciativně projednal také rozpočtový výbor. Usnesení je sněmovním tiskem 255/1. Nyní prosím pana poslance Jaroslava Bžocha, který byl zpravodajem zahraničního výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 27. schůzi již 21. března a po projednání a po zprávě pana Mgr. Stanislava Kouby a zpravodajské zprávě Jaroslava Bžocha a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Lubomíra Španěla, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Také rozpočtový výbor se zabýval touto smlouvou, a to již dne 20. února 2019 na své 20. schůzi a po rozpravě atd. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeno. Takže se ještě rozhlédnu, nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím. Táži se na případná závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Zpravodajové také nemají zájem. Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení jsou shodná, to znamená, můžeme hlasovat najednou.

Já zagonguji, aby se poslanci mohli dostavit do jednacího sálu. (Po chvíli.) Asi jsme tady v dostatečném množství.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo nesouhlasí s návrhem usnesení?

hlasování číslo 82 přihlášeno 144 poslanců, pro 118, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP