Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

173.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé,
podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie
a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur
/sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal z pověření předsedy vlády ministr dopravy Vladimír Kremlík. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo uvedeno v prvním čtení, Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé byla podepsána na podzim minulého roku. Svůj souhlas s ratifikací vyslovil již Senát a v Poslanecké sněmovně se k ratifikaci dohody kladně vyjádřil rozpočtový i zahraniční výbor.

Sjednaná dohoda by měla zajistit vysokou úroveň ochrany investic a svým obsahem nezasahuje do práva státu na regulaci ve veřejném zájmu. Jsou v ní obsaženy veškeré inovace přístupu Evropské unie k ochraně investic včetně mechanismů vynucování, které nejsou zahrnuty v naší platné dvoustranné investiční dohodě se Singapurem z roku 1995, kterou tato dohoda nahradí. Implementací dohody bude zajištěno, že se investorům z Evropské unie a jejich investicím v Singapuru poskytne spravedlivé a rovné zacházení a nebude docházet k jejich diskriminaci ve srovnání se singapurskými investicemi.

Dohoda zároveň chrání investory z Evropské unie a jejich investice v Singapuru před vyvlastněním, s výjimkou případu, kdy se jedná o vyvlastnění pro veřejné účely, v souladu s řádnými postupy, na nediskriminačním základě, za současného vyplacení náhrady ve výši spravedlivé tržní hodnoty vyvlastněné investice. Dohoda obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež by řízení o urovnání sporů měly vést transparentním a nestranným způsobem.

Z pohledu práva Evropské unie dohoda představuje mezinárodní smlouvu takzvaného smíšeného typu, jež je sjednávána společně Evropskou unií a jejími členskými státy, neboť se týká i oblastí, které jdou nad rámec pravomocí unie. Dohoda vstoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se dohoda uzavírá.

Sjednání dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a ostatními součástmi právního řádu, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky, vyplývajícími z členství v Evropské unii.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Moniku Červíčkovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 379/1. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s projednáním tohoto sněmovního tisku zahraničním výborem na 27. schůzi dne 21. března tohoto roku. Přijal následující usnesení.

Po odůvodnění náměstka ministryně financí Mgr. Ondřeje Landy a zpravodajské zprávě Ing. Moniky Červíčkové a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsané dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur.

Dále, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 379/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru poslanec Lubomír Španěl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Do třetice všeho dobrého. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, rozpočtový výbor se touto smlouvou zabýval tentokrát na své 22. schůzi, a to dne 3. dubna 2019. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsané dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu, zdali někdo chce hovořit. Nikdo, takže rozpravu ukončuji. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka a pan zpravodaj? Ne.

Takže přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Jenom tady bych rád upozornil, že návrhy usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru jsou shodná. Já zagonguji, abychom svolali poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno 149 poslanců, pro 124, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP