(9.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutností mít povolení investičního zprostředkovatele. Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně.

Touto novelou se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů. Bude umožněno, aby insolvenční řízení bylo vedeno přímo proti konkrétnímu podfondu nebo podílovému fondu tak, aby úpadek těchto entit neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy.

Navrhuje se provést i řada drobných změn v zákoně o dluhopisech a v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitářem pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

V rámci přípravy návrhu zákona byly zásadní otázky konzultovány se širokým okruhem dotčených subjektů, zejména Asociací pro kapitálový trh, Ministerstvem spravedlnosti a Českou národní bankou.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu v rozpravě ve třetím čtení. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Buď pan zpravodaj, nebo paní ministryně. Evidentně není.

Já tedy požádám pana zpravodaje garančního výboru, jestli mě poslouchá, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, omlouvám se, ještě jsem konzultoval něco s paní ministryní.

Já bych vás chtěl seznámit, vážené kolegyně, vážení kolegové, s procedurou. Procedura je taková, že jako první bychom měli hlasovat o návrzích legislativně technických úprav, ty ale ty nebyly podány, to znamená, že budeme hlasovat tři pozměňující návrhy, jak byly předneseny. Pozměňující návrh A jako celek, pozměňovací návrhy B jako celek, pozměňující návrhy C jako celek a potom návrh zákona jako celek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Hlasovací procedura je velmi prostá, nicméně je zvykem ji schválit hlasováním Sněmovny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno je 160 poslanců, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování o pozměňovacím návrhu A, který přednesl pan poslanec Stanjura. Týká se vyjmutí části nahrávání hovorů. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 160, pro 49, proti 56. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Jedná se primárně o legislativně technické úpravy této novely. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno je 160, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Nyní pozměňovací návrhy pod písmenem C. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Juříčka týkající se distribuce skupinového pojištění. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 162, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, podle sněmovního tisku 398, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 163, pro 105, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení.

 

Otevírám bod

 

202.
Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
/sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Poprosím, aby navrhovatelka, paní ministryně financí Alena Schillerová zaujala své místo, což už udělala. Návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Poprosím paní ministryni o krátké vystoupení před zahájením rozpravy. Ano, pan poslanec Lipavský také už může zaujmout své místo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněla návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu.

Jedním z cílů české zahraniční politiky je rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů s ostatními státy a jurisdikcemi, tedy včetně Tchaj-wanu. Tchaj-wan se řadí mezi průmyslově vyspělé země a takzvané asijské tygry. Hlavní průmyslová odvětví - informační technologie, zpracování kovů, elektrotechnický a chemický průmysl. Hospodářské vztahy Tchaj-wanu a České republiky mají celkový obrat za rok 2017 téměř 30 mld. korun. Obchodní bilance výrazně ve prospěch Tchaj-wanu, velký objem vývozu do České republiky, Tchaj-wan investuje do elektrotechnického průmyslu v České republice a vyváží toto zboží do České republiky. Česká republika vyváží osobní automobily, mikroskopy, pneumatiky. Perspektivní pro uplatnění českých firem na tchajwanském trhu jsou oblasti energetiky, bio- a nanotechnologií, leteckého průmyslu a zelených technologií.

Některé formy hospodářských styků a z nich plynoucí příjmy mohou zakládat daňovou povinnost rezidentů České republiky na území Tchaj-wanu a naopak. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů, a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika neuznává Tchaj-wan za stát, není možné s ním uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, a odstranit tak jednu z překážek hospodářské spolupráce s ním. Návrh zákona jednostranně nahrazuje smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s tím, že se očekává, že Tchaj-wan přijme obdobné vnitrostátní opatření.

Pravidla zamezení dvojímu zdanění obsažená v zákoně odpovídají textu standardních mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, vzorové smlouvy OECD, a to z důvodu zachování reciprocity ve vztahu k Tchaj-wanu, který vnitrostátně přijme stejné opatření, a zajištění stejného výkladu jednotlivých ustanovení jako při výkladu mezinárodních smluv.

Vzhledem ke skutečnosti, že k návrhu zákona nebyly podány pozměňovací návrhy, prosím vás tedy o schválení návrhu zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP