(23.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Jurečku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dovolím si stručně reagovat na pana kolegu poslance Bendla a doplnit jeden z argumentů, proč ten nákazový fond má smysl. Byl věcně samozřejmě důležitý třeba pro chovatele prasat, protože jsme umožnili zlepšení hygieny chovů, zároveň umožnili vůbec v krizových letech přežít. A zaplať pánbůh, když se podíváme v letošním roce na data z ústředí evidence zvířat, tak vidíme, že počty prasat nám rostou. V lednu byly počty prasat 1 milion 484 kusů, dneska jsme už na 1 milionu 500 kusů. A když se podíváme na prasnice, tak v lednu jsme byli na 94 470 a teď jsme za září číslo 95 742. Takže i s ohledem na situaci, která je, řekněme, v Asii, nebo v asijské části, kde se šíří africký mor, tak i tyto finanční prostředky pomohly vůbec udržet výrobu vepřového v České republice na úrovni, jakou máme teď. A teď je období, které by snad dalo šanci našim chovatelům, aby ty stavy zvýšili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se nikdo další do všeobecné rozpravy nehlásí v tuto chvíli, tak rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Není. Nepadly žádné návrhy. Otevírám tedy rozpravu podrobnou. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Svolal jsem kolegy do sálu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje dotační programy zemědělství pro rok 2020 poskytované podle § 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů." Čili to byl návrh usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 335 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 103, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali tento bod a já jej končím. Dalším bodem je bod

 

293.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020
/sněmovní tisk 653/

Tento materiál uvede opět ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý večer, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Předložený materiál, Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020, byl zpracován na základě § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu vychází z přidělených dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF oznámených správcem kapitoly 26. července 2019 a 29. srpna 2019.

Základní příjmy v návrhu rozpočtu SZIFu na rok 2020 představují dotace z kapitoly MZE ve výši 41 954 177 000 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu 11 190 439 000 Kč a dotace z rozpočtu Evropské unie 30 763 738 000 Kč. Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2020, činí celkem 42 786 000 Kč. Předpokládané intervenční nákupy v roce 2020 ve výši 226 800 000 Kč budou financovány zápůjčkou Ministerstva financí.

Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.

Návrh rozpočtu SZIFu na rok 2020 byl projednán a schválen zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 29. schůzi 28. listopadu 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jeho usnesení bylo doručeno jako tisk 653/1 a slova se nyní ujme zpravodaj tohoto výboru Karel Tureček a informuje nás o projednávání. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedající. Jenom se odvolám na usnesení zemědělského výboru z 28. listopadu tohoto roku, kdy zemědělský výbor tento návrh rozpočtu na rok 2020 doporučuje schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Pan poslanec Holomčík svou přihlášku stáhl, nicméně hlásí se pan poslanec Bendl. Dvě minuty, nebo do rozpravy řádně? Do rozpravy jdete. Dobře. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Jde o 42 miliard korun. To jenom proto, abychom věděli pro vás, že to není jako úplná legrace, že se nebavíme o nevýznamné částce.

V materiálu je, pane ministře, napsáno, že chybí prostředky na Program rozvoje venkova. A protože jsem musel odejít na interpelace, když jsme měli svolaný výbor, takže jsem se nemohl účastnit jednání zemědělského výboru, vzhledem k tomu, že jsem byl vylosován na interpelace, tak by mě zajímala věta "na Program rozvoje venkova chybí na rok 2020 finanční prostředky celkem ve výši 3 124 472 000, z toho 1 094 461 000 ze státního rozpočtu a něco víc než 2 miliardy z rozpočtu Evropské unie". Jak to s tím tedy vlastně je? Do jaké míry máme tento materiál brát vážně?

Jinak bych moc poprosil, chápu, že ti z vás, kteří nikdy s rozpočty institucí nepracovali, tak že jim to stačí, ale my máme materiál včetně komentáře návrhu rozpočtu výdajů na úrovni 42 mld. Kč na zhruba 13 listech. A to uznejte, když to srovnám například s tím, co předkládá Ministerstvo zemědělství jako návrh kapitoly rozpočtu na každý kalendářní rok, tak tam je to materiál poměrně obsáhlý, kde jsou stovky stran, které jsou poměrně přehledné, a každý, kdo se chce zorientovat v tom finančním prostředí, tak určitě má možnost, kdo se zajímá. Ale tady ten materiál... v podstatě nemáme vůbec kontinuitu, není tady možné... dočteme se tam třeba počet zaměstnanců, ale nedočteme se, kolik jich bylo v loňském roce, případně předloňském, abychom viděli trendy toho, co se děje na státním fondu.

Tudíž bych poprosil, jestli by napříště nebylo možné ten materiál dát nějak podrobněji, aby člověk věděl, co se tam opravdu děje. Poprosím o tu reakci, jak to teď vypadá s těmi prostředky, které píšete v oficiálním materiálu, že chybí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se jen, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany ministra nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě žádné hlasovatelné návrhy nezazněly, takže budeme pokračovat v rozpravě podrobné, kterou otevírám. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Zeptám se opět, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP