(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já přečtu omluvu, než dám slovo panu poslanci Patrikovi Nacherovi. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá dnes mezi 18.15 a 19.00 z důvodů pracovních a pan poslanec Martin Kolovratník ruší svou omluvu, je přítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tak ještě pár slov tedy nejen ke kolegovi Dominiku Ferimu, ale aby to bylo úplně jasné. Proč vůbec jsou ty mimosoudní orgány. Ty jsou proto, že u nás postavení spotřebitelů před soudem - trvá to dlouho, je to nákladné, ten výsledek je nepředvídatelný. V momentě, kdy se v těch věcech, v telekomunikacích obrátí na ČTÚ, v oblasti energetiky na ERÚ, v oblasti financí na finančního arbitra, tak se z hlediska řekněme jeho profesního zázemí, odbornosti očekává nejenom ten výsledek rychlý, mnohem levnější, ale že bude řekněme - nevím, jak to teď říct - vzhledem k té každodenní činnosti, kterou má ten mimosoudní orgán, že se věnuje pouze té úzce profilové záležitosti, takže to bude víc respektovaný výsledek, řekněme tomu. Nicméně samozřejmě rozumím tomu, že ty společnosti později využijí té možnosti to zažalovat, ten výsledek nerespektovat a dostat to zpátky před soud. A pak se dostáváme do té paradoxní situace, a to je ten paradox, že my tady máme mimosoudní orgány, které mají zlepšit postavení toho spotřebitele, mají to zrychlit, zlevnit a mají odbřemenit ty soudy, třeba kvůli nějakým bagatelním sporům, a najednou se stejně před ten soud dostaneme, ale najednou ten spotřebitel je tam v té pozici horší, protože, jak již bylo řečeno - já budu citovat z důvodové zprávy: Vzhledem k tomu, že v řízení podle části páté občanského soudního řádu nejde o klasický přezkum správního rozhodnutí jako ve správním soudnictví, není namístě, aby byl správní orgán účastníkem řízení. Žalován je tam ten spotřebitel. Logiku by to mělo, to, co říká Dominik Feri, kdyby byl žalován ten finanční arbitr a on by tam potom obhajoval, proč rozhodl, jak rozhodl. Ale žalován je najednou ten účastník, ten spotřebitel. Podstata rozhodování podle části páté OSŘ spočívá v tom, že soud projedná celou věc znovu. Tam se začíná znovu, a pokud dospěje k jinému závěru než správní orgán, rozhodne ve věci samé. Přesto by bylo vhodné, aby byla pozice správního orgánu posílena a zároveň byl soud povinen se s jeho rozhodnutím nějakým způsobem vypořádat, protože jinak to totiž staví na hlavu ten princip využívání mimosoudního orgánu a mimosoudního řešení těch sporů. Nic víc, nic míň.

Jsou dneska případy, a zeptejte se na to třeba institutu finančního arbitra, že prostě potom se to dostane před soud a ten finanční arbitr o tom ani neví. My jsme si dávali pozor, aby tam nikde nebylo, že je vedlejší účastník nebo něco podobného, protože ta kritika na podvýboru tam zazněla a zazněla tam i kritika toho, o čem mluvil Dominik Feri. Myslím si, že jsme se tím pozměňovacím návrhem s tím vším vypořádali, a nejde o nic jiného než jenom o to, aby ten mimosoudní orgán při tom soudním sporu mohl do toho nahlížet a mohl se vyjádřit, aby se to vůbec dozvěděl. V praxi je, že se to nedozví, a najednou ten spotřebitel je v krajně nevýhodné pozici.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Co se týče ochrany spotřebitele, tak já souhlasím s tím, že by se to ten finanční arbitr měl rozhodně dozvědět. Rozhodně souhlasím také, nebo si myslím, že by i bylo správné, aby se mohl vyjádřit víckrát než jenom jednou písemně tomu soudu, když už ho ten soud o tom spraví nějakým přípisem. Ale je trošku zvláštní, když říkáme, že před tím finančním arbitrem je ten spotřebitel chráněn, když on má vystupovat jako nezávislý třetí, a pak ho vlastně vtáhneme ještě do toho řízení před tím obecným soudem podle části páté a budeme vlastně říkat, jakoby jo, jsi nezávislý, finanční arbitře, ale možná, že bys nám mohl říct něco na toho spotřebitele, ve prospěch spotřebitele. Když to zase převedu na to obecné řízení, tak si představte, že se budete soudit s nějakou společností, ohromnou korporací, o náhradu škody. Ten prvostupňový soud nějak rozhodne, ten nárok vám nepřizná a vy se pak odvoláte a podle logiky tady toho návrhu by ten soudce, který rozhodoval v prvním stupni, měl jít před ten odvolací soud a vlastně říkat něco jako - no on je takový, on je ten menší, je to ta slabší strana a měli bychom mu... a trošku popíše skutkový stav.

Rozumím tomu, kam se ten návrh chce dostat, proto ho taky nevracím, ale myslím si, že je na něm potřeba odvést ještě velké množství práce, ale v ústavně-právním výboru si s tím poradíme. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Marek Benda. Poprosím o klid v sále. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, chápu, že už jsme všichni relativně unaveni. Já jsem Patrika tak trochu varoval, že to není úplně triviální novelka, jak nám tady slibuje. Není to tak úplně jednoduché, jak to popisuje. Samozřejmě v drtivé většině případů, pokud se baví o tom korporátu, pokud se nebaví o těch jednotlivcích, tak k tomu soudu samozřejmě nejdou kvůli tomu jednomu příběhu, ten je jim přece úplně jedno. Tam se jde, pokud pro něco, tak pro nějaké precedenční rozhodnutí, pokud mají pocit, že ty předchozí kvazisprávní orgány rozhodují nějakým způsobem špatně. Takže ono je to mnohem složitější, než je nám to tady popisováno Patrikem v jeho nadšené ochraně spotřebitele. Ubohý spotřebitel proti zlým velkým korporátům. Ono to vždycky zní tak hezky, ale ten příběh je trochu složitější.

Nicméně nenavrhuji zamítnutí, pokusíme se to v ústavně-právním výboru nějak dočesat do nějakého konce. Jenom se může stát, že ve druhém čtení vstanu a řeknu vám: nepodařilo se nám to, zamítněme to jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho nemám přihlášeného do obecné rozpravy. Ještě se podívám, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem. Ano, pan zpravodaj.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych chtěl jenom říct, že to podporuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak super. Přečtu omluvu - paní poslankyně Margita Balaštíková se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme k přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Nikoho nevidím.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl přikázán tento tisk ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 406 přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nevidím nikoho, takže nebude přikázán dalším výborům. Konstatuji, že jsme se vypořádali s tímto tiskem v prvém čtení, a děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

 


Sloučená rozprava k bodům 29 a 30
/sněmovní tisky 645 a 506/

***
Přihlásit/registrovat se do ISP