Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

19.
Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci
při řešení daňových sporů v Evropské unii
/sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Hlavním cílem návrhu zákona je poskytnutí dalšího procesního nástroje pro daňové poplatníky k případnému řešení sporů při výkladu a provádění smluv o zamezení dvojího zdanění mezi příslušnými úřady členských států Evropské unie formou arbitrážního řízení, tak jak je zakotveno ve směrnici Evropské unie.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění umožňují daňovým poplatníkům obrátit se bez ohledu na opravné prostředky stanovené vnitrostátním právem na příslušný orgán, v České republice jde o Ministerstvo financí nebo Generální finanční ředitelství, aby ve spolupráci se zahraničním příslušným orgánem popř. jednostranně určily, resp. určil, jak se má v daném sporném případě smlouva o zamezení dvojímu zdanění aplikovat. Nově bude stanovena maximální tříletá lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů a nově bude mít poplatník právo požadovat k posouzení případu ustanovení panelu s nezávislými odborníky v případě, že se příslušné orgány nedohodnou na řešení případu. V případě nečinnosti příslušných orgánů nebo panelu odborníků se bude moci poplatník také obrátit na soud.

Směrnice Evropské unie reagují na skutečnost, že v některých z ostatních členských států Evropské unie je problematické dosáhnout dohody na řešení případu, například z důvodu časových prodlev, neumožňování přístupu k institutu řešení případu dohodou a podobně.

Návrh zákona transponuje evropskou směrnici a zásadním způsobem se od ní neodchyluje ani nejde nad její rámec. Původně byl návrh předložen v širší podobě jako obecný předpis pro řešení případů dohodou podle mezinárodních smluv, ale od tohoto záměru bylo odstoupeno po jeho projednání Legislativní radou vlády a po jednání se zástupci Evropské komise a ostatních členských států. Evropská směrnice obsahuje značné množství interpretačně složitých míst, která bylo třeba vyjasňovat na jednání se zástupci Evropské komise a ostatních členských států. Při přípravě finálního návrhu tak došlo ke zpoždění. Jde však o problematiku, která musí být ve všech členských státech řešena pokud možno jednotně. Proto byla dána přednost jednání o tom, jak má být jednotný postup podle směrnice aplikován, a vyčkání na vyjasnění pozice ostatních členských států. Podle informací Ministerstva financí na toto vyjasnění vyčkávaly také další členské státy. I v ostatních členských státech tak došlo ke zpoždění a bylo přistoupeno pouze k čisté transpozici směrnice.

Stávající prostředky řešení případů dohodou podle mezinárodních smluv zůstanou nedotčeny. Nově navržený procesní postup bude paralelní možností pro poplatníka, a to tedy pouze v situaci problémů v rámci členských států Evropské unie. Transpoziční lhůta již bohužel uplynula 30. června 2019, a proto se účinnost zákona navrhuje k 15. dni prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Iva Kalátová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Dobrý den vám všem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Obsah předloženého vládního návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, který je transpozicí směrnice Rady Evropské unie o mechanismech daňových sporů, popsala do detailu paní ministryně. Přesto si dovolím zopakovat, že tato navrhovaná právní úprava přináší daňovým poplatníkům, kteří jsou daňovými rezidenty některého členského státu Evropské unie a kteří se cítí být dotčeni spornou otázkou při výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi členskými státy Evropské unie, nové právní nástroje ochrany. Podle tohoto návrhu budou mít poplatníci možnost zahájit harmonizovaný postup, při kterém bude řešena sporná otázka ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a případně majetku, a dále pak v některých fázích řízení budou moci požadovat ustavení panelu nezávislých odborníků, kteří budou problém nezávisle a nestranně řešit. Jak už tady bylo řečeno, nově také bude stanovena lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů.

Dle důvodové zprávy je návrh zákona v souladu s ústavním pořádkem a plně slučitelný s právními předpisy Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie, jakož i s obecními zásadami práva Evropské unie.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o propuštění návrhu do druhého čtení a jako garanční navrhuji výbor rozpočtový.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Když se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Já se táži, zdali navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže svolám poslance do jednacího sálu, zagonguji. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a všichni se přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 84 přihlášeno 139 poslanců, pro 137, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nikoho nevidím, takže tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP