Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, znovu, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Úvodem bych ráda poznamenala, že předložený návrh zákona do značné míry vychází ze sněmovního tisku 1061, jehož projednávání nebylo minulém funkčním období Poslanecké sněmovny dokončeno. Proto je nyní návrh předkládán znovu s tím, že v něm byly navíc provedeny některé dílčí změny.

Pokud jde o konkrétní obsah, tak se návrhem zákona provádějí jednak změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění, respektive doplnění implementace práva Evropské unie.

Návrh zákona současně přináší některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější: 1. návrh posiluje ochranu klientů bank v případech, kdy by došlo k přeměně či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho součástí; 2. řeší některé problémy spojené s procesem odnímání bankovní licence a zefektivňuje jej; 3. snižuje administrativní zátěž tržních subjektů; 4. provádí dílčí změny, které souvisí se zkušenostmi z fungování českého systému pojištění vkladů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo. Tento návrh novely zákona o bankovnictví možná nebudí takovou mediální pozornost, přesto si myslím zaslouží, abychom si ho pak v druhém čtení v klidu odpracovali, protože je relativně obšírný a týká se celé řady věcí, ať již skutečně klíčových, jak zmiňovala paní ministryně, nebo i možná z určitého pohledu méně významných. Je to přes třicet stran paragrafů, pro ty, co to neměli ani v ruce, aby si dovedli představit, jak obsáhlá to novela je. A nepochybně se týká i citlivých věcí, jako je například povolení k činnosti družstevních záložen, což byl určitou dobu segment našeho finančního trhu, který byl bedlivě sledován, a pokud v této souvislosti by mělo dojít k odebrání licence a řekněme odložení vykonavatelnosti rozsudku správního soudu v této věci, tak je to věc jistě, jistě citlivá. Stejně tak pokud jde o financování garančního fondu, který tam je zřízen proto, abychom byli schopni dostát v případě kolapsu těm zákonným garancím. A tam je nepochybně namístě se věnovat i takovým otázkám, jako je řekněme proporcionalita těch změn při garantování jednotlivými subjekty, které do garančního fondu vkládají své peníze. Změny se budou týkat jak i soudního řádu správního, budou se týkat i ČNB samotné, která si jaksi potřebuje upravit svůj přístup do vedení centrálního registru, aby s ním mohla v těchto vybraných případech snáz pracovat. Je tam otázka rozšíření povinností pro družstevní záložny, pro kampeličky tak, aby mohly dostát těm požadavkům ze strany centrální banky, a tak dále a tak dále.

Čili snad jsem načrtl řekněme obšírnost a význam této novely a snad nikdo nenajde tam natolik závažnou politickou bombu, abychom zablokovali to řádné projednávání, protože ty věci už jsou na skladě nějakou dobu a já si myslím, že řádně projednat potřebují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní přečtu omluvu. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní otevírám obecnou rozpravu, kam ovšem nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále, zdali se někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova - paní ministryně, pan zpravodaj? Ne. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný další návrh nevidím. Mezitím jsem již zagongoval, aby se poslanci mohli zúčastnit hlasování, takže chvilku počkáme.

 

Tak, budeme tedy hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 85: přihlášeno 151 poslanců, pro 133, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Takže já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Nikoho nevidím, takže já tímto projednávání tohoto návrhu v prvém čtení končím.

 

Máme tady další bod. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP