Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený tisk uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dále budu používat už jenom slovní spojení rozpočtová pravidla. Kromě novely uvedeného zákona jsou v návrhu obsaženy novely zákona tedy o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, služebního zákona a zákona o registru smluv. (V jednací síní přetrvává neklid a hluk.)

V zákoně o rozpočtových pravidlech je navrženo

1. zejména zpřesnit zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě;

2. rozšířit rozpočtový systém programového financování o evidenci neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu, jedná se tedy o sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí;

3. stanovení povinnosti vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa. Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. V rámci snahy o úspory výdajů státního rozpočtu se navrhuje vázat prostředky na platy a související výdaje v případě, že místo je volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci. První měsíc, kdy je místo volné, se však prostředky vázat nebudou;

4. zakotvení použití přebytku státního rozpočtu na snížení státního dluhu. To znamená, že v případě, že by státní rozpočet skončil v přebytku, navrhuje se jednoznačně stanovit, že tento přebytek se použije na snížení státního dluhu. Státní dluh je třeba udržet v rozumných mezích a je třeba využít každé příležitosti k jeho snížení. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, postupy pro jeho úhradu se nemění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, já vás přeruším. Je tady opravdu hluk, už jsem byl upozorněn tady poslanci. Tak já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo.

5. snížení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně z 1 promile denně na 0,4 promile denně. Doposud je penále stanoveno ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den z prodlení s úhradou odvodu, které je v některých případech příliš velkou zátěží pro toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Nyní se proto navrhuje penále snížit na částku 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby bylo vůči porušiteli příliš zatěžující, případně likvidační. Navíc v současné době je velká část penále promíjena;

6. zpřesnění úhrady odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci;

7. zpřesnění úpravy ustanovení, která se týkají řízení státního dluhu. Jedná se o doplnění textu § 36, který jednoznačně vymezuje metodiku vykazování korunové výše státního dluhu denominovaného v cizích měnách, se zdůrazněním skutečnosti, že korunová hodnota státního dluhu, s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů, zajištěného prostřednictvím finančních derivátů, musí zohledňovat smluvní měnový kurz;

8. doplnění úpravy Národního fondu. Kromě již nyní v zákoně vyjmenovaných prostředků tvoří Národní fond i prostředky Fondu solidarity Evropské unie. Fond solidarity Evropské unie je upraven nařízením Rady číslo 212/2002 ze dne 11. listopadu 2002, o zřízení Fondu solidarity Evropské unie. Pokud jde o poskytování dotací z Národního fondu, navrhuje se vztáhnout na toto poskytování i všechna ustanovení, která se týkají poskytování dotací ze státního rozpočtu. Navrhuje se také zakotvit správné označení Evropského námořního a rybářského fondu.

Pokud jde o úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, to je zákon č. 250/2000 Sb., navazuje tato úprava na zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě a rovněž je snižováno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, stejně jako v rozpočtových pravidlech. Dále jsou v tomto zákoně provedeny legislativně technické změny.

Novely zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci jsou předkládány proto, aby dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle nich poskytované byly vedeny v rozpočtovém systému programového financování evidenčně. (Trvalý hluk v sále.)

Navrhovaná novela zákona o státní službě má za cíl zjednodušit projednávání změn systemizace v průběhu roku a navazuje na navrhovanou povinnost vázat prostředky státního rozpočtu na platy za neobsazená místa v organizačních složkách státu.

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter a jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí za její úvodní slovo. Nyní požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby přednesla tuto zpravodajskou zprávu a zároveň, ještě než vám udělím slovo, paní poslankyně, požádám opět sněmovnu o klid. Zatím mám jednu přihlášku z místa do rozpravy, tu eviduji, takže pokud se někdo chce přihlásit, znovu upozorňuji, že elektronická přihláška má přednost. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážená paní vicepremiérko a ministryně financí, členové vlády, kolegyně, kolegové, co ještě dodat k tomu zevrubnému představení tohoto vládního návrhu, tak jak tady zaznělo z úst paní ministryně financí? Já si dovolím ve své zpravodajské zprávě vyjadřovat více souhrnně.

Vládou navrhovaná předloha je svým rozsahem poměrně obsáhlá. Navrhují se novely celkem sedmi stávajících zákonů, a to kromě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - mimochodem, jestli jsem dobře počítala, tak od roku 2000 je to již 66. novela tohoto zákona - se dále novelizuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 132/2002 Sb., o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací, zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a konečně zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

K nejvýznamnějším změnám tohoto souhrnu novel patří zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě, úprava programového financování, změna vázání prostředků na platy a souvisejících prostředků za neobsazená místa v organizačních složkách státu a úprava oprávnění Ministerstva financí k obdržení údajů o příjemcích prostředků ze státního rozpočtu a další legislativně technické úpravy. Všechny tyto věci jsou upraveny zákonem, a tak změny právní úpravy proto nelze dosáhnout jinak než změnou zákona. Proto tedy ta v podstatě obsáhlá novelizace celkem sedmi zákonů. Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší jsou úpravy právě v zákonu o rozpočtových pravidlech, ale paní ministryně to tady výstižně popsala, takže u toho už se zastavovat nebudu.

Nejsem si jako zpravodaj vědoma nějakých problematických prvků předloženého vládního návrhu, snad kromě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, navrženého vypuštění nutnosti souhlasu Poslanecké sněmovny s použitím peněžních prostředků vytvořených v minulosti z výsledků rozpočtového hospodaření a soustředěných na zvláštním účtu státních finančních aktiv. Nicméně si myslím, že toto je spíše téma do rozpočtového výboru, kde se určitě tímto budeme zabývat.

Takže tolik má krátká zpravodajská zpráva a jako zpravodaj si nemyslím, že by tento tisk měl být přiřazen jiným výborům Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je tisk, který sluší a přísluší právě zatím jen rozpočtovému výboru. Takže nebudu navrhovat žádný jiný výbor ani případně podporovat zařazení do jiného výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu a mám do ní zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Ferjenčíka, kterému udělím slovo. Těžko mohu evidovat faktickou poznámku pana kolegy Bělobrádka, protože zatím ještě rozprava neprobíhá, ale pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my k tomuto návrhu máme několik výhrad. Ta první je asi to, že ten návrh bohužel není ambicióznější ve snaze ztransparentnit rozpočtování státu. My bychom uvítali například rozklikávací rozpočet. Ale teď tedy k tomu, co v tom návrhu je.

Já mám obavu ohledně nezamýšlených důsledků toho návrhu na vázání platů na obsazenost. On ten návrh opticky vypadá dobře, že úřad, když nemá obsazená místa, tak tedy neutratí ty peníze, jenže když zavádíme pravidlo, že pokud má neobsazená místa, tak o ty peníze přijde, tak to také vede k tomu, že ten úřad bude za každou cenu ta místa obsazovat, a ne nutně to bude ku prospěchu věci. Ono to v praxi funguje tak, že třeba část toho platu nakonec tomu úřadu zůstane pro ostatní zaměstnance, takže třeba pokud nabere zaměstnance s nízkou kvalifikací, kteří nebudou očekávat vysoké odměny, tak potom bude mít prostor skrze nabrání těchto méně kvalifikovaných zaměstnanců financovat odměny těch dalších. Takže paradoxně tenhle návrh může vést k zvýšení nákladů státního rozpočtu, zvýšení nákladů státu a zvýšení počtu státních úředníků.

Takže podle mě si to zaslouží důkladnější debatu. Mě na to upozornil přímo člověk ze státní správy, že bohužel tento jev se podle jeho názoru začne dít a v některých oblastech už se děje i dnes, že právě z obavy, aby nedošlo ke krácení rozpočtu, se za každou cenu ta místa obsazují. Já si myslím, že naopak lepší cesta by bylo naopak stanovit, kolik peněz je potřeba na zajištění určité agendy, a pak dát naopak těm úřadům větší volnost v tom, jakým způsobem budou ty svoje lidi odměňovat. Myslím si, že by to vedlo k lepším výsledkům. Tohle je jedna problematická věc.

Další problematická věc je novelizační bod 54, který umožňuje outsourcing toho, co dneska dělá ministerstvo, soukromým podnikatelským subjektům. Ve chvíli, kdy vláda deklaruje, že nesouhlasí s outsourcingem, a snaží se ho omezovat, tak si myslím, že je nešťastné zavádět tady paragraf, který umožňuje naopak část agendy státu outsourcovat na soukromé firmy. Ano, jsem si vědom, že jsou tam nějaká omezení, ale je to změna směrem k větším možnostem outsourcingu.

Paní předsedkyně rozpočtového výboru už zmiňovala problematickou pasáž ohledně omezení pravomocí Poslanecké sněmovny. Přejdu tedy k té za nás nejproblematičtější pasáži a tou je otevření zákona o státní službě, což upřímně si nemyslím, že bylo vůbec nutné v tomto tisku, a zavádění dalších změn systemizace tak, aby se systemizace v části agend děla pouze u mandátu Ministerstva vnitra po dohodě s Ministerstvem financí, což znamená, že to nebude kontrolovatelné v eKLEPu, tím pádem je nabourávána možnost opoziční kontroly fungování vlády a to, jestli se skutečně ta systemizace neděje účelově kvůli nějakým nepohodlným osobám.

Z těchto důvodů navrhuji vrácení tohoto tisku k přepracování. V případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Než udělím slovo panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Do 12 hodin se omlouvá pan poslanec Marian Jurečka. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dvě poznámky. Jedna k vystoupení paní vicepremiérky.

Já se domnívám, že výbor by se skutečně měl dobře zaměřit na ten návrh, aby se přebytky státního rozpočtu daly pouze na dluh. Tomu samozřejmě rozumím. Na druhou stranu si myslím, že v některých případech je dobré si nechat volnější ruce, například pokud bude možnost nějaké investice do nějaké oblasti, která přinese dlouhodobý zisk a která bude strategická. Tam si myslím, že takhle striktní zabetonování eventuálního možného použití přebytku státního dluhu, nevím, jestli by mělo být tak striktní. Ale to je věc pro tu diskusi a chci na to jen upozornit.

A druhá věc. Souhlasím s panem kolegou Ferjenčíkem prostřednictvím pana předsedajícího, jen si nejsem úplně jistý, jestli u tabulkových míst je to možné. Naprosto souhlasím, takové volnější manažerské řízení, jako je možné ve firmách, by určitě bylo dobré, říct, tady máte objem prostředků, který si myslíme, že by byl dobrý na to, aby se zprocesovala ta funkce, a vy si už řeknete, jestli si najdete jednoho výkonného za vyšší plat, nebo méně. Ale obávám se, že ve veřejné správě to není úplně technicky možné. Pokud ano, tak jsem určitě připraven se o tom bavit, protože mi to přijde daleko pružnější a logičtější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom v reakci na kolegu Bělobrádka objasním, co jsem měl přesně na mysli. Šlo mi o to, že návrh, který předkládá paní ministryně, fakticky dělá nějakou revoluci v systému odměňování státních zaměstnanců. Zavádí princip, že pokud úřad není obsazen, tak přichází o peníze, pokud tam nad nějakou hranici nejsou obsazená tabulková místa. Myslím si, že je namístě bavit se o tom, jak má probíhat odměňování státních zaměstnanců. Je namístě bavit se o tom, jak dosáhnout třeba nějakých úspor. Nicméně za lepší cestu než tuto, kterou navrhuje paní ministryně, bych považoval například to, že tabulkové platy budou pouze zákonné minimum a vedoucí bude moct upravit strukturu odměn na pracovišti tak, aby lépe odpovídala pracovní náplni. Myslím si, že ve chvíli, kdy tady děláme nějakou systémovou změnu, která jde přesně proti tomuto, tak jsem na to chtěl upozornit. Jsem si vědom toho, že to samozřejmě má další legislativní souvislosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tato materie jistě bude podrobena v rozpočtovém výboru důkladné diskusi, protože tam je řada věcí, o kterých se tam dá diskutovat. Ale já bych chtěl pouze jednu věc, a to podpořit v podstatě to, co říkal pan kolega Bělobrádek. Nevím, zda tedy je opravdu nutné a smysluplné, abychom vázali použití přebytku státního rozpočtu pouze a jenom na snižování státního dluhu. Snižovat státní dluh je samozřejmě potřeba, to nikdo nezpochybňuje. Ale omezovat použití přebytku pouze a jen na snížení státního dluhu si myslím, že není správné. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máme tady ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Miroslava Kalouska. A ještě než vám udělím slovo, požádám opět sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než jsou rozpočtová pravidla, tak zásadně v předsálí, paní kolegyně, páni kolegové. Ještě chvilku počkáme. Děkuju. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Bělobrádka i pana poslance Votavy. Možná že tahle diskuse by měla svůj smysl v roce 2015. Teď je čistě akademická. Vzhledem k předpokládanému vývoji ekonomiky a vzhledem k rozpočtové politice vlády opravdu žádný přebytek v posledních letech nehrozí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se z místa nehlásí. Ptám se na závěrečná slova. Ano, paní místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Budu reagovat nejdřív na připomínky k vázání míst. Pane poslanče, to už se dva roky děje. A mnohem přísněji, než to stanoví tato novela. Protože se to děje v rámci rozpočtové politiky, zákona o rozpočtu, ať už na rok 2019, na rok 2020, v podstatě vážu prostředky na neobsazená místa a ty resorty je nemají. Zavedla jsem to jako opatření, které v podstatě přineslo v roce 2019 asi 3 miliardy v rozpočtu a na rok 2020 v kombinaci se snižováním asi nějak přes 2,5, kolem 2,7 miliardy. Takže je to opatření, které je dnes mnohem tvrdší. Ale já nechci, aby to bylo otázkou jenom každoročního jednání o rozpočtu, protože ministři se mění, vlády se mění. Chtěla bych, aby toto pravidlo bylo jednou provždy v rozpočtových pravidlech a vázalo prostě všechny budoucí ministry, pokud by se samozřejmě ta úprava nezměnila. A ta úprava je postavena tak... spousta těch návrhů, které jste tady přednesl, není možných. Není možné stanovit minimální tarifní plat a maximální osobní... Máme zákon o státní službě. S tím souvisí zákon o odměňování.

Vy jste to i připustil, že to má další legislativní konsekvence. Takže abych byla spravedlivá, tak to uznávám. Určitě by to ani neprošlo. Vzpomeňte si na letošní boj za platy učitelů. Byly hádky, jestli prostě 8 % tak, 2 % tak. Takže to by bylo i obrovské téma pro tripartitu. Takže takové legislativní změny vidím jako nereálné.

Ale vidím jako reálné, a ještě to vysvětlím, prostě tady není možné, že by obsazovali za každou cenu. Člověk, který vám to řekl, vám to neřekl prostě přesně. Možná bude lepší si promluvit třeba s nějakým státním tajemníkem nebo s panem Postráneckým. Každé to systemizované místo má předepsané parametry, to znamená vzdělání, další požadavky, určitá třída atd. To není možné obsadit prostě někým nekvalifikovaným. A toto je tlak na resorty. Oni to nemusí obsadit do těch dvou měsíců. Samozřejmě. Ale ty peníze počínají druhým měsícem - ještě zdůrazňuji s výjimkou pracovní neschopnosti, tu jsme vyňali. Nebudeme trestat někoho, že je dlouhodobě nemocen nebo na mateřské. To je z toho vyňato. Prostě budeme vázat. A nevážeme je v celém objemu, ale budeme je vázat ve výši prvního tarifního stupně té dané platové třídy. A je to prostě jakási motivace. Je to prostě jakási úspora, po které voláte, slyším to tady při každém jednání o rozpočtu. A já chci, aby to bylo v rozpočtových pravidlech. A toto považuji za absolutně klíčové a pro mě revoluční. A nechci se o tom hádat každý rok při sestavování rozpočtu. (Velký hluk v sále.)

Takže není to v celém objemu. A je to motivace, protože byly resorty v minulosti... Vezměte si, že celá léta to nikoho netrápilo. Ať byl ministr, kdo chtěl, nikoho to netrápilo, že se dávají peníze za neobsazená místa. A já prostě chci, aby i oni byli pod určitým tlakem, aby se snažili ta místa obsadit, protože byly resorty, které záměrně neobsazovaly místa a ty peníze šetřily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid! Je tady nesmírný hluk a jsme v závěrečných slovech předkladatelky a případně zpravodajky, budeme rozhodovat. Pokud opravdu diskutujete něco jiného - v předsálí! Děkuji. Pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Takže já jsem naopak čekala pochvalu od opozice za toto ustanovení.

Co se týče použití přebytku na něco jiného než na snížení státního dluhu - ta debata je taková úsměvná. Já si vzpomínám, že pan premiér, když byl ministr financí, mně říkal, že se o tom pořád debatovalo na té poslední vládě, jestli to použít na to, na ono. Ta debata je samozřejmě virtuální. Přebytek v době, kdy se o něm rozhoduje, tak už zas je tam jakýsi posun v čase a použití na snížení státního dluhu si myslím, že je velice důležité. My jsme přebytky a vyrovnaný rozpočet měli teď za sebou několik let. A možná jste si všimli, zajímavé, že o tom se mlčí - pane předsedo Kalousku - Eurostat vydal statistiku tento týden, mám to když tak na svém twitteru, kde uvedl, že čtvrtý nejnižší státní dluh v EU patří České republice. Takže to bych chtěla připomenout. Nevzpomínám si, kdy by takové ekonomické výsledky Česká republika měla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pokud tomu tak není, tak než přejdeme k dalšímu, tak konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to mezi 10.20 a 12.00 z pracovních důvodů pan poslanec Julius Špičák se omlouvá.

Nyní budeme, protože nebyl návrh na vrácení nebo na zamítnutí, rozhodovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, a to k hlasování číslo 86, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání. (Ohlasy z lavic.) Tak prohlašuji hlasování číslo 86 za zmatečné. Požádám tedy o upřesnění paní zpravodajku. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, vážený pane místopředsedo. V rozpravě zazněly dva návrhy, a to návrh na přepracování a poté, pokud by tento návrh nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou, tak budeme hlasovat další návrh, což je prodloužení lhůty o 20 dní. Tyto dva návrhy zazněly v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zachytil jsem to prodloužení, ale to se hlasuje až po přikázání. Dobře. V tom případě vás odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 87 o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování 87 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 87, ze 150 přítomných pro 63, proti 69. Návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání. Opakuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh na jiný garanční výbor jsem neobdržel.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 88, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, z přítomných 152 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan kolega Ferjenčík se hlásí. Jaký výbor navrhujete, pane poslanče?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že ten návrh se týká ještě rozpočtů územně samosprávných celků a navíc se otvírá služební zákon, tak navrhuji výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě někdo? Jiný návrh nemáme.

 

O návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu rozhodneme v hlasování číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 89, ze 152 přítomných pro 68, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů, a to v hlasování číslo 90, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, z přítomných 154 pro 71 poslanec, proti 52. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Jinému výboru nebylo přikázáno a lhůta k projednání zůstala podle zákona 60 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajce a končím bod 21.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP