Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

32.
Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. (Připomínka z pléna.) Ano, to vyřešíme případně, až dojde na úlohu zpravodaje. Nebo - je zde změna zpravodaje. Vyřešíme to nyní. Takže svolám kolegy do sálu, jelikož paní poslankyně Andrea Babišová není přítomna, je zde potřeba odhlasovat změnu zpravodaje, a to na paní poslankyni Ožanovou. Takže jsem vás již svolal do sálu. Věřím tomu, že přítomnost je dostatečná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje? Kdo je proti změně zpravodaje resp. zpravodajky? Já vám děkuji.

hlasování číslo 104 je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 104, proti nikdo. Takže jsme změnili zpravodaje.

 

Děkuji paní poslankyni Ožanové, že je již na svém místě. A nyní paní ministryně Maláčová má slovo. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy. Stávající právní úprava datovaná svým vznikem do 70. let minulého století vytváří právní prostředí, ve kterém často absentuje úprava související s vývojem technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Předkládaný návrh zákona vychází z hodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. (Trvalý hluk v sále.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto potřebného zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám sněmovnu o klid! Jednací řád předpokládá, že můžeme jednat až do 21. hodiny, tak není důvod k nějakému neklidu. (Tichý smích mezi poslanci.) A prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona zakotvuje nové, moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmů vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů. Dále stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti, stanovení povinnosti orgánů státní správy, vymezení povinnosti právnických i podnikajících fyzických osob a -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám zejména vaše klubové kolegy o větší klid. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: - fyzických osob dotčených materií zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění.

S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování vyhrazených technických zařízení, návrh zákona stanoví, kdo je oprávněn provádět revize a zkoušky podle tohoto zákona. Návrh zákona také stanoví způsob provozovaného informačního systému s údaji o revizních technicích a vydaných oprávněních různého druhu. Novou povinností je ohlašování orgánu inspekce práce závažných nehodových situací u technických zařízení, kde je předpoklad škody minimálně pět milionů korun. Je jednoznačně vymezeno postavení kontrolního orgánu státního úřadu inspekce práce a tzv. pověřené organizace, v současnosti Technické inspekce České republiky. Nepředpokládá se však navýšení počtu pracovníků na oblastních inspektorátech práce, u Technické inspekce ČR by se jednalo s ohledem na její současný personální stav o navýšení maximálně o dva zaměstnance na pobočku.

Navrhovanou právní úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů vzhledem k činnostem prováděným podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Snížení nákladů subjektu podnikatelského prostředí bude také dosaženo eliminací vynucené provozní odstávky průmyslových výrobních celků, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení, současně s realizací dříve nerealizované výroby. Ke snížení nákladů podnikatelských subjektů dojde i cestou zhodnocování zařízení prostřednictvím nových postupů posuzování plánované životnosti zařízení.

Vážená Sněmovno, doporučuji zabývat se tímto návrhem a posunout jej do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Doufám, že vám kolegové věnovali aspoň přiměřenou pozornost, a já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádných přihlášek. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já jsem se chtěl zeptat, protože bohužel předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, často extrémně byrokratizují některé činnosti a v řadě případů především u menších podnikatelů moc nedávají smysl, tak jsem se chtěl zeptat, které nové povinnosti ten zákon zavádí a jestli aspoň nějaké povinnosti ruší a co si mám představit pod tou modernizací. Modernizace zákona je pro mě trochu prázdný pojem. Mě by zajímalo, jaká byla stará povinnost a jaká je nová povinnost. A v čem ta stará už nevyhovovala a v čem nová je lepší. V čem se snižuje byrokratická zátěž pro podniky a v čem se zvyšuje v souvislosti s touto změnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. A prosím o větší klid v sále.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za ten dotaz. Už jsem se obávala, že nebude žádná diskuse k této novele zákona.

Upozorňuji, že se nejedná o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jedná se o změnu technických standardů. A když jsem zmiňovala, že naposledy byl ten zákon novelizován v 70. letech, tak se vlastně modernizuje to, že za těch více než 55 let se nám změnila díky technologickému pokroku celá řada zařízení a přístrojů a na to je v těch technických standardech potřeba reagovat. Takže to je technická novela.

Co se týká odadministrování nebo byrokratického odlehčení BOZP, tak my v tuto chvíli připravujeme restrukturalizaci Rady vlády pro BOZP při ministerstvu a chtěli bychom, inspirováni britským modelem, celou BOZP jako takovou, nebo - neděláme si iluze, že to stihneme, ale zahájit debatu, aby BOZP byla spíše než několikasetstránkový manuál, tak aby to byla věc, kterou každý zná, která prakticky bude fungovat, a aby byla velmi intuitivní, tak jak to například funguje ve Velké Británii. Protože v radě vlády máme celou řadu odborníků, kteří ten britský model znají, a já s ním souzním. Ale bude to diskuse na úrovni tripartity a bude to věc na několik příštích let. Ale tento zákon se debyrokratizace jako takové netýká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Munzar se hlásí s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Růžička. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den. Paní ministryně, to opravdu myslíte vážně, to, co jste tady říkala, že začneme snižovat byrokracii v podnikání tím, že budeme restrukturalizovat nějakou vládní komisi BOZP a budeme dělat manuály? To opravdu myslíte vážně? Vy jste říkala, že začnete tím, že bude restrukturalizace Rady vlády pro BOZP, takže paní ministryně, mně to přijde trošku podivné. Přece snížení byrokracie je snížení povinnosti pro ty podnikatele, ne změny na státní úrovni v různých radách apod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Růžička se hlásil, poté pan poslanec Kubíček do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych na tento zákon chtěl upozornit, protože on se tváří docela tak nevinně, ale tady je provázanost na další resorty. Protože jestli chceme něco zjednodušovat - vezmu pozici třeba revizního technika, který dostane oprávnění od TIČR, který spadá do tohoto zákona. Tento revizní technik by stejnou činnost chtěl dělat v působnosti Ministerstva obrany, tak musí mít povolení od Ministerstva obrany. Bude to chtít dělat na Ministerstvu dopravy, musí mít oprávnění od Ministerstva dopravy. Bude to chtít dělat u Ministerstva vnitra, musí mít oprávnění od Ministerstva vnitra. A nedej bože, pokud se zvedacím zařízením budete vykládat na silnici jako jeřábník nebo ze železnice budete vykládat zboží a budete to dávat na vozidlo, tak budete muset mít tři oprávnění, abyste vůbec tuto činnost mohli dělat.

Já jsem si představoval, že tento zákon bude jako zákon střechový, který bude tato pravidla určovat pro všechny. Ale to v současné době tento zákon dělat nebude. Tak samozřejmě já budu chtít, aby se tímto zákonem zabýval jednak výbor pro bezpečnost, protože ten má pod sebou Vězeňskou službu, Ministerstvo vnitra a policii, na které tento zákon dává určité výjimky. A musíme se ptát, zda ty výjimky jsou nutné. To samé platí i o Ministerstvu obrany, kde tento zákon také hovoří pouze o tom, že budou mít nějaké výjimky. A pak si to všichni dělají úplně jinak. Takže jednou si uděláte zkoušku revizního technika, a v dalších čtyřech resortech to funguje úplně obráceně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Teď se mi trošku zkomplikovala situace s přihláškami. Paní poslankyně (ministryně) Maláčová se totiž také hlásila, já bych se potřeboval zeptat, jestli chce uplatnit... (Nemá zájem.) Nic. Dobře. V tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já moc děkuji paní ministryni za to, že odpovídá ještě v rozpravě, to je, myslím, dobrá praxe. A chtěl jsem se zeptat buď paní ministryně, nebo paní zpravodajky na otázku té jedné povinnosti, kterou ten zákon nově zavádí, to znamená, že se má hlásit incident v případě, že hrozí škoda nad 5 milionů korun, jestli se nemýlím. Co s tím ten úřad bude dělat. Na co to hlášení potřebuje a jak s tím naloží, když firma nově má povinnost nahlásit ten incident. Co se pak stane s tím hlášením a k čemu to bude užitečné, aby se v České republice žilo lépe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Kubíček. Juříček. Pardon.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám, že jsem tu normu nečetl úplně detailně, ale jenom jsem ji teď proletěl očima. Myslím si, že tady opravdu je trošičku riziková ta norma ve vazbě na podnikání. Protože jestli všechny tlakové nádoby budeme muset revidovat na 16 barů, tak to už pak vždycky za chviličku jsme všechny. (?) Jestli elektro všechno bude muset mít padesátku, tak já mám pocit, i když nejsem velký zastánce elektromobility, tak že možná nevyjede ani jeden elektromobil. A tak dál. Ale souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, že máme dneska starou normu, to bezpochyby ano, a že je potřeba udělat novou normu, ale tak jak jsem to skutečně proletěl očima, tak si myslím, že to je velký dopad na podnikání, protože dneska už všichni podnikatelé musíme reevidovat už málem úplně všechno a všichni na nás mají neuvěřitelné množství bičů.

Takže já si myslím, že potom ve druhém čtení si určitě musíme vyhledat to, jaká rizika tento zákon znamená právě především pro podnikání, protože já mám pocit, že bychom málem přestali všichni podnikat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy, kterou eviduji, takže pokud se nikdo další nehlásí, já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo ze strany zpravodajky. Není tomu tak. Návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, nezazněly. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Jednoznačně hospodářskému výboru, protože tohle je opravdu impakt do celkového podnikání v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je protinávrh. Ještě se zeptám, jestli je snad ještě jiný návrh na garanční výbor. Na garanční již ne.

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 1. Návrh byl tedy přijat.

 

Já konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, a ptám se, jestli má někdo návrhy na nějaké další výbory. Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Chtěl bych navrhnout dva výbory - výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu, protože v tomto zákoně nejsou upravovány některé věci, které se týkají ozbrojených sil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji, to jsou dva návrhy. Má ještě někdo návrh na další výbor? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat v pořadí, jak byly načteny.

 

Takže nejdříve, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru.

Hlasování jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, je přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A ještě je zde jeden návrh a to je přikázání výboru pro obranu jako dalšímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, je přihlášeno 115 poslanců a poslankyň, pro 55, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže já konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru a jiné návrhy, které by v tuto chvíli měly být hlasovány, nezazněly.

 

Takže já děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodajce a projednávání první čtení tohoto tisku končí. Kontrola hlasování předchozího? Pan poslanec Ferjenčík. Tak ještě se vrátíme k předchozímu bodu a kontrolujeme hlasování.

 

Prosím. Pane poslanče, bude? (K poslanci Ferjenčíkovi.) Tak, pan poslanec Michálek k hlasování.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené dámy, vážení pánové, na sjetině mám "zdržel se", ačkoliv jsme hlasoval pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže je zde námitka proti předchozímu hlasování. Je zde žádost o odhlášení.

Jednací řád předpokládá, že zákon je možno projednávat do 19. hodiny, a všeobecně se jedná i v pátek do 21. hodiny. Takže pokud nikdo nenavrhuje přerušení nebo nějaké ukončení v tuto chvíli, tak budeme pokračovat aspoň do vyřešení této záležitosti. Já jsem vás odhlásil, věřím, že jste se již všichni přihlásili svými kartami, a budeme hlasovat o námitce.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce proti hlasování? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 108, je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 2. Námitka byla schválena.

 

Takže budeme opakovat poslední hlasování, což bylo hlasování o přikázání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme... Pan poslanec Munzar, ještě k hlasování? Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jenom pro stenozáznam. V tom hlasování, které předcházelo, číslo 106, jsem hlasoval pro, a na sjetině mám zamítnutí. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo pro stenozáznam, takže já dokončím. Konstatuji, že tisk číslo 535 jsme přikázali k projednání dalším výborům, výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Tím projednávání tohoto tisku již skutečně končí.

Vzhledem k tomu, jaká je situace v sále, tak se sejdeme znovu až příští úterý ve 14.00 hodin, kdy na pořadu je opět blok zákonů v prvním čtení, tak jak je tady zřejmě mám před sebou, to znamená, že bychom nejspíše začínali bodem číslo 33. Nicméně očekávám nějaké změny z grémia.

 

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP