Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

45.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného,
Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy,
Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících
a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 663/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 663/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, to je dlouho avizovaný návrh, který vychází ze situace, kdy jsme schválili na podzim tohoto roku nový zákon o soudních znalcích a nový změnový zákon, a teprve posléze jsme za podmínky, že budeme novelizovat ten zákon o soudních znalcích, schválili zákon... tedy o soudních tlumočnících, schválili i zákon o tlumočnících. A tento zákon mění v době, kdy ještě nenastala účinnost nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, tento nový zákon proto, že v mezidobí od toho definitivního přijetí do projednání s tlumočníky byly identifikovány některé nedostatky vyplývající z toho, že kategorie tlumočníků je přece jenom odlišná profesní skupina než kategorie soudních znalců.

Takže když bych to velmi stručně shrnula, my tedy touto novelou napravujeme současný stav, který nedostatečně reflektuje specifické postavení soudních tlumočníků. Těch změn není mnoho. Vzhledem k tomu, že druhá předkladatelka v pořadí, paní poslankyně Richterová, je současně soudní tlumočnicí, tak jsme se dohodli, že po tom mém obecném úvodu, proč tak brzo už děláme novelu, nebo předkládáme ke schválení novelu zákona, který jsme přijali teprve před několika prakticky týdny, že by ta specifika, která jsme jinak upravili, než jak je tomu v zákoně o soudních znalcích, uvedla sama. Takže za mě, buď je můžu přečíst, anebo předám ještě slovo paní poslankyni Richterové.

Jinak všeobecně napříč politickým spektrem převládá konsenzus, že je ještě možnost, že legisvakance je roční, tuto chybu, nedostatek nového zákona o soudních tlumočnících, novelou napravit. Takže nepředpokládám, že by zde zazněly nějaké kritické hlasy. Vše bylo projednáno. Koneckonců o tom bude i zpravodaj jistě informovat.

Vláda také zaujala vstřícné stanovisko, Ministerstvo spravedlnosti. A my navrhujeme, aby podle § 90 odst. 2 byl tento návrh novely právě s ohledem na to, aby Ministerstvo spravedlnosti se mohlo dostatečně připravit na nabytí účinnosti k 1. 1. 2021, přijat již v prvním čtení.

Takže já bych se omezila na toto úvodní obecné slovo. A možná, předpokládám, že tak jak jsme se dohodly, vystoupí teď ještě paní poslankyně Richterová, pokud bude chtít. Pokud ne, tak to můžu samozřejmě sama přednést, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova... Ano, prosím. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Blažek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já podporuji vše, co bylo řečeno. To znamená, jak ten procesní postup od roku 1990, tak ten návrh zákona jako takový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá dnes do 14.50 hodin z pracovních důvodů. Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance. Nyní na faktickou, ale to bude až po vystoupení aspoň prvního řečníka. Vy jste ji zase stáhl. Pardon. Takže s přednostním právem, nikoli na faktickou půjde pan ministr Richard Brabec se stanoviskem a následně se připraví paní poslankyně Olga Richterová. Pane ministře, máte slovo s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a slibuji, opravdu dlouho nezdržím. Já bych chtěl v zastoupení paní ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové jenom potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti vnímá předložený návrh jako kompromisní řešení a v tomto ohledu jej podporuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Věřím, že toto bude jedno z výjimečných velmi konsenzuálních projednávání. Ostatně již proběhla debata vlastně na podvýboru ústavně-právního výboru, na podvýboru zabývajícím se justicí a soudní samosprávou, kde to bylo věcně projednáno. A když to shrnu, tak opravdu ta úprava pro soudní tlumočníky se musí lišit od soudních znalců. Byla přejata trošku mechanicky.

Jenom chci upřesnit - já jsem tlumočnice, ale ne soudní tlumočnice, takže s výkonem této profese osobní zkušenost nemám, nicméně jsem vystudovala příslušnou vysokou školu a mám v tom oboru samozřejmě tím pádem řadu kolegů.

Co se týče § 90, tak bych byla velmi ráda, aby tak jako byla shoda napříč kluby na podpoře té předložené novely, aby byla shoda i na tom § 90, protože tlumočníci s obavami čekají na to, co tady schválíme, co projde. Tam šlo o to, že ten původní návrh vlastně měl výši sankcí, která neodpovídala reálným příjmům tlumočníků a překladatelů, byla tam archivační povinnost, což zase nedávalo smysl, kde archivy jsou například na soudech a bylo by to tak zdvojené, dále je v té naší úpravě rozšířena možnost odmítnout třeba úkon pro nedostatek odbornosti či pro jiné vážné důvody. To bylo také nesmírně potřeba, protože jinak by vlastně tito většinou živnostníci byli de facto v permanentní pohotovosti.

Naopak co je třeba - aby dobře fungovala součinnost státní správy, orgánů veřejné moci, když zadávají tlumočnický či překladatelský úkon, tam zase došlo k nějakému zpřesnění, aby opravdu tlumočníci dostali dostatek informací pro svoji řádnou přípravu.

Takto bych mohla pokračovat. Je tam prostě odstranění některých nelogičností, úpravy věcí, které by v praxi nefungovaly, a vcelku mohu, myslím, shrnout, že i na podvýboru, kde jsme to 8. ledna znovu projednávali, zástupci Ministerstva spravedlnosti potvrdili, že to považují za kompromis přesně kopírující dohodu mezi pracovní skupinou soudních tlumočníků, námi, zástupkyněmi Poslanecké sněmovny a zástupci Ministerstva spravedlnosti. Takže já jsem za tu dohodu ráda a doufám, že ten § 90 nám umožní velmi rychlé projednání a dání jistoty těm soudním tlumočníkům, kteří si třeba už říkají, jestli s tím nemají seknout, jestli jim to vůbec stojí za to.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Dominik Feri, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pánové ministři, děkuji navrhovatelům, že se tohoto úkolu zhostili. Legislativní proces byl nestandardní, už jsme to tady zmiňovali ve třetím čtení, a nebyl to zákon, jak by se mělo přistupovat k legislativnímu procesu, že tu ještě na poslední chvíli doplňujeme něco devadesátkou, ale my se k tomu připojujeme, protože ten návrh a to projednávání vyvolaly mezi tlumočníky a překladateli velký rozruch a bylo to také o tom signálu, že to ministerstvo tlačilo na sílu, a až pak v tom třetím čtení se odhalilo, že vlastně pro to podpora vůbec není ani od vládních poslanců, a nakonec se toho - děkuji oběma předkladatelkám i dalším, že se toho zhostili a upravili to.

A ještě jedna věc. Velmi děkuji zejména tedy, samozřejmě archivační povinnost, ale za ty pokuty, protože ty byly drakonické. Už u několika návrhů mi přišlo, že vláda k tomu přistupovala tak, že raději si tam necháme větší prostor, raději si tam necháme větší horní hranici pro pokutu, a když tak se to nějak srovná moderačním oprávněním soudu v rámci přezkumu, v rámci systému správního soudnictví. To je podle mě špatný přístup. Vždycky jsem horoval za ty pokuty spíše nižší, a zejména u překladatelů to bylo vyloženě demotivační.

Čili děkuji vám, a náš poslanecký klub se připojuje k přání projednat to zrychleně devadesátkou. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v obecné rozpravě ještě jedna přihláška, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, zatím další přihlášku nemám. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl především poděkovat kolegům, kteří tenhle návrh odpracovali, to znamená paní poslankyni Válkové, která zajistila součinnost s ministerstvem, Olze a Jakubovi Michálkovi, kteří chystali většinu pozměňovacích návrhů, a panu poslanci Ondráčkovi, který má velký vliv na to, že to neskončilo u návrhu, který byl předložen ve třetím čtení a následně vrácen Senátem. Takže těmto čtyřem lidem jsem chtěl poděkovat jmenovitě, přestože třeba s kolegou z KSČM máme v řadě věcí velmi odlišné politické názory, tak si myslím, že v této věci bylo velmi pozitivní působení.

Poslední věc. Jsem rád, že aspoň některé dohody se ve Sněmovně daří držet a že to, co jsme si domluvili, skutečně platí. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali má ještě někdo zájem vystoupit. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Nyní se táži paní poslankyně Heleny Válkové a pana poslance Blažka, zda mají zájem o závěrečná slova. Nemají zájem. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 663 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Já jsem mezitím zagongoval, takže malinko počkáme...

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 159 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Rozhlédnu se po sálu. Nikdo se nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Táží se opět zástupkyně navrhovatele a zpravodaje, zdali mají zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemají zájem vystoupit. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

 ¨ Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, podle sněmovního tisku 663.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 160 poslanců, pro 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání končím.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP