(16.20 hodin)
(pokračuje Kupka)

Předkládáme tedy pozměňovací návrh, který umožňuje NKÚ a ukládá fakticky NKÚ, aby se rovněž zabýval sledováním systému kontrol v České republice. To, jakým způsobem Česká republika je schopna vyvíjet svoji kontrolní činnost. Všichni se nepochybně shodneme na tom, že k funkčnosti každého státu patří to, aby dokázal efektivně kontrolovat plnění zákonů, funkci jednotlivých úřadů a podobně. V tomhle směru my máme k rozšíření kompetencí NKÚ principiální výhradu, máme výhradu v tom smyslu, že chceme také zajistit, aby se NKÚ s touto rozšířenou kompetencí zaměřil na samotnou kontrolní činnost státu, vyhodnocoval pravidelně, jak ta kontrola probíhá, jestli je efektivní, a upozorňoval na případy, kdy také kontrolní orgány vyvíjejí neefektivní kontrolní činnost.

V tom pozměňovacím návrhu definujeme významnou kontrolní zátěž, kdy probíhají současně dvě a více kontrol stejného předmětu v jednom roce, kdy probíhají současně dvě nekoordinované kontroly a zároveň kdy dochází ve stejném roce například u obcí, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, a také u malých firem, kdy dochází ke čtvrté či jakékoli další kontrole toho subjektu ve stejném kalendářním roce. V takovém případě dochází k významné kontrolní zátěži a v takovém případě ten pozměňovací návrh zákona zavádí kontrolním orgánům povinnost zdůvodnit svůj kontrolní zásah a svoje zdůvodnění také tomu kontrolovanému orgánu předložit. Nevede to k tomu, že bychom chtěli diktovat a určit, kdy ta kontrola proběhnout nemá. Chceme přispět k tomu, aby v tomto směru v této oblasti přebujelé byrokracie byl schopen český stát také stoupnout na brzdu a ukázat, kdy už ta kontrola nevede k větší efektivitě, ale směřuje naopak k oslabení výkonu například jednotlivých obecních úřadů či těch malých soukromých firem.

Principem je vytvoření systému evidence kontrol informačního systému veřejné správy, kam kontrolní orgány budou vkládat své kontrolní záměry a plány, a samozřejmě budou muset před každou provedenou kontrolou rovněž zkontrolovat, zda opravdu v tom samém dni, v tom samém okamžiku u toho subjektu neprobíhá nějaká jiná kontrola, nebo dokonce více kontrol a zda například u malé obce, která má i neuvolněného starostu, v tom roce už třeba čtyři jiné orgány nebyly a nezatížily tu obec tak, že ve výsledku místo skutečné kontroly a efektivního zásahu dochází ke kroku, který naopak jakýkoli účinek kontroly jenom oslabuje.

Míříme tedy k tomu, aby se podařilo i v České republice zkvalitnit systém kontrol, omezit zdvojené, ztrojené a jinak zmožené kontroly, udělat pořádek v tom, co jinde státy sledují také, aby prostě systém kontrol fungoval dobře, ne nadměrně, ale efektivně a správně tam, kde je to nezbytně třeba. K tomu, aby kontroly měly patřičný efekt a nemíjely se účinkem, je organizace sledování efektivity nezbytně třeba. Tomu, čím trpí Česká republika, kdy opravdu ke zmnožení, ke zdvojení, ztrojení dochází, ke škodě věci, tomu chceme zabránit.

Děkuji mnohokrát za pozornost. V podrobné rozpravě načtu tento pozměňovací návrh, stejně ještě jako jeden pozměňovací návrh k rozsahu kontrolovaných osob. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Martinu Kupkovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Ano, pan zpravodaj kontrolního výboru Kubíček. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych se jenom vrátil k vystoupení Tomia Okamury. Já si nemyslím, že tady jediná strana, která by ráda rozšířila pravomoci NKÚ, je strana SPD. Nicméně tento zákon je zvláštní tím, že musí být propojen i se změnou Ústavy, a na to v obou komorách potřebujeme určitý počet poslanců či senátorů, takže my jsme museli přistoupit k určitému kompromisu. A členové SPD jsou pochopitelně v kontrolním výboru a asi potvrdí, že to bylo velmi rozumné, byť se skřípěním zubů, protože ty ústupky se nedělaly úplně dobře. Ale pokud máme vytvořit něco, co začne fungovat - a podotýkám ještě jednu věc, aby si někdo nepletl kontroly NKÚ s kontrolou Finanční správy, daňařů a podobně. NKÚ vlastně kontroluje dobré nakládání s těmi prostředky, ale dává i tzv. feedback pro další organizace, tak aby nenastávaly ty chyby. NKÚ by neměl být strašák. Nemůžete tady říkat novým subjektům, za kterými přijde provádět kontrolu NKÚ, že tam je z toho důvodu, aby odhalil rozkrádání atd. Já si to nemyslím. Nedávno jsme měli zrovna u nás na obci kontrolu NKÚ, která kontrolovala dotaci na přidělení malých elektrobusů, a nenašla žádnou chybu, i když kontrolorky byly velmi úporné a měly množství dotazů. Ale oni to mají správně, protože je to taková metodika pro ty další, kteří budou pokračovat, aby nedělali ty jednotlivé chyby. Já tady uvedu jeden příklad, který se podařil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na Slovensku, který při kontrole hospodaření obcí našel nedostatky v tom, jak stát vybavoval prostředky jednotlivé obce, poukázal na to a do rozpočtu těch obcí přinesl i další peníze. Takže v této formě ano, aby ten NKÚ byl pomocník, ne žádný strašák. Ale nestrašme subjekty tím, že to je daňová, účetní a já nevím jaká kontrola za účelem nalezení chyby. To by bylo velmi smutné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo zpravodaje. Ještě? My jsme tedy mimo rozpravu, ale paní ministryně, chcete využít přednostního práva, tak samozřejmě máte možnost vystoupit, pokud tedy nechce mít závěrečné slovo nejdřív paní ministryně spravedlnosti. Ta se nehlásí. (Ministryně spravedlnosti: Dám přednost paní ministryni.) Ano, pochopil jsem to správně. V tom případě s přednostním právem místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Já se omlouvám, přiletěla jsem z Bruselu. Přeji vám všem mnoho štěstí a zdraví do nového roku, protože vás tady vidím v novém roce poprvé, těším se na spolupráci, ať už sedíte na kterékoliv straně této místnosti.

Já bych si dovolila zareagovat na pozměňovací návrh pana poslance Kupky a chtěla bych říct, že s tou navrženou novelou zákona 280/2009 Sb., daňový řád, vyslovuji zásadní nesouhlas. Předpokládám, že o tom budeme ještě debatovat dále, ale chtěla bych upozornit, že není jasné, zda si autor toho pozměňovacího návrhu vůbec uvědomuje zásadní negativní dopad, který by tento návrh způsobil.

V prvé řadě jde o bezprecedentní a nesystémový zásah do daňové mlčenlivosti, kdy se údaje z daňového řízení jednotlivých subjektů mají de facto zveřejňovat prostřednictvím veřejnosti dostupného systému evidence kontrol. To by znamenalo popření daňové mlčenlivosti, která je esenciální součástí daňového práva nejen u nás, ale i v zahraničí. Navíc by šlo o zcela nepřiměřený zásah do ústavním pořádkem zaručených základních práv jednotlivců, zejména pak práva na soukromí. Významnou měrou by to narušilo konkurenční vztahy mezi jednotlivými subjekty, neboť zveřejnění informací získaných správcem daně by v řadě případů mohlo vést ke vzniku horšího postavení na trhu. Vznikl by tak nežádoucí zásah do principu daňové neutrality, kdy by se kontrolované daňové subjekty ocitaly ve výrazné nevýhodě proti subjektům, které v té chvíli nejsou kontrolovány. Rozsah zveřejňovaných informací má být pak zřejmě stanoven podzákonným právním předpisem, vyhláškou Ministerstva financí, což protiústavnost celého opatření ještě umocňuje. Nezávisle na otázce daňové mlčenlivosti není rovněž nijak řešena otázka ochrany osobních údajů kontrolovaných osob, úředních osob, zaměstnanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP