(16.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Zcela zásadní a negativní dopad by mělo omezení možnosti zahájit daňovou kontrolu v případě, kdy vzniká tzv. významná kontrolní zátěž. To by znemožňovalo provést kontrolní činnost tam, kde ze strany jiných orgánů veřejné moci probíhá kontrola ke zcela jiné oblasti, nesouvisející s tou předcházející. Předkladatel si zřejmě neuvědomuje, že řada daňových subjektů, typicky podnikatelů, je povinna k několika druhům daní zároveň, přičemž část těchto daní má zdaňovací období kratší než kalendářní rok, např. kalendářní měsíc - DPH, spotřební daně - a logickým důsledkem toho je, že u jednoho daňového subjektu běží každoročně několik daňových řízení, z nichž každé generuje potenciální potřebu kontroly, ty ovšem nejsou ve vzájemné kolizi, neboť každá se vztahuje k jinému daňovému řízení. (V sále je velmi hlučno.)

Typickým příkladem je daň z přidané hodnoty, kdy je každý měsíc zapotřebí v řádu třiceti dnů prověřit a rozhodnout o tom, zda může být -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak zásadně v předsálí. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Typickým příkladem je daň z přidané hodnoty, kdy je každý měsíc zapotřebí v řádu třiceti dnů prověřit a rozhodnout o tom, zda může být vyplacen nadměrný odpočet, anebo má být zahájen kontrolní postup. Souběh více vzájemně si nekonkurujících daňových kontrol k různým zdaňovacím obdobím či různým daním proto není ničím výjimečným ani nesystémovým. Jakékoliv administrativní omezení, či dokonce překážka kontrolní postup zahájit bude znamenat obtížnou spravovatelnost této daně a faktickou pozvánku pro lidi, kteří třeba nemají čisté úmysly, které se naopak daří díky kontrolnímu hlášení v poslední době vytlačovat. Takže já se domnívám, že toto není úmyslem předkladatele v žádném případě.

Návrh ve vztahu ke správě daní zcela odhlíží od povahy kontroly plnění povinností v daňové oblasti, která je zcela odlišná od kontrol v jiných oblastech výkonu veřejné moci. Správa daní je obecně založena na tom, že daňový subjekt má povinnost stvrdit daň a současně jej tíží důkazní břemeno ohledně této daně. Celý proces stanovení daně, resp. její správy, je založen na součinnosti daňového subjektu a správce daně, kdy obě zúčastněné strany mají zájem na dosaženém výsledku v podobě řádného stanovení daně. Součástí tohoto procesu je i provádění kontrolní činnosti, kdy ostatně její velké procento bezprostředně reaguje na předchozí aktivitu daňového subjektu. Typicky navazuje např. na podání daňového přiznání, popř. souvisí s předchozím požadavkem daňového subjektu, typicky kontrolní činnost související s uplatněním nároku na daňový odpočet. Takže na správu daní tak nelze aplikovat laicky chápaný pohled, podle něhož státní orgány ryze z vlastní aktivity pouze kontrolují nezávisle probíhající činnost podnikatelů a jiných subjektů.

Po stránce praktické je rovněž třeba uvést, že řada kroků při zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly je závislá na konkrétním vývoji daného postupu a na reakcích kontrolovaného subjektu. Z principu proto nelze predikovat, zda a kdy se podaří konkrétní daňovou kontrolu zahájit či ukončit, takže požadavek na zveřejnění data zahájení kontroly - neboť daňová kontrola je podle daňového úřadu zahájena až faktickým zahájením kontrolní činnosti za součinnosti kontrolovaného subjektu, která nemusí vždy nastat. Proces zahájení daňové kontroly se tak může protáhnout až na relativně dlouhý časový úsek.

Při posuzování dopadů daného opatření je třeba mít na paměti, že proces daňové kontroly se neuplatňuje pouze v případě daní v užším slova smyslu. Používá se tedy při kontrole cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i v případě kontroly dodržování rozpočtové kázně. Administrativní dopad na jednotlivé správce daně bude značný a v řadě případů by vedl k rezignaci na kontrolní činnost - bavíme se třeba i o obcích, nebavíme se jenom o daňových orgánech, tak jak je známe - obcházení institutu daňové kontroly atd. Takové pojetí kontrol by vedlo ke znemožnění rychlého ukončení, či dokonce k nemožnosti kontrolní činnosti vůbec efektivně provádět.

Tato zásadní změna je navrhována bez možnosti diskuze s dotčenými subjekty, navíc v rámci novely právního předpisu, který s daňovou oblastí téměř nesouvisí. I při vědomí omezené možnosti opozičních stran účastnit se na legislativním procesu vládních návrhů zákona nelze takovýto způsob poslanecké iniciativy považovat za systémový ani transparentní, tím spíše, že jeho dopad je namířen prakticky na každou osobu v tuzemské jurisdikci.

Samotný text paragrafovaného znění je zapotřebí odmítnout i po stránce legislativní. Jednak je třeba upozornit na kolizi s návrhem novely daňového řádu, sněmovní tisk číslo 580, která zasahuje do téhož ustanovení a mění počet odstavců. Kriticky lze hodnotit i skutečnost, jakým způsobem je odkazováno na jiný právní předpis, kontrolní řád a jeho obdobné využití. Takovýto způsob normotvorby nejenom svým stylem odporuje způsobu, jakým je daňový řád koncipován, ale rozhodně nepřispívá k přehlednosti a srozumitelnosti předpisů. Nevhodným způsobem je normováno zmocnění (k) vydání vyhlášky atd.

Mám celou řadu technických připomínek, ale pro mě je podstatné to, co jsem řekla doposud. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vystoupení s přednostním právem místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Teď se tedy vracíme do protokolu s tím, jestli má zájem o závěrečné slovo paní ministryně spravedlnosti. Není tomu tak. V tom případě začínáme rozpravu podrobnou a tam je... (Námitky.) Takže vystoupením paní ministryně financí jsme otevřeli rozpravu a já jsem chtěl dodat, že řádně přihlášený v podrobné rozpravě Martin Kupka se přihlásil do rozpravy k tomuto vystoupení, kterou otevřela paní místopředsedkyně vlády, a druhým přihlášeným je Marek Benda. Takže vracíme se do rozpravy obecné a Martin Kupka má slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážená paní ministryně, je mi líto, že jste pravděpodobně nečetla finální pozměňovací návrh, protože reagujete na něco, co v něm prostě uvedeno není. Chápu, že se bráníte odstranění vašich technik zaklekávání na podnikatele, nicméně to, kam směřujeme my, je opravdu zefektivnění kontroly. V žádném případě nemíříme k tomu, že by mělo dojít k omezení nebo ochromení činnosti státu. Míříme do těch končin, kde kontrola naopak směřuje fakticky k oslabení vlastních úředních výkonů anebo k činnosti jednotlivých firem. My také neříkáme, a tomu jsme se snažili vyhnout, aby mohlo dojít k omezení efektivity kontroly, a v tomto směru má Nejvyšší kontrolní úřad následně pravomoc opravdu data, která neohrozí kontrolní činnost, účel kontroly, a zveřejnit pouze ty údaje, které by opravdu nijak neměly ohrozit kontrolní činnost. V tomto směru pokládám tu výhradu vlastně za zodpovězenou. Nic takového ten pozměňovací návrh nepředkládá, nic takového se tam dít nebude. Míříme k tomu, aby opravdu opakovanými kontrolami zejména ty menší subjekty, menší obce a města, a samozřejmě také nejmenší subjekty podnikatelské nebyly zavalovány kontrolou nad únosnou možnou míru, s tím, že - aby bylo jasné, tady v tom případě se jedná spíš o rozumnou měkkou redukci nesmyslné kontrolní činnosti, kdy kontrolní orgány, které se vydají za příslušným subjektem třeba i v režimu té významné kontrolní zátěže, tak jediné, co jim ten zákon, ta změna ukládá, je, aby svůj zásah zdůvodnily řádně a předložily i tomu kontrolovanému subjektu, proč tam v tom okamžiku jdou. Rozhodně nedochází k ochromení kontrolní činnosti, jak paní ministryně naznačovala, ale k řádnému, správnému omezení té nadměrné činnosti, která žádoucí není a rozhodně není žádoucí z hlediska efektivity fungování státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. A nyní ještě v obecné rozpravě Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se také přihlásil v reakci na vystoupení paní vicepremiérky a ministryně financí. Přišel mi to jako takový hodně úřednický materiál, který předložili. Ale mluví tady ona, takže vycházejme z toho, že i když jí to úředníci napíšou... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP