(18.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já představila naše pozměňovací návrhy. Jenom shrnu názor na některé části daňové řádu tohoto návrhu. Vnímáme samozřejmě jako pozitivní, že Ministerstvo financí využilo potenciál daňové informační schránky, která existuje už dlouhou dobu, ale zatím poplatníkům sloužila jen okrajově, většinou pouze ke zjišťování stavu na daňových účtech. To může být přínosné pro malé podnikatele, kteří nemají zřízenu datovou schránku, a jedná se o takzvaný projekt MOJE daně.

Samozřejmě že některé části tohoto návrhu vnímáme jako problematické, a ve skutečnosti jsou to velmi významné návrhy, které se však dotknou všech poplatníků, a je také navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky. Myslím, že ta debata jde od všech opozičních poslaneckých klubů stejným směrem. (Poslankyně se odmlčela kvůli velkému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid! Už jsem vás o klid jednou žádal. Prosím, vydržme to ještě těch deset minut, ať se paní poslankyně může v klidu vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dovolte, abych tedy zmínila některé úpravy, které výrazně zhorší podmínky daňových poplatníků. Jedná se o zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně. (Hluk v sále neutichá.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, žádal jsem vás o klid. Já bohužel budu muset jmenovat, anebo budu muset vyhlásit pauzu. Ještě počkáme. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Takže ještě jednou. Jedná se například o zrušení toleranční doby pro podání daňového přiznání a placení daně či prodloužení doby pro vrácení nadměrných odpočtů. A myslím, že tady také padnou návrhy, které vrátí zpátky to prodloužené období ze 45 dnů na 30. My jsme se pod tento návrh poslaneckého klubu Pirátů připojili.

Dále musím zmínit, že některé změny jsou označovány v tomto zákoně jako...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás znovu poprosím o klid, protože paní poslankyně už mě dvakrát žádala, abych zjednal klid. Je to žena, tak prosím vás buďme ohleduplní, aby se mohla paní poslankyně vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že žena, nebo muž, to je jedno. Důležité je, aby tady byl klid. Každopádně děkuji za to, že jste tady zařídil dobré podmínky pro mé vystoupení.

Musím říci, že některé změny v tomto návrhu zákona bývají označovány jako proklientské, to je ta jediná, o které jsem na začátku hovořila, ale ty ostatní opravdu jako proklientské označit nemůžeme. Připojíme se k podpoře některých opozičních pozměňovacích návrhů a také sami podáváme dva pozměňovací návrhy, a to i z toho důvodu, že o řadě právě těchto návrhů lze konstatovat, že nejsou nějak nezbytné.

První pozměňovací návrh se týká toho, že vládní návrh zákona ruší pravidlo, podle kterého neběží v případě placení daně úrok z prodlení po dobu prvních čtyř pracovních dní od okamžiku splatnosti. Tam navrhujeme, aby toto ustanovení bylo odstraněno a nadále platilo, že první čtyři dny se nebude stanovovat úrok z prodlení. Myslíme si, že to je úprava správná, která existuje již řadu let, a pokud se hovoří o tom, že to je nesystémové, tak to můžeme srovnat s tím, že podáváme-li například daňové přiznání poslední den na poště, tak stejně na finanční úřad dorazí s několikadenním zpožděním, takže v tomto případě si myslím, že by to mohlo být jakýmsi způsobem sladěno, pokud projdou některé opoziční pozměňovací návrhy. Čili v případě placení daně necháváme období čtyř dnů po splatnosti bez úroku z prodlení.

Druhý pozměňovací návrh vzešel z podnětů daňových poplatníků, kteří mají zkušenosti s daňovou kontrolou, a týká se seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, kdy se daňový subjekt dozví, k jakým závěrům správce daně na základě daňové kontroly dospěl, jak vyhodnotil předložené důkazy a jestli daňový subjekt svá tvrzení obhájil, nebo má správce daně v úmyslu mu doměřit daň. Seznámení s výsledkem kontrolního zjištění může proběhnout v principu dvěma způsoby, a to buď korespondenčně, to znamená, že se zašle výsledek kontrolního zjištění daňovému subjektu poštou, nebo do jeho datové schránky, nebo osobně v rámci jednání se správcem daně. Jak uvádí důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, tyto způsoby by měly být v principu kvalitativně rovnocenné. Bohužel pokud se podíváme do návrhu zákona, tak tomu tak úplně není. V případě toho, že dochází k seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění korespondenčně, tak je tam stanovena lhůta, kdy se daňový subjekt může jaksi vyjádřit a doplnit výsledek kontrolního zjištění. Na rozdíl od korespondenční formy, kdy správce daně současně se sdělením výsledku kontrolního zjištění daňovému subjektu pro případné daňové (vyjádření) automaticky stanoví přiměřenou lhůtu, pak v případě osobního jednání tomu tak není a daňovému subjektu je v rámci tohoto projednávání předloženo poučení, kde je samozřejmě mezi x desítkami řádků malým písmem napsáno, že si může daňový subjekt požádat o lhůtu k vyjádření a k doplnění.

My toto jakýmsi způsobem upravujeme, a to z toho důvodu, že se dost často stává, že přece jenom v případě osobního jednání... (Odmlka pro hluk.) Pane předsedající?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prostě musím o ten klid požádat ještě jednou. Mně se skutečně nechce jmenovat jednotlivé poslance, nechci to dělat, je to ostuda. Tak prosím vás, vydržme to ještě ty tři minutky.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Možná, že to je příliš detailní a dlouhé, tak já to zkrátka a dobře zkrátím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale máte právo se vyjádřit v souladu s jednacím řádem, takže vás prosím ještě tři minutky. Paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: My zkrátka a dobře navrhujeme, aby správce daně stanovil daňovému subjektu přiměřenou lhůtu pro vyjádření jak v případě seznámení korespondenčního, tak při osobním seznámení s výsledkem kontrolního zjištění, pouze při ústním jednání ponechá daňovému subjektu možnost se práva na vyjádření vzdát ústně do protokolu. Je to zkrátka a dobře proto, že někdy s sebou daňový subjekt nemá daňového poradce. Přece jenom osobní jednání na finančním úřadu může být někdy, nechci říci psychicky náročné, ale přece jenom tam určitá nervozita bude, a chceme tedy dát daňovému subjektu možnost, aby dostal onu lhůtu k vyjádření automaticky, nikoliv poté, co přečte několik desítek řádků poučení, a tímto mu vlastně usnadníme život.

Děkuji za pozornost a samozřejmě se ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Kolářík a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP