(15.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Čili moje otázka je tato. My jsme na vrcholu ekonomického cyklu, máme nulovou nezaměstnanost, všechno dle vlády je naprosto růžové a skvělé. Tak se vás chci zeptat, zda máte dostatek peněz a lidských zdrojů na řešení toho, abyste ochránili majetek a bezpečí obyvatel. Chápu, že to je role policejního prezidenta, ale stejně se chci zeptat, zda jste informován o postupu, o opatřeních a prioritách. Protože jsme svědky toho, že třeba masově vybírat drobné překročení rychlosti na dálnici jde státu dobře, ale myslím, že ochrana majetku a bezpečí obyvatel je důležitější. Čili k tomu mířila má interpelace: zda jste obeznámen se situací ve Středočeském kraji, zda skutečně ta situace směřuje k nějakému vyřešení, zda je nasazen dostatek sil, zda ty síly vůbec máte a tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra Tomana ve věci kůrovcové kalamity a sucha v ČR. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k průběhu teplot v roce 2020, který je očekáván, je možné, že dojde k další značné gradaci kůrovce, konkrétně zhruba v polovině dubna roku 2020. Koncem roku 2019 bylo snímkováním odhadováno napadení až 150 milionů stromů, tedy zhruba jedné třetiny všech jehličnanů. Podotýkám, že české lesy mají stejnou výměru jako lesy Bavorska, 5,6 milionu hektarů, ale kalamitní těžba u nás dosahuje pouze jedné pětiny úhrnu bavorské.

Neocenitelný je také význam toho, že neopadavé jehličnany mají kladný vliv na vodní bilanci v krajině. Podíváme-li se na údaje z meteorologické stanice v jihočeských Hejnicích mezi lety 2006 až 2019, vidíme, že dochází ke srážkovému deficitu za tato léta ve výši 36 %. Konkrétně v roce 2006 byl srážkový úhrn 653 milimetrů, pak se to snižuje, 422 v roce 2014, až tedy 361 milimetrů v roce 2019. Je to určitě důsledkem likvidace smrkových porostů kůrovcovou kalamitou v Národním parku Šumava. Tento výrazný aspekt jehličnanů by měl být zhodnocen i při druhové skladbě obnovovaných holin po kalamitních těžbách, tedy nesmíme vyřadit smrk a včas si objednat sazenice jehličnanů.

Moje otázka na pana ministra Tomana zní, zda hodlá využít nástroj, který mu dává zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a vyhlásit stav nouze, který by umožnil rychlý a operativní postup jak při likvidaci napadených stromů, tak při vytváření zásob sazenic pro zalesňování holin po kalamitní těžbě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Bendla, který bude též interpelovat pana ministra Tomana, a to ve věci opatření vůči suchu. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Nemám rád slovo alarmismus a nerad alarmuji, nicméně stav v průběhu letošní zimy a stav vody v našich vodních tocích, který je hluboko pod dlouholetým průměrem, mě vede k tomu, že musím volat na poplach. A vzhledem k tomu, že Česká republika má jedno z nejúčinnějších opatření právě týkajících se zadržení vody v krajině, a to jsou pozemkové úpravy, chci se vás zeptat, pane ministře, zdali chystáte nějaké významné rychlení realizace pozemkových úprav proti stávajícímu plánu a zdali chystáte posílení tohoto rozpočtu, který na to máte.

Bohužel při projednávání státního rozpočtu koalice finanční posílení provádění pozemkových úprav odmítla. Myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit a měli bychom pozemkové úpravy pokud možno urychlit, neboť to je šance pro přírodu a krajinu, abychom řadu opatření právě v území učinili ve prospěch zadržení vody v krajině. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci taky odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Výborného, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci znečišťování ovzduší Cementárnou Prachovice. Připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, již třetím rokem obtěžuje obyvatele žijící v blízkosti obce Prachovice ve východních Čechách intenzivní až nesnesitelný zápach způsobený cementárnou Prachovice, kterou provozuje společnost CEMEX CZ. Obracím se na vás se žádostí o prověření toho, nakolik je lokalita zasažena emisemi z cementárny Prachovice. Máme sice vyjádření doktora Slavíka, vedoucího oddělení integrované prevence omezování znečišťování a integrovaného registru znečišťování životního prostředí na vašem ministerstvu, z 11. 11. 2019, podobně také z Krajské hygienické stanice v Pardubicích, jejíž opakující se odpovědi hovoří o tom, že ovzduší v dané lokalitě je v pořádku.

Ale nejen já, ale z reakcí, které máme, i tamní občané říkají, že tomu tak není a obtěžující zápach se pravidelně ve večerních hodinách opakuje. Naposledy tomu tak bylo ve středu tohoto týdne. Podle vyjádření občanů připomíná zápach hořící pneumatiky a zjevně se podle občanů, kteří si založili občanské sdružení Herout, šíří z prachovické cementárny. Vím i o komunikaci tohoto sdružení dotčených obcí a jednotlivců s cementárnou Prachovice, která jsou ovšem bezvýsledná. Obyvatelé mají podezření, že zápach nejde pouze z komína, ten je monitorován inspekcí životního prostředí, nýbrž že škodlivé látky jsou vypouštěny v cementárně i mimo komín. Prováděli a provádějí vlastní monitoring zápachu, výsledky potom předávají společnosti CEMEX, ovšem komunikace s majitelem, který je z Mexika, je velmi složitá. Nepomohla ani ujištění, že situaci se zápachem vyřeší zimní odstávka. K ní sice minulou zimu došlo, ale ihned po opětovném spuštění provozu se zápach vrátil. Sám osobně jsem byl společně s paní senátorkou Miluší Horskou na místě a přesvědčili jsme se o tom, že rozhodně nejde o žádné hysterické reakce občanů, ale že zápach v dané lokalitě je skutečně intenzivní a život ztrpčující.

Děkuji vám nejen za odpověď, ale i za prověření situace, zjištění původce zápachu a pomoc občanům tohoto regionu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o reakci na tuto interpelaci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Děkuji za ten podnět. Vážený pane kolego, možná víte, že ta věc už je aktivně řešena od července loňského roku, minimálně od července loňského roku, kdy na základě podnětu vámi zmíněné paní senátorky Horské jsme obdrželi v září 2019 podnět, kterým jsme vlastně požádali ČHMÚ o informace k proudění vzduchu v době, kdy mělo docházet k obtěžování zápachem. Následně bylo rozhodnuto, že ale vhodnější model je spíše meteorologický procesor CALMET jako rozptyl inertní znečišťující látky.

Teď po té odborné části k něčemu pochopitelnějšímu a k dalšímu řešení. Problém u pachových látek, a věřte, že my řešíme celou řadu podnětů z celé České republiky, koneckonců pamatujeme si tady možná i interpelaci třeba tady na pražskou firmu Vafo, výrobce krmiva pro zvířata, a není úplně jednoduché zaměřit přesně ten zdroj a samozřejmě detekovat úplně ty konkrétní podmínky. Ale bylo konstatováno, že skutečně minimálně v třetině případů, kdy byly v době hlášení epizody, byly meteorologické podmínky takové, že lokalita mohla být zasažena emisemi, tak to mohl opravdu být vysoký komín rotační pece cementárny Prachovice, pokud by v provozu vznikaly nějaké látky obtěžující zápachem, třeba i ty, o kterých jste hovořil. Ve zbytku epizod je prakticky vyloučeno, aby zdrojem zápachu byl modulovaný zdroj cementárny Prachovice, protože buď nebyl v provozu, anebo tomu ty meteorologické podmínky neodpovídaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP